Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Szörényi Gábor főosztályvezető Magyar Energia Hivatal S zakmai konzultáció 2005. augusztus Javaslat a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Szörényi Gábor főosztályvezető Magyar Energia Hivatal S zakmai konzultáció 2005. augusztus Javaslat a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének."— Előadás másolata:

1 Dr. Szörényi Gábor főosztályvezető Magyar Energia Hivatal S zakmai konzultáció 2005. augusztus Javaslat a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának növelése céljából és az EU Irányelveivel szükséges teljes harmonizáció érdekében

2 TÉMAKÖRÖK: 2 Az új piaci kapcsolat-rendszer előkészítését meghatározó elemek Állapotfelmérés Célkitűzések Javasolt piaci struktúra feltételek javasolt új piaci működés főbb szereplők versenyt segítő intézkedések (likvid versenypiac) ellátásbiztonság (egyetemes szolgáltatás, kínálat) piac monitoring szabályozott árak a szociálisan rászorulók számára Javasolt iparági szerkezet TSO DSO Szervezett piac Tervezett lépések és az azokat befolyásoló tényezők

3 I.AZ ÚJ PIACI KAPCSOLAT-RENDSZER ELŐKÉSZÍTÉSÉT MEGHATÁROZÓ ELEMEK A GKM 2004. közepi hivatalos felkérésére a MEH által végzett munkák előkészítése (1.) 3 a Bizottság, a CEER és az EURELECTRIC által kiadott értelmező összeállítások elemezése → az EU Irányelvek jobb megértése érdekében; konzultációk folytatása a tagállamok regulátoraival → az EU tagállamokban történt interpretálások megismerése érdekében; azon MVM Rt. javaslatoknak a tanulmányozása és felhasználása, amelyeket a GKM, a Hivatal, az Engedélyesek, a befektetők és a fogyasztók képviselői előtt tartott a 2003. közepi piacnyitás-értékelő megbeszélésen a Hivatalban → a kétoldalú szerződések rendszerének lehetséges módosítási stratégiái;

4 A GKM 2004. közepi hivatalos felkérésére a MEH által végzett munkák előkészítése (2.) 4 a Magyar Villamosenergia Kereskedők Szövetsége (nem egységes) javaslatgyűjteményének tanulmányozása és értékelése → ismertették az új piacra-lépők szempontjait; kétoldalú személyes konzultációk folytatása egyes befektetők képviselőivel, jelentős tanácsadó cégeik vezetőivel → megismerni prioritásaikat, elvárásaikat a változásokat illetően; a különféle fogyasztói szervezetek Hivatalnak küldött észrevételeinek, javaslatainak tanulmányozása, amelyek a verseny kiteljesedését, a kínálati piac kialakulását célozták; → ismertették, hogy mik a fogyasztókért folyó verseny kedvezményezettjeinek az elvárásai; az ellátásbiztonság közép- és hosszú távú feltételeinek vizsgálata külső tanácsadó (PWC–PA Consulting) bevonásával, → megállapításai a javaslat elkészítésénél kerültek figyelembevételre;

5 A GKM 2004. közepi hivatalos felkérésére a MEH által végzett munkák előkészítése (3.) az EU Bizottság által előterjesztett – az ellátásbiztonság megtartására és biztosítására vonatkozó – szabályozási joganyagok figyelemmel kísérése; az EU Bizottság Verseny Főigazgatósága állami támogatással kapcsolatos állásfoglalásainak és más EU tagállamok hosszú távú szerződések módosításaival kapcsolatos döntéseinek elemzése; külső, - az EU versenyszabályozási kérdésekben és az energetikai társaságok közötti kapcsolatrendszerben jártas - szakértő megbízása (a Világbankkal együtt) → a magyar államigazgatás kellő érvrendszerrel rendelkezzen a befektetőkkel folytatandó tárgyalások, egyeztetések, kompromisszumok kialakításához az erőművek szerződéses rendszerét illetően; az MVM Rt. – Boston Consulting elemző összeállításnak tanulmányozása és felhasználása (a vezetői összefoglaló anyagát 2004. őszén az MVM Rt. vezetői rövid úton, informálisan megküldték) → az MVM Rt. törekvéseinek megismerése érdekében; 5

6 A jövőbeni piaci struktúra kialakítását meghatározó, figyelembe vett szempontok, körülmények (1.) a javasolt megoldások igyekezzenek – a mai hazai gazdasági, technikai lehetőségekhez képest - a legjobban megvalósítani az Irányelvekben szereplő szempontokat, előírásokat, az Irányelvben foglaltak megvalósításával már az átmenet első lépései is összhangban legyenek és mindezek egy irányba mutassanak az egységes európai piacra vonatkozó hazai és európai célrendszerrel, az Irányelv és a hazai jogszabályok közötti teljes, minden területre (pl. egyetemes szolgáltatás) kiterjedő összhang mielőbb kialakulhasson a fogalomrendszer, az intézményrendszer és a piaci típusú működés tekintetében is, az EU Irányelvek azon elvárásainak teljesítésénél, amelyek minden vezetékes szolgáltatásra azonos módon vonatkoznak (pl.: versenyjogi elvek, egyetemes szolgáltatás) igyekezett a Hivatal figyelembe venni a hazai jogalkotók által követett gyakorlatot, amely a hírközlési törvényben már testet öltött, 6

7 A jövőbeni piaci struktúra kialakítását meghatározó, figyelembe vett szempontok, körülmények (2.) az EU Bizottság Verseny Főigazgatósága - az állami támogatásokkal kapcsolatos - elvárásainak teljesülése mellett minél kisebb mértékű beavatkozásra legyen szükség a korábban kötött magánjogi szerződésekbe és egyúttal minél több kapacitás kerüljön felszabadításra a feljogosított fogyasztók és kereskedőik számára (befektetői kompenzálás), a háztartási fogyasztói árak „ellenőrzése” (a tenderen nyertes egyetemes szolgáltatói áron keresztül, vagy piaci árakon alapuló hatósági árral), a szociális szempontból támogatásra szoruló fogyasztók támogatási rendszerének kialakítási, fenntartási lehetősége ne szenvedjen sérelmet, a Hivatal javaslata ne okozzon jelentős gazdasági hátrányt a jelenlegi piaci szereplőknek (beleértve a fogyasztókat is), kialakítható legyen velük a konszenzus (ezért a javaslat kompromisszumokra épül), a Hivatal javaslata érje el, hogy – a jövőbeni piaci kapcsolat-rendszer ismeretének hiányában – ne jöjjenek létre olyan konstrukciók, amelyek akadályozzák a későbbi továbbfejlesztést, a fogyasztókért folyó hatékony verseny kialakulását. 7

8 II. ÁLLAPOTFELMÉRÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS EU Bizottság 2005. januári jelentés: hatékony versenyt hátráltató körülmény a magyar piacon; HTM (PPA) struktúra → nincs többszereplős nagykereskedelmi piac a releváns piacon A regionális piac kialakulása közép távon várható Határkapacitások: szerződéses szűkületek + nem tervezett áramlások terhelik (AAC kérdése) Állami támogatás (State Aid) vizsgálat (DG Comp.): mi nem elemeztük, de lehet következménye a modellre nézve Közüzemi szolgáltatók valós választásának hiánya TSO döntési kompetenciáinak részleges hiánya 8

9 III. CÉLKITŰZÉSEK (1.) Az EU Irányelv teljes harmonizációja és az EU egységes piac kialakítását célzó törekvés segítése –Ingyenes, gyors szolgáltató váltás –Közüzem helyett egyetemes szolgáltatás –Feljogosított fogyasztói körben piaci viszonyok –Új fogyasztóvédelmi szabályok –A TSO funkciók teljessé tétele –Átállási költségek (State Aid) kapcsán az EU elvárások teljesítése –Fogalmak harmonizációja –Tevékenységek kellő szétválasztása (TSO, DSO) 9

10 III. CÉLKITŰZÉSEK (2.) Ellátásbiztonság fenntartása –Magánbefektetők bevonása új erőművek létesítésébe –Alapenergia-hordozó zavar kockázata –Egyetemes szolgáltató kijelölése, kiválasztása az arra jogosultak biztonságos ellátása érdekében –Hálózatfejlesztés ösztönzése Kiskereskedelmi árak –A hatékony verseny tudja a regionális piaci árakhoz közelíteni –Szociális védelem a szociális szempontból rászorulóknak 10

11 IV. JAVASOLT PIACI STRUKTÚRA Törekvéseink: Piaci viszonyok további lépésről-lépésre kiterjesztése → a közüzemhez képest szűkített körű egyetemes szolgáltatás (ESZ) (részleges piaci hatás érvényesítés), Fokozott fogyasztóvédelem lehetősége a szociálisan rászorulók körében, Egyetemes szolgáltató(k) szabad piaci beszerzési lehetősége, Jelentős piaci erőfölény (JPE) esetén átmeneti, minden érintettre speciális szabályok a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi piacon –JPE jelenléte → kevéssé hatékony piac → szabad piaci beszerzés korlátai → részleges ellátási kötelezettség –Más iparágak gyakorlatának átvétele 11

12 IV. JAVASOLT PIACI STRUKTÚRA Törekvéseink: Likvid, többszereplős tartalék-piac → HTM-ek (PPA-k) lehetőséget adnak a közvetlen értékesítésre a TSO számára Likvid, többszereplős nagykereskedelmi piac –JPE kapacitás-aukciók folytatása –Szervezett energiapiac (tőzsde) létrehozása TSO funkciók delegálása MAVIR-hoz Menetrend-adási kötelezettség, ösztönzési rendszer marad 12

13 Javasolt szabadpiaci modell 13

14 Az új piaci működés bevezetésének feltételei Új jogszabályi háttér Új kapcsolatrendszer (Kereskedelmi Szabályzat) A HTM (PPA) rendszer módosítása: –Tartalék kapacitások közvetlen értékesítése –EU elvárások szerződésbe foglalása az átállási költség kapcsán, amennyiben a DG. Comp fenntartja törekvéseit (küszöbár, reális nyereségszint) –Szerződések időtartamának, esetleg kapacitásának csökkentése (nem sértve a finanszírozást, ill. kompenzálva) –Szerződések esetleges átalakítása (fizikai szállítás → pénzügyi kötelezettség) Meglévő és jövőben kialakuló JPE szabályozása 14

15 Javasolt új piaci működés, főbb szereplők A kereskedők piaci áron látják el a feljogosított fogyasztókat (nincs szabályozott ár) Az egyetemes szolgáltatást igénybe vevők köre korlátozott (háztartás +?) (szabályozott, vagy piacon kialakuló kötött, ajánlati ár) Egyetemes szolgáltató(k) a szabad piacon szerzik be energiájukat Szervezett energiapiac létrehozandó (indikatív piaci árjelzés érdekében) (állami szerepvállalással – MAVIR leányvállalat) JPE fennállása esetén is biztosítandó a nagykereskedelmi piac (kétoldalú szerződések piaca, tőzsde) likviditása (értékesítési kötelezettségek) 15

16 Versenyt segítő intézkedések HTM-ek (PPA-k) újratárgyalása (kapacitás-felszabadítás) SZP létrehozása, likviditásának „biztosítása”, regionalitás segítése Egyetemes szolgáltatás „védett” fogyasztói körének szűkítése Rendszerszintű szolgáltatások valós piaca Erőfölény fennállása esetén egyedi szabályok: –Kapacitás felszabadítási kényszer –ESZ-ek (korlátozott) ellátási kötelezettsége –Minta-ajánlat (kiskereskedelmi piacon) ESZ(ek) kiválasztása (később) tenderen 16

17 17

18 18

19 19

20 20 MVMMAVIRJelenlegi közüzemi szolgáltató(k) (Leányvállalat) Kereskedő (Jelenleg jelentős piaci erővel rendelkezik; speciális többlet- kötelezettségek alanya) Szervezett Piac- üzemeltető (SZPÜ) A szervezett piac üzemeltetése (Másnapi piac) Átviteli Rendszerirányító (TSO) 1. Az átviteli hálózat üzemeltetése, fejlesztése és karbantartása 2. A rendszerszintű szolgáltatások piacának üzemeltetése (ideértve a valós idejű (Real Time) kiegyenlítést) Egyetemes Szolgáltató(k) (ESZ) Egyetemes szolgáltatás nyújtása háztartási fogyasztók és jogosult kisvállalkozások részére Elosztói Rendszerirányító (DSO) Az elosztói hálózat üzemeltetése, fejlesztése és karbantartása Kereskedő (kérelem esetén) Kereskedő – jelenlegi MVM Partner : engedélyek : eszközök tulajdonjoga : külön jogi személyek : jogi szétválasztás 2007. július 1-től IPARI STRUKTÚRA: 1. változat: Az átviteli eszközök tulajdonosa a MAVIR / Csak az érintett jogi személyek és engedélyesek kerültek feltüntetésre/

21 21 MVM Egyetemes Szolgáltató(k) (ESZ) Egyetemes szolgáltatás nyújtása háztartási fogyasztók és jogosult kisvállalkozások részére Elosztói Rendszerirányító (DSO) Az elosztói hálózat üzemeltetése, fejlesztése és karbantartása Kereskedő (kérelem esetén) Elosztói eszközök Jelenlegi közüzemi szolgáltató(k) Szervezett Piac- üzemeltető (SZPÜ) A szervezett piac üzemeltetése (Másnapi piac) Átviteli Rendszerirányító (TSO) 1. Döntési jogkör az átviteli hálózat üzemeltetése, fejlesztése és karbantartása tekintetében 2. A rendszerszintű szolgáltatások piacának üzemeltetése (ideértve a valós idejű (Real Time) kiegyenlítést) MAVIR Kereskedő (Jelenleg jelentős piaci erővel rendelkezik; speciális többlet- kötelezettségek alanya) Átviteli eszközök Kereskedő – jelenlegi MVM Partner (Leányvállalat) : engedélyek : eszközök tulajdonjoga : külön jogi személyek : jogi szétválasztás 2007. július 1-től (Leányvállalat) IPARI STRUKTÚRA: 2. változat: Az átviteli eszközök az MVM tulajdonában állnak, a MAVIR átviteli irányítási megállapodás alapján gyakorolja az irányítást / Csak az érintett jogi személyek és engedélyesek kerültek feltüntetésre/

22 IPARI STRUKTÚRA: 3. változat: Az átviteli eszközök tulajdonosa a MAVIR, amely az MVM Holding leányvállalata 22 MAVIR MVM Kereskedő (Jelenleg jelentős piaci erővel rendelkező; speciális többlet- kötelezettségek alanya) A MAVIR leányvállalata Keres- kedő MVM Holding (újonnan kialakítva, minimálisan három leányvállalattal) MVM Partne r Egyetemes Szolgáltató(k) (ESZ) Egyetemes szolgáltatás nyújtása háztartási fogyasztók és jogosult kisvállalkozások részére Elosztói Rendszerirányító (DSO) Az elosztói hálózat üzemeltetése, fejlesztése és karbantartása Kereskedő (kérelem esetén) Elosztói eszközök Jelenlegi közüzemi szolgáltató(k) Szervezett Piac- üzemeltető (SZPÜ) A szervezett piac üzemeltetése (Másnapi piac) Átviteli Rendszerirányító (TSO) 1. Az átviteli hálózat üzemeltetése, fejlesztése és karbantartása 2. A rendszerszintű szolgáltatások piacának üzemeltetése (ideértve a valós idejű (Real Time) kiegyenlítést) : engedélyek : eszközök tulajdonjoga : külön jogi személyek : jogi szétválasztás 2007. július 1-től / Csak az érintett jogi személyek és engedélyesek kerültek feltüntetésre/

23 Szociális szempontból rászorulók támogatása A feljogosítottak (ESZ-re felhatalmazottakon kívül) ne részesedjenek hatósági áras szolgáltatásban (piaci ár) Egyetemes szolgáltatás teljes köre nem szociálisan rászoruló → a piaci viszonyoktól „nem eltérített” árakat javaslunk (tender nyertes ajánlati ár, vagy nagykereskedelmi piaci árakból „levezetett” szabályozott ár) Szociális tarifa rászorulóknak 23

24 Piac monitoring Nemzetközi gyakorlat: –TSO, MO monitoroz –Külön piac-ellenőrző figyel –Regulátor gyűjt adatot és „felügyel” EU Irányelv elvárás → regulátori feladatok Javaslat: MEH 24

25 VI. TERVEZETT LÉPÉSEK ÉS AZ AZOKAT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK 2007. évi teljes piacnyitással egyidőben új működési modell 2006. közepén kormány-jóváhagyás, mint előfeltétel Szakmai egyeztetések után pontosítás, majd esetleg további konzultáció 2005-ben Az EU Bizottság Benchmarking elemzése, jelentése (2005. vége) új szempontokat adhat a kormánynak Az EU Bizottság átállási költség (State Aid) elemzése új szempontokat, időütemet jelölhet ki 25

26 Köszönöm a figyelmüket! 26


Letölteni ppt "Dr. Szörényi Gábor főosztályvezető Magyar Energia Hivatal S zakmai konzultáció 2005. augusztus Javaslat a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének."

Hasonló előadás


Google Hirdetések