Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TANULÁS TANULÁSA: HOGYAN SEGÍTHETÜNK DIÁKJAINK TANULÁSI KOMPETENCIÁINAK FEJLŐDÉSÉBEN Gaskó Krisztina ELTE PPK Neveléstudományi Intézet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TANULÁS TANULÁSA: HOGYAN SEGÍTHETÜNK DIÁKJAINK TANULÁSI KOMPETENCIÁINAK FEJLŐDÉSÉBEN Gaskó Krisztina ELTE PPK Neveléstudományi Intézet"— Előadás másolata:

1 A TANULÁS TANULÁSA: HOGYAN SEGÍTHETÜNK DIÁKJAINK TANULÁSI KOMPETENCIÁINAK FEJLŐDÉSÉBEN Gaskó Krisztina ELTE PPK Neveléstudományi Intézet E-mail: gasko.krisztina@ppk.elte.hu 2011.05.04.A könyvtár-pedagógia módszertana képzés

2 Milyen tanulási kompetenciákat fejleszthetek? Önmagáról mint tanulóról alkotott elképzelések A tanulásról alkotott elképzelések A tanulási folyamat tervezése és szervezése Tanulási források keresése Tanulási források feldolgozása Tanulási források felhasználása Tanulási módszerek ismerete, alkalmazása, értékelése A tanulási folyamat értékelése (Gaskó, 2009)

3 1. Önmagáról mint tanulóról alkotott elképzelések a diák önmagára tanuló egyénként tekint, önértékelésének, énképének szerves részét képezik a saját magáról mint tanulóról alkotott árnyalt és pozitív elképzelései. Módszerek, ötletek: Kérdőívek (tanulási motivációk, stílusok, attitűdök stb.) Önértékelő lapok Beszélgetés másokkal, mások értékelésének értelmezése Reflektív tanulási napló Portfólió

4 2. A tanulásról alkotott elképzelések a diák a tanulást egész életen át tartó és az élet minden területére kiterjedő folyamatnak tekinti, amely fejlődési lehetőségeket rejt magában, és amelyben ő, tehát a tanuló egyén aktív és konstruktív szerepet tölt be. Módszerek, ötletek: Gondolattérkép Reflektív tanulási napló Kettéosztott napló Vita a tanulással kapcsolatos nézetekről Kirándulásokhoz, múzeumlátogatásokhoz stb. kötődő beszélgetések a tanulásról Interjú más felnőttekkel, tanulókkal saját tanulásfelfogásukról

5 3. A tanulási folyamat tervezése és szervezése a tanulás menedzselése; a diák tanulási tevékenységét egészben, folyamatként szemléli, megtervezi annak szakaszait, körülményeit, és azokat oly módon szervezi meg, hogy tanulása sikeres és hatékony legyen. Módszerek, ötletek: Kooperatív módszerek Tanulói projekt Ütemterv készítése Faliújság Önmotiválás Vizuális órarend Tanulási környezet alakítása Optimális tanulási feltételek megteremtése

6 4. Tanulási források keresése a diák felkutatja a tanulási céljai eléréséhez szükséges és lehetséges forrásokat, azok között tudatosan válogat, a számára lényeges forrásokat kiemeli, elemzi és értékeli. Módszerek, ötletek: Skimming (lényegkiemelő olv.) Skipping (adatkereső olv.) Internetes keresés Könyvtárazás Brainstorming Érdeklődéslista Problémalista Segítségkérés, kérdezés

7 5. Tanulási források feldolgozása a diák a tanulás során kiválogatott forrásokat értelmezi, a szükséges mértékben megjegyzi, elsajátítja, ezáltal készségeit, képességeit fejleszti, nézeteit formálja. Módszerek, ötletek: Mnemotechnikák, memóriajátékok (Memory, Puzzle, Trimino) Szókártyák, tanulókártyák Grafikus szervezők Jegyzetelési technikák Aláhúzás, kiemelés, cetlizés ÁK3E, SQ4R módszer Definícióalkotás Kérdésbank Rímalkotás, képregény-készítés RRím

8 6. Tanulási források felhasználása a diák a megtanult, elsajátított ismereteket, a tanulás során felhasznált tapasztalatokat, a fejlesztett képességeket, készségeket a tanulás céljának megfelelően, a tanulás konkrét kontextusában, illetve attól eltérő tanulási és hétköznapi helyzetekben kipróbálja, alkalmazza, gyakorolja, a tanulás eredményeit nézetei alapján értelmezi.

9 7. Tanulási módszerek ismerete, alkalmazása, értékelése a diák különböző tanulási módszereket, technikákat, stratégiákat ismer, ezek közül többet kipróbál, és a számára hatékonyakat tanulási helyzetekben tudatosan használja. Módszerek, ötletek: Tanulási szokás leltár Módszerbank Reflektív tanulási napló

10 8. A tanulási folyamat értékelése a diák a tanulására folyamatosan reflektál, konkrét tanulási teljesítményét reálisan és árnyaltan értékeli, a tanulást pedig fejlődésként értelmezi. Módszerek, ötletek: Portfólió Sikertelen felelés/dolgozat elemzése Reflektív tanulási napló Értékelő lapok és szempontok Beszélgetés társakkal, pedagógusokkal, szülőkkel

11 Mit érdemes tudnom a tanulási kompetenciák fejlesztéséről? 1. Hatékony tanulásfejlesztés a módszereken túl  A tanulásmódszertanok gyakran csak a tanulási folyamat bizonyos elemeire, szakaszaira kínálnak módszertani megoldást, a tanulási folyamat egészére nem.  A tartalom-független tanulásfejlesztés hosszú távon kevésbé hatékony, mivel nem segíti kellőképp az egyes módszerek adaptív alkalmazását. A hatékony tanulásfejlesztés több tanulási kompetenciaterület párhuzamos és valós tanulási feladatokban történő fejlesztését jelenti. Mivel a tanulás olyan adaptív folyamat, amelyben a visszacsatolások és reflexiók könnyedén „felülírhatják” a folyamat korábbi elemeit, ezért a tanulási módszerek közül az önszabályozást támogató módszerek tekinthetők hatékonyabbnak.

12 Mit érdemes tudnom a tanulási kompetenciák fejlesztéséről? 2. A tanulási sajátosságok, kompetenciaterületek megismerése  Kérdőívek – de nem minden esetben használható és értékelhető az eredményük.  Pedagógus megfigyelései – az egyes kompetenciaterületek sajátosságainak (tudás, képességek, attitűdök) árnyalt megismerése.  Önreflexiót lehetővé tevő kérdések és feladatok a diákoknak – elősegítik a fejlődési lehetőségek és eredmények tudatosulását. A pedagógus és a diák partner a tanulásfejlesztési folyamatban.

13 Mit érdemes tudnom a tanulási kompetenciák fejlesztéséről? 3. A hatékony tanulásfejlesztéshez szükséges tanulási környezet  Pedagógiai céljainkat kompetenciák fejlesztéseként fogalmazzuk meg.  Teremtsünk lehetőséget az önreflexióra.  Törekedjünk a tanulók aktivizálására.  Törekedjünk az értelmező tanulás elősegítésére.  Pedagógusként vállaljunk támogató, facilitátor szerepet.  Teremtsünk partneri viszonyt a résztvevők között.  Preferáljuk a társas tanulási kontextusokat.  Értékeléseink és visszajelzéseink legyenek fejlesztő célúak, és erre ösztönözzük diákjainkat is. A tanulási környezet alakítható – ehhez aktív és önreflektív pedagógusokra és diákokra van szükség!!!

14 Mit tegyünk, hogy a diákjaink jobban élvezzék és értsék a tanulást?  Engedjünk teret a tanulók aktivitásának az órákon is! Higgyünk benne, hogy nem csak akkor tud valamit jól megtanulni, ha azt jó részletesen elmondjuk neki!  Adjunk nagyobb szabadságot a feladatokkal, tevékenységekkel kapcsolatban (pl. választási lehetőségek, tanulási források)!  Adjunk olyan feladatokat, amelyekben egymásra vannak utalva a diákok! Együtt minden izgalmasabb.  Vigyük be a diákok „világát” az iskolai tanulásba! Fórumozzunk, blogoljunk házi feladatként, és ne féljünk kérdezni a diákjainktól!  Értékeljük személyre szabottan és árnyaltan a tanulási eredményeket!

15 Feladat: Szempontok a tanulás tanulása könyvek megismeréséhez 1. Kinek szól? (Pedagógus, szülő vagy diák? Mit feltételez az olvasóról a szerző?) 2. A tanulási folyamat mely elemeire, szakaszaira kínál megoldást? 3. Hogyan jelenik meg benne a könyvtárhasználat és/vagy a tanulási források keresése, felhasználása? 4. Miért vennétek vagy nem vennétek állományba a saját könyvtáratokban? 5. Mi tetszett benne a legjobban?

16 Tanulás tanulása könyvek Baló András: A tanulás fejlesztésének tanulása. T.F.T. Projektorientált tanulás – módszertani segédlet, Debrecen, Pedellus Tankönyvkiadó, 2007. Deákné B. Katalin: Neked is lehet jobb jegyed. Tanulási módszerek, ötletek, Pápa, Deák és Társa Kiadó, é. n. Deli Éva – Buda Mariann: Tanulástanítás? Élvezetes tanulás, Budapest, Dinasztia Tankönyvkiadó, 2007. Dudley, G. A.: Duplázd meg tanulóerődet! A rögzítés és a felidézés hatékony technikája, Budapest, Bioenergetic Kft., 2011. Fisher, R.: Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni?, Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1999. Fisher, R.: Hogyan tanítsuk gyermekeinket gondolkodni?, Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 2000. Kampwerth, K.: Legyél 4 hét alatt osztályelső!, Pápa, Deák és Társa Kiadó, é. n. Katona András – Ládi László – Victor András: Tanuljunk, de hogyan? Az iskolai szaktárgyak tanulása, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005.

17 Tanulás tanulása könyvek Kovácsné Sipos Márta: A tanulás fortélyai, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003. Mező Ferenc: A tanulás stratégiája, Debrecen, Pedellus Novitas Kft., 2004. Oroszlány Péter: A tanulás tanítása. Tanári kézikönyv, Budapest, FPI Tankönyvcentrum, 2004. Schlögl Attila: Az ember feje nem káptalan? Emlékezetfejlesztés, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000. Steklács János: Az olvasás kis kézikönyve szülőknek, pedagógusoknak, Hogyan olvas(s)unk? János, A funkcionális analfabetizmustól az olvasási stratégiákig, Budapest, Okker, 2009. Tánczos Judit: Baj van a tanulással. Módszerek a tanulási zavarok korrigálásához, Debrecen, Pedellus Tankönyvkiadó, 2006. Tóth László: Kritikai olvasás, kritikai gondolkodás. A fejlesztés alapjai, Debrecen, Pedellus Tankönyvkiadó, 2007. Tóth László: Megtanulok fogalmazni. Gyakorlati útmutató a fogalmazásíráshoz nem csak diákoknak, Debrecen, Pedellus Tankönyvkiadó, 2006.


Letölteni ppt "A TANULÁS TANULÁSA: HOGYAN SEGÍTHETÜNK DIÁKJAINK TANULÁSI KOMPETENCIÁINAK FEJLŐDÉSÉBEN Gaskó Krisztina ELTE PPK Neveléstudományi Intézet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések