Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Multimédia alapismeretek Bognárné Kovács Annamária.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Multimédia alapismeretek Bognárné Kovács Annamária."— Előadás másolata:

1 Multimédia alapismeretek Bognárné Kovács Annamária

2 Tematika A tantárgy általános célja és célkitűzései  A számítógépen alapuló multimédia- alkalmazások elméleti alapjainak megismertetése.  Sajátítsa el  a multimédia alapfogalmait, általános ismérveit, egyéb területeit,  a médiaismeret fogalomrendszerét, az elektronikus médiumok általi befogadás ismérveit,  a multimédia felhasználási és értékelési szempontjait  az internetes taneszközök értékelési formáit.

3 Tematika A tantárgy tartalma  A multimédia alapfogalmai. A multimédiáról általában. A multimédia értelmezései.  A médiumtípusok.  A multimédia egyéb területei. Az Internet, virtuális valóság, videokonferencia, kábeltévé, WEB tévé és rádió.  A multimédia általános ismérvei.  A multimédia oktatási ismérvei. A pedagógiára váró feladatok.

4 Tematika A tantárgy tartalma  Médiaismeret. Az elektronikus médiumok általi befogadás ismérvei. Vizuális és auditív médiumok.  A multimédia felhasználása az oktatásban és értékelése. A felhasználás eszközei és feltételei.  A multimédia tároló, továbbító és megjelenítő eszközei.  A hálózati multimédia.  A hang digitalizálásának folyamata.

5 Tematika A tantárgy tartalma  Multimédia szerzői rendszerek (Időalapú, folyamatalapú, oldalalapú rendszerek ismérvei)  Fejlesztőprogramok kiválasztása és osztályozása.  A multimédia felhasználása és értékelése

6 Ajánlott irodalom  Andreas Holzinger:  A multimédia alapjai, Kiskapu Kiadó Budapest, 2004  Ralf Steinmetz:  Multimédia. Bevezetés és alapok. Springer. Budapest, 1997.  Tószegi Zsuzsanna:  Multimédia a könyvtárban. Bp. Akad. K.  Tay Vaughan:  Multimédia, Panem Kft., Budapest, 2003

7 A multimédiáról általában  A multimédia technológiái új távlatokat nyitnak, meg az oktatás, távoktatás, ismeretszerzés minden területén.  Napjainkban a tanár – tananyag – tanuló háromszögben egy olyan médiumra van szükség, amely kielégíti a hagyományos osztálytermi oktatás és távoktatás igényeit egyaránt.

8 Tanár – Tananyag - Tanuló   Zrinszky László – a tudásközvetítés információáramlását kommunikációs aspektusból vezeti le.   Kommunikációs út: a tananyag a tanár közvetítésével jut el a tanulóhoz.   Ebben a helyzetben a tanár „meghosszabbított keze” a tananyag, amivel eléri a tanulókat ( A → B → C ).

9 A multimédiáról általában  A multimédia fogalma a számítástechnikai, informatikai, oktatástechnológiai szakterületek fogalomrendszere, mely tulajdonképpen a 90-es évektől lépett a nyilvánosság elé.  Eredetileg a több érzékszervi csatornára ható információhordozók gyűjtőneveként emlegették.  Később a multimédiát a rendszerbe állított, tananyagot tartalmazó, technikai médiumok együtteseként fogták fel, amely a tanár és a tanuló számára egyaránt használható.

10 A multimédiáról általában  A programozott oktatás elveit megvalósító egyéni tanulási rendszerek, és a számítógépes oktatás különféle módozatai a többcsatornás információközlés mellett az interaktív, szabályozott tanulástechnikai és metodikai lehetőségét is megteremtették.  Napjainkban és a jövőt kutatva úgy tűnik, hogy sokat ígér ez a megjelenítési, közlési és cselekvési forma.  A multimédia fogalom, ma már nem csupán oktatási eszköz, hanem széles körben kiterjedt a társadalom különböző területeire is.

11 A multimédiáról általában  A multimédia elnevezést sokan és egymástól eltérő értelemben használják. Ezen új tudományterület feladata közé tartozik a fogalomrendszer pontos definiálása.  Nehézséget jelent az is, hogy a számítógépgyártók azzal, hogy a PC-t új területeken való használatra is alkalmassá tették, azonnal ügyes marketing fogalmat kezdtek keresni hozzá.

12 A multimédiáról általában  Rohanó világunkban mindenki találkozik olyan szóval illetve szavakkal, amelyek jelentésével nincs teljesen tisztában.  Ilyen a multimédia szó is, amelyet sokan hallottak, sőt sokan azt gondolják, tudják is mit jelent, viszont csak bizonyos felhasználásait ismerik, pedig az határtalan.  Fontos, hogy minden felhasználó tisztában legyen  a jelentésével,  és a vele kapcsolatos fogalmakkal,  valamint felhasználási területeivel.

13 A multimédiáról általában  Az ötvenes években a zenei aláfestésű diavetítést nevezték multimédiának.  1995-ben azonban Németországban a multimédia szót már az év szavává választották.

14 Szó szerinti értelmezése…  Latin multi + medium  multi = „sok, sokszoros, több”  medium = „információközvetítő eszköz, információrendszer”

15 A multimédiáról általában  A pszichológiai megközelítésben a befogadási csatornák szempontjából értelmezik (látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés, egyensúlyérzet).  Kibernetika szempontjából a visszacsatolás, ill. a szabályozás jelentőségét lehet kiemelni.  A Kibernetika egy komplex tudományos irányzat, amely a szabályozás, vezérlés, információfeldolgozás, továbbítás, általános törvényeit kutatja.

16 A multimédiáról általában   Kommunikáció elméleti szempontból a közlési oldalról (verbális, nem-verbális, média közlés) vizsgálják a folyamatot.  A verbális kommunikáció emberi nyelven való közlést jelent. (beszéd és az írás)  A non-verbális ezek szerint nem az emberi nyelv, hanem a beszélgetést kísérõ jelek csoportja (fej- kéz – kar - láb mozgásai pl.: szemkontaktus, az arckifejezés, a testtartás...)  Média közlés (újság, rádió, tv, internet)   Médiapedagógiai megközelítésben a multimédia társadalmi, szociológiai, fiziológiai, ergonómiai, azaz az emberre gyakorolt hatásával, ill. az elhárítás önmérsékletével tudatos médiahasználatra ösztönöz.

17 A multimédiáról általában  Az informatika megközelítés csak a számítógép segítségével előállított, tárolt, továbbított és megjelenített időfüggő és időfüggetlen médiumok formájában megjelenő információt tekinti multimédiának.  Multi (latin): sok, többszörös – mint szó előtagja,  Medium (latin): a közbülső helyen található, általános közeg, közvetítő elem, ill. elemek információknak, beszéd, mozdulatok, arckifejezések, írás, elektronikus megjelenítés útján továbbadásra vagy kiterjesztésre.

18 A multimédiáról általában A média fogalom meghonosodása hazánkban a 70-80-as évekre tehető. Az MTA Nyelvtudományi Intézete által 1985-ben megjelenített kétkötetes Nyelvművelő kézikönyv erről a témáról közölt szócikkét érdemes idézni: „Mivel a latin eredetű médium ma elsősorban szuggerálható, hipnotizálható, ill. könnyen befolyásolható személyt jelent, s csak másodsorban közvetítő eszközt, tényezőt, bizonyos társadalomtudományok, a híradástechnika és a reklám szaknyelvében angol mintára elterjedt szó latin többes számú alakja média. Összefoglaló megnevezése a tömegkommunikációs, ill. a reklámeszközöknek (sajtó, rádió, tv, plakát, hirdetés, reklám stb.).”

19 A multimédiáról általában Az információ terjesztésére és bemutatására szolgáló eszközöket médiumnak nevezzük. Pl.: a nyomtatott szöveg, grafika, a kép, a beszéd, és a zene, valamint a mozgókép.

20 A multimédiáról általában A médiumok különböző lehetőségei: Médium Kódolás Észlelés módja mono…multi… monomédia: könyv, képernyő multimédia: Hang, mozgókép, interaktivitás monokód: csak szöveg csak kép multikód: képes szöveg zenés kép monó: csak vizuális csak auditív multi: vizuális, auditív és tapintásos

21 A multimédiáról általában multimédia A multimédia olyan technológia, mely a számítógéppel segített kommunikációt - interakciót összetett, interaktív médiarendszerrel valósítja meg, teszi lehetővé, vizuális (adatok, szöveg, állókép, grafika, animáció, mozgókép) és auditív (beszéd, zene, zörej) megjelenési formák integrálásával.

22 Multimédia fogalmak, definíciók „A multimédia (multi: sok [lat.], médium: közbülső helyen található [lat.]) olyan komplex információs rendszert vagy csatornát (közeget) jelent, melynek előállítása és használata számítógépes környezetben történik.” [Máté István: A multimédia alapjai és feltételrendszere PC környezetben. Pécs, PRMKK 1997.]

23 Multimédia fogalmak, definíciók „A multimédia rendszert független információk számítógép által vezérelt   integrált előállítása,   célorientált feldolgozása,   bemutatása,   tárolása és továbbítása határozza meg, melyek legalább egy folyamatos (időfüggő) és egy diszkrét (idő-független) médiumban jelennek meg.” [Steinmetz, Ralf: Multimédia : bevezetés, alapok. Budapest, Springer Hungarica Kiadó Kft., 1995.]

24 Multimédia fogalmak, definíciók „A multimédia szó tágabb értelmezésben egy kreatív alkotó közeg, Olyan rendszert definiál, amely biztosítja az egyén vagy csoportok számára a különböző struktúrában (kép, grafika, mozgókép, hang, írott szöveg, adatállományok stb.) rögzített, nem szükségszerűen egy adatbázisban lévő digitális információ interaktív elérhetőségét, annak a felhasználás helyén történő rögzítését, átstrukturálását, bővítését. A cél tehát az ember információval történő magas színvonalú kiszolgálása, a hatékonyság érdekében lehetőleg minden érzékszervre egyidejűleg gyakorolt ingerekkel.” [Kassai András: FOXTREND KFT., Székesfehérvár, 1995-1996. PC-ROM Multimédia PCEnciklopédia V1.0(C)]

25 Multimédia fogalmak, definíciók „A különböző médiumtípusok egyidejű (szinkron), illetve egymást követő (aszinkron) használata egységes megjelenítő platformon történik. A különböző adatok tárolása, feldolgozása és megjelenítése a digitális technikák felhasználásán alapul. A megjelenítés technikai perfekcióját, gyorsaságát és komplexitását nagy teljesítményű mikroprocesszorok teszik lehetővé (számítógépes integráció). A felhasználó „párbeszédet” folytat a rendszerrel, amelynek során befolyásolni képes a rendszer működését, kiválthat hatásokat és felidézhet tartalmakat (interaktivitás). Nem lineáris információ elérési és interakciós technikák használata.” [Komenczi Bertalan: Orbis sensualium pictus (Multimédia az iskolában), Budapest, Iskolakultúra, 1997/1.]

26 Mit jelent az Ön számára a multimédia? Így látják a profik: „ A multimédia szó tágabb értelmezésben egy kreatív alkotó közeg, olyan rendszert definiál, Amely biztosítja az egyén vagy csoportok számára a különböző struktúrában (kép, grafika, mozgókép, hang, írott szöveg, adatállományok, stb.) rögzített, nem szükségszerűen egy adatbázisban lévő digitális információ interaktív elérhetőségét, annak a felhasználás helyén történő rögzítését, átstrukturálását, bővítését. A cél tehát az ember információval történő magas színvonalú kiszolgálása, a hatékonyság érdekében lehetőleg minden érzékszervre egyidejűleg gyakorolt ingerekkel.”

27 Mit jelent az Ön számára a multimédia? Így látják a „hétköznapi” felhasználók: „ A multimédia kép, hang, szöveg összehangolása számítógépes úton. Az emberek magas színvonalon való kielégítése Pl. reklám, művészet, híradó stb. céljából. Szerintem ez a jövő, később ezt a műfajt még tökéletesebben és magasabb szinten működtethetjük.” (B. Anikó - Mohács)

28 Mit jelent az Ön számára a multimédia? Így látják a „hétköznapi” felhasználók: „ A multimédia egy olyan rendszer, amelyben megtalálható hang, kép, grafika, mozgókép, szöveg és egyéb adatok. Mindezt számítógép segítségével állíthatjuk elő. Ha az embernek van némi fantáziája, akkor szinte korlátlanok a lehetőségek.” (M. Veronika - Pécs)

29 Mit jelent az Ön számára a multimédia? Így látják a „hétköznapi” felhasználók: „ A médiák, médiumok igen fontos szerepet játszanak életünkben, hiszen rajtuk keresztül tájékozódhatunk a világ híreiről a leggyorsabban. A multimédia ennek egy olyan ága, mely a továbbítandó információt minél teljesebb, formában akarja eljutatni az emberekhez. Ehhez az kell, hogy az ember minél több érzékszervét egyidejűleg érjék az információk, melyek egésze, összessége alkotja a teljességet.” (R. Róbert - Mohács)

30 A multimédia = hatalmas léptekkel növekvő piac „ A multimédia varázsszó körül csoportosuló piac egyre gyorsuló ütemben nő. Egy tanácsadó cég 2000-ig csupán Németországban 2 millió új munkahely létrejöttét jósolta meg e területnek köszönhetően. Akár osztjuk az ilyen mértékű derülátást, akár nem, abban biztosak lehetünk, hogy a jövőben rengeteg foglalkozásnak lesz köze a multimédiához.”

31 A multimédia = hatalmas léptekkel növekvő piac A multimédia magába foglalja:   a hanganyagot (beszéd, hangzás, zene stb.)   a mozgóképet (szöveg, grafika, állókép, animáció, filmek stb.)   és az interaktivitást (egéren, billentyűzeten és érintőképernyőn keresztül)

32 A multimédia = esély A multimédia esély a szakterületeket átfogó munkára:   Új távlatokat nyit a szakterületeken felül álló együttműködésre   A kutatásnak és az oktatásnak a jövőben a tudományágak összefogásával kell történnie   Tudományok közti átjárhatóság: az informatika és a megismeréssel foglalkozó tudományágak együttműködése

33 A multimédia = esély Tudományos kongresszusokon ma is találkozhatunk olyan professzorokkal, akik oktatóprogramokat fejlesztenek, de munkájuk didaktikai – pedagógiai – pszichológiai megalapozását pedagógusok, pszichológusok és szociológusok végzik.

34 Kinek és miért van rá szüksége?   Informatikusok   Telematikusok (telematika = távközlés és az informatika összefonódása)   Szoftvermérnökök A mérnököknek, technikusoknak egyaránt rendelkezniük kell az ember-gép interakcióra vonatkozó alapismeretekkel. Leginkább az emberi tényező, gondolkodásunknak, tudásunk rendeződésének, tanulási szokásainknak az ismerete fontos, hogy a számítógépet a legkedvezőbben használjuk fel oktatási- és munkacélokra.

35 A multimédia részei 1. Multimédia - technika (számítógép) 2. Multimédia - oktatás (az emberi tényező) 3. Multimédia - tervezés (az ember és a számítógép együttműködése)

36 Multimédia - technika (számítógép) A multimédiás információrendszerek technológiai alapjaival foglalkozik. Tartalmazza:  az információ és kommunikáció alapjait  jeleket  hang, kép és mozgóképtechnikát  a multimédia internetes közvetítését

37 Multimédia - technika (MMT) A multimédiás információrendszerek technológiai alapjaival foglalkozik. Tartalma:  az információ és kommunikáció alapjai  jelek  hang, kép és mozgóképtechnika  a multimédia internetes közvetítése

38 Multimédia – oktatás (MML) A multimédiás információrendszerek megismerési alapjaival foglalkozik. Tartalma:  az információ rendezése az emberi emlékezetben  tanulási módszerek  a számítógéppel támogatott tanulás fejlesztése  Médiaoktatás  oktatóprogramok

39 Multimédia – tervezés (MMD) A multimédiás információrendszerek fejlesztés- technikai alapjaival foglalkozik. Tartalma:  szoftverfejlesztés alapjai  projektirányítás  tervezés (ember-gép párbeszéd, képfelépítés, hangfelépítés, tipográfia, kapcsolattartás)  Programok értékelése

40 Multimédia – technika (MMT) Technológiai alapok Multimédia – oktatás (MML) A megismerés alapjai Multimédia – tervezés (MMD) Fejlesztéstechnikai alapok

41 Mire jó a multimédia? „A multimédia egyszerre több érzékszervünkre hat … ezért jobb hatásfokkal emlékszünk rá.” A multimédia alkalmazásával a kommunikáció folyamata bonyolultabb lesz, mivel ez a résztvevők kapcsolattartási képességeinek magasabb fokát feltételezi.

42 Multimédiás oktatás  A tanulás sikerét a multimédia közvetlenül nem befolyásolja,  de a belső késztetés a figyelem és az ösztönzés növelésével elérhetjük,  hogy a tanulással a diákok szívesebben és hosszabb ideig foglalkoznak,  ily módon a tanulás és emlékezés hatásfoka nagy mértékben javul.

43 Mire jó a multimédia az Interneten?  A webböngészők és a www segítségével gyorsan hozzájuthatunk a multimédiás anyagokhoz  Telekommunkiációs technológiák megújítása iránti igény (ADSL)  Szélessávú hálózatok használata (kábeltévé hálózat)  A műholdas kapcsolatok jelentősége is folyamatosan nő (távoktatás, videokonferenciák)

44 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Multimédia alapismeretek Bognárné Kovács Annamária."

Hasonló előadás


Google Hirdetések