Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magánjogi jogérvényesítés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magánjogi jogérvényesítés"— Előadás másolata:

1 A magánjogi jogérvényesítés
dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán dr. Baki Julianna Budapest, március 25.

2 Magánjogi jogérvényesítés
Bevezetés: alapfogalmak A magánjogi jogérvényesítés története Aktuális kérdések

3 Mi a magánjogi jogérvényesítés?
„A versenyjogi szabályokba […] ütköző, s ekként jogellenes magatartások konkrét egyedi sérelmeket okozhatnak […] Az ilyen, magánjogi alapú igények polgári bíróságok előtti, a polgári perjog szabályai szerinti érvényesítését nevezzük magánjogi jogérvényesítésnek.” (GVH-VKK) Másképpen: antitröszt szabályok megsértéséből eredő polgári jogi igények kikényszerítése magánfelek által, bíróságok útján.

4 Közjogi jogérvényesítés
Közérdeket érvényesítő hatóságok Hatósági eljárás hivatalból, dawn raid Bejelentés, panasz Bejelentői díj Engedékenységi politika, kötelezettségvállalás, egyezség Jelentős bírságok Egyéb szankciók: pl. Magyarország – kizárhatóság a közbeszerzési eljárásból Egyes tagállamokban: kriminalizáció

5 Magánjogi jogérvényesítés: kard vagy pajzs?
Semmisség: ha létrejött ugyan a megállapodás, de az jogellenessége miatt nem képes joghatások kiváltására Teljesítésre kötelezés: ha még létre sem jött a megállapodás (szerződés) pl. erőfölény esetében Kártérítés: ha a jogellenes magatartás kárt is okozott

6 Magánjogi jogérvényesítés: keresetek fajtái
Következményi (follow-on) keresetek: hatóság jogsértést megállapító határozata alapján Önálló (stand-alone) keresetek: hatósági eljárástól független keresetindítás

7 Amerikából jöttem… 7

8 Amerikából jöttem… Közjogi jogérvényesítés:
10 év börtön/ dollár dollár/ a nyereség, vagy az okozott veszteség kétszerese

9 > Amerikából jöttem…
A magánjogi jogérvényesítés aránya az Egyesült Államokban 90 % fölött van a közjog jogérvényesítéssel szemben >

10 Amerikából jöttem… A szövetségi bíróságok előtti magánjogi jogérvényesítés: Class actions: osztálykeresetek Treble damages: büntető kártérítés Discovery: előzetes bizonyítás Contingency fee: ügyvédi sikerdíj

11 Európa és Magyarország
11

12 Európa – a változás…és Magyarország
2001: EKB - Courage v. Crehan ügy 2004: Közösségi versenyjog eljárásjogi modernizációja 2004: Ashurst-tanulmány 2005: Zöld Könyv 2006: EKB: Manfredi ügy 2008: Fehér Könyv 2009: Bizottság - Irányelv Tervezet 2010: Bizottság - Oxera- tanulmány a károk számszerűsítéséről 2011: Bizottság – nyilvános konzultáció a csoportos keresetekről 2003: Szegedi Ítélőtábla ítélete Gf. I /2003.: önálló keresetek kizárása 2004: EU csatlakozás 2005: Tpvt. módosítás Önálló keresetek megengedése - Tpvt. 88/A § GVH: amicus curiae Per felfüggesztése, ha a GVH eljárást indít GVH határozata köti a bíróságot a jogsértés tekintetében 2009:Tpvt. módosítás 10 %-os szabály Engedékenység: speciális szabály 2010: Csoportos kereset – törvényjavaslat 2011: Közérdekű kereset szabályainak módosítása

13 Európa és Magyarország
Kiindulópont: közjogi jogérvényesítés dominanciája Elvileg adott a lehetőség a magánjogi igények érvényesítésére is, de nem jellemző Pereskedési hajlam hiánya? Jogismeret hiánya? Eljárásjogi vagy anyagi jogi akadályok? A fő kérdések: Szükség van-e magánjogi jogérvényesítésre Európában? Magánjogi és közjogi jogérvényesítés viszonya?

14 Európa – néhány példa Németország: döntés a károsult javára (2004):1,5 millió euró (vitamin-kartell) Cartel Damage Claims (Belgium): folyamatban lévő perek: hidrogén-peroxid kartell, cementkartell Anglia: kis értékű ügyek:pl. futball emléktárgyak (angol válogatott, MU): £20/10 / 5 Még nem volt jogerős érdemi döntés, egyezséggel végződik az ügyek jelentős része

15 Magyar polgári bíróság előtt is…
Semmisségre hivatkozás; Teljesítés követelése; Kártérítési igény.

16 A magánjogi jogérvényesítés főbb problémái
Kár (mértékének) meghatározása Bizonyítás, hozzáférés az iratokhoz Engedékenységet kérő vállalkozások védelme Csoportos perlés, GVH által indított per

17 Egy igazi hungarikum Horizontális, kőkemény kartell
Vélelem: 10 %-nyi mértékben befolyásolta a jogsértő által alkalmazott árat 88/C. § A Tpvt. 11. §-ába, illetve az EUMSz 101. cikkébe ütköző, versenytársak közötti, az eladási árak közvetlen vagy közvetett meghatározására, a piac felosztására, termelési vagy eladási kvóták meghatározására irányuló versenyt korlátozó megállapodásban részes fél ellen indított, bármely polgári jogi igény érvényesítése iránti perben a jogsértésnek a jogsértő által alkalmazott ár mértékére gyakorolt hatásának bizonyítása során - ellenkező bizonyításig - úgy kell tekinteni, hogy a jogsértés az árat tíz százaléknyi mértékben befolyásolta.

18 Hozzáférés az iratokhoz
Pp § Bíróságnál, más hatóságnál, közjegyzőnél vagy valamely szervezetnél lévő irat beszerzése iránt a fél kérelmére a bíróság intézkedik, ha az irat kiadását a fél közvetlenül nem kérheti. (...) Ha a perbíróság megítélése szerint a megküldött okirat tartalma üzleti titoknak vagy hivatásbeli titoknak minősül, a bíróság megkeresi a titoktartás alóli felmentés megadására jogosultat (titokgazda) a titok megismerésének engedélyezése céljából. (...) Pp § Ha (...) a titoktartás alóli felmentés megadására jogosult (...) határidőben úgy nyilatkozott, hogy az üzleti titkot vagy hivatásbeli titkot tartalmazó irat megismeréséhez nem járul hozzá, a bíróságon és a jegyzőkönyvvezetőn (leírón) kívül az irat ezen titkot tartalmazó részét más nem tekintheti meg, azt lemásolni vagy arról kivonatot készíteni nem szabad.

19 Magánjogi jogérvényesítés és engedékenységi politika
Tpvt. 88/D. § Az, akivel szemben a 78/A. § alapján a bírság kiszabása mellőzésre került, a Tpvt. 11. §-ába, illetve az EUMSz 101. cikkébe ütköző magatartásával okozott kár megtérítését megtagadhatja mindaddig, ameddig a követelés az ugyanazon jogsértésért felelős másik károkozótól behajtható. E szabály a károkozók együttes perlését nem gátolja. A bírságmellőzésben részesült károkozó felelőssége érvényesítése iránt indított pert a Gazdasági Versenyhivatal jogsértést megállapító határozatának felülvizsgálata iránt indított közigazgatási per jogerős befejezéséig fel kell függeszteni.

20 Csoportos perlés T/11332/6. sz. törvényjavaslat
Opt-out rendszer, opt-in elemekkel 3 feltétel: Kérelem: érdekelt természetes vagy jogi személy, vagy érdekképviseleti, jogvédelmi társadalmi szervezet Jogvitában érdekel csoport: jelentős számú érintett, ha az érvényesíteni kíván azonos jog lényegileg hasonló ténybeli alapokon nyugszik Jogvitában érdekelt csoport tagjai objektív szempontok alapján leírhatóak

21 Csoportos perlés 2010: a törvényjavaslat elfogadása DE
Elnöki vétó, az új Országgyűlés nem vette napirendre

22 A Bizottság konzultációja a kollektív keresetekről
Towards a Coherent European Approach on Collective Redress (Úton a kollektív jogorvoslat koherens európai megközelítése felé) – bizottsági munkadokumentum Április 30-ig tart Összefoglalás: 2011 végéig, 2012: jogszabálytervezet Tartalom: Kell-e európai szintű kollektív kereset? Ha igen, milyen területeket kell érintenie? Milyen elvek mentén? Képviselet, tájékoztatás, visszaélések megelőzése, finanszírozás Alternatív vitarendezési mechanizmusok szerepe Magyarország: célszerű megvárni ezt a jogszabályt

23 Közérdekű kereset (I.) Tpvt. 92. §: GVH indíthatja az ellen, akinek Tpvt.-be ütköző tevékenysége vagy az Fttv. alapján a GVH hatáskörébe tartozó jogsértő magatartása a fogyasztók széles, a jogsértés alapján meghatározható körét érinti A jogsértés bekövetkeztétől számított három éven belül (versenyfelügyeleti eljárás időtartama nem számít bele) Egyéb jogkövetkezmények mellett kártérítés is követelhető A fogyasztók körét és azonosíthatóságuk szempontjait a bíróság határozza meg Feltétel: GVH eljárásának megindítása (az eljárás időtartama alatt felfüggeszthető a per)

24 Közérdekű kereset (II.)
Ha a jogsértéssel érintett fogyasztók tekintetében az érvényesített igény jogalapja, akár összege (tartalma) egyértelműen megállapítható, a bíróság kötelezheti a vállalkozást az ilyen követelés teljesítésére ellenkező esetben a bíróság megállapítja a jogsértés tényét a keresetben meghatározott valamennyi fogyasztóra kiterjedő hatállyal - a jogsértéssel érintett fogyasztó az általa a vállalkozás ellen indított perben kizárólag a kárának összegét, valamint a jogsértés és a kára közötti okozati összefüggést köteles bizonyítani. A bíróság ítéletében meghatározza azoknak a jogosult fogyasztóknak a körét és az azonosíthatóságukhoz szükséges adatokat, akik tekintetében a jogsértés tényét megállapította, illetve akik jogosultak az ítéletbeli kötelezés teljesítésének követelésére. A bíróság feljogosíthatja a GVH-t, hogy a jogsértő költségére az ítéletet nyilvánosságra hozza. Önkéntes teljesítés hiányában a jogosult fogyasztó kérheti az ítélet bírósági végrehajtását. Nem érinti a fogyasztó jogát, hogy önállóan pereljen

25 A polgári jogi igény meghaladhatja a bírság összegét
Versenyhivatali bírság: 7,5 milliárd forint Pertárgyérték: 32 milliárd forint


Letölteni ppt "A magánjogi jogérvényesítés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések