Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szemiot i ka.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szemiot i ka."— Előadás másolata:

1 szemiot i ka

2 Két szemiózis-koncepció A szemiózis szintjei és dimenziói
III. ELŐADÁS A szemiózis – A jelhelyzet A szemiózis fogalma Két szemiózis-koncepció A szemiózis szintjei és dimenziói

3 1. a szemiózis fogalma szemiózis: jelhelyzet vagy jelfolyamat
A szemiózis az a folyamat, amelynek révén a dolog jellé válik – jelfolyamat.

4 1.1 a szemiózis folyamatai
logikai jelölés – szemiózis nyelvi jelölés – szemiózis szemantikai jelölés – szemiózis kulturális jelölés – szemiózis (Voigt: 1977)

5 1.1.1. logikai szemiózis S A J Ó Egy élőlényt egy fogalommal
helyettesítünk – egy konkrét élőlény helyett egy általános kategóriát alkalmaztunk: élőlény = kutya ez a logikai jelölés.

6 1.1.2. nyelvi szemiózis S A J Ó A fogalom helyett egy szót mondunk:
kutya = Sajó ez a nyelvi jelölés.

7 1.1.3. szemantikai szemiózis
S A J Ó A szót egy névvel helyettesítjük: egyediesítjük – a név a jelentésnek egyedi, személyes vonásait hordozza. Sajó = „az én borzas szeleburdi Sajóm” ez a jelentéstani, értelmi jelölés.

8 1.1.4. kulturális szemiózis S A J Ó A kutya egy folyó nevét viseli:
magyar műveltségi sajátosság (macskák nem… veszettség ellen, „babona”) Sajó = Sajó (kutya) (Tisza mellékfolyója) ez a kulturális jelölés.

9 1.2. A jelhelyzet megváltozik a dolog helyzete – nem önmaga, hanem a viszony számít a viszonylényegűség: ugyanaz a létező egyik viszonylatban dologi identitással, önazonossággal rendelkezik, másrészt viszont más létezők helyébe kerülve eltérő (helyettesítő) identitással bírhat

10 2. Két szemiózis-koncepció
Peirce szemiózis-felfogása Morris szemiózis-felfogása

11 2.1. Peirce szemiózis-felfogása
A jelviszony hármas viszony, ami a jel – tárgy – értelmező viszonyból tevődik össze.

12 2.1.1. Peirce hármas jelviszonya
a.) állandó dinamikus cselekvési szituáció – kölcsönhatások: jelfolyamat b.) hármas viszony (háromság): 3 szubjektum A – B, B – C, C – A - jel - jel tárgya közvetett viszony - jel értelmezője Tovább nem bontható elemi viszony – háromosztatú logika (trichotomikus) c.) jel – tárgy – értelmező : jelviszony!

13 2.1.2 jelekben gondolkodás Bármilyen gondolkodási aktus csakis jelek általi gondolkodásként valósul meg. Gondolkodás: szerkezetileg és folyamatszerűségében: jelhelyzet „A gondolt tárgy, a gondolati jelentéstartalom, valamint ennek nyelvi megjelenítése egyazon aktusban képződik és egyazon szerves folyamat mozzanataiként tartoznak egymáshoz.” A hármas jelviszony egyszerre érvényesül: NEM lehet kéttényezős viszonyokra lebontani!

14 2.2 Morris szemiózis-felfogása
Peirce háromosztatú felfogásának továbbfejlesztése G.H. Mead cselekvéselemzése szerint (behaviorizmus)

15 2.2.1 Morris és Mead összevetése
Cselekvési szituáció ≈ Jelszituáció érzéki inger jel (S) cselekvő cselekvés tárgy interpretáló interpretáns (I) deszignátum (D)

16 2.2.2. A morrisi szemiózis meghatározása
„három (vagy négy) tényezőből áll: abból, ami jelként szerepel, abból, amire a jel vonatkozik és abból a jel értelmezőjére gyakorolt hatásból, amelynek következtében a szóban forgó dolog a jelértelmező számára jellé válik” (Veress p. 49)

17 2.2.3. Morrisi jelhelyzet Jelölő (S) JEL
Interpretáns (I) Deszignátum (D) „S D-nek a jele I számára oly mértékben, hogy I számot vet D-vel S jelenléte következtében.” JEL

18 2.2.3. Morrisi jelhelyzet - példa
Mit jelent a fentebbi kijelentés? mókus hangja (S) kutya viselkedés (I) mókus (D) „A mókus hangja a mókus-nak a jele a kutya számára oly mértékben, hogy a kutya számot vet a mókus-sal a mókus hangja hallatán.” JEL

19 2.2.4. a szemiózis funkciója: közvetítés
jelek: közvetítő funkció megmutatkozás minden cselekvési szituáció egyben jelhelyzet is jelfolyamat! ugyanez fordítva is érvényes szemiotikai szituáció!

20 2.2.5. a szemiózis, mint megkülönböztetés
tárgyhoz való viszonyulás lehetősége tárgy megkülönböztetése a környezetétől viszonyuló ön-megkülönböztetése viszonyulása tárgyától

21 2.2.6 jeles megkettőződés A dologi létezők jelek általi megkettőződése! DE nem határolható el élesen a jelek világa és a dologi világ, mint két különálló léttartomány „A két világ között határok állandó mozgásban vannak és átjárhatók. A dologi világból állandóan kiemelkednek létezők azáltal, hogy jelhelyzetbe kerülnek, miközben a jelhelyzetből kilépő létezők visszahullnak a dolgok világába.” (Veress: p. 53)

22 2.2.7. szemiózis feltételezettsége
Jel fennállása jelhordozót Deszignátum jelölt dolgot feltételez Interpretáns interpretáló szubjektumot

23 2.2.8. jelhelyzetek sokfélesége
I – S – D rendszer: Nincs merev, rögzített jelkapcsolat! egy S – több D egy S – több I több S – egy D több S – egy I mindezekhez még: S – S kapcsolat : jel – jel viszony implicit módon: bármely S – D v S – I kapcsolat :: S – S kapcsolat – a végtelenségig explicit módon: minden jel viszonyban áll más jelekkel! – ez teszi lehetővé a jelhasználatot, a jelek megértését… pl. levél, Petőfi

24 3. A szemiózis szintjei és dimenziói
A szemiózisnak több szintje – azaz jelviszony értelmezési fokozata és dimenziója – azaz jelen belüli elemek egymás közötti viszonyát meghatározó rendszere létezik.

25 3.1. A szemiózis szintjei A szemiózis szintjei
– egymásra és egymásba épülnek a szemiózis alapszintje: létezőket relációs tulajdonsággal felruházó folyamat a szemiózis metaszintje: a jelfolyamatot leíró újabb jelfolyamat

26 3.1.b. a szemiózis szintjei kibontva
A szemiózis alapszintje: Ez lenne a tulajdonképpeni szemiózis, amiről idáig is szó volt. Ebben az összefüggésben a szemiózis minden komponensének a szemiózison kívüli dologi jellege van. A szemiózis metaszintje: A szemiózis alapszintjére egy újabb jelfolyamat építhető. De magát az alapszintet is jelölhetem egy másik jellel, maga az alapszint is válhat deszignátummá egy újabb S számára. És így tovább a végtelenségig. A szemiózis második szintje úgy viszonyul az első szinthez, mint az első szint a dologi létezők világához. A szemiózisnak ezt a második szintjét metaszintnek, ezt a második jelfolyamatot metaszemiózisnak nevezik. A metaszemiózis lényege a már működő jelfolyamat újbóli leírása.

27 3.2. A szemiózis dimenziói jel – jel viszony:
formális – szintaktikai dimenzió jel – tárgy viszony: jelentés – szemantikai dimenzió jel – értelmező viszony: használat (és értelmezés) – pragmatikai dimenzió

28 3.2.1. szintaktikai dimenzió
jel – jel kapcsolat formális vonatkozásai : minden jel kapcsolatban áll – RENDSZER! minden jel kapcsolatban áll más jelekkel – potenciális minden jel elsődlegesen önmagával áll kapcsolatban: JEL :: eleve kapcsolat – min.

29 szemantikai dimenzió Szemantika – Mit jelöl a jel? Minek a jele a jel? A jel referenciája – ugyanazon folyamat két aspektusa! deszignátum – jelentéshordozó funkció: a jel egy jelentéstartalmat jelent – deszignál a jelnek jelentése van denotátum – jelölő funkció: a jel egy dologi tárgyat jelöl – denotál a jelnek dologi tárgya van Jelentés nélküli jel nem jel, csupáncsak a jel szintaktikai lehetősége!

30 3.2.3. pragmatikai dimenzió Pragmatika – jelértelmezés és jelhasználat
kommunikáció folyamata hermeneutikai vonatkozás!!!

31 3.3. dimenziók összefüggése
„A szemiózis dimenziói egymásba épülnek: a szintaktikai értelemben lehetséges jel szemantikai értelemben valóságossá válik azáltal, hogy jelentéstartalommal telítődik, pragmatika értelemben pedig működőképessé válik, amennyiben jelként fogják fel és jelként használják.” (Veress: p. 59)

32 3.4 más dimenziók

33 Könyvészet, források: FÜLÖP Géza: Az információ MORRIS, Ch. William:
PEIRCE, Charles Sanders: VERESS Károly: Filozófiai szemiotika, Stúdium, Kvár, 1999


Letölteni ppt "Szemiot i ka."

Hasonló előadás


Google Hirdetések