Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társasági adó 2012., Innovációs járulék Kisvállalati adó

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társasági adó 2012., Innovációs járulék Kisvállalati adó"— Előadás másolata:

1 Társasági adó 2012., 2013. Innovációs járulék Kisvállalati adó
T/8750. számú törvényjavaslat – évi LXXXI. törvény (Tao. tv.)

2 Társasági adó 2012. Bevallás
számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja 2013. május 31. - 1271EVA bevallás évre az eva szerinti adózást választó adózó és évre a kiva szerinti adózást választó számú bevallás üzleti év utolsó hónapjának 20. napja 2012. december 20., ha = társasági adóelőleg feltöltés bevallása = innovációs járulék-előleg feltöltés bevallása számú bevallás február 25. nonprofit szervezetek nyilatkozata: „X”-szel Ácsné M .J Art.

3 Innovációs járulék 2012. Új szabály*
Innovációs járulék-előleg feltöltés A járulékfizetésre kötelezettnek a járulékelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő járulék összegére ki kell egészítenie. A várható fizetendő járulék és az adóévre már bevallott előlegek különbözetéről az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig bevallás, ezzel egyidejűleg fizetési [2003. évi XC. törvény 5. § (7a)]. Hatály: december 1. Alkalmazás: a 2012-ben kezdődő adóévi járulék-kötelezettségre Innovációs járulék-alap: az évi C. törvény (Htv.) 39. § (1) bekezdése alapján meghatározott adóalap csökkentve a Htv. szerint kimutatott külföldön létesített telephelyre jutó iparűzési adóalap-rész összegével. Mentesített – a hipa adóalaphoz hasonlóan – az innovációs járulékalap is a külföldi adóalap-rész alól. * Az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról Ácsné M .J 2012. évi CLIV. törvény* szerinti módosítás

4 KKV besorolás KKV kategória Átl. állom. létszám Ért. nettó árb.
2005. január 1-jétől új besorolás. Elsődleges: konszolidált beszámoló, annak hiányában (egyszerűsített) éves beszámoló, de kapcsolódó, illetve partnervállalkozásokkal együtt KKV kategória Átl. állom. létszám Ért. nettó árb. legfeljebb V A G Y Mérlegfőösszeg Mikro- vállalkozás 10 fő alatti 2 millió €-nak megfelelő forint Kis- vállalkozás 50 fő alatti 10 millió €-nak Közép- 250 fő alatti 50 millió €-nak 43 millió €-nak Állami, önkormányzati tulajdon közvetve/közvetlenül  25%  nem KKV A besorolás akkor módosul, ha 2 egymást követő besorolás „egy irányban” változott. Ácsné M .J 2004. évi XXXIV. tv.

5 Várható módosítások 1.) Bejelentett immateriális jószág
lehet bejelentett, vagy be nem jelentett Bejelentett immateriális jószág: jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág (szellemi termék, vagyoni értékű jog) szerzése, előállítása*; feltétel: a szerzést követő 60 napon belüli bejelentés az adóhatóságnak (2012. évre is visszaható). Csökkenti az adózás előtti eredményt: A bejelentett immateriális jószág értékesítése, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivezetése következtében az elszámolt bevételnek az elszámolt ráfordítást meghaladó része; feltétel: legalább 1 éves tartási idő. Növeli az adózás előtti eredményt: A bejelentett immateriális jószág bármely jogcímen történő kivezetése (kivéve, ha átalakulás miatt) következtében az elszámolt ráfordításnak az elszámolt bevételt meghaladó része. Ácsné M .J Tao. tv. 4. § 5/a. pont

6 2.) Be nem jelentett immateriális jószág
Csökkenti az adózás előtti eredményt: jogdíjbevételre jogosító be nem jelentett immateriális jószág - értékesítéséből, - nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő kivezetéséből származó bevételi többletnek az Eredménytartalékból az adóév utolsó napján Lekötött tartalékba átvezetett összege. Felhasználás: újabb jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág szerzésére Felhasználási időszak: a lekötés (először a 2012.) adóévét követő 3 adóév. Szankció: nem az előírtak szerinti felhasználás esetén lekötés adóévében hatályos adómérték + késedelmi pótlék megfizetése Ha a kivezetés során veszteség-jellegű különbözet keletkezik, ahhoz növelő tétel nem kapcsolódik. Ácsné M .J Tao. tv. 7. § (1) c), 7. § (16) nincs változás

7 3.) Off-shore cég minősítés
Ellenőrzött külföldi társaság (off-shore cég) fogalmi pontosítása Adómérték tekintetében: Off-shore: Adó/adóalap x 100 < 10% vagy Nulla, vagy negatív adóalap miatt nem fizet adót, bár eredménye pozitív Nem off-shore: Nulla vagy negatív eredmény és adóalap esetén az adó mértékének (ha a külföldi állam az adóalap összegétől függően több társasági adónak megfelelő adómértéket alkalmaz, akkor a legkisebb mértéknek) kell elérnie a 10%-ot (2013-tól alkalmazandó) Ácsné M .J Tao. tv. 4. § 11. pont c) alpont

8 4.) Nonprofit szervezetek
Egyház fogalmi meghatározása Adóév utolsó napján a évi XXVI. törvény mellékletében meghatározott egyház és annak belső egyházi jogi személye Önkéntes foglalkoztatása Elismert költség az adóalapnál, ha a külön törvény* szerinti önkéntest az adózó gazdasági-vállalkozási tevékenysége érdekében foglalkoztatta (3.M/B/7.) Civil szervezet kizárólag a közhasznú/alapcél szerinti tevékenységével, valamint a működésével összefüggésben foglalkoztathat önkéntes. Tartós adomány A 7. § (1) bekezdés z) pontja, 8. § (1) bekezdés s) pontja és 16. § c) pont ce) alpont alkalmazásában tartós adományozásnak minősül az évi XLVI. törvény szerint meghatározott tartós adományozás is. Ácsné M .J * évi LXXXVIII. törvény

9 Ingyenes juttatások 2012. Adomány:
a közhasznú szervezet részére a évi CLXXV. törvény (Civiltörvény) szerinti közhasznú tevékenység támogatására, valamint a évi CCVI. törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő egyház részére az ott meghatározott tevékenysége támogatására, továbbá a közérdekű kötelezettségvállalás céljára az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve, hogy az nem jelent az e törvényben és az Szja tv-ben meghatározottakon túl vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának (részvényesének), vezető tisztségviselőjének, felügyelő bizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a magánszemély tag (részvényes) közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás. Ácsné M .J Tao. tv. 4. § 1/a.

10 Ingyenes juttatások Elismert költség:
Ha a nem adomány támogatást közhasznú szervezet nyújtja, feltétel nélkül elismert költség Ha a nem adomány támogatást cég adózó nyújtja – nyilvatkozat1 és nyilatkozat2 birtokában elismert Ha az adománynak minősülő támogatást cég, vagy bármely más adózó nyújtja közhasznú szervezet közhasznú tevékenységéhez, a kapott igazolás birtokában elismert Ha bármely adózó közérdekű célú kötelezettségvállalást tesz (ami adománynak minősül), nyilatkozat nélkül nem növel a támogatással, de igazolás szükséges Ha a támogatás nyújtása – bármely adózó részéről – jogszabályon alapul, feltétel nélkül elismert (nem kell sem nyilatkozat, sem igazolás). Nyilatkozat1 és nyilatkozat2 - nyilatkozat az eredményről (nem lesz negatív …), - nyilatkozat a beszámoló elkészítését követően (valóban nem lett negatív …). Elismert költség a filmalkotás, az előadó-művészeti szervezet, a látvány-csapatsport támogatására adott juttatás „támogatási igazolás” alapján; az Összefogás az Államadósság Ellen Alapnak adott támogatás [2011. évi LVII. törvény 2. §] bármiféle igazolás nélkül, az adott számlaszámra történő banki átutalás alapján. Ácsné M .J Tao. tv. 3. sz. mell. „A” fejezet 13., „B” fejezet 17., „B” fejezet 15., 19.

11 Adomány kedvezménye Csökkenti az adózás előtti eredményt:
az adományként adott pénz, eszköz, szolgáltatás-nyújtás értékének – 20%-a közhasznú szervezet támogatása esetén, 50%-a a Magyar Kármentő Alap,vagy a Nemzeti Kulturális Alap támogatása esetén, – további 20%-a tartós adományozási szerződés esetén, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege. Tartós adományozás: a civil szervezet és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés (szerződés-módosítás) évében és az azt követő legalább 3 évben, évente legalább egy alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére. A régi nonprofit törvény és az új civiltörvény szerinti adományozások esetén is megilleti az adózót kedvezmény, ugyanakkor viseli is a tartós adományozási szerződésben vállaltak nem teljesítésének következményeit. Ácsné M .J Tao. tv. 7. § (1) z), Civiltörvény 2. § 27. pont

12 5.) Új adóalany Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény (2012. évre visszaható) A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló évi CXII. törvény A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségéről szóló (XII. 27.) Korm. rendelet A magyar szabályozás alapjául szolgál a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló június 3-i 2003/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv Ácsné M .J

13 6.) Jövedelem-(nyereség-)minimum
Jövedelem-(nyereség-)minimum szerinti adózás Adózás előtti eredmény (számviteli tv. szerint) Adóalap (adózás előtti eredmény ± módosító tételek) Jövedelem-(nyereség-)minimum (korrigált összes bevétel 2%-a) Új szabály: Az összes bevételt növelő tétel (2013-tól hatályos) Taggal szemben fennálló kötelezettség napi átlagos állományának (ide nem értve az áruszállításból és szolgáltatásból származó kötelezettséget) az adóévet megelőző adóév utolsó napján a taggal szemben (ide nem értve az áruszállításból és szolgáltatásból származó kötelezettséget) fennálló kötelezettségét meghaladó összegének 50%-a Ha az adózás előtti eredmény vagy az adóalap közül a nagyobb érték nem éri el a jövedelem-minimum összegét, akkor az adózó választhat, - adóbevallásában nyilatkozatot tesz, vagy - a jövedelem-minimumot tekinti adóalapnak Már a feltöltésnél is érdemes eldönteni; a várható éves adó kalkulációja az általános szabályok szerinti adóalap, vagy a jövedelem-minimum szerinti Ácsné M .J Tao. tv. 6. § (5), (9)

14 7.) Alultőkésítés Ácsné M .J. 2012.11.13.
Növeli az adózás előtti eredményt + a kötelezettség (kapott kölcsön, kivéve banki kölcsön) kamatának és + a kötelezettség (kivéve a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló) alapján a 18. § (1) bek. a) pontja alapján az adózás előtti eredmény csökkentéseként figyelembe vett összegének saját tőke háromszorosát meghaladó kötelezettségrészre jutó arányos része. Kötelezettség az előzőek alkalmazásában [8. § (5) bek. a)]: (2013-tól hatályos a módosítás) + a kapott kölcsön, a zárt körben forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír miatt fennálló tartozás és a váltótartozás (kivéve a szállítói tartozás kiegyenlítése miatt fennálló váltótartozást), valamint + minden más, a mérlegben kimutatott kölcsönnek, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak, illetve váltótartozásnak nem minősülő kötelezettség, amelyre az adózó az eredménye terhére kamatot fizet, vagy amelyre tekintettel az adózás előtti eredményét a 18. § szerint csökkenti – adóévi napi átlagos állománya, amely – csökkenthető a mérlegben a befektetett pénzügyi eszközök között, a követelések (ide nem értve az áruszállításból és szolgáltatásból származó követelést) között vagy az értékpapírok között kimutatott pénzkövetelés adóévi napi átlagos állományának összegével. Növelő tétel = (KAMAT § CSÖKK) * (KÖT – 3*ST) KÖT Ácsné M .J Tao. tv. 8. § (1) j), 8. § (5) a)

15 Alultőkésítés Ácsné M .J. 2012.11.13.
Példa: Határozzuk meg „A” céget terheli-e alultőkésítés címén korrekció, ha évi adatai a következők: -   – kölcsönállomány adóévi napi átlagos állománya: 400 kamatmentes kölcsön, adózóval kapcsolt vállalkozási viszonyban álló magánszemélytől, az ügyvezetőtől kapott kölcsön alapján – további kötelezettsége: 6000, a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban álló cégtől bérbe vette helyiségét; a bérleti díj piaci áron: 7.000 – áruszállításból fennálló vevőkövetelésének adóévi napi átlagos állománya: 1.600 – Saját tőke adóévi napi átlagos állományának 3-szorosa: (600 x 3) 1.800 – piaci kamat: 20% (de ennek most nincs jelentősége, mert a kapcsoltság okán nem jelent korrekciót). Kötelezettség: ( – 1.600) 4.800 4.800 >  korrekciót számolni kell   „A” cég egy vele kapcsolt vállalkozási viszonyban álló féltől a szokásos piaci ár alatti áron (6.000) vett igénybe szolgáltatást, így magasabb az adózás előtti eredménye, mint ha piaci árat (7.000) fizetne, ezért (7.000 – 6.000) = csökkentő tétel a 18. § (1) a) alapján és (0 kamat ) x [(4.800 – 1.800) : 4.800] = 625 növelő a 8. § (1) j) alapján Ácsné M .J Tao. tv. 8. § (1) j), 8. § (5) a)

16 7.) Szabad vállalkozási zóna
Új fogalom Szabad vállalkozási zóna: a térség fejlődése érdekében, a Kormány által kijelölt térségi gazdaságfejlesztő szervezet által koordinált, közigazgatási határokkal, illetve helyrajzi számokkal lehatárolt, a fejlesztés szempontjából együtt kezelt térség Az ilyen térségben megvalósított, legalább 100 millió forint értékű beruházás után az adózó fejlesztési adókedvezményt vehet igénybe Ácsné M .J

17 Osztalék 2012. Osztalék (új fogalom):
a számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi műveletek bevételei között osztalék jogcímen kimutatott összeg, feltéve, hogy annak összegét az osztalékot megállapító társaság nem számolja el az adózás előtti eredmény terhére ráfordításként. Csökkenti az adózás előtti eredményt az adózónál a kapott (járó) osztalék és részesedés címén az adóévben elszámolt bevétel (kivéve az ellenőrzött külföldi társaságtól kapott (járó) osztalék és részesedés következtében elszámolt bevételt). Tekintve, hogy van olyan külföldi társaság, amely az eredmény terhére számolja el az osztalékot (és nem a tagokkal szembeni kötelezettségként), ha az ilyen külföldi társaság a magyar cég tagjának jövedelmet juttat, az nem minősül osztaléknak, így annak összegével nem csökkenthető az adózás előtti eredmény. Ácsné M .J Tao. tv. 4. § 28/b.), 7. § (1) g)

18 Ki nem fizetett osztalék elengedése
Elengedett követelés (fő szabály) Növeli az adózás előtti eredményt az adóévben elengedett követelés, ha a jogosult követelését magánszemélynek nem minősülő kapcsolt vállalkozása részére engedi el. Nem csökkenthet, akinek a javára elengedésre kerül a követelés (bevételként adózik). Elengedett osztalék-követelés (2012-től) Csökkenti az adóalapot a bármely üzleti évben megállapított ki nem fizetett osztalék bármikor történő elengedésére tekintettel elszámolt rendkívüli bevétel összege. Nem növeli az adóalapot az osztalékot megállapító társaság tagjánál az elengedett követelésre tekintettel elszámolt rendkívüli ráfordítás összege, (kivéve, ha a követelést ellenőrzött külföldi társasággal szemben engedte el), függetlenül attól, hogy az osztalékot megállapító társasággal kapcsolt vállalkozási viszonyban áll. Ácsné M .J Tao. tv. 29/Q. § (3)

19 Elhatárolt veszteség leírása
Változatlan, hogy a veszteség elhatárolása adóhatósági engedély nélkül történhet (először a adóévi veszteségelhatárolásra alkalmazható), ha a 6. § (1)–(4) bekezdése szerinti adóalap bármely adóévben negatív, ezzel az összeggel az adózó a következő adóévekben döntése szerinti megosztásban csökkentheti az adózás előtti eredményét, feltéve, hogy a negatív adóalap a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett (elhatárolt veszteség). A veszteségleírás megengedett mértéke [17. § (2)]: A korábbi adóévek elhatárolt vesztesége legfeljebb a felhasználása nélkül számított adóévi adóalap 50%-áig számolható el az adózás előtti eredmény csökkentéseként. Az elhatárolt veszteségeket keletkezésük sorrendjének megfelelően kell felhasználni. Például: Ha a cég 2011-ig felhalmozott, elhatárolt vesztesége: 500 2012. évi adózás előtti eredmény: Bevallásban: Fejlesztési tartalék képzése – – 50 Szt. szerinti értékcsökkenés Tao. szerinti értékcsökkenési leírás – – Kapcsolt fél javára elengedett követelés Veszteségleírás ___?__ – 70 Számított adóalap Adóalap A korábbi évek 500 elhatárolt veszteségéből 70 írható le 2012-ben, s 430 vihető tovább. Ácsné M .J Tao. tv. 17. § (2)

20 Reprezentáció, üzleti ajándék
A évtől az adóalapnál elismert, azaz a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek minősül az Szja tv-ben meghatározott reprezentáció, valamint üzleti ajándék címen személyi jellegű egyéb kifizetésként elszámolt juttatás (nem növelő tétel). Ezzel együtt az Szja tv. az egyes meghatározott juttatások körében adókötelessé tette a reprezentáció és az üzleti ajándékok juttatását. A juttatás értékének 1,19-szeresét 16% szja és 27% eho terheli. Változatlan a nonprofit szervezetek értékhatárhoz kötött mentesítése. A társaságok számára az Szja tv. nem tartalmaz mentesített keretet; a juttatás az első forinttól adóköteles. Ácsné M .J Tao. tv. 3. sz. mell. „B” fejezet 16.

21 Eva-Tao, Tao-Eva, Eva 2012. Evából a Tao. tv. hatálya alá (2013-tól) visszatért adózó [Tao. tv. 26. § (12)] A jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és az egyéni cég: - az eva adóalanyisága megszűnését ( ) követő 60 napon belül ( ig) köteles - az eva-alanyiság megszűnését követő naptól az adóévet követő 6. hónap utolsó napjáig tartó időszak ( – ) valamennyi teljes naptári negyedévére ( ,06.,09.,12. hó, ,06. hó) az esedékességi időre eső összeg feltüntetésével - társasági adóelőleget bevallani és - az esedékességnek megfelelően, háromhavonta, egyenlő részletekben a negyedév utolsó hónapjának 10. napjáig megfizetni. A háromhavonta esedékes társasági adóelőleg összege: az eva-alanyiság megszűnésének adóévében elszámolt (évesített) összes bevétel 1%-a. Tao. tv. alól Eva tv. hatálya alá került adózó, illetve változatlanul evás adózó (2012-től): - az éves összes bevétel értékhatár: 30 millió forint; - az eva mértéke 37%. Ácsné M .J Tao. tv. 26. § (12), Eva tv. 11. § (3) b), 2. § (4) a), b), 3. § d)

22 KIVA Hatály Hatályos: január 1-jétől, azzal, hogy a bejelentkezésre vonatkozó szabályok már november 1-jétől hatályosak Adóalanyiság feltételei Létszám: max. 25 fő Bevétel: max 500 millió forint Mérlegfőösszeg: max 500 millió forint Üzleti év: naptári év szerinti Kapcsolt vállalkozások létszám és bevételi adatait az utolsó beszámolójuk alapján össze kell adni Ácsné M .J 2012. évi CXLVII. törvény

23 Választhatja a kiva szerinti adózást - egyéni cég, - kkt, bt kft, zrt
- szövetkezet, lakásszövetkezet - erdőbirtokossági társulat - végrehajtó iroda, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, szabadalmi ügyvivői iroda - külföldi vállalkozó, és a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy Ácsné M .J

24 - bejelentés 2012. december 1. – december 20. között
Kiva Adóalanyiság keletkezése - bejelentés december 1. – december 20. között 12T203KV nyomtatványon - kizárólag elektronikus úton - határidő késedelme jogvesztő - nyilvántartott, végrehajtható adótartozás nem haladhatja meg az 1 millió forintot - visszavonható a bejelentkezés január 15-éig - adóalanyiság létrejötte: bejelentést követő naptári év első napjával - új adózó adóalany lehet azon a napon, amelyen az irányadó jogszabály szerint létrejön, ha e szándékát 30 napon belül bejelenti a NAV-hoz Ácsné M .J

25 – Pénzeszközök 2012-es mérlegben ± Korrekciós tételek
Kiva Adóalap Pénzeszközök 2013-as mérlegben (készpénz, elektronikus pénz, csekkek, bankbetétek) – Pénzeszközök 2012-es mérlegben ± Korrekciós tételek ± Korrigált pénzforgalmi szemléletű eredmény „A” + Személyi jellegű kifizetések, amelyek a Tbj. 4. § k) pontja szerinti járulékalapot képeznek „B” Adóalap: „A” + „B”, de legalább „B” Ácsné M .J

26 Pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkenti:
Kiva Korrekciós tételek Pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkenti: hitel vagy kölcsön felvétele az adózó által nyújtott kölcsön törlesztésekor növelő tételként leszámolt összeg arányos része jegyzett tőke emelése osztalék, osztalékelőleg megszerzése kapcsán a tárgyévben befolyt pénzeszköz Ácsné M .J

27 Pénzforgalmi szemléletű eredményt növeli: hitel vagy kölcsön nyújtása
Kiva Korrekciós tételek Pénzforgalmi szemléletű eredményt növeli: hitel vagy kölcsön nyújtása hitel vagy kölcsön törlesztésekor a felvételekor csökkentő tételként elszámolt összeg arányos része tulajdoni részesedést jelentő befektetés vásárlása tőkekivonás (pl. jegyzett tőke leszállítása) osztalék, osztalékelőleg fizetése miatt a tárgyévben teljesített pénzeszköz kifizetés nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő pénzeszköz-kiadások, ráfordítások (növelő tételek) Ácsné M .J

28 Példa Kiva 1.) Hitel (2 M Ft) felvétele – csökkenti a psze-t,
így az adóalapra gyakorolt hatása nulla 2.) Hitel törlesztésekor – növeli a psze-t, a felvételekor csökkentő tételként elszámolt összeg arányos része 2 M Ft visszafizetése 10 év alatt egyenlő részletekben évi 200 E Ft + hitelkamat Mivel a 2 M Ft csökkentő tétel volt, annak arányos része a 200 E Ft növelő tétel lesz. A kifizetett kamat azonban megjelenik a psze-ben Ácsné M .J

29 Adóelőleg bevallása, befizetése havonta, minden hó 12-éig
Kiva Adóelőleg bevallása, befizetése havonta, minden hó 12-éig megelőző adóévi adófizetési kötelezettség > 1 M Ft megelőző adóévi bevétel > 100 M Ft negyedévente, minden n.év 12-éig megelőző adóévi adófizetési kötelezettség < = 1 M Ft megelőző adóévi bevétel < = 100 M Ft Adóelőleg alapjának meghatározására 2-féle módszer 1.) egyszerű (4 tételből álló) módszer 2.) teljes körű módszer Ácsné M .J

30 Kiva Veszteségelhatárolás
Veszteség = negatív pénzforgalmi szemléletű eredmény Az elhatárolt veszteség felhasználásának fő szabálya: 10 év alatt, egyenlő részletekben csökkenti a következő évek pozitív pénzforgalmi szemléletű eredményét sajátos szabálya: az adóévben beszerzett, előállított, korábban még használatba nem vett - tárgyi eszköz, - szellemi termék, - kísérleti fejlesztés aktivált értéke teljes mértékben (egy összegben) időbeli korlát nélkül csökkenti a következő évek adóalapját. Ácsné M .J

31 A kiva megfizetése kiváltja: a társasági adó,
Adómérték: 16% A kiva megfizetése kiváltja: a társasági adó, a szociális hozzájárulási adó, a szakképzési hozzájárulás megfizetését és bevallását. Nem váltja ki az áfát, továbbá az osztalék után fizetendő szja és eho kötelezettséget sem. Adófizetés, bevallás: adóévet követő év május 31-e. Ácsné M .J

32 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Társasági adó 2012., Innovációs járulék Kisvállalati adó"

Hasonló előadás


Google Hirdetések