Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ"— Előadás másolata:

1 EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ
(Akadálymentesítés) ÉAOP Debrecen, június 11. Előadó: Illés Roland

2 Alapvető cél Cél: A fogyatékos személyek életminőségének javítása, a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása. 1998. évi XXVI. törvény Közszolgáltatás /1998. évi XXVI. Trv. 4. § f)/

3 Alapinformációk Rendelkezésre álló forrás: 1710 millió Ft
Pályázatok benyújtása: – Támogatás mértéke: 90% (311/2007. (XI.17.) Korm. Rend. 2. m; 240/2006. (XI.30.) Korm. Rend. mell. szerint: 95%) Igényelhető támogatás összege: millió Ft (15 m Ft feletti támogatás csak LIFT építés ESETÉN!) Előleg: maximális mértéke a megítélt támogatás 35%-a Megvalósítás helye: Észak-alföldi régió Alapdokumentumok: Pályázati Felhívás és Útmutató Általános Feltételek

4 Pályázat benyújtója: a fenntartó szervezet (alapító okirat)
Pályázók köre Helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, illetve ezek társulásai; 2008. július 1-je előtt létrehozott jogi személyiségű non-profit szervezetek: egyházak, alapítványok, közhasznú társaságok, egyesületek, átalakulással, vagy alapítással július 1-je után létrejövő közhasznú non-profit gazdasági társaság (KSH 599) egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (KSH 59) Pályázat benyújtója: a fenntartó szervezet (alapító okirat)

5 Intézményfenntartói társulások
Pályázók köre Intézményfenntartói társulások (alapdokumentum: társulási megállapodás) A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. tv. 16.§ alapján: a társulás 8. § alapján: a gesztorönkormányzat (ha nem saját tulajdon: tulajdonos önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata) 9. § alapján: társulás nevében, a társulás tagjai közül kijelölt önkormányzat (Társulási Tanács jelöli ki és határozatban fogad el.) (ha nem saját tulajdon: tulajdonos önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata)

6 Pályázat benyújtása a társulásokhoz hasonlóan:
Pályázók köre Körjegyzőség Ötv. alapján Pályázat benyújtása a társulásokhoz hasonlóan: Fenntartók kijelölik a pályázatot benyújtó szervezetet („gesztor” – tulajdonos önk.?) Fenntartó szervezetek hozzájáruló nyilatkozatának csatolása

7 Pályázók köre Fenti szervezetek által fenntartott intézménynek az alábbi szolgáltatások valamelyikét kell ellátnia (intézménytípusok): óvoda alapfokú iskola középfokú iskola szociális-, gyermekvédelmi alap- és szakellátás egészségügyi szakellátás önkormányzati ügyfélszolgálat

8 Pályázók köre EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS NEM TÁMOGATHATÓ!
1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről: 152. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, b) a fogorvosi alapellátásról, c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, d) a védőnői ellátásról, e) az iskola-egészségügyi ellátásról.

9 Pályázók köre Támogatható, ha az intézmény a pályázat benyújtásakor (postára adás dátuma) már a fejleszteni kívánt épület(ek)ben működik. Több intézményre is benyújtható pályázat, azonban intézménytípusonként egy település vonatkozásában kizárólag egy pályázat nyújtható be. 20 ezer fő lakosságszám feletti települések önkormányzatai intézménytípusonként maximum 2 db pályázatot nyújthatnak be.

10 Pályázók köre Ugyanazon épületben több, ugyanazon intézmény fenntartásában működő és jelen pályázati kiírás keretében támogatható közszolgáltatás akadálymentesítése: minden egyes szolgáltatás akadálymentesítését magában foglaló pályázat benyújtása – Pályázó: fenntartó Kizárólag abban az esetben, amikor ugyanazon épületben több, különböző fenntartás alatt működő, és jelen pályázati kiírás keretében támogatható közszolgáltatás akadálymentesítése – Pályázó: az épület tulajdonosa (Megfelelés az Útmutató B1. pontjában felsorolt szervezetek valamelyikének!). Ekkor a fenntartó szervezetek hozzájáruló nyilatkozata szükséges!

11 Pályázók köre Fenntartó: Társulás Intézménytípusonként több pályázat is benyújtható, de egy település tekintetében szolgáltatástípusonként maximum 1 pályázat adható be. Vagyis egy társulás például több alapfokú oktatási feladatellátási hely akadálymentesítésének megvalósítására is benyújthat pályázatot, amennyiben azok különböző településen működnek. Jelen kiírás keretében a pályázat konzorciumi formában történő benyújtására nincs lehetőség.

12 Támogatható tevékenységek
KÖTELEZŐEN megvalósítandó tevékenységek: Közszolgáltatást nyújtó középület komplex akadálymentesítése, amelyen még nem, vagy csak részben végezték el a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő akadálymentesítési átalakításokat. KOMPLEX AKADÁLYMENTESÍTÉS: Adott közszolgáltatáshoz akadálymentes hozzáférés biztosítása valamennyi fogyatékossági csoport számára: mozgássérült, látássérült, hallássérült, értelmi sérült, autista Támogathaóak azon tevékenységek, aminek eredményeként a „Segédlet a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez” c. dokumentumban (Útmutató melléklete) foglalt minimum követelmények teljesülnek. Épület meglévő adottságaiból kell kiindulni! Közszolgáltatás, nem adott intézmény akadálymentesítése a cél! (pl. önkormányzat esetében ügyféltér földszinten – emeleten) Rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök kötelező bevonása (előkészítés és megvalósítás!!!) Érdekvédelmi szervezetek kötelező bevonása az előkészítés és megvalósítás során – együttműködési megállapodás legalább 3 helyi (települési vagy megyei) szervezettel – MELLÉKLET Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása, mint kapcsolódó tevékenység – kötelező, önállóan nem támogatható – V. komm. csomag! Akadálymentes munkahely kialakítása – választható, önállóan nem támogatható

13 Speciális előírások Tervdokumentáció részletezettsége (engedélyes szintű tervdokumentáció kiegészítése külön tervlapokkal) Kötelező Segédletben részletezett előírások, szabályok maradéktalan betartása a tervezés és megvalósítás során (OTÉK hivatkozásokat tartalmazza a Segédlet) Rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök bevonása az előkészítésbe és a megvalósításba. (www.szmm.gov.hu) Feladatai: szakvélemény kiadása, a tervdokumentáció eredeti aláírással való ellátása, a műszaki átadás-átvétel igazolása. • A tervezés folyamatában konzultáció a tervező és a rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök között. Erről emlékeztető: önkormányzat, a fejlesztéssel érintett intézmény képviselőjének, a tervező és a rehabilitációs környezettervező szakmérnök eredeti aláírásával ellátva

14 Kizáró okok „Általános feltételek” F1 pontjában felsoroltakon túl a pályázó személyére vonatkozó speciális kizáró okok: Kizárólag olyan ingatlanra nézve nyújtható támogatás: amelynek tulajdonosa az Útmutató B pontjában (Pályázók köre) meghatározott szervezetek egyike vagy, amelynek a B pontban meghatározott szervezeten kívül társtulajdonosa központi költségvetési szerv vagy intézménye, amennyiben a tulajdoni része nem haladja meg az 50%-ot. Amennyiben a fejlesztendő, felújítandó ingatlan, épület nem az intézmény fenntartójának tulajdonában van, hanem a B1. pontban felsorolt szervezetektől bérli, úgy tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat a pályázat benyújtásától számított 10 évig, határozott időtartamra szóló bérleti szerződés benyújtása szükséges.

15 Kizáró okok Jelen pályázati kiírásra keretében megvalósítani kívánt projektekre vonatkozó speciális kizáró okok: utáni építési engedély alapján Jelen intézkedés keretében akadálymentesítés között kizárólag egy alkalommal támogatható • Azok az intézmények, amelyek a os NFT. I. valamint a as Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázatai keretében akadálymentesítésre EU-s támogatást nyertek, ugyanazon épület/épületrész fejlesztését illetően jelen kiírás keretében nem támogathatók.

16 Elszámolható költségek
Előkészítés költségei (rehabilitációs szakértő/szakmérnök, engedélyes és kiviteli tervek költsége is! Közbeszerzés=előkészítés, de külön költségkorlát) KÜLÖN SZERZŐDÉSEK!!! Projekt menedzsment költségek (bér és járulék, és/vagy külső szolgáltató) Építési költségek Eszközbeszerzés Immateriális javak beszerzése Szolgáltatások (műszaki ellenőr, kül. szakértői ktg, rehabilitációs szakértő/szakmérnök, tájékoztatás és nyilvánosság – csak V. kommunikációs csomag ktg.) Le nem vonható Áfa Rezsi (általános) költségek (banki költségek – elkülönített számla/alszámla -nyitás, -vezetés; ELŐLEG esetén) Saját teljesítés (építés, nyilvánosság, tervek: kb. értékhatárt nem haladják meg!!)

17 Elszámolható költségek
BŐVÍTÉS csak az alábbi, indokolt esetekben – ÁLTALÁNOS ÁLLÁSFOGLALÁS – MINDEN EGYEDI ESET BÍRÁLATA! Az akadálymentes kialakítás máshogy nem megoldható (csak így oldható meg a közszolgáltatáshoz való akadálymentes hozzáférés) Megindokolható a bővítés (pl. lift, vagy akadálymentes mosdó, vagyis a projekthez szorosan kapcsolódik) A terveken is látszik, hogy más kialakítás nem lehetséges

18 Nem elszámolható költségek
Azon költségek, melyek nem szerepelnek a Pályázati Felhívás és Útmutatóban meghatározott elszámolható költségek listáján, különösen: Pályázatírás Projektmenedzsment:béren és bérjárulékon kívül bármilyen egyéb költség (pl. útiköltség, ellátmány/napidíj, szállásköltség) Bírságok, kötbérek és perköltségek Devizaátváltási jutalékok Üzletrész- és részvényvásárlás költsége Természetbeni hozzájárulások Levonható vagy nem a végső Kedvezményezettet terhelő adók A támogatás elnyerésétől függővé tett sikerdíj Ingatlanvásárlás, Rendezvényszervezés Könyvvizsgáló Tartalék

19 Az ÁFA emeléssel kapcsolatos változásokról; 2009. 05. 27.
Az NFÜ közleménye Az ÁFA emeléssel kapcsolatos változásokról; „(…) a jelenleg nyitott és a jövőben kiírásra kerülő tervezési és pályázati felhívások esetében azt javasoljuk, hogy a projekt megvalósítás ütemezésének ismeretében az áfával érintett, és június 30-át követő teljesítési dátumú termék- és szolgáltatás-beszerzések esetében a pályázó tervezzen az emelt mértékű áfával (…).”

20 A projekt költségvetés belső korlátai
Költségtípus A projekt elszámolható költségei arányában számított %-os korlát Előkészítés (kivéve közbeszerzés) max. 6% Közbeszerzés max. 1% Projekt menedzsment max. 2% Szolgáltatások igénybevétele max. 15% ezen belül nyilvánosság ezen belül műszaki ellenőr Belső arányok: 2 tizedes jegy pontosságig!

21 Költségvetés belső korlátai – Építés és eszközbeszerzés
Szintfelület < 350 m2 Szintfelület > 350 m2 Lift építése nélkül max. Nettó Ft/m2 Lift építésével együtt max. Nettó Ft/m2 Nettó Ft/m2 A fajlagos költségek számítása: Építés + eszközbeszerzés: nettó költségek Alapterület: bruttó m² Korlát-túllépés esetén költségcsökkentés!

22 Az elszámolhatóság feltételei
Ténylegesen felmerült költségek, jogalapjuk, teljesülésük igazolható A december 20. után felmerülő előkészítési költségek A pályázat benyújtását követően felmerülő megvalósításhoz kapcsolódó költségek (megvalósítási időszak) Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában betervezésre kerültek. Szerepelnek az elszámolható költségek listáján, és nem szerepelnek a nem elszámolható költségek között.

23 Az elszámolhatóság feltételei
Az egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat és a piaci ár megállapítható és ellenőrizhető. Az elszámolható személyi jellegű költség mértéke nem haladhatja meg a kedvezményezett szervezetében szokásos mértéket, A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak Csak olyan vállalkozói szerződések számolhatóak el, amelyek a projekt végrehajtáshoz feltétlenül szükségesek és arányos hozzáadott értéket képviselnek. Nem számolhatóak el az olyan költségek, ahol a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozták meg Amennyiben a kedvezményezett ÁFA levonására nem jogosult, akkor költségvetését bruttó módon kell megterveznie. Amennyiben a kedvezményezett ÁFA levonására jogosult, akkor költségvetését nettó módon kell megterveznie.

24 Elszámolható költségek alátámasztó dokumentumai
Előkészítés: a pályázat benyújtása előtt megrendelt vagy teljesített szolgáltatás, saját teljesítés: megrendelő vagy szerződés vagy költségszámla, saját teljesítés esetén közvetlen önköltség; a pályázat benyújtását követően megrendelt vagy felmerülő szolgáltatás, saját teljesítés: árajánlat, vagy a projektgazda részletes árbecslése; Projektmenedzsment tevékenység: árajánlat, vagy saját szervezeten belül történő ellátása esetén bér- és járulékterv; Szolgáltatások: árajánlat(ok); a szakértői, tanácsadási díjak egységárának alátámasztása során a hivatalos árajánlat kiváltható független statisztika, kimutatás csatolásával (különös tekintettel hivatalos központi, pl. KSH adatokra, kamara díjszabásokra).

25 Elszámolható költségek alátámasztó dokumentumai
Építési, kivitelezési tevékenység: A Pályázati Felhívás és Útmutatóban meghatározott projektdokumentációval kapcsolatos feltételek alapján: Engedélyezési terv esetén: munkanemenkénti költségbecslés Kiviteli terv esetén: tételes költségvetés Eszközbeszerzés: árajánlat(ok); a kereskedelmi forgalomban beszerezhető eszközök esetén az írásos ajánlat kiváltható hivatalos árajánlatok (pl. honlap, katalógus) bemutatásával.

26 Elszámolható költségek alátámasztó dokumentumai
Árajánlat tartalma, jellemzői: az ajánlattevő megnevezését, aláírását; az ajánlat tárgyának pontos megnevezését; eszközbeszerzés esetén műszaki specifikációt (amennyiben releváns); szolgáltatás igénybevétele esetén feladat-meghatározást; az árajánlat érvényességét és/vagy az ajánlat kiállításának dátumát, amely a pályázat benyújtását megelőző 90 napnál nem lehet régebbi; az egységárat, mennyiséget, a nettó árat, az ÁFA-t és a bruttó árat.

27 Megvalósítás időtartama
A projekt fizikai megvalósítására a projektgazdának a projekt megkezdésétől - amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, akkor a Támogatói Okirat hatályba lépésétől - számítva maximum 12 hónap áll rendelkezésére. Pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projekt nem támogatható! Pályázat benyújtását követően a megvalósítás saját felelősségére megkezdhető! Megkezdettség: Építési tevékenység: az építési naplóba történt első bejegyzés időpontja / kivitelező nyilatkozata szerinti időpont Gép, berendezés, eszköz, anyag, termék, immateriális jószág beszerzés: az első beszerzett eszköz megrendelőjének kelte / szerződés létrejöttének napja; Szolgáltatás: megrendelés időpontja / első szerződés létrejöttének napja; A kedvezményezett által végzett tevékenység esetén az első, nem előkészítésnek minősülő tevékenységhez kapcsolódó költség felmerülése. A projekt előkészítési tevékenységek nem jelentik a projekt megkezdését!

28 A projekt fizikai megvalósítása, zárás
Az a nap, amelyen a projektjavaslatban meghatározott feladat, cél szerződésszerűen teljesült: Eszköz üzembe helyezése; ingatlan műszaki átadása (engedélyek legkésőbb ZPEJ elfogadásáig), egyéb tevékenység megvalósulása – jogerős használatba vételi engedély. Pénzügyi elszámolás (záró kifizetési igénylés), záró projekt előrehaladási jelentés benyújtása: a projekt fizikai megvalósítását követő 30. nap. A pénzügyi elszámolás benyújtásáig a projektet fizikailag be kell fejezni. A támogatás terhére a projekt fizikai megvalósításáig felmerült költségek számolhatók el.

29 Csatolandó mellékletek
Aláírási címpéldány (cégjegyzés mikéntje!) Beruházással érintett intézmény hatályos alapító (létesítő) okirata Társulási megállapodás – adott esetben Az évi CXXXV. tv. 9. §-a szerint létrejött társulás esetén tanácsi határozat a pályázat benyújtására - a társulás nevében, a társulás tagjai közül- kijelölt önkormányzatról 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő nyilatkozata + előzetes egyeztetést igazoló emlékeztető Hatósági igazolás az január 1. utáni összes építési engedélyről Jogerős építési engedély – adott esetben, illetve illetékes építésügyi hatóság nyilatkozata; tervdokumentáció 3 fogyatékossággal élők érdekvédelmi szervezetével történő együttműködésre vonatkozó együttműködési megállapodása Költségvetés alátámasztása (Általános feltételek C2.2. pontjának megfelelően) Fenntartási nyilatkozat – adott esetben: tulajdonos és a fenntartó eltérő szervezet

30 Csatolandó mellékletek
Esélyegyenlőséggel és környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos kötelező adatszolgáltatás Megállapodás az ingatlan használatára vonatkozóan, tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata – adott esetben A beruházással érintett intézmény ingatlanára bejegyzett igény jogosultjának a nyilatkozata – adott esetben, bejegyzésenként! A pályázó aláírásra jogosult képviselőjének nyilatkozata bankszámlákról, melyekre azonnali beszedési megbízás érvényesíthető A támogatás fogadásához nyitott alszámla vagy számla nyitásáról igazolás (csak előleg igénybevétele esetén kötelező) Nyilatkozat előleg igénybevételéről Költségvetés szöveges indoklása Pályázó nyilatkozata a szükséges mértékű saját erő rendelkezésre állásáról (Saját erő pl. számlapénz, bankbetét, bankhitel) Közbeszerzési dokumentumok (feltételes közbeszerzési eljárás esetén)

31 Biztosítékok Mentesülés: Általános Feltételek D.3.1 pont szerint
Nyilatkozatok (projekt adatlapon) A projekt keretében beszerzett ingatlan vagyontárgy elidegenítési, megterhelési tilalma Kötelezően választandó biztosítékok: Legalább egy biztosíték választandó. A biztosíték értéknek fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás együttes összegét. jelzálogjog ingatlanra, jelzálogjog ingóságra, bankgarancia, biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, garanciaszervezet által vállalt kezesség, garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, óvadék. egyházi intézmény részére az intézményt fenntartó egyház, vagy annak illetékes szervezeti egysége által biztosított készfizető kezességvállalás. Mentesülés: Általános Feltételek D.3.1 pont szerint Jogszabályon alapuló inkasszó (281/2006. (XII. 23.) Korm. Rend. 62. § (4))

32 Adminisztratív információk
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje: 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) + további 1 elektronikus példányban (CD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni: Észak-alföldi Operatív Program Kódszám: ÉAOP Közreműködő szervezet: VÁTI Kht. Észak-alföldi Területi Iroda 4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6. Beadási időszak: től ig Boríték, CD lemez tok: pályázati felhívás kódszáma, pályázó neve, címe

33 Projektkiválasztás folyamata
Egyfordulós, folyamatos kiválasztás Automatikus értékelés:a projekt kiválasztási szempontok nem kerülnek pontozásra - a pályázók a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig, a beérkezés sorrendjében jogosultak a támogatásra Pályázatok elbírálása folyamatos Kiválasztási kritériumok: Útmutató E pontja – nem hiánypótolható/hiánypótolható kritériumok – Elutasítás hp nélkül? Pályázat befogadása: jogosultsági szempontoknak való megfelelés esetén - egyszeri hiánypótlási lehetőséggel - a döntéshozó jóváhagyását követően (KSZ a befogadás tényéről külön értesítést nem küld) – = Támogatói Okirat kiküldése Támogatási keret kimerülése esetén: benyújtás felfüggesztése – NFÜ KÖZLEMÉNYEK!!!

34 Nem hiánypótolható befogadási kritériumok!
Meghatározott példányszám (1 e + 1 m + CD) Kitöltő programmal készült Határidőn belül került benyújtásra Igényelt támogatási összeg min-max mértéke, támogatási % Adatlap és nyilatkozatai megfelelő módon aláírásra került

35 Támogatói okirat Támogatói okirat: a támogatási jogviszony megjelenítője, tartalmazza a támogatásra vonatkozó feltételeket (támogatási szerződés helyett) Támogatói okirat hatályba lépése: támogatott visszaigazolásával történik (postára adás) Visszaigazolás /támogatásról való lemondás: támogatói okirat kézhezvételét követő 10 munkanapon belül Panasz lehetősége: támogatói okirat kézhezvétele+5 munkanap Amennyiben a pályázó határidőn belül nem él panasszal (5 munkanap), vagy nem küld visszaigazolást (10 munkanap), a támogatói döntés ÉRVÉNYÉT VESZTI, és a Támogatói Okirat nem lép hatályba!!!

36 Iratmegőrzési, fenntartási kötelezettség
Kedvezményezettnél, elkülönítetten (fizikailag és lehetőleg pénzügyileg/számvitelileg is) Iratok esetében: 5 éves fenntartási kötelezettség (Nyilatkozatok)

37 Kitöltő program Hamarosan megjelenik…
A kitöltő program WINDOWS alatt működik megfelelően. A betöltés után megadott file név nem nevezhető át, mert az adattartalom elvész! A fájl neve legyen egyértelmű!!! Kötelező ellenőrzés, végleges adatlap PDF formátumba exportálása, nyomtatás és elektronikus adathordozóra írás (CD). A végleges, hibátlan adatlap nyomtatásakor a program vonalkódot is nyomtat az adatlapra. Vonalkód nélkül a pályázat nem benyújtható! Amennyiben van kódszám, de nincs vonalkód: kitöltő program és a PDF-fájl nem egy gépen van: telepíteni szükséges a kitöltő programot: legyen egy számítógépen mind a kettő.

38 A program telepítése és indítása
A kitöltő program első telepítésekor meg kell határozni a telepítés helyét. Újabb verzió telepítésekor a telepítés helyének megadására nincs szükség. A rendszer érzékeli a korábbi telepítési paramétereket, majd a program korábbi verzióját az újratelepítéssel felülírja. Újratelepítéskor az előzőleg begépelt kitöltési adatok nem vesznek el.

39 A program használata Mindig az aktuális verzió használata! (NFÜ közlemény) A telepítés sikeres befejezéséről tájékozat a program, egyben figyelmeztet, hogy a számítógépet a későbbi problémamentes működés érdekében újra kell indítani.

40 Figyelmeztetések Hibaüzenetek: JAVÍTANDÓ!
Ebben az esetben az adatlap hibás, illetve nem felel meg a Pályázati Útmutató kötelező előírásainak. Ezt csak vonalkód nélkül lehet nyomtatni, tehát nem benyújtható! Program bejelentkező felületén: javítandó hibák száma… Amennyiben még mindig hibát ír ki, de nem az adatlapon van, akkor a funkciók valamelyikében keressük azt. FIGYELMEZTETÉS! Ebben az esetben az adatlap elmenthető és vonalkóddal nyomtatható, tehát benyújtható. PDF export után tekintsük át, hogy valamennyi funkciót generálta-e a program! Amennyiben nem, úgy ismételten kell generálni!!!

41 Egyéb jelölések VERZIÓSZÁM!!! Az ablak alsó menüsorában található szám az egyedi azonosítót jelöli, a zárójeles szám a verziószám. Ezt a verziószámot kell figyelni, hogy egyezik-e az NFÜ honlapján aktuális verzióval. Számológép és előtte lévő kiskocka. A számolás bekapcsol/kikapcsol funkcióra szolgál. Ha a pipa megjelenik, akkor ellenőrzi a számításokat. A rögzítések után az adatlapokat a jobb alsó sarokban található „Mentés” funkcióval tudjuk elmenteni. PDF export után ne mentsünk, mert a kódszám nem fog egyezni!!!

42 Funkciógombok TEVÉKENYSÉG ÜTEMEZÉS A projekt megvalósításának tervezett lépéseinek időbeli ütemezése. Logikus felépítésű, költségvetéssel összhangban készüljön. Tervezett kezdés negyedévét és a befejezés negyedévét szükséges megadni.

43 Tevékenység ütemezés

44 Funkciógombok KÖLTSÉG FUNKCIÓ
Számviteli kategória szerint legördülő mezőből választható Nettó összeg forintban Le nem vonható ÁFA forintban Elszámolható költség összesen (a program számolja) Támogatási százalék (ált. 90%) A rögzített költség adatait a számviteli kategóriára való dupla kattintással tudjuk módosítani (fehér háttér). A kész költségvetést az Excel export gombbal Excel formátumban tudjuk megjeleníteni, illetve nyomtatni.

45 A költségvetési tábla tervezése

46 Funkciógombok INDIKÁTOROK Legördülő menüből kell kiválasztani
Mutató neve Típusa Mértékegység Min. elvárt célérték Célérték elérésének időpontja Akadálymentesített intézmények száma output db 1 A megvalósítási időszak utolsó napja Támogatásból akadálymentesen elérhető közszolgáltatások száma

47 Az indikátorok megadása

48 Funkciógombok TÖBB MEGVALÓSÍTÁSI HELYSZÍN Fejleszteni kívánt ingatlanok eltérő hrsz-ú ingatlanon (pl. külső vezetőcsík, mozgáskorlátozott parkoló, rámpa, stb.) találhatóak.

49 További megvalósítási helyszín rögzítése

50 Fórum Fórum egy akadálymentes Magyarországért Időpont: Helyszín: Budapest, Danubius Hotel Helia Jelentkezés:

51 Köszönöm a figyelmet! Illés Roland programmenedzser
VÁTI Kht. Észak-alföldi Területi Iroda 4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6.(Halköz Üzletház, I. em.) Tel.: 52/


Letölteni ppt "EGYENLŐ ESÉLYŰ HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOKHOZ"

Hasonló előadás


Google Hirdetések