Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Három szentszéki dokumentum jubileuma: VI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Három szentszéki dokumentum jubileuma: VI"— Előadás másolata:

1 Három szentszéki dokumentum jubileuma: VI
Három szentszéki dokumentum jubileuma: VI. Pál: Humanae vitae enciklika, július (40 év) Családjogi charta, november (25 év) II. János Pál: Mulieris dignitatem apostoli levél, augusztus (20 év)

2 1. A tanítás irodalmi műfaja
Körlevelek 3 szinten: Világegyház Püspöki karok Megyéspüspökök

3 Pápai megnyilatkozások: enciklika, apostoli buzdítás, apostoli levél, apostoli konstitució, Motu proprio stb. Az enciklika kifejezés először: I. Márton pápa ( ) a kartágói egyháznak: „encyclica nostra epistola”. XVI. Gergely ( ) óta vált általánossá: 16 IX. Piusz ( ): 33 XIII. Leó ( ): 48 X. Piusz ( ): 10 XV. Benedek ( ): 12 XI. Piusz ( ): 30 XII. Piusz ( ): 23 Litterae encyclicae (az egész egyházhoz), 18 Epistolae encyclicae-t (a püspökök egy csoportjához). XXIII. János ( ): 8 VI. Pál ( ): 7 II. János Pál ( ): 14 enciklika, 15 apostoli buzdítás, számos apostoli levél.

4 Püspökkari körlevelek
Országos Kontinentális Híresek a CELAM körlevelei, pl. Puebla Megyéspüspökök: Pl. Suhard (Párizs), Martini (Milánó), Danneels (Brüsszel) bíboros

5 2. A tanítás tartalma: Főleg: az egyház élete, hit és erkölcs, szervezeti, egyházfegyelmi kérdések Újabban a horizont tágasabb. Főleg két téma: A/ Az egyház szociális tanítása B/ A házasság és a család. Az élet védelme.

6 E tágasabb látásmód előzményei:
II. Vatikáni zsinat, főleg Gaudium et spes: újfajta kapcsolat a világgal, segítségnyújtás a földi boldoguláshoz az egyház sajátos eszközeivel. Enciklikák: Mater et magistra, Pacem in terris, Populorum progressio VI. Pál: Ecclesiam suam: az egyház ma nem lehet agresszíven támadó, sem riadtan elzárkózó. Párbeszédet kell kezdenie a világgal, a kultúrával, minden jószándékú emberrel.

7 3. Fókuszban: a házasság és a család
XIII. Leó pápa enciklikája: Arcanum divinae sapientiae, 1880. XI. Piusz enciklikája: Casti connubii, 1930. II. Vatikáni zsinat: Gaudium et spes konstitúció, 1965. VI. Pál: Humanae vitae enciklika, 1968. VI. Pál pápa, 1973: Családok Pápai Bizottsága, II. János Pál pápa, 1981: Család Pápai Tanácsa. 1980: püspöki szinodus a családról, ennek nyomán: 1981-ben Familiaris consortio c. apostoli buzdítás, 1983-ban Családjogi charta. 1988: Mulieris dignitatem c. apostoli levél.

8 ENSZ Család év 1994. Kiadványuk: A család: kihívások a jövőnek
ENSZ Család év Kiadványuk: A család: kihívások a jövőnek : II. János Pál pápa levele a családokhoz. Május 15. A családok világnapja : 10 éves jubileum. Világméretű akcióprogram a családért.

9

10 4. A három jubiláló dokumentum
Műfajuk és témájuk eltérő Humanae vitae enciklika: a gyermekáldás védelmében. Ma már: az emberi élet és a személy méltóságának védelme az élet minden szakaszában és állapotában!

11 A család mint közösség jogainak kodifikálása.
Családjogi Charta: A család mint közösség jogainak kodifikálása. (ENSZ 1948: Emberi jogok nyilatkozata.) A családnak elidegeníthetetlen jogai vannak mint az emberléthez nélkülözhetetlen közösségnek. A házasság: a férfi és nő egyesülése, szabad döntéssel az élet továbbadása érdekében. A szeretet és a szolidaritás közössége, amelyben a férfi és a nő egyenrangúak, azonos jogokkal, egymást kiegészítve, A szülők joga (és kötelessége!) gyermekeik nevelése, az értékek továbbadása. A család és a társadalom egymásra utalt. A család intézménye szükséges az emberélethez. Az államnak, a társadalomnak és a nemzetközi szervezeteknek kötelességük a család védelme. A gyermekek, a magzatok, az idősek, a fogyatékosok jogai.

12 Mulieris dignitatem: apostoli levél a női méltóságról.
Valójában: teológiai antropológia „elmélkedés” formájában. Az antropológia és a szentháromságtan találkozása. GS: az isteni személyek egységéhez hasonló az Isten gyermekeinek szeretetben megélt egysége. Az ember csak akkor találhat önmagára, ha ajándékul adja önmagát. Az ember: nemcsak individuum, hanem kapcsolatokban élő személy, individuális és kommunikációs lény egyszerre. Az emberek csak a szeretet közösségében tudnak személyvoltukban is kiteljesedni, az együttlét több a puszta létnél.

13 „Személynek lenni az istenképiség alapján ezt jelenti: vonatkozásban létezni, egy másik „én”-nel közösségben… A háromszemélyű egy Isten így tárja fel önmagát: élő egység az Atya, Fiú és Szentlélek közösségében.” „A férfi és a nő, a ’kettőnek egységében’ közös emberi természettel teremtve, hivatást nyert a szereteten alapuló közös életre, hogy így tükrözze vissza a világban azt a szeretetközösséget, amely Istenben van, amelynek erejében három személy szereti egymást az egyetlen benső isteni élet misztériumában.” „A ’kettő egységében’ a férfi és a nő hivatást kapott arra, hogy nemcsak ’egymás mellett’ vagy ’együtt’, hanem kölcsönösen ’egymásért’ létezzenek: kölcsönös segítségére egymásnak.” „Az ember arra van hivatva, hogy ’másokért’ legyen, hogy ’ajándék’ legyen.”

14 A bűn ezt a kapcsolatot rombolta le
A bűn ezt a kapcsolatot rombolta le. A (férfi) „uralkodik az asszonyon”: a bűn az alapvető egyenlőséget zavarta meg, a személyek egységes közösségét. De a nők felszabadítása nem vezethet a nők férfiasításához. A nőiesség adományait kell felszínre hozni. Az egyház: Krisztus jegyese. A szeretet törvénye: a kölcsönös alárendeltség. A szolgálati papságra csak férfiak kaptak meghívást, az általános papságra mindenki.

15 Szemközt a változásokkal:
A nő méltóságát a szeretet rendje határozza meg. Csak személy szerethet és csak személyt lehet szeretni. A szeretet a személy létrendi és etikai szükséglete. „A nő nem találhatja meg önmagát, hacsak nem ajándékozza másnak az ő szeretetét.”

16 4. Újabban: a család megrendítő változásai
A megváltozott emberkép, világkép, termelési-gazdasági-társadalmi viszonyok, közvélemény súlyosan károsították a családot mint alapvető emberi közösséget.

17 Szocio-kulturális-etikai változások:
a házasság értéke a közvéleményben csökkent (részben a média hatása!), terjed az individualisztikus (szingli) létforma, a hosszútávú tervezés és elköteleződés megszűnőben „Használd és dobd el!”, „egyszerhasználatos” társadalom, életforma a válások száma nő, a házasságkötések száma csökken Pedig: a személy egyesülésre termett, individuum ÉS kapcsolatokban élő lény egyszerre.

18 Változó emberkép: homofób kapcsolatok terjedése, büszkeség parádék
Nyomán: a házasság eltorzult fogalma („Férfi és nő” helyett: „két személy”) új „gnózis”: a testemet tetszés szerint alakíthatom Pedig: én és a testem egyetlen személy vagyunk! ENSZ: „két vagy több személy bármiféle kombinációja, akiket egymáshoz köt a kölcsönös szándék, a születés és/vagy adopció vagy elhelyezés, és akik együtt felelősséget vállalnak, többek között, a csoport tagjainak gondozásáért és ellátásáért, és új tagok befogadásáért nemzéssel vagy adopcióval, továbbá a gyermekek szocializálásáért és a tagok szociális ellenőrzéséért”.

19 Demográfiai tényezők:
főleg a fejlett országokban: kevesebb gyerek születik, az életkor kitolódik, az ország elkorosodik. Növekvő társadalmi gond: az idősek eltartása, gondozása. A családok gyengülésével számos feladatot az államnak kell(ene) átvennie!

20 A törvényhozás szintjén:
az AB legalizálása az egyneműek kapcsolatai génkutatások, génmanipulációk eutanázia abortusz

21 Feminizmus A nemek egyenlősége jogos igény, de számos végletes túlzás
A nők foglalkoztatása általánossá lett. Kérdés: munka és otthon egyensúlya Nagyobb anyagi függetlenséget kívánnak, és a férfiakkal azonos esélyt a karrierre.

22 Pedig: a család: antropológiai konstans!
A családok pusztulása összefügg az antropológiai válsággal: az ember van veszélyben!

23 Társadalmi-gazdasági érdek. a családok erősítése
Társadalmi-gazdasági érdek a családok erősítése. a családok jogi-gazdasági védelme, a családbarát társadalmi légkör előmozdítása. Nincs egészséges társadalom egészséges család nélkül. Az egyház az emberért száll síkra, ehhez keres partnert a társadalomban és a politikában!

24 Közösen megoldandó feladatok:
a helyes emberkép helyreállítása!! egészséges népességszaporodás, az emberi élet védelme annak minden szakaszában, a gyermekek nevelése, szocializálása, a primér kultúra átadása, a rászorulók (gyermekek, idősek, fogyatékkal élők) gondozása, az állampolgároknak érzelmi stabilitás biztosítása.

25 Ehhez kell: törvényi háttér, családbarát politika
a közvélemény családbaráttá formálása érett személyiségek formálása nevelés a kapcsolatra, a szülőségre! (Nem pusztán szexuális felvilágosítás!) családsegítő, családmentő szolgálatok

26 5. Lelkipásztori feladataink
A frontvonalak eltolódtak, a valós helyzetekkel kell szembenéznünk. Az emberi alapoknál kell kezdeni! Pl. az érett személyiség kritériumai, hűség, hosszútávú tervezés, elköteleződés, kapcsolatteremtés, kitartás a kapcsolatban. Sok jó helyi kezdeményezés – ezeket kell közkinccsé tenni, elfogadtatni, minél többek szemléletébe beültetni, minél többeket megnyerni az ügynek országos, egyházmegyei és egyházközségi szinten. Konferenciák, kiadványok, honlap

27 US katolikusok 2007. a püspöki kar megrendelésére
6. Kitekintés a világba 6.1. Helyzetfelmérés US katolikusok a püspöki kar megrendelésére Néhány megállapítás: A legidősebbek és legfiatalabbak szerint a H: hivatás Az idősek nézeteit az egyház formálta, a fiatalokét a család. A gyakori misére járók 6x tájékozottabbak a kat. tanításban a házasságról. A válás ritkább a templomba járóknál. A legidősebbeknél 84% egyházi házasság, a többieknél 60%.

28 US katolikusok 2007. a püspöki kar megrendelésére
6. Kitekintés a világba 6.1. Helyzetfelmérés US katolikusok a püspöki kar megrendelésére A házasságok 40%-a felbomlott – ez a nemzeti arány is! Átlag 2 gyermekük van, 32%-nak nincs gyereke. A misére járók gyerekátlaga 2,9; a nem vagy ritkán járóknak 1,6-1,8. A fiatal nemházas katolikusok fele nem is tartja fontosnak az egyházi esküvőt.

29 Előkészület a H-ra. 90% találkozott katolikus pappal előtte 48% csinálta a FOCCUST vagy hasonló személyes kérdőívet, 47% olvasott katolikus kiadványt a H-ról, 36% több napos kurzuson, 26% egy hétvégi előkészítőn, 26% egy egynapos programon vett részt, 30% kapott mentorházaspárt. A házasok 2/3-a megbeszélte jegyesként: bizalom és elköteleződés, nyitottság a gyermekáldásra, bensőség és szexualitás, családi háttér, a fele a szülői feladatokat is. Az elváltak nem mindegyikről beszéltek egymással.

30 Kihívások a H-ban és segítségkérés
66% kérne segítséget a bajban, a fiatalabbak többen. Az elváltaknak csak 34%-a. A családtagokhoz fordul 51%, Istenhez 50%, barátokhoz 48%, házassági tanácsadóhoz 27%, terapeutához 41%, paphoz 33%, diákonushoz csak 7%, világi munkatárshoz 4%.

31 6.2. Akciók a családokért Németek: 1. Családvasárnap: óta évközi 2. vasárnap, csatlakozik a pápai családvasárnaphoz. Egész évre programot ad az egyházmegyéknek. 2. Akció : Liebe miteinander leben 2008: együtt elindulni 2009: egymással élni 2010: együtt maradni

32 Egyesült Államok: 1979: A családok lelkipásztori szolgálatának országos terve. Az új házasok, a családszolgálatot végzők szükségletei, a katolikus férfiak szolgálatai, 1999. Erőszak a családban: nők és kiskorúak elleni erőszak Egyneműek együttélése a törvényhozásban A házasság előtti együttélés

33 Egyesült Államok: 1994-ben pásztorlevél: „Kövessétek a szeretet útját”. A püspökök: partneri kapcsolat a családokkal. 2004: Nemzeti pasztorális kezdeményezés a H-ról: Mit tettél ma a házasságodért? 2008: új körlevél. Internetes portál:

34

35 6.3. Készület a mexikói világkongresszusra 2009.
A család: a hit első nevelője A legfontosabb az emberkép alakítása az etikai-filozófiai relativizmussal szemben, miszerint a nemi különbség csak kulturális termék. Az egyneműek házassága természetellenes. A család a személy méltóságára nevel. A férfi és a nő egyenrangúak, a magzat is személy! A család a társadalom életéhez nélkülözhetetlen emberi (kulturális, szociális, spirituális és vallási) értékek és erények közvetítője.

36 6.3. Készület a mexikói világkongresszusra 2009.
A család nyitott Istenre és az embertársakra, szociális érzékenységre és szolgálatkészségre nevel. A család az Igazságra tekintő helyes lelkiismeretre nevel, szemben napjaink relativizmusával. A család vezet be az egyház életébe. Az állam kötelessége a család védelme. A család igényli az iskola és a plébánia segítségét. A család modellje a Szentcsalád. A család és az új Evangelizáció.

37


Letölteni ppt "Három szentszéki dokumentum jubileuma: VI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések