Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 ISTEN VAGY SZENTHÁROMSÁG?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 ISTEN VAGY SZENTHÁROMSÁG?"— Előadás másolata:

1 1 ISTEN VAGY SZENTHÁROMSÁG?
Egy Isten van vagy több? Valóban hiányzik a Bibliából a “szentháromság”? Cáfolható-e, hogy Isten 3 személy és mégis egy? Egyesek szerint Jézus egy különleges teremtmény, a Szentlélek egy erő, és nem Isten. Tisztázzuk e kérdéseket - s a Pünkösd valódi gyökerét 2008. május 9. © Giricz László

2 Ki (mi???) az Isten? Mitől Isten az Isten?
Mindenható, mindentudó, örökkévaló-halhatatlan, mindennek kezdete (teremtő), a világ fenntartója, Ura és királya, szent, tökéletes, ítélő és megbocsátó, a SZERETET, akit imádni szabad stb… Ha mindezeket figyelembe vesszük, az kizárja, hogy több ilyen lény legyen (csak egy lehet ténylegesen mindenható, a többi már nem:) A politeista, pogány stb. vallások „istenei” a saját leírásuk alapján is csak magasabb rendű szellemi lények, még „fél-istennek” is téves nevezni őket...

3 A szentháromság a keresztények istene(i)?
A kereszténység szent irata, alapja a Biblia – mit ír erről? Nincs említve benne a „szentháromság” (görög: trinitasz) szó – Miért? Később alkották a szót kb. Kr u. 200, a megjelenő tévtanítók (pl. Áriusz) miatt a zsinatok hitvallásaiban került megfogalmazásra (niceai, konstantinápolyi, kalcedoni zsinat – 3-4.sz) A Biblia alapvetően nem definíciókat, fogalmakat alkotó és magyarázó könyv, hanem Isten személyes és szívhez szóló levele, szellemi üzenete az embernek. Sok indirekt, képes megfogalmazás is van benne – „akinek van füle, hallja” A szentháromság – tanítása a Biblia alapján vallja és hirdeti, hogy az egyetlen Isten - három egylényegű személyben egyetlen Isten. Isten tehát nem csak "egy" személy (Atya), aki magányos lenne (unitarizmus, arianizmus), sem "három" külön isten (triteizmus) vagy három "megjelenési forma" mögött rejtőző, Isten, aki lényegében ismeretlen lenne (modalizmus). Fel lehet ezt fogni? – van ilyen tárgy? Nagyon fontos megvizsgálni, hogy mit tanít akkor a Biblia Istenről, ill. az Atyáról – Fiúról – Szentlélekről? Hiszen vannak ma is olyan magukat Istent követőnek ill. kereszténynek állító vallási csoportok, akik a Bibliára hivatkozva állítják, hogy Jézus Krisztus és a Szentlélek nem Isten A legrégebbi egyházaktól, keresztény felekezetektől (római, görögkeleti) az „újhullámos” gyülekezetekig szinte mind egyetért ebben a kérdésben – ez tehát a keresztény vallás alapja

4 ugye több/más hitünk van a démonokénál?
Csak egy Isten van Számos Bibliai vers ír erről: pl. 5Móz 4:39, Zsolt 86:10, Mk 12:32, 1Kor 8:4, 1Tim 2:5 stb. Ézs 43:10 „Ti vagytok a tanúim - így szól az ÚR -, és szolgáim, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett isten, és utánam sem lesz.” Jak 2:19 „Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek is.” ugye több/más hitünk van a démonokénál?

5 Az Atya Isteni mivolta Talán ez a legegyértelműbb, ezt kevesen vonják kétségbe Jn 6:45, Róm 1:7, 1Kor 8:6, Ef 4:6, 1Pt 1:2... Mal 1:6 A fiú tiszteli atyját, a szolga az urát. Ha én atya vagyok, miért nem tisztelnek? Ha én ÚR vagyok, miért nem félnek engem? - mondja a Seregek URa nektek, ti papok... 2Kor 6:18 Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr. Sok helyen (főleg ÓSZ) ahol Isten szót olvasunk, közvetlen az Atyára vonatkozik

6 A Fiú – Jézus Isteni mivolta
Fontos megjegyezni, hogy míg Jézus a Földön járt, önmagát korlátozta Kol 1,16 Mert benne [ti. Krisztus által] teremtetett minden ... minden általa és reá nézve teremtetett. ApCsel. 7,59 Amikor megkövezték Istvánt, az így imádkozott: „Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet!” Mégis hatalma volt itt a földön is a természeti elemek, a betegségek, még a halál felett is Sőt, engedte hogy imádják, bűnöket bocsátott meg és egyenlőnek mondta magát az Atyával – ezt Isten káromlásnak tartották a zsidók Fil. 2,5-11: Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt: mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Róm 9,5 ...akiké az ősatyák, és akik közül származik a Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett: áldott legyen mindörökké. Ámen. Tit 2,13 mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését... 1Jn 5,20 De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet. A Biblia azonban azt is leírja, hogy a teremtés is általa (is) lett, hogy imádkoznak hozzá, és hogy ítéletet fog tartani az ember(iség) felett stb.! De nemcsak a tulajdonságai, tettei alapján látható Isteni mivolta, hanem szó szerint ez van írva Róla: Jn. 10,28-33 Én örök életet adok... Én és az Atya egy vagyunk. Ekkor újra köveket vittek oda a zsidók, hogy megkövezzék... Nem jó cselekedetért kövezünk meg téged, hanem káromlásért, és azért, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat.”

7 A Szentlélek Isteni mivolta
ApCsel. 1,8: Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek A teremtésnél ott munkálkodik Ő is (1Móz 1,2), megjelenése szinte mindig nagy hatású – talán ezért gondolják némelyvek tévesen „erőnek” (Csel 1,8) De csak egy személy képes megszomorodni (Ézs 63,10), vigasztalni, pártfogolni (Ján 14,26) stb.Sőt, hazudni is lehet neki: Csel 5,3-4 Péter azonban így szólt: "Anániás, miért szállta meg a Sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna-e meg, és miután eladtad, nem te rendelkeztél-e az árával? Mi indította szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek." Ítél, feltámaszt, mindenütt jelen van, mindentudó, szent és örökkévaló Ézs 4,4 Ha lemossa az Úr Sion leányainak a szennyét, és leöblíti Jeruzsálem vérét ítélő Lelkével, megtisztító Lelkével, Zsid 9,14 akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Isten lényét meghatározza, hogy Ő Lélek – pontosabban Szellem Ján. 4,24 Jézus mondta: Az Isten Lélek (Szellem): és a kik Őt imádják, szükség, hogy lélekben (szellemben) és igazságban imádják.

8 A „hármasság” elképzelése
„Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz vagy ezüsthöz vagy kőhöz, művészi alkotáshoz vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség.” (Csel 17,29) Nem egyszerű, megfejtette valaki a feladványunkat? – Ajándék? „Istennek a teremtett világból vett eszközökkel való illusztrálása csak egyoldalúra sikerülhet. Az egységét vagy a háromságát külön-külön lehet illusztrálni, de ezeket együtt nem. A képi ábrázolására tett kísérletek mindig torzókat eredményeznek, a teremtett világból vett naiv szemléltető példák nem tudnak Róla megfelelő képet adni (lásd Tízparancsolat: 2Móz 20,4). Az emberi logikába vagy képzeletbe beleférő "Isten" ugyanis csak az emberi fejekben létező bálvány (Csel 17,29).” – Szalai András, Apológia Kutatóközpont

9 A három személy viszonya
A Háromság tagjai gyakran együtt, de külön személyként említtetnek (Mt 3:16-17, 28:19, Jn 14:16-17, 16:13-15, 1Kor 12:4-6, 2Kor 13:13, 1Pt 1:2, Ef 1:3-14, 4:4-6, Tit 3:4-6). Az Atya, a Fiú és a Szentlélek azonban nem csupán Isten megszemélyesítői, hiszen egymásról mint külön személyről beszélnek, illetve egymással is valóságosan kommunikálnak (Jn 16:13-14, Róm 8:26-27, Jel 22:16-17). A három isteni személy egyszerre megkülönböztethető és szétválaszthatatlan, hasonlóan ahhoz, hogy Jézus Isten és ember is. Egyszerre szinte mindig csak az egyik oldalát tudjuk felfogni ennek az „emberfeletti valóságnak”: az Atya és a Fiú megkülönböztethető (Jn 3:16, 5:20, Zsid 5:7-9) és szétválaszthatatlan (Jn 10:30, 14:8-11) pl. Szereti és egyek, az Atya és a Lélek megkülönböztethető (Jn 14:16-17, Róm 8:26, 1Kor 2:10-11) és szétválaszthatatlan (Róm 8:14-15), a Fiú és a Lélek megkülönböztethető (Jn 14:16, 16:7) és szétválaszthatatlan (1Kor 6:17, 2Kor 3:17, Gal 4:6, Zsid 10:29). Szeretet „viszonyfogalom”! „Az Isten Szeretet” (1Jn 4,8;16)

10 A három személy összhangja
1Kor 15,28: Amikor pedig majd alávettetett neki minden, akkor maga a Fiú is aláveti magát Annak, Aki alávetett Neki mindent, hogy Isten legyen minden mindenekben. A három személy összhangja A Háromság tagjai közötti alá-fölé rendeltség nem alacsonyabb vagy magasabbrendűség hanem a megváltás művében betöltött sajátos feladatukból következik, és a személyek tökéletes összhangjára, illetve egymástól való tökéletes függésére mutat (nem az Atyát, hanem a Fiút feszítették meg, nem a Lélek, hanem az Atya küldte a Fiút stb. Jn 16:13-14, 1Kor 15:28) ezért a Fiú csak az Atya iránti engedelmességgel bizonyíthatta, hogy ő Isten Fia: mert az Atya tetteit teszi és az Atya szavait mondja (vö. Jn 5:19.30, 6:38, 7:16, 12:48-50, 14:10-11, Lk 4:18:21, Zsid 5:7-9), ezért a tanítványok a Szentlélekről azért ismerhették fel, hogy ő a Krisztus Lelke, mert a Jézustól kapott mondanivalójával Jézust dicsőítette és dicsőíti ma is (Jn 16:13-14, 1Kor 12:3). Jn 16,13-14: ...amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek.

11 A hármas egység több, mint hármasság
Atya „Torz”-ábra: az nem nem ISTEN a a Szentlélek (Szent Szellem) Fiú (Úr Jézus Krisztus) nem együttműködés („alárendeltség”)

12 Pünkösd: a Szentlélek eljövetele
Mivel Ő Isten, nyilván előtte is –öröktől fogva– létezett, de innentől hathatósabban megjelent és olyat tesz, mint addig soha Α Ω emberi történelem Atya Fiú Szentlélek Kezdet Vég a bűneit lerakó, Istenhez megtérő, Jézus Kriszus helyettes váltsághalálát személyes életére elfogadó embert újjászüli lelki, szellemi értelemben, így Isten gyermekévé tesz bennünket. A szívünkbe (szellemünkbe) költözve, azt betöltve Istennek soha nem tapasztalt, állandó közelségét élhetjük meg Belülről kifelé hatva tisztítja, átformálja életünket (és nem fordítva, mint a vallásosság) Új képességeket, „szellemi ajándékokat”-karizmákat ad, hogy az Istennel való kapcsolatunk, a neki való szolgálatunk épüljön A Lélek és a menyasszony így szól: "Jöjj!" Aki csak hallja, az is mondja: "Jöjj!" Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen! (Jel 22:17)

13 Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség;
Összefoglalás A „szentháromság” fogalma később keletkezett a Bibliánál, mégis benne van, leírja a 3 személy Isten voltát. Isten (egyik) alapvető tulajdonsága. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek, a három isteni személy egyszerre megkülön-böztethető és szétválaszthatatlan. Plakát, Biblia: Tanulság, hogy ne ragadjunk ki verseket az összefüggésekből: Egy a test és egy a Lélek, miképen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is; Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség; Egy az Isten és mindeneknek Atyja, a ki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik. (Eféz 4,4-6) 2Kor 13,13: Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!

14 Látogasson el WEBlapunkra! WWW.TESZ.NET/CSONGRAD
Köszönöm a figyelmet! © Giricz László Felhasznált Irodalom: Háromságtan – Apológia Kutatóközpont, Vezérfonal a Szentírás tanulmányozásához – Evangéliumi Kiadó, Vágvölgyi Zoltán: Szentháromságról, Őrtorony Társaság: Kell-e hinned a Háromságban?, Ébredjetek – Vajon Jézus Krisztus az Isten?, keresztenyek.hu, biblebasiconline.com Következő alkalmunk: május 31. (szombat, ) MELYIK VALLÁS AZ IGAZI? (Merényi Zoltán lelkész, ex. a. filozófus) Beszélgetős, házialkalom: máj. 24. (szombat) 18.30 Női kör + Kézműves: máj. 16 .(péntek) 17.00 (Nap u. 4.) Látogasson el WEBlapunkra!


Letölteni ppt "1 ISTEN VAGY SZENTHÁROMSÁG?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések