Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A bányafelügyelet munkavédelemi tevékenysége Szabados Gábor elnök Magyar Bányászati és Földtani Hivatal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A bányafelügyelet munkavédelemi tevékenysége Szabados Gábor elnök Magyar Bányászati és Földtani Hivatal."— Előadás másolata:

1 A bányafelügyelet munkavédelemi tevékenysége Szabados Gábor elnök Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

2 A bányahatóság munkavédelmi feladatai a múltban  kezdetben csak a bányák állapotát befolyásoló, a kitermelést súlyosan korlátozó haváriák vizsgálata és ezzel kapcsolatos intézkedések,  a XVIII-XIX. században egyre fokozódott a szerepe a munkavédelmi- biztonsági előírások felügyelete terén (ellenőrzések, baleset vizsgálat, statisztika)  (1892. évi utasítás: ellenőrzésnél ügyelni kell arra, hogy „a bányatan szabályai ne sértessenek”, hogy „a munkások élete és egészsége lehetőleg kevéssé veszélyeztessék”.

3  az 1960. évi III. tv. 57. § „A bányahatóság - e törvényben reáruházott feladatkörében - őrködik a dolgozók életére és testi épségére, egészségvédelmére, a biztonságos üzemvitelre, az ásványi nyersanyagkészlet és bányavagyon, valamint a felszín megóvására vonatkozó rendelkezések megtartása felett.”  az 1993. évi XLVIII. tv. 43. § (2) „A bányafelügyelet feladata, hogy a felügyelete alá tartozó tevékenységek (44-46. §) végzése során védje a dolgozók életét, testi épségét és egészségét, ellenőrizze az ásványvagyon-gazdálkodásra, a környezet-, a táj- és a természetvédelemre, valamint a műszaki biztonságra és a tűzvédelemre vonatkozó szabályok megtartását.

4 A bányafelügyelet hogyan tesz eleget a munkavédelem terén adódó feladatainak? A bányafelügyelet célja a biztonságos és egészséges munkahelyek megteremtése, amelynek:  alapvetően a hatósági hatáskörének gyakorlásával,  továbbá tájékoztató, felvilágosító tevékenységgel tesz eleget.

5 A hatósági hatáskör gyakorlása  ellenőrzi a munkavállalók életének és egészségének védelmére vonatkozó követelmények betartását,  érvényesíti a munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályi követelményeket a létesítmények, műszaki üzemi tervek engedélyezésénél,  kivizsgálja a súlyos baleseteket, üzemzavarokat,  az előbbiek alapján hatósági intézkedéseket tesz, és/vagy javaslatot a biztonsági, mv-i szabályok megváltoztatására,  szükség esetén szankcionál.

6 Egyéb a munkavédelmet érintő, segítő tevékenységek  részt vesz a biztonsági, munkavédelmi jogszabályok előkészítésében,  munkavédelmi oktató, felvilágosító munkát végez,  figyelemmel kíséri a balesetek számának alakulását, értékel és elemez,  elősegíti a jó munkavédelmi gyakorlat elterjesztését, alkalmazását (új technológiák, munkavédelmi irányítási rendszerek),  együttműködik a munkáltatók és a munkavállalók képviseleti szerveivel,

7  felvilágosító munkát végez (konferenciák, tanulmányok, oktató kiadványok)  Működteti a Munkavédelmi Információs Szolgálatot (MISz)  pénzügyileg is támogatja a biztonsági, munkavédelmi kutatásokat és ezek megvalósítását,  kapcsolatot tart az oktatási intézményekkel és részt vesz munkavédelmi képzési munkájukban,  kapcsolatot tart és együttműködik az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséggel,  részt vesz az EU Munkavédelmi Ügynökségének munkájában, az általa meghirdetett munkavédelmi programok lebonyolításában, adatokat szolgáltat az interneten elérhető munkavédelmi FÓKUSZPONT-hoz,

8 A feladatról … összegzően A bányafelügyelet a dolgozó emberek életének és egészségének védelmét biztosítja a Bt-ben és a munkavédelmi törvényben meghatározottak teljesítésén keresztül. Ennek során hozzájárul, a jogszabályban meghatározott:  a balesetek és munkahelyi megbetegedések elkerüléséhez,  a munkabiztonság és az egészségvédelem továbbfejlesztéséhez,  a munkavédelem társadalmi elfogadottságához.

9 A bányászati szakágazat 2008. évi munkavédelmi helyzete és a bányafelügyelet munkavédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatai A föld alatti bányászatban a munkakörülményeket meghatározóan befolyásoló nehéz fizikai munka aránya számottevően csökkent, azonban még mindig jelentős mértékben előfordul. A munkahelyeken és az oda vezető bányatérségekben a kőzethullás és a járásra szolgáló útfelületek okozta kockázatok - a folyamatos karbantartás ellenére - továbbra is jelen vannak. Ezt igazolja az, hogy a bekövetkezett a balesetek 28 %-a kőzethullás, illetőleg elcsúszás, nekiütődés miatt történt. A fő bányaveszélyek (omlás-, sújtólég-, szénpor-robbanás-, tűz- és vízveszély) okozta károk megelőzésére, a munkafeltételek javítására, a munkavállalók biztonságos munkavégzésre történő felkészítésére a munkáltatók különös figyelmet fordítottak, a tevékenység végzésére munkavédelmi irányítási rendszert dolgoztak ki és sikerrel alkalmazták.

10 Az év során egyik föld alatti bányaüzemben végrehajtott menekülési gyakorlat során a szénmonoxidszűrős önmentő-készülékek egy része hibásan működött, ezért a bányafelügyelet kivonásukról intézkedett és eljárt a gyártó felé teendő intézkedések ügyében. Az előbbieket figyelembe véve a föld alatti bányákban a munkakörülmények munkabiztonsági helyzete megfelelőnek minősíthető.

11 A külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenységet folytatók több mint 90 %-a mikro-, kis- és középvállalkozás, amelyeknél a kockázatok alakulása a föld alatti bányákénál kedvezőbb, azonban a kis termelési volumen, és árbevétel miatt a kiadással járó jogszabályi kötelezettségek betartása több esetben jelentős terhet jelent. A munkaeszközök műszaki színvonala – a munkáltató pénzügyi helyzetének megfelelően - nagyon változó. Az elmúlt évben a vállalkozások kis hányada engedhette meg magának a fejlesztést. A kisebb termelő kapacitással rendelkező bányavállalkozók egy részénél a munkaeszközök, elsősorban a rakodó és anyagmozgatógépek elavultak, nem megfelelő műszaki biztonsági állapotuk miatt több esetben intézkedni kellett. Az anyagilag tehetősebb bányavállalkozásoknál a korábbi években történt műszaki, technológiai fejlesztések, korszerűsítések a munkakörülmények javulását és ezzel általában a munkabiztonsági és munkaegészségügyi helyzet kedvező irányú változását is eredményezték.

12 Kedvezőtlenül befolyásolta a munkabiztonságot, hogy a bányászati munkafolyamatokat egyre nagyobb számban alvállalkozók által foglalkoztatott munkavállalókkal végeztetik, akiknél gyakori a fegyelmezetlenség, a szabályoktól eltérő munkavégzés. A szilárdásvány-bányászatban az utóbbi években - a nyugdíjba vonulók jelentős száma miatt – a munkahelyi irányításra jogosító középfokú szakmai képzettséggel rendelkező munkavállalók hiányának pótlásában vállalkozói kezdeményezésre kedvező lépések történtek. Az év során a már foglalkoztatott munkavállalók részvételével egy bányaipari technikus képzési kurzus befejeződött és egy újabb is indult.

13 A kőolaj- és földgáz-bányászatot, illetve a földalatti gáztárolást végző, valamint a szénhidrogén szállító- és a földgáz-elosztó vezetékek üzemeltetői, és a PB ellátást biztosító szolgáltatók munkabiztonsági helyzete jónak értékelhető. Mindegyik szakterületen tanúsított minőségbiztosítási rendszereket alkalmaznak. A kőolaj- és földgáz-bányászatban, valamint a föld alatti gáztárolásnál az előbbieken túl jól szervezett, magas műszaki színvonalú, korszerű technológiát és munkavédelmi irányítási rendszert alkalmaznak. végző üzemekben munkavédelmi irányítási rendszert is működtetnek. A külfejtésekhez hasonlóan kedvezőtlenül befolyásolta a munkabiztonságot, hogy a csővezeték építési és karbantartási munkafolyamatokat egyre nagyobb számban alvállalkozók által foglalkoztatott munkavállalókkal végeztetik, akiknél gyakori a szakmai ismeretek hiánya, a fegyelmezetlenség, a szabályoktól eltérő munkavégzés (dúcolatlan munkaárkok, munkagödrök).

14 A munkabalesetek számának alakulása A 2004-2008. években bejelentett munkabalesetek számának alakulása a bányafelügyelet felügyelete alá tartozó területeken:

15 A 2007. és 2008. évben történt munkabalesetek számának alakulása súlyosság szerint: Munkabalesetek számának alakulása súlyosság szerint Év/megoszlás2007.2008.Előző év %-a Összesen232241+ 3,9 Súlyos összesen58+ 60,0 Ebből Halálos12+ 100,0 Csonkulásos110

16 A balesetek számának alakulása 2007. és 2008. évben szakterületek szerint: Szakágazat 2007.2008.Eltérés az előző évhez db Szénbányászat 144126- 18 Uránérc-bányászat 03+ 3 Fémtartalmú ércek bányászata 3634- 2 Egyéb szilárdásvány- bányászat 2126+ 5 Kőolaj- és földgázbányászat 1815- 3 Szállítóvezeték építés, üzemeltetés 513+ 8 Gázelosztóvezeték építés, üzemeltetés és PB gázellátás 58+ 3 Föld alatti gáztároló üzemeltetés 01+ 1 Bányászati módszert alkalmazó tev. 212+ 10 Egyéb 13+ 2 Összesen: 232241+ 9

17 A hatósági ellenőrzések A Bányakapitányságok az éves munkatervben meghatározottak szerint 24 üzemben komplex ellenőrzést, továbbá 75 üzemben központilag elrendelt célellenőrzést tartottak. A bányafelügyelet a munkavédelmi helyzet javítása, illetve az ellenőrzések hatékonyságának növelése érdekében az ellenőrzések előbbi két formáját kiegészítette, és a hatósági ellenőrzések végzésére célcsoportokat6 hozott létre, amelyek egyes területeket célzottan vizsgáltak. A célellenőrzések tárgya a veszélyes technológia, és a veszélyes munkaeszközök Mvt. 23.§ (1) bekezdése szerinti időszakos biztonsági felülvizsgálatának végrehajtása volt. Külön figyelmet fordítottak a bányakapitányságok a bányászati technológiát alkalmazó, nem bányászati célból végzett tevékenységek (4-es metró, M6-os alagutak) munkahelyeinek ellenőrzésére.

18 munkabiztonsági szempontból ellenőrzött üzemek száma: 327 hiányosság megszüntetését előíró határozatok, és intézkedések száma: 61 db; 128 db a foglalkoztatást megtiltó határozatok száma, és az érintett létszám: 1 db; 1 fő a használatot felfüggesztő határozatok, és munkaeszközök száma: 18 db; 20 db a tevékenységet felfüggesztő határozatok, és tevékenységek száma: 3 db; 3 db. a munkavédelmi bírsághatározatok száma, összege: 20 db; 32.900.000 Ft a szabálysértési eljárás keretében kiadott szabálysértési bírsághatározatok száma, a kiszabott bírságok összege, valamint a kivetett helyszíni bírságok száma és összege: 23 db; 530eft.

19

20 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Jó szerencsét!


Letölteni ppt "A bányafelügyelet munkavédelemi tevékenysége Szabados Gábor elnök Magyar Bányászati és Földtani Hivatal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések