Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A program- és rendezvényszervezés általános lépései, folyamatvezérlés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A program- és rendezvényszervezés általános lépései, folyamatvezérlés"— Előadás másolata:

1 A program- és rendezvényszervezés általános lépései, folyamatvezérlés

2 1. A koncepció kidolgozása, az erőforrások felmérése
Célcsoport (kor, érdeklődés, szociális helyzet stb.) Cél, például: A találékonyság fejlesztése (életmód, életvitel) A kíváncsiság fejlesztése tapasztalati úton Kommunikációfejlesztés információs technikák használatával A test megismerése (fizikai és sporttevékenység révén, az egészségre nevelés különféle formái által) Művészi és kulturális tevékenységi formák iránti érzékenység és kíváncsiság fejlesztése Iskolai eredmények javítása Közösségi és állampolgári létre nevelés Meghatározásukba vonjuk be a tantestületet; a gyerekeket; a szülőket!

3 2. Az erőforrások felmérése
Belső (pedagógus, szabadidő-szervező, DÖK-segítő, szülő stb.) Külső (múzeumpedagógus, szakszolgálatok, civil szervezetek, profi rendezvényszervezők stb.) 3. Költségvetés készítése Kiadások Források (önköltség, szponzorálás, pályázat) 4. Időterv készítése Szempontjai: A tervezés és a program lebonyolításának időpontja között fennálló időintervallum hetekre bontása A terv felosztása feladatokra Átfutási idő Felelősök – ellenőrzés, nyomon követhetőség, számonkérés

4 5. Lebonyolítás A program időtartama Helyszín Forgatókönyv Feladat Idő Eszközigény Felelős 6. Ellenőrzés, értékelés Mit lehetett volna még jobban csinálni? Mi nem volt tökéletes? Mi sikerült nagyon jól? Mire kell legközelebb jobban figyelni? Hogyan lehetett volna takarékoskodni? Hol végeztünk felesleges munkát? Mi legyen a következő program?

5 A táborszervezés, táborvezetés
(Bodor Tamás, Logo-füzetek 3.)

6 A tábor fogalma Az ifjúságsegítés eszköze
Szocializációs, közösségfejlesztő és nevelési színtér Élményszerzéssel; képzésekkel; tartalmas és értékteremtő szabadidős programokkal járul hozzá a fiatalok személyiségének fejlődéséhez. Természetbeni juttatás, egyedüli üdülési lehetőség a nehéz körülmények között élő fiatalok számára.

7 1. A tábor céljának, típusának meghatározása
Üdülő Rekreáció: pihenés, szórakozás, sport Az együttes tevékenység élménye Társas kapcsolatok, közösségi élmény Munkavégző (építő) Bevezetés a munka világába Pénzkeresés Közösségi élmény Szocializáció

8 1. A tábor céljának, típusának meghatározása
Szakmai (tematikus) programú: Speciális tartalmú gyakorlati, elméleti ismeretek nyújtása, elsajátítása, alkalmazása Önismereti, kommunikációs (Cél: személyiség-, önismeret-fejlesztés, tág értelemben vett tanulás, társas készségfejlesztés, énerősítés, hátrányos helyzetű gyermekek rehabilitációja stb.) Kortárssegítő (Cél: érzékenyítés, felkészítés ismerős kortárs csoport, veszélyeztetett osztálytársak segítésére, a gyermek és ifjúsági közösségek önszerveződésének elindításához és fejlesztéséhez szükséges ismeretek és készségek elsajátítása)

9 1. A tábor céljának, típusának meghatározása
Diákvezető-képző, pl. „Tanuljunk demokráciát!” (Cél: közéletiségre nevelés, felkészítés helyi és térségi érdekképviseletre, diákjogi ismeretek nyújtása, a demokrácia mindennapi gyakorlatához szükséges képességek és készségek fejlesztése, a diákvezetők megismertetése a saját munkájukat szabályozó törvényekkel, rendelkezésekkel) Nemzetközi csere (Cél: interkulturális tanulás, tapasztalatcsere, nyelvtanulás) Természetvédelmi, környezetvédelmi (Cél: a környezet megismerése és a megismert értékek védelme, aktív részvételi lehetőség biztosítása és megszervezése)

10 1. A tábor céljának, típusának meghatározása
Turisztikai (Cél: az egészséges életmód megalapozása, hasznos szabadidő eltöltési lehetőség, honismeret, a természet aktív felfedezése, szórakozás, csoportos együttlét) Tanulmányi tevékenységgel összefüggő; pl. számítástechnikai, nyelvi, matematikai, illetve erdei iskola (Cél: valamely ismeret megtanulása, elsajátítása, gondolkodási struktúrák fejlesztése, érzelmek, attitűdök, érdeklődések felkeltése speciális körülmények között) Művészeti; hangszeres zenei, kórus, versmondó stb. (Cél: meglévő ismeret továbbfejlesztése, gyakorlás)

11 1. A tábor céljának, típusának meghatározása
A célcsoport meghatározása Korosztály A nevelési cél szempontjából (pl. hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok önismereti tábora) Szervező Iskola Diákönkormányzat Társadalmi szervezet Művelődési intézmény Önkormányzat Egyesület

12 2. A táborhely kialakítása, megismerése
Egész évben vagy időszakosan működő üdülők, táborok (közegészségügyi feltételek, biztonságos elhelyezés, megfelelő szakmai garancia) – Internetes keresés, címlista Kollégium Sátorozás erdő mellett, vízparton; megfelelő feltételek A tábor bejelentése az illetékes hatóságoknál (helyi önkormányzat, ÁNTSZ, erdészet) A közegészségügyi (elhelyezés, étkezés, tisztálkodás, egészségügyi ellátás) előírások betartása = szakszerű, biztonságos üzemeltetés A tábor szervezője (és vezetője) teljes felelősséggel tartozik a rábízott táborozókért és a program egészéért! (0–14 évesek: cselekvőképtelenek; 14–18 évesek: korlátozottan cselekvőképesek!)

13 A lehetséges táborhelyek bejárása
Megközelíthetőség (közúton, vasúton, pontos cím, veszélyek, problémák az utaztatás során) Táborhely Épület és környezete (alaprajz a szobákról, az ágyak számáról; a felállítandó sátrak helye; étkező, zuhanyozót és illemhely, elemi higiénés szempontok; étlap, az étkezési időpontok, a speciális igények teljesíthetősége: életkori sajátosság, vegetáriánus-diétás étkezés, lisztérzékenység, tejallergia stb.) Közösségi helyiségek (foglalkozások, esti programok) Sportolással összefüggő területek (sportpályák, úszási-fürdési, kirándulási lehetőségek) Igénybe vehető eszközök

14 A helyi feltételek számbavétele
Személyes kapcsolat a felelős partnerrel (az üdülő, intézmény vezetője, gondnoka, a táborhely tulajdonosa, kezelője, képviselője; név, telefonszám, elérhetőség) Az egészségügyi ellátás módja (A tábor létszáma meghatározza, hogy saját vagy helyi orvos: a nap bármely időszakában igénybe vehető orvosi ellátás; elsősegélynyújtó felszerelés, alapvető gyógyszerek, legközelebbi gyógyszertár; kiképzett és felkészült elsősegélynyújtó) Telefonálási lehetőség (térerő) Bevásárlási lehetőségek

15 3. Költségtervezés … Bevételi oldal
A résztvevők által befizetett összeg Esetleges pályázati támogatás Adomány Szponzorálás A saját civil szervezet (egyesület, társadalmi szervezet, alapítvány), az intézmény (iskola, szociális intézmény, művelődési ház), a társas vállalkozás vagy az önkormányzat támogatása Az emberi erőforrás ellenértéke (önkéntes munka)

16 3. Költségtervezés Kiadások
A táborhelyen kifizetendő összeg (étkezés, szállás, mosatási költség, bérleti díj stb.) A táborvezetőség (személyi állomány) illetménye, tiszteletdíja Az útiköltség-térítések A szakmai és szabadidős programokkal összefüggő személyi és dologi költségek A költségvetést a táborszervező hagyja jóvá. A költségvetést és a tényleges teljesítést a táborszervező és az általa megbízott gazdasági apparátus, globálisan a jogszabályokban erre felhatalmazott hatóságok (APEH, TB, ÁSZ) ellenőrzik.

17 4. Igényfelmérés, jelentkezés a táborba
Értesítés Tájékoztatás Tájékoztató füzet, felhívások, szóróanyagok Megjelenés elektronikus és írott sajtóban Kör-mail

18 Jelentkezési lap, regisztráció
A tábor adatai A tábor szervezőjének (és a lebonyolítójának) adatai A táborozó adatai Szülő (törvényes képviselő) nyilatkozata Tanulói jogviszony igazolása A táborba hozandó: orvosi igazolás (4 napnál régebbi nem lehet!)

19 5. A táborvezetőség kialakítása, felkészítése
20 táborozóként 1 felnőtt – sose induljunk el egyedül! 1. A táborrend kérdése Általános napirend Konkrét napi programok Tábori ügyelet, az ügyeletes feladata Veszélyhelyzetek a táborban

20 5. A táborvezetőség kialakítása, felkészítése
2. A szakmai projekt végrehajtása Célja, megvalósításának fázisai, eredményessége Külön képzést, felkészítést igényel-e Feltételek, garanciák, szakmai kompetenciák Szükséges eszközök 3. Kapcsolat a táborlakókkal Hangnem, stílus Differenciálás, egyéni bánásmód Következetesség

21 5. A táborvezetőség kialakítása, felkészítése
4. Munkamegosztás Feladatkörök Felelősségi és döntési kompetenciák 5. Természetbeni és pénzbeli juttatások Útiköltség-térítés Tiszteletdíj, munkadíj A részvételi díj befizetésének elengedése

22 6. Szerződés – megrendelés
Költségek Szolgáltatások Résztvevői létszám (táborlakók, táborvezetőség), lány-fiú arány A szálláséjszakák száma A tábor időpontja Az esetleges változások jelzésének módja, lemondási határidő

23 8. A táborlakók (szülők) előzetes informálása
7. A programtervezés Napi lebontás Konkrét, pontos felkészülés! Napi 6 óránál több kötött programot ne tervezzünk! 8. A táborlakók (szülők) előzetes informálása A tábor célja, tervezett programja A tábor helye, időpontja Az elhelyezés körülményei, az ellátás rendje A részvételi költség befizetésének határideje és módja Az utaztatás Feltétlenül elhozandó és a javasolt tárgyak, eszközök, ruházat Különféle papírok és igazolások

24 9. Utaztatás Írásos utazási terv Menetrend Találkozás helye, időpontja
Kísérő

25 10. A tábor lebonyolítása Általános napirend – csoportszabály!
Veszélyhelyzetek Táborelhagyás Vendégfogadás Programterv, szabadidős programok Ütemterv (idő, hely, felelősök) Kitűzött nevelési, képzési célok megvalósítása Játék, kirándulás, sport, szórakozás Tábortűz Kapcsolat a táborlakókkal Közvetlen, egyéni Következetes Életkori sajátosságok

26 11. Munkamegosztás a táborvezetőségen belül (Feladatkörök, felelősségi és döntési kompetenciák)
Táborvezető (egyszemélyi felelős), táborvezető-helyettes Táborügyeletes Csoportvezetők (munkaköri leírás) Betegség, rosszullét, baleset Táborozó eltűnése, megbeszélt időre és helyre való vissza nem érkezés A táborrend megsértése Alkohol- és drogfogyasztás Korábbi eltávozás a táborból (szülői kérésre, fegyelmi ügyben) Károkozás, lopás Különböző dokumentumok hiánya (orvosi igazolás, tábori befizetésről szóló csekk) Programfelelősök Tevékenységi területek Technikai eszközök Külső, meghívott előadók

27 12. A tábor értékelése, lezárása
A táborban A vezetőségi ülésen (szóban, a táborvezető írásban összegzi) A táborlakókkal (kérdőív alapján írásban, csoportosan) A táborzáráskor (szóban – jutalmazással egybekötve) A tábor után Interaktív módon a vezetőséggel (szóban) Szempontsor alapján a teljes táborvezetőséggel (írásban) Dokumentáció: összefoglaló jelentés készítése a „törzskarral” (írásban); tanulságok, eredmények, költségvetési beszámoló, mellékletek

28 [Szakkörök, diákkörök] [Vetélkedők, versenyek]


Letölteni ppt "A program- és rendezvényszervezés általános lépései, folyamatvezérlés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések