Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Baker & McKenzie International is a Swiss Verein with member law firms around the world. In accordance with the common terminology used in professional.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Baker & McKenzie International is a Swiss Verein with member law firms around the world. In accordance with the common terminology used in professional."— Előadás másolata:

1 Baker & McKenzie International is a Swiss Verein with member law firms around the world. In accordance with the common terminology used in professional service organizations, reference to a “partner” means a person who is a partner, or equivalent, in such a law firm. Similarly, reference to an “office” means an office of any such law firm. A magánjogi jogérvényesítés dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán dr. Baki Julianna Budapest, 2011. március 25.

2 © Baker & McKenzie 2011 2 Magánjogi jogérvényesítés –Bevezetés: alapfogalmak –A magánjogi jogérvényesítés története –Aktuális kérdések

3 © Baker & McKenzie 2011 3 Mi a magánjogi jogérvényesítés? –„A versenyjogi szabályokba […] ütköző, s ekként jogellenes magatartások konkrét egyedi sérelmeket okozhatnak […] Az ilyen, magánjogi alapú igények polgári bíróságok előtti, a polgári perjog szabályai szerinti érvényesítését nevezzük magánjogi jogérvényesítésnek.” (GVH-VKK) –Másképpen: antitröszt szabályok megsértéséből eredő polgári jogi igények kikényszerítése magánfelek által, bíróságok útján.

4 © Baker & McKenzie 2011 4 Közjogi jogérvényesítés –Közérdeket érvényesítő hatóságok –Hatósági eljárás hivatalból, dawn raid –Bejelentés, panasz –Bejelentői díj –Engedékenységi politika, kötelezettségvállalás, egyezség –Jelentős bírságok –Egyéb szankciók: pl. Magyarország – kizárhatóság a közbeszerzési eljárásból –Egyes tagállamokban: kriminalizáció

5 © Baker & McKenzie 2011 5 Magánjogi jogérvényesítés: kard vagy pajzs? –Semmisség: ha létrejött ugyan a megállapodás, de az jogellenessége miatt nem képes joghatások kiváltására –Teljesítésre kötelezés: ha még létre sem jött a megállapodás (szerződés) pl. erőfölény esetében –Kártérítés: ha a jogellenes magatartás kárt is okozott

6 © Baker & McKenzie 2011 6 Magánjogi jogérvényesítés: keresetek fajtái –Következményi (follow-on) keresetek: hatóság jogsértést megállapító határozata alapján –Önálló (stand-alone) keresetek: hatósági eljárástól független keresetindítás

7 © Baker & McKenzie 2011 7 Amerikából jöttem…

8 © Baker & McKenzie 2011 8 Amerikából jöttem… –Közjogi jogérvényesítés: –10 év börtön/ 1.000.000 dollár –100.000.000 dollár/ a nyereség, vagy az okozott veszteség kétszerese

9 © Baker & McKenzie 2011 9 Amerikából jöttem… A magánjogi jogérvényesítés aránya az Egyesült Államokban 90 % fölött van a közjog jogérvényesítéssel szemben >

10 © Baker & McKenzie 2011 10 Amerikából jöttem… –A szövetségi bíróságok előtti magánjogi jogérvényesítés: Class actions: osztálykeresetek Treble damages: büntető kártérítés Discovery: előzetes bizonyítás Contingency fee: ügyvédi sikerdíj

11 © Baker & McKenzie 2011 11 Európa és Magyarország

12 © Baker & McKenzie 2011 12 Európa – a változás…és Magyarország –2001: EKB - Courage v. Crehan ügy –2004: Közösségi versenyjog eljárásjogi modernizációja –2004: Ashurst-tanulmány –2005: Zöld Könyv –2006: EKB: Manfredi ügy –2008: Fehér Könyv –2009: Bizottság - Irányelv Tervezet –2010: Bizottság - Oxera- tanulmány a károk számszerűsítéséről –2011: Bizottság – nyilvános konzultáció a csoportos keresetekről –2003: Szegedi Ítélőtábla ítélete Gf. I. 30.351/2003.: önálló keresetek kizárása –2004: EU csatlakozás –2005: Tpvt. módosítás Önálló keresetek megengedése - Tpvt. 88/A § GVH: amicus curiae Per felfüggesztése, ha a GVH eljárást indít GVH határozata köti a bíróságot a jogsértés tekintetében –2009:Tpvt. módosítás 10 %-os szabály Engedékenység: speciális szabály –2010: Csoportos kereset – törvényjavaslat –2011: Közérdekű kereset szabályainak módosítása

13 © Baker & McKenzie 2011 13 Európa és Magyarország –Kiindulópont: közjogi jogérvényesítés dominanciája –Elvileg adott a lehetőség a magánjogi igények érvényesítésére is, de nem jellemző Pereskedési hajlam hiánya? Jogismeret hiánya? Eljárásjogi vagy anyagi jogi akadályok? –A fő kérdések: Szükség van-e magánjogi jogérvényesítésre Európában? Magánjogi és közjogi jogérvényesítés viszonya?

14 © Baker & McKenzie 2011 14 Európa – néhány példa –Németország: döntés a károsult javára (2004):1,5 millió euró (vitamin-kartell) –Cartel Damage Claims (Belgium): folyamatban lévő perek: hidrogén-peroxid kartell, cementkartell –Anglia: kis értékű ügyek:pl. futball emléktárgyak (angol válogatott, MU): £20/10 / 5 Még nem volt jogerős érdemi döntés, egyezséggel végződik az ügyek jelentős része

15 © Baker & McKenzie 2011 15 Magyar polgári bíróság előtt is… − Semmisségre hivatkozás; − Teljesítés követelése; − Kártérítési igény.

16 © Baker & McKenzie 2011 16 A magánjogi jogérvényesítés főbb problémái –Kár (mértékének) meghatározása –Bizonyítás, hozzáférés az iratokhoz –Engedékenységet kérő vállalkozások védelme –Csoportos perlés, GVH által indított per

17 © Baker & McKenzie 2011 17 Egy igazi hungarikum −Horizontális, kőkemény kartell Vélelem: 10 %-nyi mértékben befolyásolta a jogsértő által alkalmazott árat 88/C. § A Tpvt. 11. §-ába, illetve az EUMSz 101. cikkébe ütköző, versenytársak közötti, az eladási árak közvetlen vagy közvetett meghatározására, a piac felosztására, termelési vagy eladási kvóták meghatározására irányuló versenyt korlátozó megállapodásban részes fél ellen indított, bármely polgári jogi igény érvényesítése iránti perben a jogsértésnek a jogsértő által alkalmazott ár mértékére gyakorolt hatásának bizonyítása során - ellenkező bizonyításig - úgy kell tekinteni, hogy a jogsértés az árat tíz százaléknyi mértékben befolyásolta.

18 © Baker & McKenzie 2011 18 Hozzáférés az iratokhoz –Pp. 192. § Bíróságnál, más hatóságnál, közjegyzőnél vagy valamely szervezetnél lévő irat beszerzése iránt a fél kérelmére a bíróság intézkedik, ha az irat kiadását a fél közvetlenül nem kérheti. (...) Ha a perbíróság megítélése szerint a megküldött okirat tartalma üzleti titoknak vagy hivatásbeli titoknak minősül, a bíróság megkeresi a titoktartás alóli felmentés megadására jogosultat (titokgazda) a titok megismerésének engedélyezése céljából. (...) –Pp. 119. § Ha (...) a titoktartás alóli felmentés megadására jogosult (...) határidőben úgy nyilatkozott, hogy az üzleti titkot vagy hivatásbeli titkot tartalmazó irat megismeréséhez nem járul hozzá, a bíróságon és a jegyzőkönyvvezetőn (leírón) kívül az irat ezen titkot tartalmazó részét más nem tekintheti meg, azt lemásolni vagy arról kivonatot készíteni nem szabad.

19 © Baker & McKenzie 2011 19 Magánjogi jogérvényesítés és engedékenységi politika –Tpvt. 88/D. § Az, akivel szemben a 78/A. § alapján a bírság kiszabása mellőzésre került, a Tpvt. 11. §-ába, illetve az EUMSz 101. cikkébe ütköző magatartásával okozott kár megtérítését megtagadhatja mindaddig, ameddig a követelés az ugyanazon jogsértésért felelős másik károkozótól behajtható. E szabály a károkozók együttes perlését nem gátolja. A bírságmellőzésben részesült károkozó felelőssége érvényesítése iránt indított pert a Gazdasági Versenyhivatal jogsértést megállapító határozatának felülvizsgálata iránt indított közigazgatási per jogerős befejezéséig fel kell függeszteni.

20 © Baker & McKenzie 2011 20 Csoportos perlés –T/11332/6. sz. törvényjavaslat –Opt-out rendszer, opt-in elemekkel –3 feltétel: Kérelem: érdekelt természetes vagy jogi személy, vagy érdekképviseleti, jogvédelmi társadalmi szervezet Jogvitában érdekel csoport: jelentős számú érintett, ha az érvényesíteni kíván azonos jog lényegileg hasonló ténybeli alapokon nyugszik Jogvitában érdekelt csoport tagjai objektív szempontok alapján leírhatóak

21 © Baker & McKenzie 2011 21 Csoportos perlés 2010: a törvényjavaslat elfogadása DE Elnöki vétó, az új Országgyűlés nem vette napirendre

22 © Baker & McKenzie 2011 22 A Bizottság konzultációja a kollektív keresetekről –Towards a Coherent European Approach on Collective Redress (Úton a kollektív jogorvoslat koherens európai megközelítése felé) – bizottsági munkadokumentum Április 30-ig tart Összefoglalás: 2011 végéig, 2012: jogszabálytervezet –Tartalom: –Kell-e európai szintű kollektív kereset? –Ha igen, milyen területeket kell érintenie? –Milyen elvek mentén? Képviselet, tájékoztatás, visszaélések megelőzése, finanszírozás –Alternatív vitarendezési mechanizmusok szerepe –Magyarország: célszerű megvárni ezt a jogszabályt

23 © Baker & McKenzie 2011 23 Közérdekű kereset (I.) –Tpvt. 92. §: GVH indíthatja az ellen, akinek Tpvt.-be ütköző tevékenysége vagy az Fttv. alapján a GVH hatáskörébe tartozó jogsértő magatartása a fogyasztók széles, a jogsértés alapján meghatározható körét érinti –A jogsértés bekövetkeztétől számított három éven belül (versenyfelügyeleti eljárás időtartama nem számít bele) –Egyéb jogkövetkezmények mellett kártérítés is követelhető –A fogyasztók körét és azonosíthatóságuk szempontjait a bíróság határozza meg –Feltétel: GVH eljárásának megindítása (az eljárás időtartama alatt felfüggeszthető a per)

24 © Baker & McKenzie 2011 24 Közérdekű kereset (II.) –Ha a jogsértéssel érintett fogyasztók tekintetében az érvényesített igény jogalapja, akár összege (tartalma) egyértelműen megállapítható, a bíróság kötelezheti a vállalkozást az ilyen követelés teljesítésére ellenkező esetben a bíróság megállapítja a jogsértés tényét a keresetben meghatározott valamennyi fogyasztóra kiterjedő hatállyal - a jogsértéssel érintett fogyasztó az általa a vállalkozás ellen indított perben kizárólag a kárának összegét, valamint a jogsértés és a kára közötti okozati összefüggést köteles bizonyítani. –A bíróság ítéletében meghatározza azoknak a jogosult fogyasztóknak a körét és az azonosíthatóságukhoz szükséges adatokat, akik tekintetében a jogsértés tényét megállapította, illetve akik jogosultak az ítéletbeli kötelezés teljesítésének követelésére. –A bíróság feljogosíthatja a GVH-t, hogy a jogsértő költségére az ítéletet nyilvánosságra hozza. –Önkéntes teljesítés hiányában a jogosult fogyasztó kérheti az ítélet bírósági végrehajtását. –Nem érinti a fogyasztó jogát, hogy önállóan pereljen

25 © Baker & McKenzie 2011 25 A polgári jogi igény meghaladhatja a bírság összegét –Versenyhivatali bírság: 7,5 milliárd forint –Pertárgyérték: 32 milliárd forint


Letölteni ppt "Baker & McKenzie International is a Swiss Verein with member law firms around the world. In accordance with the common terminology used in professional."

Hasonló előadás


Google Hirdetések