Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Multimédia alapismeretek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Multimédia alapismeretek"— Előadás másolata:

1 Multimédia alapismeretek
Bognárné Kovács Annamária

2 Tematika A tantárgy általános célja és célkitűzései
A számítógépen alapuló multimédia-alkalmazások elméleti alapjainak megismertetése. Sajátítsa el a multimédia alapfogalmait, általános ismérveit, egyéb területeit, a médiaismeret fogalomrendszerét, az elektronikus médiumok általi befogadás ismérveit, a multimédia felhasználási és értékelési szempontjait az internetes taneszközök értékelési formáit.

3 Tematika A tantárgy tartalma
A multimédia alapfogalmai. A multimédiáról általában. A multimédia értelmezései. A médiumtípusok. A multimédia egyéb területei. Az Internet, virtuális valóság, videokonferencia, kábeltévé, WEB tévé és rádió. A multimédia általános ismérvei. A multimédia oktatási ismérvei. A pedagógiára váró feladatok.

4 Tematika A tantárgy tartalma
Médiaismeret. Az elektronikus médiumok általi befogadás ismérvei. Vizuális és auditív médiumok. A multimédia felhasználása az oktatásban és értékelése. A felhasználás eszközei és feltételei. A multimédia tároló, továbbító és megjelenítő eszközei. A hálózati multimédia. A hang digitalizálásának folyamata.

5 Tematika A tantárgy tartalma
Multimédia szerzői rendszerek (Időalapú, folyamatalapú, oldalalapú rendszerek ismérvei) Fejlesztőprogramok kiválasztása és osztályozása. A multimédia felhasználása és értékelése

6 Ajánlott irodalom Andreas Holzinger: Ralf Steinmetz:
A multimédia alapjai, Kiskapu Kiadó Budapest, 2004 Ralf Steinmetz: Multimédia. Bevezetés és alapok. Springer. Budapest, 1997. Tószegi Zsuzsanna: Multimédia a könyvtárban. Bp. Akad. K. Tay Vaughan: Multimédia, Panem Kft., Budapest, 2003

7 A multimédiáról általában
A multimédia technológiái új távlatokat nyitnak, meg az oktatás, távoktatás, ismeretszerzés minden területén. Napjainkban a tanár – tananyag – tanuló háromszögben egy olyan médiumra van szükség, amely kielégíti a hagyományos osztálytermi oktatás és távoktatás igényeit egyaránt.

8 Tanár – Tananyag - Tanuló
Zrinszky László – a tudásközvetítés információáramlását kommunikációs aspektusból vezeti le. Kommunikációs út: a tananyag a tanár közvetítésével jut el a tanulóhoz. Ebben a helyzetben a tanár „meghosszabbított keze” a tananyag, amivel eléri a tanulókat (A→B→C).

9 A multimédiáról általában
A multimédia fogalma a számítástechnikai, informatikai, oktatástechnológiai szakterületek fogalomrendszere, mely tulajdonképpen a 90-es évektől lépett a nyilvánosság elé. Eredetileg a több érzékszervi csatornára ható információhordozók gyűjtőneveként emlegették. Később a multimédiát a rendszerbe állított, tananyagot tartalmazó, technikai médiumok együtteseként fogták fel, amely a tanár és a tanuló számára egyaránt használható.

10 A multimédiáról általában
A programozott oktatás elveit megvalósító egyéni tanulási rendszerek, és a számítógépes oktatás különféle módozatai a többcsatornás információközlés mellett az interaktív, szabályozott tanulástechnikai és metodikai lehetőségét is megteremtették. Napjainkban és a jövőt kutatva úgy tűnik, hogy sokat ígér ez a megjelenítési, közlési és cselekvési forma. A multimédia fogalom, ma már nem csupán oktatási eszköz, hanem széles körben kiterjedt a társadalom különböző területeire is.

11 A multimédiáról általában
A multimédia elnevezést sokan és egymástól eltérő értelemben használják. Ezen új tudományterület feladata közé tartozik a fogalomrendszer pontos definiálása. Nehézséget jelent az is, hogy a számítógépgyártók azzal, hogy a PC-t új területeken való használatra is alkalmassá tették, azonnal ügyes marketing fogalmat kezdtek keresni hozzá.

12 A multimédiáról általában
Rohanó világunkban mindenki találkozik olyan szóval illetve szavakkal, amelyek jelentésével nincs teljesen tisztában. Ilyen a multimédia szó is, amelyet sokan hallottak, sőt sokan azt gondolják, tudják is mit jelent, viszont csak bizonyos felhasználásait ismerik, pedig az határtalan. Fontos, hogy minden felhasználó tisztában legyen a jelentésével, és a vele kapcsolatos fogalmakkal, valamint felhasználási területeivel.

13 A multimédiáról általában
Az ötvenes években a zenei aláfestésű diavetítést nevezték multimédiának. 1995-ben azonban Németországban a multimédia szót már az év szavává választották.

14 Szó szerinti értelmezése…
Latin multi + medium multi = „sok, sokszoros, több” medium = „információközvetítő eszköz, információrendszer”

15 A multimédiáról általában
A pszichológiai megközelítésben a befogadási csatornák szempontjából értelmezik (látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés, egyensúlyérzet). Kibernetika szempontjából a visszacsatolás, ill. a szabályozás jelentőségét lehet kiemelni. A Kibernetika egy komplex tudományos irányzat, amely a szabályozás, vezérlés, információfeldolgozás, továbbítás, általános törvényeit kutatja.

16 A multimédiáról általában
Kommunikáció elméleti szempontból a közlési oldalról (verbális, nem-verbális, média közlés) vizsgálják a folyamatot. A verbális kommunikáció emberi nyelven való közlést jelent. (beszéd és az írás) A non-verbális ezek szerint nem az emberi nyelv, hanem a beszélgetést kísérõ jelek csoportja (fej- kéz – kar - láb mozgásai pl.: szemkontaktus, az arckifejezés, a testtartás...) Média közlés (újság, rádió, tv, internet) Médiapedagógiai megközelítésben a multimédia társadalmi, szociológiai, fiziológiai, ergonómiai, azaz az emberre gyakorolt hatásával, ill. az elhárítás önmérsékletével tudatos médiahasználatra ösztönöz.

17 A multimédiáról általában
Az informatika megközelítés csak a számítógép segítségével előállított, tárolt, továbbított és megjelenített időfüggő és időfüggetlen médiumok formájában megjelenő információt tekinti multimédiának. Multi (latin): sok, többszörös – mint szó előtagja, Medium (latin): a közbülső helyen található, általános közeg, közvetítő elem, ill. elemek információknak, beszéd, mozdulatok, arckifejezések, írás, elektronikus megjelenítés útján továbbadásra vagy kiterjesztésre.

18 A multimédiáról általában
A média fogalom meghonosodása hazánkban a as évekre tehető. Az MTA Nyelvtudományi Intézete által 1985-ben megjelenített kétkötetes Nyelvművelő kézikönyv erről a témáról közölt szócikkét érdemes idézni: „Mivel a latin eredetű médium ma elsősorban szuggerálható, hipnotizálható, ill. könnyen befolyásolható személyt jelent, s csak másodsorban közvetítő eszközt, tényezőt, bizonyos társadalomtudományok, a híradástechnika és a reklám szaknyelvében angol mintára elterjedt szó latin többes számú alakja média. Összefoglaló megnevezése a tömegkommunikációs, ill. a reklámeszközöknek (sajtó, rádió, tv, plakát, hirdetés, reklám stb.).”

19 A multimédiáról általában
Az információ terjesztésére és bemutatására szolgáló eszközöket médiumnak nevezzük. Pl.: a nyomtatott szöveg, grafika, a kép, a beszéd, és a zene, valamint a mozgókép.

20 A multimédiáról általában
A médiumok különböző lehetőségei: mono… multi… Médium monomédia: könyv, képernyő multimédia: Hang, mozgókép, interaktivitás monokód: csak szöveg csak kép multikód: képes szöveg zenés kép Kódolás monó: csak vizuális csak auditív multi: vizuális, auditív és tapintásos Észlelés módja

21 A multimédiáról általában
A multimédia olyan technológia, mely a számítógéppel segített kommunikációt - interakciót összetett, interaktív médiarendszerrel valósítja meg, teszi lehetővé, vizuális (adatok, szöveg, állókép, grafika, animáció, mozgókép) és auditív (beszéd, zene, zörej) megjelenési formák integrálásával.

22 Multimédia fogalmak, definíciók
„A multimédia (multi: sok [lat.], médium: közbülső helyen található [lat.]) olyan komplex információs rendszert vagy csatornát (közeget) jelent, melynek előállítása és használata számítógépes környezetben történik.” [Máté István: A multimédia alapjai és feltételrendszere PC környezetben. Pécs, PRMKK 1997.]

23 Multimédia fogalmak, definíciók
„A multimédia rendszert független információk számítógép által vezérelt integrált előállítása, célorientált feldolgozása, bemutatása, tárolása és továbbítása határozza meg, melyek legalább egy folyamatos (időfüggő) és egy diszkrét (idő-független) médiumban jelennek meg.” [Steinmetz, Ralf: Multimédia : bevezetés, alapok. Budapest, Springer Hungarica Kiadó Kft., 1995.]

24 Multimédia fogalmak, definíciók
„A multimédia szó tágabb értelmezésben egy kreatív alkotó közeg, Olyan rendszert definiál, amely biztosítja az egyén vagy csoportok számára a különböző struktúrában (kép, grafika, mozgókép, hang, írott szöveg, adatállományok stb.) rögzített, nem szükségszerűen egy adatbázisban lévő digitális információ interaktív elérhetőségét, annak a felhasználás helyén történő rögzítését, átstrukturálását, bővítését. A cél tehát az ember információval történő magas színvonalú kiszolgálása, a hatékonyság érdekében lehetőleg minden érzékszervre egyidejűleg gyakorolt ingerekkel.” [Kassai András: FOXTREND KFT., Székesfehérvár, PC-ROM Multimédia PCEnciklopédia V1.0(C)]

25 Multimédia fogalmak, definíciók
„A különböző médiumtípusok egyidejű (szinkron), illetve egymást követő (aszinkron) használata egységes megjelenítő platformon történik. A különböző adatok tárolása, feldolgozása és megjelenítése a digitális technikák felhasználásán alapul. A megjelenítés technikai perfekcióját, gyorsaságát és komplexitását nagy teljesítményű mikroprocesszorok teszik lehetővé (számítógépes integráció). A felhasználó „párbeszédet” folytat a rendszerrel, amelynek során befolyásolni képes a rendszer működését, kiválthat hatásokat és felidézhet tartalmakat (interaktivitás). Nem lineáris információ elérési és interakciós technikák használata.” [Komenczi Bertalan: Orbis sensualium pictus (Multimédia az iskolában), Budapest, Iskolakultúra, 1997/1.]

26 Mit jelent az Ön számára a multimédia?
Így látják a profik: „ A multimédia szó tágabb értelmezésben egy kreatív alkotó közeg, olyan rendszert definiál, Amely biztosítja az egyén vagy csoportok számára a különböző struktúrában (kép, grafika, mozgókép, hang, írott szöveg, adatállományok, stb.) rögzített, nem szükségszerűen egy adatbázisban lévő digitális információ interaktív elérhetőségét, annak a felhasználás helyén történő rögzítését, átstrukturálását, bővítését. A cél tehát az ember információval történő magas színvonalú kiszolgálása, a hatékonyság érdekében lehetőleg minden érzékszervre egyidejűleg gyakorolt ingerekkel.”

27 Mit jelent az Ön számára a multimédia?
Így látják a „hétköznapi” felhasználók: „ A multimédia kép, hang, szöveg összehangolása számítógépes úton. Az emberek magas színvonalon való kielégítése Pl. reklám, művészet, híradó stb. céljából. Szerintem ez a jövő, később ezt a műfajt még tökéletesebben és magasabb szinten működtethetjük.” (B. Anikó - Mohács)

28 Mit jelent az Ön számára a multimédia?
Így látják a „hétköznapi” felhasználók: „ A multimédia egy olyan rendszer, amelyben megtalálható hang, kép, grafika, mozgókép, szöveg és egyéb adatok. Mindezt számítógép segítségével állíthatjuk elő. Ha az embernek van némi fantáziája, akkor szinte korlátlanok a lehetőségek.” (M. Veronika - Pécs)

29 Mit jelent az Ön számára a multimédia?
Így látják a „hétköznapi” felhasználók: „ A médiák, médiumok igen fontos szerepet játszanak életünkben, hiszen rajtuk keresztül tájékozódhatunk a világ híreiről a leggyorsabban. A multimédia ennek egy olyan ága, mely a továbbítandó információt minél teljesebb, formában akarja eljutatni az emberekhez. Ehhez az kell, hogy az ember minél több érzékszervét egyidejűleg érjék az információk, melyek egésze, összessége alkotja a teljességet.” (R. Róbert - Mohács)

30 A multimédia = hatalmas léptekkel növekvő piac
„ A multimédia varázsszó körül csoportosuló piac egyre gyorsuló ütemben nő. Egy tanácsadó cég 2000-ig csupán Németországban 2 millió új munkahely létrejöttét jósolta meg e területnek köszönhetően. Akár osztjuk az ilyen mértékű derülátást, akár nem, abban biztosak lehetünk, hogy a jövőben rengeteg foglalkozásnak lesz köze a multimédiához.”

31 A multimédia = hatalmas léptekkel növekvő piac
A multimédia magába foglalja: a hanganyagot (beszéd, hangzás, zene stb.) a mozgóképet (szöveg, grafika, állókép, animáció, filmek stb.) és az interaktivitást (egéren, billentyűzeten és érintőképernyőn keresztül)

32 A multimédia = esély A multimédia esély a szakterületeket átfogó munkára: Új távlatokat nyit a szakterületeken felül álló együttműködésre A kutatásnak és az oktatásnak a jövőben a tudományágak összefogásával kell történnie Tudományok közti átjárhatóság: az informatika és a megismeréssel foglalkozó tudományágak együttműködése

33 A multimédia = esély Tudományos kongresszusokon ma is találkozhatunk olyan professzorokkal, akik oktatóprogramokat fejlesztenek, de munkájuk didaktikai – pedagógiai – pszichológiai megalapozását pedagógusok, pszichológusok és szociológusok végzik.

34 Kinek és miért van rá szüksége?
Informatikusok Telematikusok (telematika = távközlés és az informatika összefonódása) Szoftvermérnökök A mérnököknek, technikusoknak egyaránt rendelkezniük kell az ember-gép interakcióra vonatkozó alapismeretekkel. Leginkább az emberi tényező, gondolkodásunknak, tudásunk rendeződésének, tanulási szokásainknak az ismerete fontos, hogy a számítógépet a legkedvezőbben használjuk fel oktatási- és munkacélokra.

35 A multimédia részei Multimédia - technika (számítógép)
Multimédia - oktatás (az emberi tényező) Multimédia - tervezés (az ember és a számítógép együttműködése)

36 Multimédia - technika (számítógép)
A multimédiás információrendszerek technológiai alapjaival foglalkozik. Tartalmazza: az információ és kommunikáció alapjait jeleket hang, kép és mozgóképtechnikát a multimédia internetes közvetítését

37 Multimédia - technika (MMT)
A multimédiás információrendszerek technológiai alapjaival foglalkozik. Tartalma: az információ és kommunikáció alapjai jelek hang, kép és mozgóképtechnika a multimédia internetes közvetítése

38 Multimédia – oktatás (MML)
A multimédiás információrendszerek megismerési alapjaival foglalkozik. Tartalma: az információ rendezése az emberi emlékezetben tanulási módszerek a számítógéppel támogatott tanulás fejlesztése Médiaoktatás oktatóprogramok

39 Multimédia – tervezés (MMD)
A multimédiás információrendszerek fejlesztés-technikai alapjaival foglalkozik. Tartalma: szoftverfejlesztés alapjai projektirányítás tervezés (ember-gép párbeszéd, képfelépítés, hangfelépítés, tipográfia, kapcsolattartás) Programok értékelése

40 Fejlesztéstechnikai alapok
Multimédia – technika (MMT) Technológiai alapok Multimédia – oktatás (MML) A megismerés alapjai Multimédia – tervezés (MMD) Fejlesztéstechnikai alapok

41 Mire jó a multimédia? „A multimédia egyszerre több érzékszervünkre hat … ezért jobb hatásfokkal emlékszünk rá.” A multimédia alkalmazásával a kommunikáció folyamata bonyolultabb lesz, mivel ez a résztvevők kapcsolattartási képességeinek magasabb fokát feltételezi.

42 Multimédiás oktatás A tanulás sikerét a multimédia közvetlenül nem befolyásolja, de a belső késztetés a figyelem és az ösztönzés növelésével elérhetjük, hogy a tanulással a diákok szívesebben és hosszabb ideig foglalkoznak, ily módon a tanulás és emlékezés hatásfoka nagy mértékben javul.

43 Mire jó a multimédia az Interneten?
A webböngészők és a www segítségével gyorsan hozzájuthatunk a multimédiás anyagokhoz Telekommunkiációs technológiák megújítása iránti igény (ADSL) Szélessávú hálózatok használata (kábeltévé hálózat) A műholdas kapcsolatok jelentősége is folyamatosan nő (távoktatás, videokonferenciák)

44 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Multimédia alapismeretek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések