Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szeretettel köszöntöm a

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szeretettel köszöntöm a"— Előadás másolata:

1 Szeretettel köszöntöm a
A Cegléd Kertvárosi Gyülekezetet! Hogyan tudok jól segíteni? vasárnap 16:00-óra Helyszín: A ceglédi Pulzus Szabadidő Központ Fitnesz terme Előadó: Dani László lelkész, a Református Szeretetszolgálat munkatársa Előadás és vetítés a cselekvő szeretetről

2 Meghívó Hogyan tudok jól segíteni? November 21-én, vasárnap 16 órától
a Pulzus Szabadidő Központ Fitnesz termében istentisztelet lesz. Karácsony közeledtével jobban észrevesszük a szükséget szenvedőket. De mit ér a felbuzdulásom? Ha nem akarom egy hatalmas szervezet raktárkészletét bővíti. Ha nem akarok sértő lenni. Ha nemcsak pénzt szeretnék adni. Ezen az alkalmon csak konkrétumokról lesz szó. Úgy adni, hogy az valóban segítség legyen KEGYELEM. Vendégünk a Református Szeretetszolgálat munkatársa, Dani László.

3 Tartalom Miről is lesz szó? Bevezetés, bemutatkozás Kiinduló pont
Kérdések „…az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben.” Efézus 4, „Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a Krisztus Jézusban van. És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek.” 2Tim 2,1-2

4 Bevezetés „A bibliatanulmányozás a keresztyén teológiai foglalatosság forrása és az Isten kijelentésének célja. A Teremtő Isten megismerése vezet el bennünket annak a valóságnak a felismerésére is, hogy elfogadtuk az Isten szeretetét, de Isten előbb fogadott el bennünket szeretetével. Isten az, aki bátorít bennünket arra, hogy az ő Fia világosságában éljünk minden nyomorúságunk, korlátunk, fogyatékosságunk ellenére, vagy éppen azokkal együtt. Ézsaiás próféta rámutat, hogy „a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta... A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.” Ézs 53, 4-6 „Az Isten nem nézi az ember személyét”, azaz nem személyválogató, hanem kegyelmét kiterjeszti minden emberre, Jézusban szabadulást, bűnbocsánatot és örök életet akar ajándékozni mindnyájunknak (korra, fajra, nemre tekintet nélkül, fizikai vagy mentális képességeinktől függetlenül.

5 Kiinduló pont „Az Úré a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók.” Zsolt 24, 1 Jelenlegi helyzetünk: a bűn, az Isten elleni lázadás elválasztotta a mennyet és a földet. Mi történik Isten tervével, akaratával a mennyben és a földön? - Az ő Országával - Királyságával - Nevével    Mi lett ennek a következménye a társadalomban? (változások az egyén, a család és nagyobb közösségek életében)   Nem véletlen, hogy a Bibliában a szegénységről több, mint alkalommal van szó.

6 Hogyan válaszolhatunk ezekre a kérdésekre? Mi a felelet kulcsa?
Mi lesz a Föld jövője? Isten a mindenség Ura, Teremtője, Gazdája és Újjáteremtője. Nem hagyja elveszni azt, ami az övé. Ezt esküvel erősítette meg. „Magamra esküdtem,igazság jött ki számon, szavam megmásíthatatlan: Előttem hajol meg minden térd, rám esküszik minden nyelv.” Ézsaiás 45, 23 vö. Ézs 65, 16; 17-25; 66,22-24; Az Úr lesz a király az egész földön.

7 Kirekesztés Soroljunk fel néhány embert, illetve társadalmi csoportot a Bibliából, akik megtapasztalták a társadalmi kirekesztést! Hol találkozunk elsőként a kirekesztéssel a Bibliában? Miért? Milyen következménye lett ennek a kirekesztésnek? Milyen szabályok és törvények védik a szociálisan kirekesztett embereket az Ószövetségben?

8 - Földtörvény 3Móz 25,23-24 (Zsolt 115,16; 1Móz 1,28; 2,15).
Alaptörvények (N.A.M ) - Földtörvény 3Móz 25,23-24 (Zsolt 115,16; 1Móz 1,28; 2,15). A föld tehát nem magántulajdon, természetesen a föld kincse sem. Isten határt szab a magántulajdonnak. - Szegénységtörvény 5Móz 15,4 (Vö. ApCsel 4,34) „Ne legyen köztetek szegény!” szegény-tized, (3. és 6. esztendők: 5 Mózes 14,28-29) „szedegetés” és „mezgerlés” (3Móz 19,9-10). Emberiességi törvények Jogi, etikai, szociális jellegű törvények az emberi együttélés szabályozására és az emberi méltóság védelmére. (Mik 6,8; Ézsaiás 58,6-13 stb.) Paradigmatikus törvények Mannaszedés törvénye (a mértéktartás megtanítására 40 év) A szombat ünnepkör: szombat, szombatév, jóbél esztendő (hatalmas, hosszú távú válságkezelő programnak is tekinthetjük. 2Mózes 20,8-11; Ézs 58,13 megtartása nyomán áldás jár Szombatév, 5Móz 15,1-18; 2Móz 21,2-3; 3Móz 25,1-7; 18-22 Jóbél esztendő, 3Móz 25,8-17; 4Móz 36,4 az 50. esztendő

9 Csoportmunka I. 1. „Ézsaiás 58:6-10” – Az igaz istentisztelet / böjt
2. „Jeremiás 29 (4-14.) – Levél a száműzötteknek Nevesítsünk három témát a szövegből és vitassunk meg egy kérdést! Miért választottátuk ezt a témát? Mi a kontextusa ennek az esetnek? Mit jelent? Mi volt a szerepe és jelentése a fogságnak és a böjtnek? Hogyan értjük ezeket a szövegeket a mai világban? Mi az üzenetük?

10 A jövő kérdései A felelet alapja: Jézus Krisztus testetöltésével, kereszthalálával és feltámadásával „eljött az idő” Elközelített (Máté 4,17; Márk 1,14) Jelen van és megvalósul (Luk 17,21; Máté 12,28) Teljességre jut Luk 21,31; Ef 1,10) „Jöjj!” Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen! (Jel 22, 17)

11 Csoportmunka II. A/ Jakab 2: 1-19 – A személyválogatás tilos
B/ 1 János 3:16-18 C/ 1Kor 12, - Kegyelmi ajándékok D/ Róma 12 – Élő áldozat E/ Róma 8, 1-2; 14-22; F/ 1Péter 2, 1-5.; 11-12; Jézus halála és feltámadása után az ősegyház Jézus tanításai szerint próbált világítani, szolgálni ezen a földön. Az Újszövetség leveleiben az egyház első vezetői bátorítják és tanácsolják a gyülekezeti tagokat a szegények felé való szolgálatra. Két jó példát látunk erre Jakabnál és János 1. levelében. A sorok közt olvasva megláthatjuk, hogy az első keresztyének élete sem volt mindig könnyű. Néhány keresztyén hitre jutott embert meg kellett győzni a szegényeknek nyújtandó segítség felől. A Máté 25,31-46 bepillantást enged a Jézus által az ősgyülekezetre örökített keresztyén diakóniai gyakorlatba.

12 A DIAKÓNIA HELYE AZ EGYHÁZBAN
Az igaz egyháznak négy ismertetőjegye van: az Ige tiszta hirdetése, a sákramentumok helyes kiszolgálása, a szeretetszolgálat és az egyházfegyelem gyakorlása. Küldetésünk A Krisztusban elközelített, de még ki nem teljesedett Isten Országa már most is lehetséges helyreállító, gyógyító, szabadító munkájának érvényre juttatása. Ennek megélése koncentrikus körökben bővülve személyesen, családban, közösségi, gyülekezeti, egyházi szinten, a nemzetben és azon túl is. Erre mutatva próbálunk élni a mai világban, és erre segítjük, bátorítjuk a MRE gyülekezeteit és a szórvány magyar, határainkon túli református gyülekezeteket, és rajtuk keresztül az egyházon kívül élőket.

13 Az élő Egyház - a cselekvő szeretet Egyháza
Forrás: Pásztor János: Misszió a XXI. Században 308. l.

14 Helyünk a MRE keretében

15 Szerkezeti struktúra

16 Szervezeti struktúra MRE ZSINATA RSZSZ IRODA ZSINATI DIAKÓNIAI és EÜ.
GYÜLEKEZETI FENNTART. INTÉZMÉNYEK RSZSZ IRODA ZSINATI DIAKÓNIAI és EÜ. BIZOTTSÁG ZSINATI FENNTART. INT EGYHÁZKERÜLETI DIAKÓNIA (4) EHKER. DIAK. BIZ EGYHÁZMEGYEI DIAKÓNIA (27) GYDK AK EHMEGYEI DIAK. BIZ. GYÜLEKEZETI DIAKÓNIA (1200) GYÜL. DIAK. BIZ. OKTATÁS, KÉPZÉS KÖZÉP,- FELSŐFOKON GYDK: Gyülekezeti Diakóniai Koordináció (Bp.); AK : Adománykoordináció (Db.)

17 Megvalósítás Hálózatos, stratégiai, közösségi gondolkodással és építkezéssel. „…rendkívül tágulékony, teherbírása és húzószilárdsága hihetetlenül nagy. Mérések tanúsítják, hogy a pókfonal négyzetcentiméterenként 25 ezer kilogrammos húzószilárdsággal rendelkezik. Ez háromszorosa a kevlar (az űrhajózásban használt poliamidszál) és mintegy ötszöröse az acél húzószilárdsági mutatójának. Emellett a pókháló rugalmassága jóval nagyobb a nejlonénál, nyomásszilárdsága pedig meghaladja a tölgyfáét.” (Forráshttp://www.origo.hu/hirmondo/tudomany/technika/ apokhalo.html)

18 átalakulás-formálódás
Növekedés Gomba/tölgy? Visszajelzés Külső környezet Bibliai-reformátori tradíció Személyes lelki élet, gyakorlat, tapasztalat Imádság és énekek Gyakorlati átalakulás-formálódás Analízis Ki vagyok? Azonosságunk Tervezés, stratégia projektek Megvalósítás Ki? Mikor? Mit? Ütemterv

19 Három alapvető emberi szükséglet
III. Az élet értelme? Érezni: … ??? II. Képességek, hasznosság? I. Szeretet?

20 I. Szeretet érzésének szükséglete
Nagyon fontos, hogy érezzem: valaki szeret, valakihez tartozom. Ez az emberi kapcsolatok területe. Szeretetet kapni és adni naponta. Az Isten szeretetét érezni és továbbadni a felebarátomnak. A szeretet az, amiből mennél többet adok, annál több marad.

21 II. Képességek, hasznosság érzése
Nagyon fontos, hogy érezzem, mire vagyok képes, azaz, hogy hasznos vagyok a környezetem számára. (Sok ember haszontalannak és képtelennek érzi magát számtalan feladat elvégzésére) Szükségesség érzése. (Főleg az idősebbek szenvednek attól, hogy rájuk már nincs szükség) Kreativitásom tudata, illetve érzése. (Isten kreatívnak teremtett, szükséges, hogy ennek tudatában legyek és használjam ezt az adottságomat) Munka és hívatás területe (Nem mindenki van abban a szerencsés helyzetben, hogy a mindennapi munkáját hívatásának tekinti)

22 III. Az élet értelme Fontos, hogy tudjam, miért élek. Honnan, hova tart az életem. Érezzem az életem értelmét, jelentését, jelentőségét. A személyes hit, világnézet, reménység területe. Spirituális, egzisztenciális része az életemnek. Ha nem Isten van az első helyen, akkor szükségszerűen bálványok töltik ki az Ő helyét

23 Három alapvető emberi szükséglet
III. Az élet értelme! I. Szükséges, hogy érezzem és tudatában legyek az életem három alappillérének és ezek egyensúlyban legyenek egymással. II. Másoknak is segítségére legyek, hogy ugyanezt érezzék. II. Képességek, kreativitás! I. Szeretet!

24 Hét lépés Pablo Martinez - keresztyén pszichiáter tapasztalatai alapján
Megbékélés a múlttal - körülmények elfogadása - embereknek való megbocsátás Istent mennyei Atyaként megismerni. Az életem értelmét megtalálni Három értékes tulajdonságom egy képességem és egy kegyelmi ajándékom Személyes, fontos kapcsolat építése - bizalom - szeretet Csoporttámogatás (a gyülekezet és a kiscsoport gyógyító hatása) Kezdjünk el hívatásból dolgozni/szolgálni. (önkéntes szolgálatvállalás) „Jutalmam, hogy tehetem” Lőhe Vilmos)

25 átalakulás-formálódás
Visszajelzés Külső környezet Bibliai-reformátori tradíció Személyes lelki élet, gyakorlat, tapasztalat Imádság és énekek Gyakorlati átalakulás-formálódás Analízis Ki vagyok? Azonosságunk Tervezés, stratégia projektek Megvalósítás Ki? Mikor? Mit? Ütemterv

26 Az élő Egyház - a cselekvő szeretet Egyháza
Forrás: Pásztor János: Misszió a XXI. Században 308. l.

27 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Az gyülekezeti diakóniával , illetve a Református Szeretetszolgálattal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, ötleteket, felajánlásokat a címre kérem elküldeni. Tel.: Dani László gyül. diakóniai referens


Letölteni ppt "Szeretettel köszöntöm a"

Hasonló előadás


Google Hirdetések