Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szemiotikaszemiotika. S Z E M I O T I K A A JEL TUDOMÁNYA 2010 tavaszi félév TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR KÖZLÉSTUDOMÁNY ÉS KÖZKAPCSOLATOK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szemiotikaszemiotika. S Z E M I O T I K A A JEL TUDOMÁNYA 2010 tavaszi félév TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR KÖZLÉSTUDOMÁNY ÉS KÖZKAPCSOLATOK."— Előadás másolata:

1 szemiotikaszemiotika

2 S Z E M I O T I K A A JEL TUDOMÁNYA 2010 tavaszi félév TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR KÖZLÉSTUDOMÁNY ÉS KÖZKAPCSOLATOK

3 alapvető tudnivalók előadás: szerda, 12:00 - 14:00, 3-as terem szeminárium: csüt. 14:00 – 16:00, 16-os terem előadó: dr. Hubbes László Attila adjunktus elérhetőség: I. emelet, 104 szoba Társadalomtudományi Tanszék fogadóórák: szerda, csütörtök, 09:00 - 10:00 e-mail hubbeslaszlo@hotmail.comhubbeslaszlo@hotmail.com hivatali telefonszám: 8 5 2366119 tantárgy blogja: http://jelkepesseg.wordpress.com

4 az előadások felépítése 1.A jeltudomány meghatározása, vizsgálati köre. A jeltudomány történeti kialakulása, kapcsolata más tudományágakkal. 2.A jel fogalma, összetevői. Jel és információ. A szemioszféra értelmezése. Nooszféra. Jeltipológia és osztályozás. 3.Paradigmák és szintagmák; szintagmatikus és paradigmatikus analízis 4.Jelentés: denotáció, konnotáció – gondolkodási minták, jelek szerveződése. Alárendeléses gondolkodás, mellérendeléses gondolkodás. 5.Szemiózis. A jel, mint kód – nyelvi jelrendszer, fogalmi nyelv, gesztusnyelv, képnyelv, filmnyelv... jel, kép, jelkép 6.A szó, mint jel. A szöveg. Poétika. Trópusok és alakzatok. Retorika – Politika 7.A gesztus, mint jel. A viselkedés mintái, behaviorizmus. Proxemika. 8.A kép, mint jel. Ikonológia, ikonográfia, ikonika. 9.A kultúra, mint jelvilág. A jel, mint kultúrahordozó. A mítosz, mint nyelv, mint jelrendszer – archetípusok, szimbólumok 10.A kozmikus szimbólumok ismertetése és elemzése. Az őselemek jelképeinek ismertetése és elemzése. A színek szimbolikus jelentése. Geometrikus jelek. 11.Növényszimbolika, állatszimbolika, fantasztikus bestiárium. A vallásos szimbolika. Népi szimbolika – Kulturális szimbolika. 12.Jel és kommunikáció. A kommunikáció modellje. Jelhasználat – nyelvi kommunikáció, képi kommunikáció, multimédiás kommunikáció. 13.A film – kommunikáció, manipuláció, mitológia 14.A szemiotika gyakorlati alkalmazásai – a reklám, a kampány: szó – kép – hang – film – intermedialitás

5 I. ELŐADÁS A jeltudomány meghatározása, vizsgálati köre A jeltudomány történeti kialakulása, irányzatai A jelelmélet válfajai, kapcsolata más tudományágakkal

6 MEGHATÁROZÁSA, MEGNEVEZÉSEI, TÁRGYA 1.1. Mi a szemiotika? 1.2. Régi és új megnevezései 1.3. Mivel foglalkozik?

7 1.1. Mi a szemiotika? – jeltan / jeltudomány / jelelmélet – JEL – valami más helyett áll, valamit KÉPvisel, valamit megJELENít oa jelek vizsgálata oa jelek világának értelmezése ojelteremtés, jelhasználat, jelfejtés

8 1.2. (régi és új) megnevezése(i) Σημειωτική ςημα – ςημειων – ςημειωτικός Χρύσιππος szémeiotiké széma – szémeion – szémeiótikosz tünettan ► a jelek tudománya John Locke

9 semiologie Ferdinand de Saussure (1916) Cours de linguistique generale: szémeion ► szemiológia „… elképzelhető egy olyan tudomány, amely a jeleknek a társadalom életében betöltött szerepét vizsgálja. … Szemiológiának fogjuk nevezni (a görög szémeion ‘jel’ nyomán).”

10 semiotics Ch. S. Peirce (~1890) semiotics / semeotics Ch. W. Morris (1938) Foundations of the Theory of Signs semantics / semiotics Margaret Mead (1962) – Bloomington Conference : „semiotics”

11 szemiotika, szemiológia, szemantika szemeiotika – orvosi szimptomatológia szemiotiké – jelek vizsgálata szemiológia – nyelvészeti hagyományban (EU) szemiotika – általános jelelméleti hagy. (AM) szemantika – jelentéstan, nyelvészet

12 1.3. Mivel foglalkozik? 1.3.1. a jelölés tanulmányozása 1.3.2. a jelek, jelrendszerek tanulmányozása 1.3.3. a jelek használata a társadalomban

13 1.3.1. a jelölés tanulmányozása 1. logikai jelölés – szemiózis 2. nyelvi jelölés – szemiózis 3. szemantikai jelölés – szemiózis 4. kulturális jelölés – szemiózis példa: Sajó kutya (Voigt: Bevezetés…)

14 1.3.2. jelek, jelrendszerek tanulmányozása hol a határ? »mi jelszerű, mi nem?

15 1.3.3. A jelek használata a társadalomban a társadalomban használt jelrendszerek (Ivanov) társadalomtudomány v. természettudomány? (bioszemiotika, zooszemiotika…) Eco: - jelölés szemiotikája - kommunikáció szemiotikája módszertani kérdés kommunikáció <> hermeneutika szemiotika <> hermeneutika

16 2. A jeltudomány történeti kialakulása, irányzatai 2.1. előtörténete 2.2. önálló tudományként való kialakulása 2.3. kortárs körkép

17 2.1. a.) jeltudomány előtörténete Lényeg – Jelenség görögség – orvostudomány sztoikusok, epikureusok ismeretelmélet

18 2.1. b.) jeltudomány előtörténete SzókratészArisztotelész (Az értelmezésről) Platón (Kratülosz) IDEÁK K valós léttel bírnakgondolkodás eszközei Ö realistáknominalisták Z É UNIVERZÁLIÁK Preáliák az igaziakfogalmak csak nevek K(universalia ante rem)(universalia post rem) OOccam R CONCEPTUS Abélard - nem szavak - nem tárgyak JELENTÉSEK!

19 2.1. c.) jeltudomány előtörténete Reneszánsz –ikonológia - Cesare Ripa –Vico: Új todomány Felvilágosodás: –Descartes –Jansen

20 2.2. a jeltudomány önállósodása Locke: Értekezés az emberi értelemről szellemtudományok: 1. fizika 2. praktika 3. szemiotika Leibniz: characteristica universalis Hegel: A szellem fenomenológiája Frege: Jel, jelentés, jelölet

21 2.2. a szemiotika klasszikusai Saussure Peirce Morris Hjelmslev Jakobson

22 2.3. a) modern szemiotika körképe két hagyomány SZEMIOLÓGIA európai – strukturalista nyelvészet-központú Louis Hjelmslev Algirdas Greimas Jurij Lotman Roman Jakobson Roland Barthes Claude Lévi-Strauss Julia Kristeva Christian Metz Jean Baudrillard Jacques Lacan Jakob von Uexküll SZEMIOTIKA amerikai – pragmatista Charles W. Morris Ivor A. Richards Charles K. Ogden Thomas A. Sebeok John Deely EGYSÉGESÍTŐ TÖREKVÉSEK: Umberto Eco Eero Tarasti

23 2.3.b) fontosabb szemiotikai iskolák párizsi iskola (strukturalisták, posztstrukturalisták) orosz formalizmus (moszkvai-pétervári iskola) moszkvai-tartui iskola prágai iskola olasz iskola amerikai szemiotika

24 2.3.c) magyar és hazai szemiotika Hoppál Mihály Voigt Vilmos Józsa Péter Petőfi S. János Horányi Özséb Balázs Géza Solomon Marcus Aurel Codoban Daniela Frumusani

25 3. Mivel foglalkozik a szemiotika? 3.1. a szemiotika tudományos állása 3.2. a szemiotika forrásai és származékai 3.3. a szemiotika szakterületei 3.4. a jelvizsgálat módja szerint

26 3.1.a szemiotika tudományos helye ma is vita tárgya még projekt vagy doktrína? egyéb: diszciplína, megközelítés, módszer, elmélet, stb. (Algirdas Budrevicius…)

27 3.2. a szemiotika forrásai és származékai Szemantika (és nyelvfilozófia) Logika Retorika Hermeneutika Kommunikációtudomány Ikonográfia Kognitív tudományok

28 3.3. a szemiotika szakterületei 1) logikai, matematikai, kibernetikai szemiotika 2) zooszemiotika, bioszemiotika, szemiobiológia, endoszemiotika, fitoszemiotika, szemiogenezis 3) orvosi szemiotika 4) kinezika és proxemika 5) szövegszemiotika, szöveg-pragmatika, textológia 6) retorika és stilisztika, poétika, narratológia 7) irodalom- és művészetszemiotika, esztétikai szemiotika 8) vizuális és filmszemiotika 9) mítosz-szemiotika, ideológiák szemiotikája, kultúra-szemiotika 10) Interdiszciplináris / szinkretikus (nyelvi-képi-geszturális…) 11) hermeneutika, exegetika, teológiai szemiotika 12) …

29 3.4. a jelvizsgálat módja szerint Tiszta szemiotika: kidolgoz egy jelrendszert. Leíró szemiotika: a tényleges létező jeleket tanulmányozza. Alkalmazott szemiotika: a jelekről szerzett tudást/használatot elemzi.

30 nyomtatott és elektronikus források Horányi Özséb: A jel tudománya, Gondolat Kiadó, 1975 – Bevezető Veress Károly: Filozófiai szemiotika, Stúdium könyvkiadó, Kolozsvár, 1999 – Mi a szemiotika Daniela Frumusani: Introducere în semiotică, Universitatea din Bucureşti, s.a. – Semiotica contemporana Fülöp Géza: Az információ - http://mek.oszk.hu/03100/0311 8/html/index.htm#37 http://mek.oszk.hu/03100/0311 8/html/index.htm#37 Pete Krisztián: Szemiotika – (A Kommunikációtudományi Nyitott Enciklopédia wikiből) – http://ktnye.akti.hu/index.php/S zemiotika http://ktnye.akti.hu/index.php/S zemiotika Chandler, Daniel: Semiotics for Beginners - http://www.aber.ac.uk/media/D ocuments/S4B/ http://www.aber.ac.uk/media/D ocuments/S4B/


Letölteni ppt "Szemiotikaszemiotika. S Z E M I O T I K A A JEL TUDOMÁNYA 2010 tavaszi félév TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR KÖZLÉSTUDOMÁNY ÉS KÖZKAPCSOLATOK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések