Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 ISTEN VAGY SZENTHÁROMSÁG? Egy Isten van vagy több? Valóban hiányzik a Bibliából a “szentháromság”? Cáfolható-e, hogy Isten 3 személy és mégis egy? Egyesek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 ISTEN VAGY SZENTHÁROMSÁG? Egy Isten van vagy több? Valóban hiányzik a Bibliából a “szentháromság”? Cáfolható-e, hogy Isten 3 személy és mégis egy? Egyesek."— Előadás másolata:

1 1 ISTEN VAGY SZENTHÁROMSÁG? Egy Isten van vagy több? Valóban hiányzik a Bibliából a “szentháromság”? Cáfolható-e, hogy Isten 3 személy és mégis egy? Egyesek szerint Jézus egy különleges teremtmény, a Szentlélek egy erő, és nem Isten. Tisztázzuk e kérdéseket - s a Pünkösd valódi gyökerét 2008. május 9. © Giricz László

2 ? Ki (mi???) az Isten?  Mitől Isten az Isten? –Mindenható, mindentudó, örökkévaló- halhatatlan, mindennek kezdete (teremtő), a világ fenntartója, Ura és királya, szent, tökéletes, ítélő és megbocsátó, a SZERETET, akit imádni szabad stb… Ha mindezeket figyelembe vesszük, az kizárja, hogy több ilyen lény legyen (csak egy lehet ténylegesen mindenható, a többi már nem:) A politeista, pogány stb. vallások „istenei” a saját leírásuk alapján is csak magasabb rendű szellemi lények, még „fél-istennek” is téves nevezni őket...

3 ? A szentháromság a keresztények istene(i)?   A kereszténység szent irata, alapja a Biblia – mit ír erről?   Nincs említve benne a „szentháromság” (görög: trinitasz) szó – Miért? – –Később alkották a szót kb. Kr u. 200, a megjelenő tévtanítók (pl. Áriusz) miatt a zsinatok hitvallásaiban került megfogalmazásra (niceai, konstantinápolyi, kalcedoni zsinat – 3-4.sz) – –A Biblia alapvetően nem definíciókat, fogalmakat alkotó és magyarázó könyv, hanem Isten személyes és szívhez szóló levele, szellemi üzenete az embernek. Sok indirekt, képes megfogalmazás is van benne – „akinek van füle, hallja”   A szentháromság – tanítása a Biblia alapján vallja és hirdeti, hogy az egyetlen Isten - három egylényegű személyben egyetlen Isten. – –Isten tehát nem csak "egy" személy (Atya), aki magányos lenne (unitarizmus, arianizmus), sem "három" külön isten (triteizmus) vagy három "megjelenési forma" mögött rejtőző, Isten, aki lényegében ismeretlen lenne (modalizmus). – –Fel lehet ezt fogni? – van ilyen tárgy?   Nagyon fontos megvizsgálni, hogy mit tanít akkor a Biblia Istenről, ill. az Atyáról – Fiúról – Szentlélekről? – –Hiszen vannak ma is olyan magukat Istent követőnek ill. kereszténynek állító vallási csoportok, akik a Bibliára hivatkozva állítják, hogy Jézus Krisztus és a Szentlélek nem Isten – –A legrégebbi egyházaktól, keresztény felekezetektől (római, görögkeleti) az „újhullámos” gyülekezetekig szinte mind egyetért ebben a kérdésben – ez tehát a keresztény vallás alapja

4 ? Csak egy Isten van  Számos Bibliai vers ír erről: –pl. 5Móz 4:39, Zsolt 86:10, Mk 12:32, 1Kor 8:4, 1Tim 2:5 stb. – –Ézs 43:10 „Ti vagytok a tanúim - így szól az ÚR -, és szolgáim, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett isten, és utánam sem lesz.” – –Jak 2:19 „Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek is.” ugye több/más hitünk van a démonokénál?

5 ? Az Atya Isteni mivolta  Talán ez a legegyértelműbb, ezt kevesen vonják kétségbe  Jn 6:45, Róm 1:7, 1Kor 8:6, Ef 4:6, 1Pt 1:2...   Mal 1:6 A fiú tiszteli atyját, a szolga az urát. Ha én atya vagyok, miért nem tisztelnek? Ha én ÚR vagyok, miért nem félnek engem? - mondja a Seregek URa nektek, ti papok...   2Kor 6:18 Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr.   Sok helyen (főleg ÓSZ) ahol Isten szót olvasunk, közvetlen az Atyára vonatkozik

6 ? A Fiú – Jézus Isteni mivolta  Fontos megjegyezni, hogy míg Jézus a Földön járt, önmagát korlátozta  Mégis hatalma volt itt a földön is a természeti elemek, a betegségek, még a halál felett is  Sőt, engedte hogy imádják, bűnöket bocsátott meg és egyenlőnek mondta magát az Atyával – ezt Isten káromlásnak tartották a zsidók  A Biblia azonban azt is leírja, hogy a teremtés is általa (is) lett, hogy imádkoznak hozzá, és hogy ítéletet fog tartani az ember(iség) felett stb.!  De nemcsak a tulajdonságai, tettei alapján látható Isteni mivolta, hanem szó szerint ez van írva Róla: Fil. 2,5-11: Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt: mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Jn. 10,28-33 Én örök életet adok... Én és az Atya egy vagyunk. Ekkor újra köveket vittek oda a zsidók, hogy megkövezzék... Nem jó cselekedetért kövezünk meg téged, hanem káromlásért, és azért, hogy te ember létedre Istenné teszed magadat.” Kol 1,16 Mert benne [ti. Krisztus által] teremtetett minden... minden általa és reá nézve teremtetett. ApCsel. 7,59 Amikor megkövezték Istvánt, az így imádkozott: „Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet!” Róm 9,5...akiké az ősatyák, és akik közül származik a Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett: áldott legyen mindörökké. Ámen. Tit 2,13 mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését... 1Jn 5,20 De tudjuk, hogy eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet.

7 ? A Szentlélek Isteni mivolta  A teremtésnél ott munkálkodik Ő is megjelenése szinte mindig nagy hatású – talán ezért gondolják némelyvek tévesen „erőnek”  A teremtésnél ott munkálkodik Ő is (1Móz 1,2), megjelenése szinte mindig nagy hatású – talán ezért gondolják némelyvek tévesen „erőnek” (Csel 1,8)  De csak egy személy képes megszomorodni, vigasztalni, pártfogolni.Sőt, hazudni is lehet neki:  De csak egy személy képes megszomorodni ( Ézs 63,10 ), vigasztalni, pártfogolni (Ján 14,26) stb.Sőt, hazudni is lehet neki: Csel 5,3-4 Péter azonban így szólt: "Anániás, miért szállta meg a Sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna-e meg, és miután eladtad, nem te rendelkeztél-e az árával? Mi indította szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem az Istennek." Ján. 4,24 Jézus mondta: Az Isten Lélek (Szellem): és a kik Őt imádják, szükség, hogy lélekben (szellemben) és igazságban imádják. Zsid 9,14 akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló Lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Ézs 4,4 Ha lemossa az Úr Sion leányainak a szennyét, és leöblíti Jeruzsálem vérét ítélő Lelkével, megtisztító Lelkével,  Ítél, feltámaszt, mindenütt jelen van, mindentudó, szent és örökkévaló IIIIsten lényét meghatározza, hogy Ő Lélek – pontosabban Szellem ApCsel. 1,8: Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek

8 ? A „hármasság” elképzelése  Nem egyszerű, megfejtette valaki a feladványunkat? – Ajándék?  „Istennek a teremtett világból vett eszközökkel való illusztrálása csak egyoldalúra sikerülhet. Az egységét vagy a háromságát külön-külön lehet illusztrálni, de ezeket együtt nem. A képi ábrázolására tett kísérletek mindig torzókat eredményeznek, a teremtett világból vett naiv szemléltető példák nem tudnak Róla megfelelő képet adni. Az emberi logikába vagy képzeletbe beleférő "Isten" ugyanis csak az emberi fejekben létező bálvány.”  „Istennek a teremtett világból vett eszközökkel való illusztrálása csak egyoldalúra sikerülhet. Az egységét vagy a háromságát külön-külön lehet illusztrálni, de ezeket együtt nem. A képi ábrázolására tett kísérletek mindig torzókat eredményeznek, a teremtett világból vett naiv szemléltető példák nem tudnak Róla megfelelő képet adni (lásd Tízparancsolat: 2Móz 20,4). Az emberi logikába vagy képzeletbe beleférő "Isten" ugyanis csak az emberi fejekben létező bálvány (Csel 17,29).” – Szalai András, Apológia Kutatóközpont „Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz vagy ezüsthöz vagy kőhöz, művészi alkotáshoz vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség.” (Csel 17,29)

9 ? A három személy viszonya   A Háromság tagjai gyakran együtt, de külön személyként említtetnek (Mt 3:16-17, 28:19, Jn 14:16-17, 16:13- 15, 1Kor 12:4-6, 2Kor 13:13, 1Pt 1:2, Ef 1:3-14, 4:4-6, Tit 3:4-6).   Az Atya, a Fiú és a Szentlélek azonban nem csupán Isten megszemélyesítői, hiszen egymásról mint külön személyről beszélnek, illetve egymással is valóságosan kommunikálnak (Jn 16:13-14, Róm 8:26-27, Jel 22:16-17).   A három isteni személy egyszerre megkülönböztethető és szétválaszthatatlan, hasonlóan ahhoz, hogy Jézus Isten és ember is.   Egyszerre szinte mindig csak az egyik oldalát tudjuk felfogni ennek az „emberfeletti valóságnak”: – –az Atya és a Fiú megkülönböztethető (Jn 3:16, 5:20, Zsid 5:7-9) és szétválaszthatatlan (Jn 10:30, 14:8-11) pl. Szereti és egyek, – –az Atya és a Lélek megkülönböztethető (Jn 14:16-17, Róm 8:26, 1Kor 2:10-11) és szétválaszthatatlan (Róm 8:14-15), – –a Fiú és a Lélek megkülönböztethető (Jn 14:16, 16:7) és szétválaszthatatlan (1Kor 6:17, 2Kor 3:17, Gal 4:6, Zsid 10:29). Szeretet „viszonyfogalom”! „Az Isten Szeretet” (1Jn 4,8;16)

10 ? A három személy összhangja   A Háromság tagjai közötti alá-fölé rendeltség nem alacsonyabb vagy magasabbrendűség   hanem a megváltás művében betöltött sajátos feladatukból következik, és a személyek tökéletes összhangjára, illetve egymástól való tökéletes függésére mutat (nem az Atyát, hanem a Fiút feszítették meg, nem a Lélek, hanem az Atya küldte a Fiút stb. Jn 16:13-14, 1Kor 15:28 )   ezért a Fiú csak az Atya iránti engedelmességgel bizonyíthatta, hogy ő Isten Fia: mert az Atya tetteit teszi és az Atya szavait mondja (vö. Jn 5:19.30, 6:38, 7:16, 12:48-50, 14:10-11, Lk 4:18:21, Zsid 5:7-9),   ezért a tanítványok a Szentlélekről azért ismerhették fel, hogy ő a Krisztus Lelke, mert a Jézustól kapott mondanivalójával Jézust dicsőítette és dicsőíti ma is (Jn 16:13-14, 1Kor 12:3). 1Kor 15,28: Amikor pedig majd alávettetett neki minden, akkor maga a Fiú is aláveti magát Annak, Aki alávetett Neki mindent, hogy Isten legyen minden mindenekben. Jn 16,13-14:...amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek.

11 ? A hármas egység több, mint hármasság A hármas egység több, mint hármasság„Torz”-ábra: Atya ISTEN Szentlélek (Szent Szellem) Fiú (Úr Jézus Krisztus) (Úr Jézus Krisztus) az aa nem nem nem együttműködés(„alárendeltség”)

12 ? Pünkösd: a Szentlélek eljövetele  Mivel Ő Isten, nyilván előtte is –öröktől fogva– létezett, de innentől hathatósabban megjelent és olyat tesz, mint addig soha  a bűneit lerakó, Istenhez megtérő, Jézus Kriszus helyettes váltsághalálát személyes életére elfogadó embert újjászüli lelki, szellemi értelemben, így Isten gyermekévé tesz bennünket.  A szívünkbe (szellemünkbe) költözve, azt betöltve Istennek soha nem tapasztalt, állandó közelségét élhetjük meg  Belülről kifelé hatva tisztítja, átformálja életünket (és nem fordítva, mint a vallásosság)  Új képességeket, „szellemi ajándékokat”-karizmákat ad, hogy az Istennel való kapcsolatunk, a neki való szolgálatunk épüljön A Lélek és a menyasszony így szól: "Jöjj!" Aki csak hallja, az is mondja: "Jöjj!" Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen! (Jel 22:17)   ΑΩ KezdetVég emberi történelem AtyaFiúSzentlélek

13 ?Összefoglalás   A „szentháromság” fogalma később keletkezett a Bibliánál, mégis benne van, leírja a 3 személy Isten voltát.   Isten (egyik) alapvető tulajdonsága.   Az Atya, a Fiú, a Szentlélek, a három isteni személy egyszerre megkülön- böztethető és szétválaszthatatlan. 2Kor 13,13: Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal! Plakát, Biblia: Tanulság, hogy ne ragadjunk ki verseket az összefüggésekből: Egy a test és egy a Lélek, miképen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is; Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség; Egy az Isten és mindeneknek Atyja, a ki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik. (Eféz 4,4-6)

14 © Giricz László Következő alkalmunk: május 31. (szombat, 17. 00) MELYIK VALLÁS AZ IGAZI? (Merényi Zoltán lelkész, ex. a. filozófus) Beszélget ő s, házialkalom: má j. 24. (szombat) 18.30 N ő i kör + Kézm ű ves: máj. 16.(péntek) 17.00 Látogasson el WEBlapunkra! WWW.TESZ.NET/CSONGRAD Felhasznált Irodalom: Háromságtan – Apológia Kutatóközpont, Vezérfonal a Szentírás tanulmányozásához – Evangéliumi Kiadó, Vágvölgyi Zoltán: Szentháromságról, Őrtorony Társaság: Kell-e hinned a Háromságban?, Ébredjetek – Vajon Jézus Krisztus az Isten?, keresztenyek.hu, biblebasiconline.com (Nap u. 4.)


Letölteni ppt "1 ISTEN VAGY SZENTHÁROMSÁG? Egy Isten van vagy több? Valóban hiányzik a Bibliából a “szentháromság”? Cáfolható-e, hogy Isten 3 személy és mégis egy? Egyesek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések