Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Dél-Dunántúl oktatási helyzetének néhány főbb változása a rendszerváltás óta Kovács Eszter tudományos segédmunkatárs, Regionális Politika és Gazdaságtan.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Dél-Dunántúl oktatási helyzetének néhány főbb változása a rendszerváltás óta Kovács Eszter tudományos segédmunkatárs, Regionális Politika és Gazdaságtan."— Előadás másolata:

1 A Dél-Dunántúl oktatási helyzetének néhány főbb változása a rendszerváltás óta Kovács Eszter tudományos segédmunkatárs, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécs A Magyar Regionális Tudományi Társaság IX. Vándorgyűlése, Révkomárom, 2011. november 24-25. Kutatásomat a TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0029 számú projekt támogatta

2 A téma aktualitása  A rendszerváltás után a közoktatás működtetése önkormányzati kötelező feladattá vált  Az oktatásügy legnagyobb problémái az alulfi- nanszírozottság, a heterogén és esetenként alacsony színvonal és a szegregáció  A Dél-dunántúli régió aprófalvas településszer- kezetéből adódóan a fenntartási problémák foko- zottan jelen vannak  A jelenleg készülő új köznevelési törvény újra állami irányítás alá venné a közoktatást  A tervezet az óvodai nevelésre nem vonatkozik

3 A Dél-Dunántúl településeinek megoszlása az általános iskolai oktatás rendelkezésre állása szerint, 2010 Forrás: Saját szerkesztés a KSH adatai alapján

4 A települések megyénkénti megoszlása az általános iskolai oktatás rendelkezésre állása szerint megyékben, 2010 Baranya megye Somogy megye Tolna megye

5 Általános iskolával rendelkező települé- sek aránya a Dél-Dunántúl kistérsége- iben, 2010 Forrás: Saját szerkesztés a KSH adatai alapján

6 Általános iskolával rendelkező települé- sek aránya a Dél-Dunántúl kistérsége- iben, 1990 Forrás: Saját szerkesztés a KSH adatai alapján

7 A Dél-Dunántúl kistérségeiben az álta- lános iskolával rendelkező települések arányváltozása, 1990-2010 Forrás: Saját szerkesztés a KSH adatai alapján

8 A Sásdi kistérség óvodás és általános iskolás gyermekeinek megoszlása a bejárás módja szerint, 2006 Forrás: A Sásdi kistérség közoktatás-fejlesztési terve (2007-2013) Óvoda/ iskola- busszal 47% Egyéb 11% Falu- gondnoki szolgálattal 20% Tömegköz- lekedési eszközzel 22% Egyéb 1% Falugond- noki szol- gálattal 8% Tömegköz- lekedési eszközzel 74% Iskolabusszal 17%

9 Önkormányzati társulások létrejötte és ennek buktatói  A társulás lehetőségét már az Ötv. (1990. évi LXV. tv.) is tartalmazta (közoktatás kötelező önkormányzati feladat, de nem kötelező önállóan iskolát fenntartani)  Főként a Dél-dunántúli, 1000 fő alatti településekre jellemző az intézmény-fenntartó társulás  1990-es évek elején kevés társulás, oka: a tanács- rendszert követő „önigazgatás reneszánsza”, települési vezetők presztízs-szempontjai, bejárás nehézségei  Az 1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről, majd a 2004. évi CVII. tv. a többcélú kistérségi társulásokról pontosította a jogi kereteket – így is gyakori a formális együtt- működés; gyakran a társulási normatíva ösztönzi  A Dél-dunántúli régió közoktatás-fejlesztési stratégiája

10 Az óvodával rendelkező települések aránya a Dél-Dunántúlon és megyén- ként, 2010 Forrás: Saját szerkesztés a KSH adatai alapján

11 Az óvodával rendelkező települések aránya a Dél-Dunántúl kistérségeiben, 1990 Forrás: Saját szerkesztés a KSH adatai alapján

12 Az óvodával rendelkező települések aránya a Dél-Dunántúl kistérségeiben, 2010 Forrás: Saját szerkesztés a KSH adatai alapján

13 A Dél-Dunántúl kistérségeiben az óvodával rendelkező települések arány- változása, 1990-2010 Forrás: Saját szerkesztés a KSH adatai alapján

14 A csökkenés okai  Hazánk a IV. népesedési ciklusba ért: csökkenő, elöregedő népesség, csökkenő gyermekszám – országos tendencia  Bár néhány, általában jelentős arányban roma népességű település népessége növekszik, a Dél- Dunántúlon kistérségi szinten még a születésszám csökkenése jellemző  Az elaprózott településszerkezet nem kedvez az intézmények méretgazdaságos működésének  Az önkormányzatok forráshiánya és a normatív támogatás csökkenése miatt a szegényebb településeken alulfinanszírozottá vált a közoktatás (ami a települések közötti oktatási társulásoknak sem kedvez)

15 Az élveszületések számának alakulása Magyarországon és a Dél-dunántúli régióban, 1990-2009 Magyarország Forrás: KSH 2011 Dél-dunántúli régió Forrás: KSH 2011

16 Az élveszületések számának alakulása Baranya, Somogy és Tolna megyében, 1990-2009 Forrás: KSH 2011

17 A születésszám csökkenése a Dél- Dunántúl kistérségeiben (százalékos változás 1990-ről 2009-re) Forrás: Saját szerkesztés a KSH adatai alapján

18 A népesség korösszetétele Magyar- országon és a Dél-dunántúli régió- ban, 2010 Magyarország Forrás: KSH 2011 Dél-dunántúli régió Forrás: KSH 2011

19 A 15 évnél fiatalabb népesség teljes népességen belüli aránya a Dél-Dunán- túl kistérségeiben, 2010 Forrás: Saját szerkesztés a KSH adatai alapján

20 Az 500 főnél kisebb népességszámú települések aránya a Dél-Dunántúl kistérségeiben, 2011

21 A településszerkezet hatása az intézmény- ellátottságra, 2010 500 fő alatti települések aránya Óvodával rendelkező települések aránya Általános iskolával rendelkező telepü- lések aránya

22 A Dél-dunántúli régió településszerkezete és a települések általános iskolával való ellátottsága, 2009 Forrás: Saját szerkesztés a KSH adatai alapján Terület Településméret 1000 fő alatt1000-5000 fő5000 fő felett Népesség (fő) Száma (db) Ált. isk. rendelk. Népesség (fő) Száma (db) Ált. isk. rendelk. Népesség (fő) Száma (db) Ált. isk. rendelk. Baranya85 2292564874 0524036235 63077 Somogy75 23917945109 13159 137 82777 Tolna31 918601980 36041 123 59688

23 Általános iskolai feladat-ellátási helyek fenntartó szerinti megoszlása a Dél-dunántúli régióban, 2010 Forrás: Saját szerkesztés a KSH adatai alapján

24 Várható változások az új köznevelési törvényben  A 2012-ben hatályba lépő új közoktatási törvény koncepciója szerint az önkormányzati iskolák nagy része állami fenntartásba kerül át (kivéve a 2000 fő fölötti önkormányzat önként visszaveheti a működtetést)  Elképzelhető, hogy így a leghátrányosabb helyzetű, falusi iskolák működtetésére több forrás áll majd rendelkezésre  Ez önmagában nem oldja meg a méretgazdaságossági problémákat és a szegregáció veszélyét (alsó tagozat és óvoda indítása 8 gyermek szüleinek kérésére kötelező)  Törekvés az egységes színvonal biztosítására: rendszeres külső szakmai kontroll bevezetése

25 Köszönöm a figyelmet! Várom kérdéseiket!


Letölteni ppt "A Dél-Dunántúl oktatási helyzetének néhány főbb változása a rendszerváltás óta Kovács Eszter tudományos segédmunkatárs, Regionális Politika és Gazdaságtan."

Hasonló előadás


Google Hirdetések