Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szemiot i ka.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szemiot i ka."— Előadás másolata:

1 szemiot i ka

2 TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR KÖZLÉSTUDOMÁNY ÉS KÖZKAPCSOLATOK
S Z E M I O T I K A A JEL TUDOMÁNYA 2014 tavaszi félév TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR KÖZLÉSTUDOMÁNY ÉS KÖZKAPCSOLATOK

3 alapvető tudnivalók előadás: csüt. 10:00 - 12:00, 2-es terem
szeminárium: csüt. 12:00 – 14:00, 605-ös terem előadó: dr. Hubbes László Attila adjunktus elérhetőség: I. emelet, 104 szoba Társadalomtudományi Tanszék fogadóórák: csütörtök, 16: :00 hivatali telefonszám: tantárgy blogja:

4 az előadások felépítése
1. A jeltudomány meghatározása, története, területei, kapcsolatai 2. A jel fogalma, összetevői. A jelszerkezet 3. Szemiózis. A jelhelyzet vagy jelfolyamat 4. Jeltipológia és osztályozás. Paradigmák és szintagmák 5. Jelentés és értelem. Denotáció, konnotáció, mítosz. 6. A nyelvi jelrendszer. Nyelv és beszéd. 7. A metaforizáció, mint jelentésátvitel. Trópusok és alakzatok. 8. A szimbólumok rendszerétől a mítoszokig – archetípusok, szimbólumok, analógia 9. A mítoszok szemiotikája. Mítosztípusok. Modern mitológiák. 10. A kultúra szemiotikája. A kultúra, mint szöveg és jelvilág. Nooszféra, szemioszféra. 11. A képek szemiotikája, a képek olvasása. Ikonográfia, ikonológia. 12. Filmszemiotika. A mozgókép világa, filmnyelv. 13. A reklám és a tömegmédia szemiotikája 14. A világháló szemiotikája: szó – kép – hang – film – intermedialitás - virtualitás

5 I. ELŐADÁS A jeltudomány meghatározása, vizsgálati köre
A jeltudomány történeti kialakulása, irányzatai A jelelmélet válfajai, kapcsolata más tudományágakkal Fókusz: a média szemiotikája

6 MEGHATÁROZÁSA, MEGNEVEZÉSEI, TÁRGYA
1.1. Mi a szemiotika? 1.2. Régi és új megnevezései 1.3. Mivel foglalkozik?

7 1.1. Mi a szemiotika? – jeltan / jeltudomány / jelelmélet –
JEL – valami más helyett áll, valamit KÉPvisel, valamit megJELENít a jelek vizsgálata a jelek világának értelmezése jelteremtés, jelhasználat, jelfejtés

8 1.2. (régi és új) megnevezése(i)
Σημειωτική ςημα – ςημειων – ςημειωτικός Χρύσιππος (Krüszipposz) (Kr.e ) szémeiotiké széma – szémeion – szémeiótikosz tünettan ► a jelek tudománya John Locke ( )

9 semiologie Ferdinand de Saussure (1916)
Cours de linguistique generale: ( ) szémeion ► szemiológia „… elképzelhető egy olyan tudomány, amely a jeleknek a társadalom életében betöltött szerepét vizsgálja. … Szemiológiának fogjuk nevezni (a görög szémeion ‘jel’ nyomán).”

10 semiotics Ch. S. Peirce (~1890) semiotics / semeotics
Ch. W. Morris (1938) Foundations of the Theory of Signs semantics / semiotics Margaret Mead (1962) – Bloomington Conference : „semiotics” Charles Sanders Peirce ( )

11 semiotica egyesíti az európai és az amerikai szempontokat
Umberto Eco (1932-) egyesíti az európai és az amerikai szempontokat „A szemiotika a kommunikáció egy dimenziója”

12 szemiotika, szemiológia, szemantika
szemeiotika – orvosi szimptomatológia szemiotiké – jelek vizsgálata szemiológia – nyelvészeti hagyományban (EU) szemiotika – általános jelelméleti hagy. (AM) szemantika – jelentéstan, nyelvészet

13 1.3. Mivel foglalkozik? 1.3.1. a jelölés tanulmányozása
a jelek, jelrendszerek tanulmányozása a jelek használata a társadalomban

14 1.3.1. a jelölés tanulmányozása
1. logikai jelölés – szemiózis 2. nyelvi jelölés – szemiózis 3. szemantikai jelölés – szemiózis 4. kulturális jelölés – szemiózis példa: Sajó kutya (Voigt Vilmos: Bevezetés…)

15 1.3.2. jelek, jelrendszerek tanulmányozása
hol a határ? mi jelszerű, mi nem?

16 1.3.3. A jelek használata a társadalomban
a társadalomban használt jelrendszerek (Ivanov) társadalomtudomány v. természettudomány? (bioszemiotika, zooszemiotika…) Eco: - jelölés szemiotikája - kommunikáció szemiotikája módszertani kérdés kommunikáció <> hermeneutika szemiotika <> hermeneutika

17 2. A jeltudomány történeti kialakulása, irányzatai
2.1. előtörténete 2.2. önálló tudományként való kialakulása 2.3. kortárs körkép

18 2.1. a.) jeltudomány előtörténete
Lényeg – Jelenség görögség – orvostudomány sztoikusok, epikureusok ismeretelmélet

19 2.1. b.) jeltudomány előtörténete
Szókratész Arisztotelész (Az értelmezésről) Platón (Kratülosz) IDEÁK K valós léttel bírnak gondolkodás eszközei Ö realisták nominalisták Z É UNIVERZÁLIÁK P reáliák az igaziak fogalmak csak nevek K (universalia ante rem) (universalia post rem) O Occam R CONCEPTUS Abélard - nem szavak - nem tárgyak JELENTÉSEK!

20 2.1. c.) jeltudomány előtörténete
Reneszánsz ikonológia - Cesare Ripa Vico: Új todomány Felvilágosodás: Descartes Jansen

21 2.2. a jeltudomány önállósodása
Locke: Értekezés az emberi értelemről szellemtudományok: 1. fizika 2. praktika 3. szemiotika Leibniz: characteristica universalis Hegel: A szellem fenomenológiája Frege: Jel, jelentés, jelölet

22 2.2. a szemiotika klasszikusai
Saussure Peirce Morris Hjelmslev Jakobson

23 2.3. a) modern szemiotika körképe két hagyomány
SZEMIOLÓGIA európai – strukturalista nyelvészet-központú Louis Hjelmslev Algirdas Greimas Jurij Lotman Roman Jakobson Roland Barthes Claude Lévi-Strauss Julia Kristeva Christian Metz Jean Baudrillard Jacques Lacan Jakob von Uexküll SZEMIOTIKA amerikai – pragmatista Charles W. Morris Ivor A. Richards Charles K. Ogden Thomas A. Sebeok John Deely EGYSÉGESÍTŐ TÖREKVÉSEK: Umberto Eco Eero Tarasti

24 2.3.b) fontosabb szemiotikai iskolák
párizsi iskola (strukturalisták, posztstrukturalisták) orosz formalizmus (moszkvai-pétervári iskola) moszkvai-tartui iskola prágai iskola olasz iskola amerikai szemiotika

25 2.3.c) magyar és hazai szemiotika
Hoppál Mihály Voigt Vilmos Józsa Péter Petőfi S. János Horányi Özséb Balázs Géza Szilágyi N. Sándor Tánczos Vilmos Solomon Marcus Aurel Codoban Daniela Frumusani

26 3. Mivel foglalkozik a szemiotika?
3.1. a szemiotika tudományos állása 3.2. a szemiotika forrásai és származékai 3.3. a szemiotika szakterületei 3.4. a jelvizsgálat módja szerint

27 3.1.a szemiotika tudományos helye
ma is vita tárgya még projekt vagy doktrína? egyéb: diszciplína, megközelítés, módszer, elmélet, stb. (Algirdas Budrevicius)

28 3.2. a szemiotika forrásai és származékai
Szemantika (és nyelvfilozófia) Logika Retorika Hermeneutika Kommunikációtudomány Ikonográfia Kognitív tudományok

29 3.3. a szemiotika szakterületei
1) logikai, matematikai, kibernetikai szemiotika 2) zooszemiotika, bioszemiotika, szemiobiológia, endoszemiotika, fitoszemiotika, szemiogenezis 3) orvosi szemiotika 4) kinezika és proxemika 5) szövegszemiotika, szöveg-pragmatika, textológia 6) retorika és stilisztika, poétika, narratológia 7) irodalom- és művészetszemiotika, esztétikai szemiotika 8) vizuális és filmszemiotika 9) mítosz-szemiotika, ideológiák szemiotikája, kultúra-szemiotika 10) Interdiszciplináris / szinkretikus (nyelvi-képi-geszturális…) 11) hermeneutika, exegetika, teológiai szemiotika 12) MÉDIASZEMIOTIKA!

30 3.4. a jelvizsgálat módja szerint
Tiszta szemiotika: kidolgoz egy jelrendszert. Leíró szemiotika: a tényleges létező jeleket tanulmányozza. Alkalmazott szemiotika: a jelekről szerzett tudást/használatot elemzi.

31 4. Médiaszemiotika Néhány könyv:
Daniel Chandler: Semiotics for Beginners Jonathan Bignell: Media Semiotics Marcel Danesi: Understanding Media Semiotics Jane Stokes: A média és kultúrakutatás gyakorlata

32 nyomtatott és elektronikus források
Horányi Özséb: A jel tudománya, Gondolat Kiadó, 1975 – Bevezető Veress Károly: Filozófiai szemiotika, Stúdium könyvkiadó, Kolozsvár, – Mi a szemiotika Daniela Frumusani: Introducere în semiotică, Universitatea din Bucureşti, s.a. – Semiotica contemporana Fülöp Géza: Az információ - 18/html/index.htm#37 Pete Krisztián: Szemiotika – (A Kommunikációtudományi Nyitott Enciklopédia wikiből) – p/Szemiotika Chandler, Daniel: Semiotics for Beginners - Documents/S4B/


Letölteni ppt "Szemiot i ka."

Hasonló előadás


Google Hirdetések