Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szemiot i ka.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szemiot i ka."— Előadás másolata:

1 szemiot i ka

2 TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR KÖZLÉSTUDOMÁNY ÉS KÖZKAPCSOLATOK
S Z E M I O T I K A A JEL TUDOMÁNYA 2010 tavaszi félév TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR KÖZLÉSTUDOMÁNY ÉS KÖZKAPCSOLATOK

3 alapvető tudnivalók előadás: szerda, 12:00 - 14:00, 3-as terem
szeminárium: csüt. 14:00 – 16:00, 16-os terem előadó: dr. Hubbes László Attila adjunktus elérhetőség: I. emelet, 104 szoba Társadalomtudományi Tanszék fogadóórák: szerda, csütörtök, 09: :00 hivatali telefonszám: tantárgy blogja:

4 az előadások felépítése
A jeltudomány meghatározása, vizsgálati köre. A jeltudomány történeti kialakulása, kapcsolata más tudományágakkal. A jel fogalma, összetevői. Jel és információ. A szemioszféra értelmezése. Nooszféra. Jeltipológia és osztályozás. Paradigmák és szintagmák; szintagmatikus és paradigmatikus analízis Jelentés: denotáció, konnotáció – gondolkodási minták, jelek szerveződése. Alárendeléses gondolkodás, mellérendeléses gondolkodás. Szemiózis. A jel, mint kód – nyelvi jelrendszer, fogalmi nyelv, gesztusnyelv, képnyelv, filmnyelv... jel, kép, jelkép A szó, mint jel. A szöveg. Poétika. Trópusok és alakzatok. Retorika – Politika A gesztus, mint jel. A viselkedés mintái, behaviorizmus. Proxemika. A kép, mint jel. Ikonológia, ikonográfia, ikonika. A kultúra, mint jelvilág. A jel, mint kultúrahordozó. A mítosz, mint nyelv, mint jelrendszer – archetípusok, szimbólumok A kozmikus szimbólumok ismertetése és elemzése. Az őselemek jelképeinek ismertetése és elemzése. A színek szimbolikus jelentése. Geometrikus jelek. Növényszimbolika, állatszimbolika, fantasztikus bestiárium. A vallásos szimbolika. Népi szimbolika – Kulturális szimbolika. Jel és kommunikáció. A kommunikáció modellje. Jelhasználat – nyelvi kommunikáció, képi kommunikáció, multimédiás kommunikáció. A film – kommunikáció, manipuláció, mitológia A szemiotika gyakorlati alkalmazásai – a reklám, a kampány: szó – kép – hang – film – intermedialitás

5 I. ELŐADÁS A jeltudomány meghatározása, vizsgálati köre
A jeltudomány történeti kialakulása, irányzatai A jelelmélet válfajai, kapcsolata más tudományágakkal

6 MEGHATÁROZÁSA, MEGNEVEZÉSEI, TÁRGYA
1.1. Mi a szemiotika? 1.2. Régi és új megnevezései 1.3. Mivel foglalkozik?

7 1.1. Mi a szemiotika? – jeltan / jeltudomány / jelelmélet –
JEL – valami más helyett áll, valamit KÉPvisel, valamit megJELENít a jelek vizsgálata a jelek világának értelmezése jelteremtés, jelhasználat, jelfejtés

8 1.2. (régi és új) megnevezése(i)
Σημειωτική ςημα – ςημειων – ςημειωτικός Χρύσιππος szémeiotiké széma – szémeion – szémeiótikosz tünettan ► a jelek tudománya John Locke

9 semiologie Ferdinand de Saussure (1916)
Cours de linguistique generale: szémeion ► szemiológia „… elképzelhető egy olyan tudomány, amely a jeleknek a társadalom életében betöltött szerepét vizsgálja. … Szemiológiának fogjuk nevezni (a görög szémeion ‘jel’ nyomán).”

10 semiotics Ch. S. Peirce (~1890) semiotics / semeotics
Ch. W. Morris (1938) Foundations of the Theory of Signs semantics / semiotics Margaret Mead (1962) – Bloomington Conference : „semiotics”

11 szemiotika, szemiológia, szemantika
szemeiotika – orvosi szimptomatológia szemiotiké – jelek vizsgálata szemiológia – nyelvészeti hagyományban (EU) szemiotika – általános jelelméleti hagy. (AM) szemantika – jelentéstan, nyelvészet

12 1.3. Mivel foglalkozik? 1.3.1. a jelölés tanulmányozása
a jelek, jelrendszerek tanulmányozása a jelek használata a társadalomban

13 1.3.1. a jelölés tanulmányozása
1. logikai jelölés – szemiózis 2. nyelvi jelölés – szemiózis 3. szemantikai jelölés – szemiózis 4. kulturális jelölés – szemiózis példa: Sajó kutya (Voigt: Bevezetés…)

14 1.3.2. jelek, jelrendszerek tanulmányozása
hol a határ? mi jelszerű, mi nem?

15 1.3.3. A jelek használata a társadalomban
a társadalomban használt jelrendszerek (Ivanov) társadalomtudomány v. természettudomány? (bioszemiotika, zooszemiotika…) Eco: - jelölés szemiotikája - kommunikáció szemiotikája módszertani kérdés kommunikáció <> hermeneutika szemiotika <> hermeneutika

16 2. A jeltudomány történeti kialakulása, irányzatai
2.1. előtörténete 2.2. önálló tudományként való kialakulása 2.3. kortárs körkép

17 2.1. a.) jeltudomány előtörténete
Lényeg – Jelenség görögség – orvostudomány sztoikusok, epikureusok ismeretelmélet

18 2.1. b.) jeltudomány előtörténete
Szókratész Arisztotelész (Az értelmezésről) Platón (Kratülosz) IDEÁK K valós léttel bírnak gondolkodás eszközei Ö realisták nominalisták Z É UNIVERZÁLIÁK P reáliák az igaziak fogalmak csak nevek K (universalia ante rem) (universalia post rem) O Occam R CONCEPTUS Abélard - nem szavak - nem tárgyak JELENTÉSEK!

19 2.1. c.) jeltudomány előtörténete
Reneszánsz ikonológia - Cesare Ripa Vico: Új todomány Felvilágosodás: Descartes Jansen

20 2.2. a jeltudomány önállósodása
Locke: Értekezés az emberi értelemről szellemtudományok: 1. fizika 2. praktika 3. szemiotika Leibniz: characteristica universalis Hegel: A szellem fenomenológiája Frege: Jel, jelentés, jelölet

21 2.2. a szemiotika klasszikusai
Saussure Peirce Morris Hjelmslev Jakobson

22 2.3. a) modern szemiotika körképe két hagyomány
SZEMIOLÓGIA európai – strukturalista nyelvészet-központú Louis Hjelmslev Algirdas Greimas Jurij Lotman Roman Jakobson Roland Barthes Claude Lévi-Strauss Julia Kristeva Christian Metz Jean Baudrillard Jacques Lacan Jakob von Uexküll SZEMIOTIKA amerikai – pragmatista Charles W. Morris Ivor A. Richards Charles K. Ogden Thomas A. Sebeok John Deely EGYSÉGESÍTŐ TÖREKVÉSEK: Umberto Eco Eero Tarasti

23 2.3.b) fontosabb szemiotikai iskolák
párizsi iskola (strukturalisták, posztstrukturalisták) orosz formalizmus (moszkvai-pétervári iskola) moszkvai-tartui iskola prágai iskola olasz iskola amerikai szemiotika

24 2.3.c) magyar és hazai szemiotika
Hoppál Mihály Voigt Vilmos Józsa Péter Petőfi S. János Horányi Özséb Balázs Géza Solomon Marcus Aurel Codoban Daniela Frumusani

25 3. Mivel foglalkozik a szemiotika?
3.1. a szemiotika tudományos állása 3.2. a szemiotika forrásai és származékai 3.3. a szemiotika szakterületei 3.4. a jelvizsgálat módja szerint

26 3.1.a szemiotika tudományos helye
ma is vita tárgya még projekt vagy doktrína? egyéb: diszciplína, megközelítés, módszer, elmélet, stb. (Algirdas Budrevicius…)

27 3.2. a szemiotika forrásai és származékai
Szemantika (és nyelvfilozófia) Logika Retorika Hermeneutika Kommunikációtudomány Ikonográfia Kognitív tudományok

28 3.3. a szemiotika szakterületei
1) logikai, matematikai, kibernetikai szemiotika 2) zooszemiotika, bioszemiotika, szemiobiológia, endoszemiotika, fitoszemiotika, szemiogenezis 3) orvosi szemiotika 4) kinezika és proxemika 5) szövegszemiotika, szöveg-pragmatika, textológia 6) retorika és stilisztika, poétika, narratológia 7) irodalom- és művészetszemiotika, esztétikai szemiotika 8) vizuális és filmszemiotika 9) mítosz-szemiotika, ideológiák szemiotikája, kultúra-szemiotika 10) Interdiszciplináris / szinkretikus (nyelvi-képi-geszturális…) 11) hermeneutika, exegetika, teológiai szemiotika 12) …

29 3.4. a jelvizsgálat módja szerint
Tiszta szemiotika: kidolgoz egy jelrendszert. Leíró szemiotika: a tényleges létező jeleket tanulmányozza. Alkalmazott szemiotika: a jelekről szerzett tudást/használatot elemzi.

30 nyomtatott és elektronikus források
Horányi Özséb: A jel tudománya, Gondolat Kiadó, 1975 – Bevezető Veress Károly: Filozófiai szemiotika, Stúdium könyvkiadó, Kolozsvár, 1999 – Mi a szemiotika Daniela Frumusani: Introducere în semiotică, Universitatea din Bucureşti, s.a. – Semiotica contemporana Fülöp Géza: Az információ - Pete Krisztián: Szemiotika – (A Kommunikációtudományi Nyitott Enciklopédia wikiből) – Chandler, Daniel: Semiotics for Beginners -


Letölteni ppt "Szemiot i ka."

Hasonló előadás


Google Hirdetések