Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Z E URÓPAI U NIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTEK P ROJEKT CIKLUS MENEDZSMENTJE – ELŐKÉSZÍTÉS ÉS PROJEKTVEZETÉS Maja Hranilović.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Z E URÓPAI U NIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTEK P ROJEKT CIKLUS MENEDZSMENTJE – ELŐKÉSZÍTÉS ÉS PROJEKTVEZETÉS Maja Hranilović."— Előadás másolata:

1 A Z E URÓPAI U NIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTEK P ROJEKT CIKLUS MENEDZSMENTJE – ELŐKÉSZÍTÉS ÉS PROJEKTVEZETÉS Maja Hranilović

2 M ŰHELY CÉLJAI : Megismerni az EU alapok működési környezetét és saját lehetőségeinket Megérteni a projekt és programok fajtáit Megérteni, hogy mi a projekt Megismerni a projekt ciklust Megérteni a projektpartnerek fontosságát Megérteni a projektkidolgozás szabályszerűségeit az EU pályázatoknak megfelelően

3 H ALLGATÓK BEMUTATKOZÁSA Családi és utónév Munkatapasztalat EU alapok/projekttapasztalatok Elvárások a programtól

4 o Közös érdekek miatt, amióta Horvátország társult tagja lett az Európai Uniónak o Az EU csatlakozásra való felkészülés, elsősorban a jogharmonizáció miatt, valamint az előcsatlakozási tárgyalások lefolytatására o Intézményrendszerek felállítása, humán erőforrás képzése, projektben való gondolkodás rendszerének felállítása és a struktuális alapokra való felkészülés. M IÉRT JOGOSULT A HK AZ EU ALAPOKRA ?

5 M IT TAKARNAK AZ EU ALAPOK ? Eszközöket az EU adóalanyai számára Az EU közös költségvetés bizonyos hányadát (126 mill.eur- 2011) EU – eszközöket biztosít (tagországok teljes költségvetése) HK számára évente átlag : 150 mill. EUR (eddig) Szigorúan tervezett programokat Tagországok, tagjelőlt és harmadik országok fejlesztését Az alapok nem a privát, hanem közszféra érdekeit szolgálják

6 EU ALAPOK Harmadik országnak nyújtott támogatások (CARDS, TACIS) Tagjelőlt országoknak – előcsatlakozási alapok (Phare, ISPA, SAPARD / IPA) Tagországok támogatása – Strukturális és kohéziós alapok, Közösségi programok http://www.mrrfeu.hr/default.aspx?id=474

7 HK JELENLEGI HELYZETE : H ÁROM RENDSZER ELEMEI SF&KF (programozás és testületek) Közösségi programok IPA

8 K ÖZÖSSÉGI PROGRAMOK Potenciális felhasználók egész Európa területén (a HK részvételi tagdíjat fizet, EU ügynökségek hajtják végre, nemzetközi partnerek) Például:  CIP (Versenyképességi és innovációs program),  FP7 (Hetedik keretprogram kutatás és technológiai fejlesztésre ),  HEALTH (közegészségügy),  Kultúra,  PROGRESS,  MEDIA…

9 S TRUKTURÁLIS ALAPOK A regionális/strukturális/kohéziós politika eszközei, melyek a hátrányos helyzetű régiók felzárkóztatását szolgálják (NUTS regionális felosztás) Gazdasági, szociális és területi kohézió EU = régiók uniója Projektek és fejlesztési politikák társfinanszírozója, melyeket a nemzeti/regionális kormányzat jóváhagyott – operatív programok A teljes költségvetés második legnagyobb tétele (kb. 308 milliárd EUR, 2007-2013)

10 10

11 H OGYAN TÖRTÉNIK A PROJEKTEK FINANSZÍROZÁSA A MEGYÉBEN ÉS A NUTS2 RÉGIÓBAN NUTS2 régió valamennyi megyéjének közös prioritásai ŽRS 1 ŽRS 2 SRR RH SF Opratív programjai ŽRS 3

12 K ÜLÖNBSÉGEK AZ IPA ÉS STRUKTURÁLIS ALAPOK KÖZÖTT Forrás (külső költségvetés / EU költségvetés) Adományozás és társfinanszírozás Kifizetés (előleg, előfinanszírozás) Megvalósítás határideje (4 év/ 3év) Projektvezetési felelősség Éves / 7 éves tervezési időszak Intézményhálózat kiépítése (felkészülés a tgaságra) /régiófejlesztés és versenyképesség – nemzeti / regionális projektek Angol nyelv / horvát nyelv

13 F ELTÉTELEZÉSEK AZ EU ALAPOK FELHASZNÁLÁSÁHOZ Felállított rendszerek az alapok működéséhez EU alapok működését célzó akreditált decentralizált rendszerek – jól kürülhatárolható EU-s eszközök adóalanyoknak Programozáshoz szükséges kapacitások megléte és stratégiai projekttervezés Pályázatok kidolgozásához és bonyolításhoz szükséges kapacitások megléte. Érdekeltség a fejlesztő projektek bonyolításához Projektek bonyolításához pénzügyi kapacitás

14 IPA IPA előcsatlakozási eszközök a tagjelölt és potenciális tagjelölt államok részére az előcsatlakozási időszak támogatására, az EU jogrendszerének felállítására, valamint a Strukturális alapokra történő felkészítésére Alapvető célja: pénzügyileg támogatni az adott ország minden tevékenységét, mely az EU kritériumait, eljárás-, jogrendjét, stb. szolgálják. Prioritások:  Államigazgatás reformja  Demokratizáció / jogrend  Gazdasági és szociális reformok  Regionális és határon átnyúló együttműködések  EK jogharmonizációja és végrehajtása  Felkészülés a kohéziós politika működtetésére

15 IPA ESZKÖZÖK PROGRAMOZÁSA Előcsatlakozási partnerség ( politikai keret) Stratégiai keret 2006-2013. fejlesztésre (nemzeti fejlesztési célok és prioritások) Višegodišnji indikativni planski dokument Višegodišnji indikativni financijski okvir Stratégiai keret a 2007-2013. stratégia összehangolására (IPA III. és IV. komponenshez) Operatív programok (2007-2009) - közlekedés - környezet - regionális versenyképesség - emberi erőforrásfejlesztés Vidékfejlesztés mezőgazdasági terve 2007-2013 Operatív programok - Határon átnyúló együttműködések Éves akciótervek - Intézményháló- zat megerősítése az EU jogrendszernek megfelelelően Európai Unióhoz csatlakozás nemzeti programjai

16

17 A LOKACIJA PROGRAMA IPA

18 IPA PROJEKTFAJTÁK ” Nagy” projektek (kedvezményezettjei az állami szervek): o Szolgáltatási (service / framework / twinning) szerződések o Árubeszerzés / berendezések (supply) o Építőipari munkák (works) “Kicsi / szekunder” projektek: o Grant, azaz vissza nem térítendő eszközök (grant sheme) – változatok vissza nem térítendő eszközökre; pályázatok kiírása

19 Munkavégzésre vonatkozó szerződések: építőipari munkák: pl. út-, vasútépítés, víz és csatornahálózat Eszközbeszerzésre irányuló szerződések: árú vagy berendezés beszerzése (gyakran együtt jár a szolgáltatási vagy munkaszerződéssel ) Szolgáltatási szerződés: szakértői szolgáltatások – képzés, különböző tanulmányok, elemzések... Twinning: szerződések, melyekre nem létezik piaci ajánlat és tudásátvitelről van szó az acquisa-ban – EU (köz) tisztviselője mint szakértő érkezik a kedvezményezett országba (rendőrség, vám...) Szerződésfajták

20 Vissza nem térítendő eszközök /grant-adomány EK meghatározott politikájának ösztönzése és általános érdekek érvényesítését szolgálja Kedvezményezett (pl. egyesületek, intézmények, regionális és helyi önkormányzatok, kamarák, idegenforgalmi közösségek, kis és középvállalkozók, egyetemek, stb.) nonprofit tevékenységének közvetlen támogatása A kedvezményezettől származó projekt a saját regulatív tevékenységének számít 20 Szerződésfajták

21 G RANT SHEMA – PÉLDÁK “Szakképzés fejlesztése” A Tudományos, Oktatási és Sportminisztérium Grant shema keretében várja a szakképző iskolák projektjavaslatait A szakképző iskolák a szakképzésre irányuló fejlesztési programokkal jelentkezhetnek Rendelkezésre álló összeg 3 mill. euró, egyenkénti projektérték 100.000 – 300.000 euró lehet Projektek: tanműhelyek műszaki kiépítése, iskola együttműködése kulcsfontosságú munkaerőpiaci munkaadóval, speciális képzési modulok bevezetése, fenntartható képességfejlesztő műhelyek kialakítása

22 EU ALAPOK ADTA LEHETŐSÉGEK (I) 1.Beszállítói szolgáltatás 2.Építési munkák műszaki ellnőrzése 3.Szolgáltatási szerződések kulcsfontosságú vagy helyi szakértője 4.Berendezések gyártója/beszállítója 5.Elsődleges projektek kedvezményezettje (els. feladatok) 6.Építési munkák (al)vállalkozója 7.Vissza nem térítendő eszközök kedvezményezettje 8.Projektpartner, aki vissza nem térítendő eszközökkel finanszírozott

23 EU ALAPOK ADTA LEHETŐSÉGEK (II) 9.Projekt alvállalkozója, aki a vissza nem téritendő eszközökből finanszírozzott 10.Közvetlen kedvezményezett (célcsoport), aki a vissza nem téritendő eszközökből finanszírozzott 11.IPARD ösztönző program kedvezményezettje 12.Könyvelő, pénzügyi tanácsadó, könyvvizsgáló 13.Pénzintézetek 14.Projektvezetők, fordítók, stb. 15.Nagy infrastrukturális fejlesztő projektek ösztönzője 16.Kicsi grant fejlesztő projektek ösztönzője

24 P ROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT – EU ÁLTAL ALKLMAZOTT MÓDSZERTAN

25 M I A PROJEKT ? Tevékenységek sora, melynek célja a meghatározott célkitűzés elérése, kitűzött idő intervallumban, meghatározott költségvetésből (Európai Bizottság, PCM Guidelines, 2004. március)

26 P ROJEKT JELLEMZŐI Határozott kezdési és befejezési dátum Meghatározott lefedettség, véglegesített költségvetés, specifikus végeredmények, csatolt erőforrások. Egyedi eredmények Nem rutinmunka / támogatás /működtetés/ műveletek

27 P ROJEKT JELLEMZŐI … o A projekt és egyéb, rendszeres tevékenységek közötti különbség: - A projekt valójában egyedi (nem ismétlődő és tartós tevékenység) egyszer megvalósuló, egy vagy több probléma megoldását szolgálva. - A projekt a kívánt minőségi cél megvalósítását szolgálja az egyes szervezetben, egyesületben, vagy gazdaságban. - Projekt innovatív

28 P ROJEKTEKRE PÉLDÁK Projektekre példa magán vállalatnál Projektre példa a közszférából - Fejlesztő új üzleti stratégia - Üzletfelek/vevők vagy piachoz viszony megváltoztatása - Áttérés új technológiákra és azok bevezetése - Tremékfejlesztés és bemutatása vevőknek, stb. - Egészségügyi reformok - Pelješac-i híd megépítése - Új munkaügyi törvény kidolgozása és elfogadása - Munkamódszerek fejlesztése, újak bevezetése és elfogadtatása a HZZ munkaadóival - Egészségügyi reformok - Pelješac-i híd megépítése - Új munkaügyi törvény kidolgozása és elfogadása - Munkamódszerek fejlesztése, újak bevezetése és elfogadtatása a HZZ munkaadóival

29 M IKOR SZÜKSÉGES A PROJEKT ? Amikor beazonosított szükségletek kielégítésére van szükség meghatározott célcsoportnál. Amikor újtípusú megközelítésre van szükséges konkrét problémamegoldáshoz. Amikor társadalmi vagy gazdasági változásra van szükség. Amikor intézményváltásra van szükség. Amikor újtípusú munkamódszerek, programok, törvények, politika... bevezetése szükséges.

30 P ROJEKT TARTALMA Minden projektvezető számos kihívással szembesül Mit szeretnék elérni a projekttel? Miért szeretném végrehajtani a projektet? Kinek és hol bonyolódik a projekt? Hogyan szeretnénk elérni a kívánt célt és milyen eszközökkel? Mikor kezdődik és meddig tart a projekt ? Célok / feladatok mennyisége Erőforrások Időkeret

31 P ROJEKT TARTALMA Minden projekt kötelező tartalma: - Beazonosítható résztvevők (célcsoport /target group és végső kedvezményezett /final beneficiaries) - Világosan meghatározott célok és időkeret - Projektvezetők köre (emberek) és finanszírozás (költségvetés) - Monitoring és értékelő rendszer - Optimális pénzügyi és gazdasági elemzések, melyek rámutatnak a költségvetésnél nagyobb értékhozamra

32 P ROJEKT TARTALMA A projektcélok reálisak, vagyis elérhetők az anyagi és pénzügyi erőforrások befektetésével, továbbá specifikusak, kizárólag az érintett projektre vonatkoznak, a későbbi siker másnak nem tudható be, valamint mérhetők, azaz számadatokkal mutaható ki a projekt elért eredménye.

33 P ROJEKBEN RÉSZTVEVŐK Projektvezetők Partnerek Célcsoportok Végső kedvezményezettek

34 P ROJEKTBEN RÉSZTVEVŐK Projektvezető (vezetőpartner) projekt team; szervezet vagy intézmény, mely közvetlenül és teljes mértékben felel a feladatok elvégzéséért és az eredmények eléréséért. Partnerek intézmények/szervezetek, akik közvetlenül részt vesznek a feladatok elvégzésében, az elért eredményeket a vezetőpartnernek közvetlenül adják át. Célcsoportok – Csoport / Entitás a projekt közvetlen pozitív hatásában és a projekt érdeke szintjén; Végső kedvezményezettek - a projekt hosszútávú haszonélvezői társadalmi vagy más szektor szinten,

35 P ROJEKTVEZETÉS ? A projektvezetés meghatározott tudás, képesség, eszköz és technika alkalmazása a tevékenységek elvégzésére, a projektcélok megvalósítása érdekében. Projektvezetés elmei: Keresletek és szükségletek azonosítása Egyértelmű és elérhető célok kitűzése Alaposan mérlegelt minőségek, feladatok, időintervallumok és költségek terjedelme. A megközelítés és tervek összehangolása a különböző résztvevők keresleteivel, követelményeivel és elvárásaival.

36 A PROJEKT ÉLETCIKLUSA A projekt teljesen új feldatok összessége, így számos bozonytalanságot tartalmaz. A projektvezetés megkönnyítése és kockázati tényezők csökkentése érdekében a menedzsment a projektet ciklusokra bontja. A fázisok szukcesszívek, az egyik befejezése után kezdődhet a következő. Minden fázisnak megvan a maga outputja, és leszállítva még a következő fázis megkezdése előtt.

37 P ROJEKTCIKLUS SZAKASZAI Programozás Koncepció, illesztés Tervezés Finanszírozás Megvalósítás Értékelés

38 P ROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT (PCM) A projektciklus menedzsment módszerét az Európai Bizottság 1992. évben fogadta el. A PCM eszközök összessége projektek kidolgozáasára és irányítására, mely a módszerek elemzésén alapul Logikai keret címen. PCM célja a projekt és valamennyi programfeladat céljából a külső együttműködés javítása. PCM alapvető eszköz valamennyi politikai, program és projektfeladat elvégzésére.

39 P ROGRAM ÉS PROJEKT : K ÜLÖNBSÉGEK Projekt = tevékenységek összessége projektcélok elérése érdekében, meghatározott időkeretben Program = projektek összessége, melyek célja vagy összefogása a közös általános cél elérését eredményezi a meghatározott ágazatban, megyében, államban, stb. A program általánosabb, stratégiai, nehezebben követhető változásokkal. A projekt határozott, kívánt célok elérését eredményezi.

40 P ROGRAM ÉS PROJEKTCIKLUSOK

41 G YAKORLATBAN ALKALMAZOTT PCM ALAPELVEK PCM alapelvAz Ön projektje : Programozás Partnerség Elemzés Logikai keret mátrix Megvalósítás és értékelés Standard dokumentáció Stratégiai dokumentumokhoz kötött és/vagy az adott pályázat prioritásaival összhangban van Kimutatja a célcsoportra gyakorolt hasznát & kiépíti konszenzusát a projektcélok függvényében Bizonyítja a valós problémák összefüggéseit Beavatkozás világos logika szerint történik, a menedzsment tervezése konzisztens és analitikus Előrevetített megvalósítási és értékelési mechanizmusok Standard formátumban elklészített dokumentum, informális döntések és ellenőrzések lehetővé tételére

42 EU PROJEKT CIKLUS

43 P ROJEKT CIKLUS FÁZISAI – PROGRAMOZÁS Helyzetelemzés állami, regionális vagy ágazati szinten. Probléma beazonsítása, nehézségek és lehetőségek. Fő célkitűzések és ágazati prioritások beazonosítása Releváns és világos keretmeghatározás a beazanosításhoz és projekt előkészítéséhez Grant projekthez szükséges kulcsfontosságú dokumentumok: Irányelvek pályázók számára

44 P ROJEKT CIKLUS FÁZISAI – BEAZONOSÍTÁS Projektötletek beazonosítása, melyek összhangban vannak a nemzeti, regionális és EU meghatározott prioritásaival. A projektötlet fontosságának és kivitelezhetőség értékelése. Kulcsfontosságú dokumentumok: résztvevők részvételi mátrixa (résztvevők meghatározása és irányítása), problémafa (problémák beazonosítása), célok, eredmények, feladatok.

45 P ROJEKT CIKLUS FÁZISAI – KÉPLET Igazolni a projektötlet szükségességét és kivitelezhetőségét Projekt részletes kidolgozásának előkészítése Klucsfontosságú dokumentumok; logikai keretmátrix, megvalósíthatósági tanulmány, pályázati formanyomtatvány, költségvetés Kl

46 P ROJEKT CIKLUS FÁZISAI – FINANSZÍROZÁS Értékelő bizottság határozata a projekt finanszírozásáról “Költségvetés kiigazítása” Támogatási szerződés aláírása Kulcsfontosságú dokumentuk: Támogatási szerződés

47 P ROJEKT CIKLUS FÁZISAI – MEGVALÓSÍTÁS Projektfeladatok folyamatos megvalósítása a szerződéssel összhangban Projekt kivitelezésének követése Támogató (Európai Bizottság) tájékoztatása a projekt kivitelezéséről Alvállalkozók kiválasztása Kulcsfontosságú dokumentumok: negyedéves jelentések, monitoring jelentések, alvállalkozók dokumentációi

48 P ROJEKT CILUS FÁZISAI – ÉRTÉKELÉS Projekt objektív értékelése Külső értékelő meghatározása Meghatározni a projekt fontosságát, célok elérésének útját, eredményességét és hatékonyságát További lépések meghatározása Kulcsfontosságú dokumentum: Értékelési jelentés

49 P ROJEKT ALAPVETŐ ELŐFELTÉTELE Pályázó intézményi megfelelősége Projekt megfelelősége finanszírozási szempontból Külső feltételek biztosítása a specifikus akciók érdekében Partnerség

50 P OTENCIÁLIS PARTNEREK INTÉZMÉNYI / SZERVEZETI MEGFELELŐSÉGE A vezető és potenciális priojektpartner kapacitása (projektet érintő ágazatban szerzett munkatapasztalat) Technikai kapacitás (projekthez szükséges vezetői és megvalósítási tapasztalat) Vezető partner és további partnerek finanszírozási kapacitása (partnerek hasonló költségvetési nagyságú projektekben szerzett tapasztalatai, megfeleő cash flow, vesztesség nélküli gazdálkodás, képes legyen finanszírozni a projektet)

51 P ROJEKPROGRAM ELFOGADHATÓSÁGA – AKCIÓ ILLESZKEDÉSE A projekprogram nemzeti és regionális szinten valamely ágazati politikának prioritásait eredményezi A projektprogram illeszkedik a pályázó proiritási irányaihoz A projektprogram regionális/helyi jellemzőkkel bír és szükséges a helyi közösség számára

52 P ROJEKTPROGRAM ELFOGADÁSA – PROJEKT PARTNEREK ÉS KÖLTSÉGVETÉS ELFOGADÁSA Vezető partner és további projektpartnerek jogi megfelelősége, összhangban az idevonatkozó irányelvek határozataival A becsült projektköltségek a támogató szerinti limitek közé illeszkedhet (maximális és minimális összegek) Intézményi megfelelőség a projekt megvalósításához

53 K ÜLSŐ FELTÉTELEK Milyen külső feltételeknek szükséges megfelelni kiadások és projektvezetés tekintetében. Példák külső feltételekre: valamely elfogadott törvény, elvégzett értékelés, politikai intézkedések (stratégia, törvény, stb.), melyek a projektkezdést befolyásolhatják

54 P ARTNERSÉG A legtöbb EU-s projekt intézmények és szervezetek közötti partnerségben bonyolódik. A partnerkeresés a projektprogram specifikumain alapszik. A partnerek száma általában nincs behatárolva, ellenben a projektvezetés szempontjából kezelhető számú aktivista szükséges. Minden partnernek releváns szerepe van a projektben és hozzáadott értéket kell képviselnie.

55 M I A LOGIKAI KERETMÁTRIX ? A logikai keretmátrix (LKM) a tervezés, megvalósítás, követés és értékelés elemző folyamata és eszközök összesége. A projekt strukturált és rövidített fontos információi Lehetővé teszi a logikai követést és a projekt érvrendszerét, lehetővé téve a hibák kijavítását

56 PROJEKT KIDOLGOZÁSÁNAK FÁZISAI 1.Helyzet és az érintettek kielemzése 2.Probléma elemzése 3.Célok elemzése 4.Keretstratégia és logikai beavatkozások meghatározása (célok szintjén) 5.Feladatok pontos meghatározása 6.Szükséges erőforrások (emberi, pénzügyi, anyagi…) meghatározása 7.Eredményesség indikátorainak meghatározása 8.Kockázatok és feltételezések megfogalmazása A) ELEMZÉSI FÁZIS Hol vagyunk? B) KREATÍV FÁZIS Hova szeretnénk eljutni? C) STRUKTURÁLÁSI FÁZIS Hogyan jutunk el oda?

57 É RINTETTEK ELEMZÉSE – KIK AZ ÉRINTETTEK ? Résztvevők lehetnek egyének, szervezetek, intézmények, vagy embercsoportok, akiknek fontos szerepük lehet a projekt sikerében vagy kudarcában, akikre a projekt eredményei – pozitív vagy negatív – hatással vannak, illetve ők maguk vannak hatással pozitív vagy negatív módon a projektre. A különböző társadalmi csoportoknak különböző problémái, képességei, affinitásai és érdekei vannak, melyek a projektet befolyásolhatják

58 M I AZ ÉRINTETTEK ELEMZÉSE ? Egyszerű elemzési folyamata Lehetővé teszi a projektvezetők számára a résztvevők érdekeinek megismerését, a lehetséges intézkedésekkel elérhető a projekt jobb támogatottsága, vagy csökkenthetők a projektmegvalósítás negatív hatásai. Projektprogramunk határozottabb definiálása, valamint a feladatokkal megcélzott emberek és környezetük valós szükségleteinek kimutatása.

59 M IÉRT SZÜKSÉGES AZ ÉRINTETTEK ELEMZÉSE ? A résztvevők elemzésével beazonosítható: Valamennyi résztvevő érdeke, akik hatással lehetnek a projektre, illetve közvetlen vagy közvetett módon a projekt hatása náluk kimutatható. Potenciális konfliktusok és kockázatok, melyek veszélyeztetik a megvalósítást A résztvevők bekapcsolásának lehetőségei a projektmegvalósítás során, a kitűzött célok elérése érdekében. Csoportok meghatározása, akiket motiválni kell a projekt kidolgozási és megvalósítási fázisaiban a részvételére

60 É RINTETTEK ELEMZÉSÉNEK KIVITELEZÉSE Fontos lépések: Meghatározni a megvalósítandó fejlesztő területet Valamennyi csoport beazonosítása, akiknek jelentős érdeke a potenciális projekt Az ő potenciális szerepük, érdekük és erejük a projektre gyakorolt hatásban Résztvevők lehetséges együttműködésének és a potenciális ellentétek kiszűrése, megoldások meghatározása Kapott információk kielemzése és beépítése a projektbe.

61 K EDVEZMÉNYEZETTEK ELEMZÉSÉNEK MÁTRIXA SWOT minden fontos kedvezményezettre Kedvezményezett szerepe, felelőssége, kompetenciái (a megoldandó problémához kapcsolódóan) Projekthez kapcsolódó elvárások és érdekek Erősségek és hiányosságok Kedvezményez ettek érdekeit szolgáló lehetséges intézkedések

62 M I A PROBLÉMAELEMZÉS ? Kulcsfontosságú eszköz a kivitelezésben és projektvezetésben Megkönnyíti a meghatározott társadalmi csoport vagy földrajzi régió valódi szükségleteinek meghatározását A fennáló állapot negatívumainak bemutatása mellett ok- okozati összefüggésben beazonosítható problémákat hoz felszínre

63 M IÉRT SZÜKSÉGES A PROBLÉMAELEMZÉS ? A problémaelemzés a következőket teszi lehetővé: A kérdéses fejlesztési téma/probléma ok-okozati összefüggéseinek könnyebb megértését A kedvezményezettek körében a közös problémamegoldásban megértést és konszenzust eredményez A valós problémákat és akadályokat beazonosítja, amelyekkel a célcsoportok szembesülnek A jól elvégzett problémaelemzés világos alapot képez a releváns és kitűzött projektcéloknak.

64 P ROBLÉMAFA A problémafa egy egyszerű diagram, mely bemutatja a projektünkkel megcélzott legfőbb problémát, a legfőbb probléma következményeit (kulcsprobléma fölé helyezzük) és okait (kulcsprobléma alá helyezzük). A különböző problémaszintek között ok-okozati összefüggések állapíthatók meg. Szükséges kidolgozni minden érintettre és független facilitátorra egyaránt

65 P ROBLÉMAFA – LÉPÉSEK Az érintettek közötti nyílt egyeztetés az elsődleges problémákról, a projektfeladatokhoz illetve fejlesztendő területhez kapcsolódóan, majd azok feldolgozása. Az egyes problémák rögzítése papírlapra, majd ezután következik a projekt szempontjából meghatározó kezdetleges és kulcsproblémák beazonosítása Kiválasztani a kulcsproblémákkal összefüggő problémákat és ok- okozati hierarchia felállítása. Azokat a problémákat, melyek a kulcsprobléma okozói a kulcsprobléma alá helyezzük, azokat pedig melyek következményei a kulcsproblémának, fölé helyezzük.

66 C ÉLOK ELEMZÉSE Amíg a problémaelemzés a jelenlegi helyzet negatívumait tárja fel, addig a célelemzés jövőbeni kívánt helyzetet vetít előre projektünk kivitelezésében. A problémafa negatív állításait átalakítja pozitívumokba, vagyis megoldásokká, illetve célokká.

67 M I IS A CÉLELEMZÉS ? Negatív helyzet Projekt átültetése a gyakorlatba - implementáció Pozitív megvalósítás

68 C ÉLFA Rámutat pozitív eredményekre, illetve a célokra Úgy kell elképzelni, mint a problémafa pozitív tükörképe Az ok-okozat hierarchiája eszköz-eredmény hiherarchiává alakul A problémafa érvényességének ellenőrzése

69 M I A STRATÉGIAELEMZÉS ? Stratégiai kiválasztása, mely segít, hogy a lehető legjobb megoldásokkal a kívánt célt elérjük. A stratégiaelemzés során a projektpartnerek és további érintettek eldöntik mi lesz bekapcsolva a projektbe, valamint mi kerül a projekt fókuszán kívülre. Meghatározásra kerül a projekt terjedelme: projekt célja, eredményei, feladatok. Korlátozott erőforrások mellett és időkeretben mit lehetséges megvalósítani. Mik a prioritások, és a feladatok mely kombinációjával érhetők el a kívánt eredmények, célok. Megvizsgálni a költségek és javak viszonyát A különböző érdekű érintettek közötti egyensúlyt vetít előre

70 H OGYAN TÖRTÉNIK A STRATÉGIAELEMZÉS ? Az érintettek közötti egyeztetés és konszenzus megteremtése a célok elérésének irányába Kritériumkészlet a stratégia kiválasztásához: Konkrét cél a célcsoport tekintetében, valamint átfogó cél a végfelhasználó esetében Szinergia és komplementaritás más kezdeményezésekkel Költségek és a projekt hasznának elemzése Stratégia kivitelezhetősége a szervezeti kapacitás, időkeret és elérhető eszközök szempontjából Intézményi képességhez járuló hozzáadott érték a végrehajtó partnerek részéről Környezeti és más hatások.

71

72 A TERVEZÉS FÁZISAI Az analitikus tervezési fázis alapján, a tervezés során a projekt részletes kidolgozása történik: Logikai keretmátrix kidolgozása Feladatok részletezése Részletes költségvetés meghatározása

73 K OGIKAI KERETMÁTRIX A logikai keretmátrix kidolgozása az érintettek, problémák, célok és stratégia elemzésének alapján történik, és a következő elemeket tartalmazza: Hierarchikus módon leírt projektcélok, azaz beavatkozási logika – a projekt személyigazolványa! A projekt sikerét befolyásoló külső kulcstényezők (előfeltevések) Az eredmények követésének és értékelésének módja (eredménymutatók és ellenőrzés forrásai) Projektmegvalósítás eszközei (emberek, eszközök, anyagok, berendezések, stb.) és a projekt költségvetése

74 L OGIKAI KERETMÁTRIX ProjektleírásMutatókEllenőrzés forrásaElőfeltevések Átfogó cél – Politikai és más programokhoz való illeszkedés Átfogó célt hogyan mérjük mennyiségileg, minőségileg és időben? Információgyűjtés módja, mikor és ki gyűjti? Az átfogó cél eléréséhez milyen előfeltételket kell teljesíteni a projekt érdekében? Projekt lényegi célja – mit akarunk a projekttel elérni, mi a célcsoprt közvetlen haszna Lényegi célt hogyan mérjük mennyiségileg, minőségileg és időben? Információgyűjtés módja, mikor és ki gyűjti? Amennyiben az eredmények megvalósultak, milyen előfeltételek teljesülése szükséges az átfogó cél eléréséhez? Projekteredmények – kézzelfogható projektkimenetek; projekt termékei és szolgáltatások Rez Lényegi célt hogyan mérjük mennyiségileg, minőségileg és időben? Információgyűjtés módja, mikor és ki gyűjti? Amennyiben az eredmények megvalósultak, milyen előfeltételek teljesülése szükséges az átfogó cél eléréséhez? Aktivitások – a projekteredmények érdekében elvégzendő feladatok A projekt megvalósításához szükséges eszközök Költségek

75 L OGIKAI KERETMÁRIX Vertikális logika a projekt logikai keretmátrixában bemutatja, hogy mit szeretnénk elérni, világossá teszi az ok-okozati összefüggéseket és kiemeli a a legfontosabb feltételezéseket a projektcél eléréséhez, melyekre pedig a projektmegvalósító ellenőrzése már nem hat ki. Horizontális logika bemutatja hogyan történik a projekt eredményességének mérése az objektív és megbízható mutatók alapján, valamint azok forrásait.

76 L OGIKAI KERETMÁTRIX – A PROJEKT BEAVATKOZÁSI LOGIKÁJÁNAK SZINTJE Átfogó célok: Feltételezhetően a projekt hozzájárul valamely ágazati politikához és bemutatja, hogy milyen mértékben fontos a társadalom számára a végső kedvezményezett hosszútávú haszna. Projektcél/lényegi cél: Projekt lényege illetve célja a megvalósítással érhető el, elvárás, hogy a célcsoportra gyakorolt hatása fenntartható és hosszútávú legyen. A projekt lényegi célja egy központi problémát old meg, a célcsoport szempontjából az eredmény fenntarthatóságát definiálja.

77 L OGIKAI KERETMÁTRIX – A PROJEKT BEAVATKOZÁSI LOGIKÁJÁNAK SZINTJE Eredmények: Az eredmények “termékek”, azaz az elvégzett feladatok kimenetei, azok kombinációi, melyekkel elérhető a projektcél illetve lényegi cél. Feladatok: Aktivitások illetve feladatok melyeket el kell végezni a projekteredmény érdekében. Mit? (kíván megvalósítani); Hogyan? (teszi ezt); Mennyi? (személy vesz részt a feladatokban); Hol? (nagyvárosban? Vidéki térségben? Hátrányos helyzetű régióban?); Ki? (hajtja végre a projektet?); Meddig fog tartani? (Egy hétig? 10 hétig?); Mikor? (kezdődnek a feladatok?) Mi azok sorrendje?

78 M UTATÓK Logikai keretmátrix 2. oszlopa Projektcélok leírása mérhető terminusokban, ezek pedig a mennyiségek, minőségek és időpontok. A mutatók a célkitűzések és eredmények ellenőrzését szolgálják, mint ahogy alapvető eszközei a projektvezetésnek és a hosszútávú hatékonyság mérésének.

79 M UTATÓK Minden objektív, megbízható mutató SMART legyen S – specific = pontosan a mérendő célhoz rendelt M – measurable = mérhetőség mennyiség és minőség szempontból A – adequate = adekvát az elfogadott értéknek megfelelően R – relevant = releváns a projekt érintettjeinek informálására T – timed = időkeret meghatározás – mire várható a projektcél megvalósulása

80 E LLENŐRZÉS FORRÁSAI Logikai keretmátrix 3. oszlopa Megjelöli, hogy hol és milyen formában találhatók a projektcélhoz és eredményhez vezető információk, az objektív és mérhető mutatók. Egyúttal formálja is, a mutatók beazanosításával.

81 M IK AZ ELŐFELTEVÉSEK ? Logikai keretmátrix 4. oszlopa A projekt és projektvezető ellenőrzési hatókörén kívüli faktorok, ellenben meghatározó fontosságú a feladatok, konkrét és átfogó cél tekintetében. A feltevések külső faktorok, melyeknek meg kell felelni a projekt sikeressége és a célcsoportra vetített hosszútávú eredmény érdekében. Az előfeltételek beazonosítása is bekövetkezik, melyek biztosítása nélkül a projektmegvalósítás el sem kezdődhet

82 A Z ELŐFELTEVÉSEK HOGYAN KAPCSOLÓDNAK A LOGIKAI KERETMÁTRIXHOZ ?

83 1. G YAKORLAT Három csoportra bontás Projektötlet kigondolása: Ügyviteli infrastruktúra Turizmus/kultúra Emberi erőforrások – alkalmazottak és képzettség Minden projektötlehez az érintettek rövid elemzésének elkészítése Elkészíteni a promléma és célfát Eredmények megbeszélése Rasprava o rezultatima


Letölteni ppt "A Z E URÓPAI U NIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTEK P ROJEKT CIKLUS MENEDZSMENTJE – ELŐKÉSZÍTÉS ÉS PROJEKTVEZETÉS Maja Hranilović."

Hasonló előadás


Google Hirdetések