Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

M&T 08 A mérnöki tevékenység szintjei01 A mérnöki tevékenység szintjei mesterség, tudomány, művészet A képzés szintjei (ASc), BSc, MSc, (PhD) (ASc), BSc,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "M&T 08 A mérnöki tevékenység szintjei01 A mérnöki tevékenység szintjei mesterség, tudomány, művészet A képzés szintjei (ASc), BSc, MSc, (PhD) (ASc), BSc,"— Előadás másolata:

1 M&T 08 A mérnöki tevékenység szintjei01 A mérnöki tevékenység szintjei mesterség, tudomány, művészet A képzés szintjei (ASc), BSc, MSc, (PhD) (ASc), BSc, MSc, (PhD)

2 M&T 08 A mérnöki tevékenység szintjei02 A mérnöki tevékenység tartalma Az észlelt jelenségek, hatások fogalmi leírása A fogalmak közötti összefüggések feltárása alkalmazása A folyamatok, kölcsönhatások kimenetelének előrejelzése, megelőzése

3 M&T 08 A mérnöki tevékenység szintjei03 KulcsfogalomModell keret, vázlat, forgatókönyv, információtömb, gondolkodási stratégia, sematikus anticipáció, sablon, mintasablon, sztereotipia, prototipus, templát, patternséma

4 M&T 08 A mérnöki tevékenység szintjei04 Kéttámaszú tartó FEIeL EI, L Fe = e (L,EI; F) EI, L Fe = e (L,EI; F) adottság hatás következmény adottság hatás következmény fesztáv, merevségterhelés lehajlás fesztáv, merevségterhelés lehajlás

5 M&T 08 A mérnöki tevékenység szintjei05 Személyszállító vállalkozás F EI EI eL EI, L F e = e (L,EI; F) EI, L F e = e (L,EI; F) adottság hatás következmény adottság hatás következmény flotta,szabályozás… menetrend, hálózat gazdasági eredmény flotta,szabályozás… menetrend, hálózat gazdasági eredmény

6 Húzott rúd („kimenetel” előre jelzése) alak ~ keresztmetszet (A), hossz (L), anyag ~ rugalmassági modulus (E) hatás ~ erő (F), megnyúlás (u) F F A, L, E feszültség (σ) alakváltozás (ε)

7 M&T 08A mérnöki tevékenység szintjei07 Kölcsönhatások, összefüggések felismerése XVII. század ut tensio, sic vis XIX. század EgyensúlyF = Aσ EgyensúlyF = Aσ Folytonosságu = εL Anyagtulajdonságσ = Eε u = FL(AE) -1

8 M&T 08 A mérnöki tevékenység szintjei08 M&T 08 A mérnöki tevékenység szintjei08 Viszony a modellekhez Mesterség a modellekre vonatkozó ismeretek (fogalmak, összefüggések) alkalmazása Tudomány az ismeretek alkalmazhatósági tartományának felderítése, bővítése, kiterjesztése a modellben használt fogalmak, összefüggések megtartása mellett Művészet eredeti modell felépítése új fogalmak alkotásával és összefüggésekkel

9 M&T 08 A mérnöki tevékenység szintjei 09 Viszony a modellekhez Mesterség a modellekre vonatkozó ismeretek (fogalmak, összefüggések) alkalmazása BScalapképzés MScmesterképzés

10 M&T 08 A mérnöki tevékenység szintjei10 modellhez való viszony mester igazolt és széles körben használható modelleket alkalmaz tudós feltárja, szélesíti a modellek érvényességét, alkalmazhatósági tartományát művész feltalálói eredetiséggel lényegi felismeréseket tükröző modelleket alkot

11 M&T 08 A mérnöki tevékenység szintjei 11 felsőfokú képzés modellkészlet ismeret és alkalmazási kompetencia bemutatás, használat és gyakorlás

12 M&T 08 A mérnöki tevékenység szintjei 12 tudásalapú társadalom ? a tudás tartalma, kiterjedése, szerkezete, mélysége Érdekkülönbségek a képzési kínálat és a képzettségi kereslet között a képzési kínálat és a képzettségi kereslet közöttFáziskülönbségek a képzés és a foglalkoztatás hullámai között a képzés és a foglalkoztatás hullámai között

13 M&T 08 A mérnöki tevékenység szintjei 13 képzési szintek Apprentice –inas – ASc Bachelor – legény – BSc Master – mester – MSc Ph Doctor – doktor – PhD undergraduate – BSc – alapképzés graduate – MSc – mesterképzés

14 M&T 08 A mérnöki tevékenység szintjei 14 Milyen időtartama legyen a BSc és az MSc szintű képzésnek külön-külön és egymásra épülően? Különbözzön-e egymástól a pályára kibocsátó BSc képzés anyaga az MSc szintre felkészítő BSc képzésétől? Milyen finanszírozási kvantumok fedezzék a BSc és az MSc szintű képzést? Milyen optimális létszámarányok feleltethetők meg a képzési szinteknek?

15 M&T 08 A mérnöki tevékenység szintjei 15 sémamodell keret, vázlat, forgatókönyv, információtömb, gondolkodási stratégia, sematikus anticipáció, sablon, mintasablon, sztereotipia, prototipus, templát, pattern

16 M&T 08 A mérnöki tevékenység szintjei 16 A kognitív pszichológia fogalmainak alkalmazása az alapképzés és a mesterképzés tartalmának, céljának megértését könnyíti meg * * * * * Mérő László Új észjárások Tericum, 2001

17 M&T 08 A mérnöki tevékenység szintjei17 A sakktudás karakterisztikus szintjei a versenyviszonyok közepette minősített sakktudások birtokosai   valamennyien ugyanazt a táblát látják,   a figurák mozgási szabadságfokát merev szabályok határozzák meg,   a játékosok ezeket az adottságokat nem befolyásolhatják, mégis egymástól jelentősen eltérő tudásszinteket lehet megkülönböztetni

18 M&T 08 A mérnöki tevékenység szintjei 18 A kezdő sakkozó ismeri a szabályokat, felismeri a lehetséges lépéseket, ki tudja értékelni egy-egy húzás közvetlen következményeit, és számára kedvező vagy kedvezőtlen voltát. Néhány tucat egyszerű sémát ismer és alkalmaz. A haladó, másodosztályú sakkozó ismeri azokat az egyszerűbb állásokat, amelyekben a felek lehetőségei kiszámolhatók. Játszmái kimenetele ezekben az esetekben inkább tudásának, mintsem az állás megítélésének kérdése. Használt sémáinak száma néhány száz.

19 M&T 08 A mérnöki tevékenység szintjei 19 A mesterjelölt sok száz játszma lejátszása, elemzése eredményeként ki tudja értékelni a középjátékban kialakuló állásokat, állásfejlesztési változatok mérlegelésével törekszik helyzete javítására. Az általa ismert és alkalmazott sémák száma több ezer, ezek nagy hányada összetett. A nagymester a játszmák alakításának stratégiai elveit is ismeri. Különféle hadállás-változatok százait lefedő általános mintázatok ismeretében, egymásba fejthetőségük tudatában ítél meg állásokat. Több tízezer egymásba ágyazódó, egyszerűbb és összetettebb séma felhasználásával érvényesít egész játszmákat átszövő stratégiai elgondolásokat.

20 M&T 08 A mérnöki tevékenység szintjei 20 A tudásszint mérése Élő-pontszámok Kezdő1300-1400 Haladó1700-1900 Mesterjelölt2100-2300 Nagymester2500-

21 M&T 08 A mérnöki tevékenység szintjei 21 A szakértelem ismerethalmaza  a sémák száma, összetettsége, szakszerűsége,  a feladványok (feladatok, helyzetek, beavatkozási lehetőségek …) kezelésének módja,  a szaknyelv szóhasználata,  a gondolkodás tudatosságának mértéke szakmánként más és más lehet. E különbségek ellenére a sakktudás négy szintjének megfelelő tagolás sokféle szakma esetében előnyösen alkalmazható.

22 M&T 08 A mérnöki tevékenység szintjei 22 Szakmai sajátosságok és összefüggések Anyanyelvi képzettségi szint Paradigmák alapjai (determinisztikus természettörvények, statisztikus gazdasági törvények, ember-alkotta törvények) Képzettség vs átképzés, szakmaváltás, pályamódosítás Jogász-, építész-, orvosképzés

23 M&T 08 A mérnöki tevékenység szintjei 23 A műszaki szakértelem körében a sémával analóg kifejezések közül a legkifejezőbb a modell. A szakmai tudás veleje a modellválasztás, a felsőfokú képzés lényege a jelenségek, folyamatok modelljeinek megismertetése. A tananyag a valóságot közelítő elméleteket, összefüggéseket tartalmazza, a modellek érvényességét és alkalmazhatóságát tárja fel, az alkalmazás feltételeit, módjait, lépéseit tárgyalja.

24 M&T 08 A mérnöki tevékenység szintjei 24 Az állás, az elemzés és lépés sakkbéli fogalomkörének megfelelő halmaz elemei  a jelenség, helyzet, folyamat észlelése, felismerése, megértése, kifejletének előre látása;  a kifejlettel összefüggő feladatok felismerése, megfogalmazása;  a szükséges és lehetséges beavatkozások azonosítása, elemzése;  a várható következmények tisztázása és kezelésmódja;  a beavatkozás lépéseinek megállapítása, technikai megvalósítása.

25 M&T 08 A mérnöki tevékenység szintjei 25 Apprentice – inas (érti a jelenségek legény vagy mester által közölt modelljeinek főbb jellemzőit, a modellek alkalmazásában irányítással, egyszerű lépésekkel részt tud venni). Bachelor – legény (felismeri a gyakran előforduló jelenségeket, ismeri a szakma egyszerűbb modelljeit és ezek alkalmazásának módját, helyesen választja meg az egyszerű jelenségek esetében alkalmazható modelleket, a modellek alkalmazásába egyszerű részfeladatok kialakításával be tudja vonni az inast, a mester által meghatározott modellnek megfelelő lépéseket érti és megvalósítja).

26 M&T 08 A mérnöki tevékenység szintjei26 Master – mester (felismeri a jelenségeket, helyesen ítéli meg azok összetettségét, ismeri a szakma modellkészletét, a modellek alkalmazhatóságának feltételeit és korlátait, tudatában van saját kompetenciája korlátainak, együtt tud működni összetett feladat megoldásában más szakmák mestereivel, a beavatkozás egész folyamatát átlátja, felismeri a modellkészlet továbbfejlesztését igénylő jelenségeket, megérti a doktor észjárását és alkalmazni tudja a tőle kapott ajánlásokat). Doctor – doktor (képes bonyolult jelenségek, folyamatok felismerésére, elemzésére, ismeri szakmája modellkészletét, ezek pontosságának és alkalmazási lehetőségeinek korlátait, kiterjeszti a modellek érvényességi tartományát, fejleszti alkalmazási módszereiket, új jelenségekhez modelleket kapcsol, szükség esetén kiegészít, vagy előállít új modelleket).

27 M&T 08 A mérnöki tevékenység szintjei 27 A bemutatott tagolás a képzési követelmények meghatározásában, az oktatás szemléletmódjában megalapozza a tudásszociológiai tapasztalatokkal összhangban lévő szintek értelmezését. Egy-egy szakterület modellkészlete képzési megfontolásoktól függetlenül feltárható, a modellkészlethez való viszony jellegére irányuló figyelem esetén kikerülhetnek a viták fókuszából a tartalmi-mennyiségi kérdések.

28 M&T 08 A mérnöki tevékenység szintjei28 Következtetések – 1 A képzési szint iránti gazdasági-társadalmi igények identifikálását megkönnyíti a modellkészlethez való viszony figyelembe vétele. * * * A BSc szintű szakértelem gyorsan alkalmazkodik a követelményekhez, miközben nem terheli gyökeres modellváltoztatási vagy fejlesztési javaslatokkal a rendszert. Az MSc szintű szakértelem kereslete szerényebb és célzottabb.

29 M&T 08 A mérnöki tevékenység szintjei29 Következtetések – 2 A felsőoktatás tananyaga nagyon sokszínű, a tankönyvek, jegyzetek, előadások nagyobb hányada a modellek és a modellalkalmazás ismeretanyagát a mennyiségi és részletező igényességre törekedve fejti ki. * * * A képzés valódi céljának elérését és a hallgatók eligazodását megnehezíti, ha azt a hiedelmet erősíti bennük az oktatás, hogy nem modelleket ismernek meg, hanem magát a szakma gyakorlatát.

30 M&T 08 A mérnöki tevékenység szintjei30 Következtetések – 3 A kognitív pszichológia perspektívájából racionális képzés keretében a BSc szintre vezető szakaszon egyszerű és konkrét modellek megismerésére összpontosul a figyelem, az MSc szinthez közeledők képzésének fókuszába viszont a feladványok kezelésére alkalmas modellek megválasztásának, alkalmazhatóságának elvei és összefüggései kerülnek.


Letölteni ppt "M&T 08 A mérnöki tevékenység szintjei01 A mérnöki tevékenység szintjei mesterség, tudomány, művészet A képzés szintjei (ASc), BSc, MSc, (PhD) (ASc), BSc,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések