Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A komplex rehabilitáció szociális háttere – szociális szolgáltatások rendszere Kovács Ibolya szociálpolitikus Foglalkoztatási és Szociális Hivatal www.afsz.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A komplex rehabilitáció szociális háttere – szociális szolgáltatások rendszere Kovács Ibolya szociálpolitikus Foglalkoztatási és Szociális Hivatal www.afsz.hu."— Előadás másolata:

1 A komplex rehabilitáció szociális háttere – szociális szolgáltatások rendszere
Kovács Ibolya szociálpolitikus Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

2 Szociális rehabilitáció szerepe
Több cél és több szerepkör – szociális szükségletek alapján: A kliens = társadalomképessé tétele, újra teljes értékű tagja legyen a közösségnek = képessé váljon az önkontrollra, az önellátásra, a családba való visszailleszkedésre = legjobb fizikai, pszichés, szociális szintre való visszaállítása = környezete pszichés támogatása, képes legyen feldolgozni a krízist, elfogadni a helyzetet Korábbi társadalmi pozíció megőrzése, visszanyerése = önmagában is komplex segítség

3 Szociális rehabilitáció folyamata
Szociális háttér elemzése (család, lakhatás, jövedelem, okmányok, iskolai végzettség, kapcsolatok, jogi ügyek) Egyéni gondozási terv: team munkában, a klienssel közösen – rövid, és hosszabb távú célok: - előző életmódból adódó helyzetek rendezése, létszükségletek biztosítása, szocializációs hiány, hátrányos helyzet felszámolása, munkaterápia, képzés lehetősége Hozzátartozókkal való kapcsolat rendezése Jogainak, emberi méltóságának védelme- jogtudatosság kialakítása

4 Szociális háttér, mint a védelem eszköze
1. a család szerepe 2. a közösség ereje 3. megélhetési problémák: szociális segélyezés 4. szociális szolgáltatások 5. szociális intézmények 6. a jogvédelem- érdekvédelem = komplex segítség a szociális munka eszköztárával és szereplőinek részvételével

5 A család szerepe a rehabilitációban
az érintett személy és családja aktív részvételére épül, amelyben a szociális szakember a kísérő, segítő, és információs híd szerepét játssza a kliens és környezete pszichés támogatása, annak érdekében, hogy feldolgozhassák a megváltozott munkaképesség (fogyatékosság) okozta krízist, megbirkózzanak a mindennapok nehézségeivel, fennmaradjon, illetve erősödjön az egyén hite a rehabilitáció sikerében = családsegítő feladatai

6 Családsegítés Szociális, mentálhigiénés problémák, krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok segítése okok megelőzése, krízishelyzet megszüntetése, életvezetési képesség megőrzése. Szolgáltatások: tanácsadás, szociális ellátásokhoz való hozzájutás megszervezése, családgondozás, egyéni és csoportos terápiás programok, adósságkezelés, beilleszkedési programok = a segítésnek, a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybevevő környezetére, különösen a család tagjaira

7 Területi lefedettség 2008. Családsegítő szolgálat: 690 településen működik családsegítő központ, ehhez társul 1935 ellátásba bevont település Így az országban a családsegítő szolgáltatás 2625 településen biztosított, legnagyobb számban a Dél- és a Nyugat-dunántúli, valamint az Észak-magyarországi régióban. A családsegítők szolgáltatásait 2007-ben 462 ezer fő vette igénybe (a gyermekjóléti szolgálatoké 122 ezer fő) fő. Ma gyermekjóléti szolgáltatás 3021 településen, 96%-os lefedettséggel, családsegítés pedig a települések 72%-án működik.

8 Fokozatosan jelentkező új feladatok: a.) adósságkezelési tanácsadás
Célok: az adós háztartás erőforrásainak feltárása, háztartás-gazdálkodásuk racionalizálása, motivációjuk erősítése és érdekérvényesítő képességük javítása, A szolgáltatás pénzbeli és természetbeni ellátásokkal egészül ki: az adósságteher megszüntetését lehetővé tévő adósságcsökkentési támogatással, a lakhatás biztonságát erősítő, az újra eladósodást megakadályozó alanyi jogú lakásfenntartási támogatással Az adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó szolgáltatási tevékenység magában foglalja a lakhatásában veszélyeztetett egyén és család eladósodása okainak felkutatását és monitorozását az adós háztartása erőforrásainak feltárását, az adósságcsökkentési támogatáshoz való hozzásegítését a közüzemi szolgáltatás folyamatosságának elősegítését Cél: a hátralék halmozódásának megállítása.

9 „Adósságkezelési tanácsadó”
120 órás képzés, több helyen – központi tematika társadalomismereti előkészítő modul (alapozó középfokú végzettségűeknek) az adósságprobléma társadalomismereti háttere háztartás-gazdaságtan az adósságkezelés jogszabályi keretei adósságkezelési szolgáltatás módszertana szakmai készségfejlesztési és módszertani technikák intézményi terepgyakorlat „A kötelező együttműködésben foglaltak szerint az adósnak havonta legalább egyszer találkoznia kell a tanácsadóval”.

10 b.) Beilleszkedési program tartós munkanélküliek részére
Szt. 37/D. § (2) bekezdés „A beilleszkedést segítő program az önkormányzattal együttműködő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjedhet a) az együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, b) az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvételre, c) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére

11 Aktív korúak ellátása 2009. január 1.
Rendszeres szociális segélyezettek munkára egészségi okok miatt nem képesek, 55 év felettiek, 14 éven aluli gyermek elhelyezését nem tudják napközbeni ellátás kertében biztosítani (feltéve, hogy a másik szülő ellátásban nem részesül). = együttműködés kötelező az önkormányzat által kijelölt szociális intézménnyel Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak: a rendszeres szociális segélyre nem jogosultak, akkor kerül folyósításra, ha nem vesz részt közfoglalkoztatásban, olyan képzésben vesz részt, amelyhez nem kapcsolódik keresetpótló juttatás. =együttműködés kötelező a munkaügyi kirendeltséggel, de az előírhatja a családsegítővel való kapcsolattartást, beilleszkedési programban való részvételt

12 Személyre szabott segítség
Milyen egyedi sajátosságokat mutathatnak, miben segíthetnek a családsegítők az RSZS-ben részesülők tekintetében? 55. életévét betöltött személy esetében átképzéshez juttatás, közcélú munkával a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzése, 14. év alatti gyermekét nevelő szülő esetén – ha a gyermek napközbeni felügyelete helyben nem biztosítható illetve egyéb okok pl. hiperaktivítás, magatartászavarok, magántanulói státusz esetében együttműködés a gyermekjóléti szolgálattal MÓDSZEREK Foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés szinten-tartás – karbantartás – társadalmi integráció erősítése, más ellátásba juttatás segítése

13 A beilleszkedési program tartalmi elemei
Szinten-tartás – Karbantartás – Társadalmi integráció erősítése Egészségügyi – szociális –mentális állapotot javító Re-szocializáció elősegítése Szociális esetkezelés, családgondozás Szocializációs, kapcsolat építő csoportok Pszichológiai megerősítés, tanácsadás, kezelésbe juttatás Intézményi kapcsolódás megőrzése Más ellátásba juttatás nyugdíj, leszázalékolás gyermeknevelési ellátások, ápolási díj munkaképesség csökkenés megállapításának előkészítése (Nyomtatvány kitöltésének segítése) Tb tanácsadás, ügyintézés segítése, információ nyújtás az ellátásokról a munkaerő-piaci kapcsolódásokról

14 A beilleszkedési program tartalmi elemei
Foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés motiváció és készség fejlesztés képzettség erősítése pszicho-szociális megerősítés egyéni tanácsadás – esetkezelésen belül személyes megerősítés álláskeresési készségek erősítése csoportosan pályakorrekciós tanácsadás képzésbe eljuttatás kommunikációs és konfliktuskezelési készségek fejlesztése mentálhigiénés tanácsadás szociális problémák kezelése/esetkezelés,

15 2. A közösség „ereje” a kliens és családja támogatása a rokonsági, baráti, kisközösségi kapcsolati hálójának megőrzésében, képességek, készségek, életlehetőségek javításában szerepet játszó formális kapcsolatok ápolása fennmaradjanak és bővüljenek az informális családi, baráti, lakókörnyezeti kapcsolatai is (új kapcsolatok: önsegítő csoportok). = családsegítő, közösségi gondozó, mentálhigiénés munkatárs

16 Közösségi gondozás Közösségi alapú gondozás a pszichiátriai,- szenvedélybetegek saját környezetében, otthonában történő segítségnyújtás Közösségi ellátások 188 helyszínen problémaelemzés,- megoldás segítése, változtatásra motiváló tényezők feltárása önellátásra való képesség javítása tájékoztatás a betegségről, ahhoz való alkalmazkodásról, életvitel változásról munkához való hozzájutás segítése, mentorállás készségfejlesztés önsegítő csoportok, támogató hálózatok szervezése életmódtréningek, életmódváltás elindítása = közösségi koordinátor és közösségi gondozó

17 Képzési tematika 280 órás elméleti és gyakorlati képzés
a közösségi pszichiátria alapjai (ismerje fel a kórfolyamatot), életviteli készségek fejlesztése) pszichopatológia (változások észlelése, veszélyeztető állapot) pszicho-farmakológia ( ismerje a pszichiátriában használatos gyógyszerek hatásmechanizmusát) segítő kapcsolat (a kapcsolatfelvétel lépései) személyiségfejlesztés (stressz kezelés) szupervízió (esetkezelés során felmerült konfliktusok) esetmenedzseri ismeretek (környezeti erőforrások felkutatása) gyakorlat (pszichiátriai osztály, szakambulancia)

18 Közösségi ellátások – 188 szolgálat

19 Támogató szolgáltatás
Fogyatékos személyek segítése saját lakókörnyezetükben Személyi segítés és speciális szállítás: alapvető szükségletek kielégítésében közszolgáltatásokhoz való hozzájutásban, egészségügyi- szociális ellátás, munkavállalását segítő szolgálatok elérésében, információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, kapcsolatok megőrzése, javítása, társadalmi integráció javítása jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetősége = szállító, személyi segítő

20 Kötelező képzések az alkalmazásban lévőknek
1.)Vezető képzése: 240 óra 2.) Személyi segítő: 240 óra = fogyatékosságtan, segítő kapcsolat és személyiségfejlesztés, szociális munka, államigazgatási és jogi alapismeretek, gyakorlat 3.) Támogató szolgálat gépkocsivezetője- 68 óra: fogyatékosságtan, segítő kapcsolat, államigazgatási és jogi alapismeretek,

21 Támogató szolgáltatás 343 helyszínen

22 3. Megélhetési problémák - szociális segélyezés
Helyi önkormányzati feladatok: kérelemre induló eljárás 1.) Lakásfenntartási támogatás 3 típusa: normatív alapú (jogosult: 1 főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, a lakás kiadás az összjövedelem 20 %-át meghaladja helyi támogatás, önkormányzati rendelet szerinti Adósságkezelési szolgáltatással együtt nyújtható 3.) átmeneti segély: a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben, időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére adhat

23 Természetben nyújtott támogatások
1.) adósságkezelési szolgáltatás – lakhatást segítő ellátás, lakhatási költségekhez történő hozzájárulás, hátralék felszámolása 2.) energiafelhasználási támogatás: földgáz ellátáshoz igénybe vehető támogatás 3.) Közgyógyellátás: alanyi jogon: rokkantsági járadékos, egészségkárosodott, I. és II. csoportú rokkant, méltányosságból (önkormányzat helyi rendelete szerint) szociálisan rászorult és havi rendszeres gyógyszerkiadásai jelentősek = szociális ügyintéző, szociális igazgatásszervező, adósságkezelési tanácsadó

24 4. Szociális szolgáltatások
Alapszolgáltatások: falugondnoki- tanyagondnoki szolgáltatás étkeztetés: akik, egészségi állapotuk miatt igénylik a napi egyszeri meleg ételt házi segítségnyújtás: önálló életvitel fenntartásában nyújtott segítség családsegítés: életviteli problémákban szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás, egyéni terápiák,szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése nappali ellátás: klubok, közösségi terek

25

26 Országos adatok év Nappali intézmény, klub: 1224 helyen – idősek klubját igénybe vevők 39 ezer fő (népszerűek- kihasználtságuk 96%-os), fogyatékos személyek, szenvedélybeteg 3000 fő, hajléktalan nappali melegedő 5000. A házi segítségnyújtás (46 ezer fő) és a szociális étkeztetés (102 ezer fő) keretében olyan szenvedély- és pszichiátriai beteget, fogyatékost személyt, időskorút látnak el gondoskodással és étellel, akik nem képesek önmaguk ellátására. A házi segítségnyújtásban részesülők 93, a szociális étkeztetést igénylők 76%-a 60 év feletti. Támogató szolgálatot 18 ezer fogyatékos személy vett igénybe, Közösségi ellátásban 4580 pszichiátriai és 6970 szenvedélybeteg gyógyítása és rehabilitációja folyik otthoni környezetben.

27 5. Szociális intézmények
Célcsoportok: idősek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalanok (5 csoport) ápolást- gondozást nyújtó intézmények (ha a családban van olyan személy, akit el kell helyezni, hogy a rehabilitáció, a munkába állás megtörténjen) rehabilitációs intézmények: önálló életvezetési képesség kialakítása, képzés, oktatás, átképzés és rehabilitációs célú foglalkoztatás – családi és lakókörnyezetbe történő visszatérés – utógondozás! Igénybevétel 3 év+ legfeljebb 2 év meghosszabbítás és 2 év utógondozás átmeneti elhelyezések: 1 éves időtartamra lakóotthonok: ápolási és rehabilitációs célú =szociális munkás, szociális gondozó, mentálhigiénés szakember, foglalkozás szervező, pedagógus

28 Országos adatok év Összesen 1652 (1290 tartós és 362 átmeneti elhelyezést nyújtó) szociális intézmény működött szolgáltatásait több mint 85 ezer rászoruló vette igénybe, többségük tartós gondozásban. közülük idős, fogyatékos, pszichiátriai beteg és szenvedélybeteg, közel hajléktalan személy veszi igénybe az ellátásokat

29

30 Szociális intézményi foglalkoztatás
Szocioterápiás foglalkozás Munkaterápia Terápiás és készségfejlesztő foglalkozás Nyílt munkaerőpiac Képzési célú foglalkozás Szociális foglalkoztatás Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás Munka-rehabilitáció

31 Foglalkozás formái 1.Terápiás és készségfejlesztő foglalkozás kreatív, művészeti, mozgás- és játékterápia, a megmaradt képességek fejlesztése, szinten tartása. 2.Munkaterápiás foglalkozás: alkalmassá váljon a szociális foglalkozásban való részvételre - nem érheti el a napi 4 órát, és a heti 20 órát. Munkaterápiás jutalom. 3.Képzési célú foglalkozás: szakmai tanulás, oktatás 4.Munka-rehabilitáció: megállapodás keretében történő munkavégzés, a munkaképesség, testi és szellemi képesség, munkavégzéssel történő megőrzése, fejlesztése. 5.Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás: határozott idejű munkaviszony: munkafolyamatok betanítása, önálló munkavégző képesség kialakítása, helyreállítása, fejlesztése, felkészítése védett munkára, nyílt munkaerőpiacra 4-5. működési engedély– állami normatíva, foglalkoztatási támogatás 2009 évben munka rehabilitáció 6 órás 2550 Ft, fejlesztő felkészítés 8 órás 5700 Ft támogatás.

32 Tevékenységek szociális foglalkoztatásban (munkarehabilitáció, fejlesztő felkészítés)
nyomdai előkészítés csomagolás játékgyártás zöldterület kezelés, kertészet divatékszergyártás feldolgozóipari tevékenység textiláru gyártás (varrás) növénytermelési szolgáltatás, építményüzemeltetés (mosoda, konyhai kisegítő tevékenység, karbantartás, portaszolgálat, takarítás, ruhajavítás) népi kismesterségek hivatalsegédi, ügyviteli feladatok parkoló őri, parkoló ellenőri feladatok lakossági karbantartó tevékenységek közterület fenntartás szőnyeggyártás, rongygombolyítás, gyártási selejt visszamentés, ételszállítás, kisállat gondozás, merített papír készítés, ajándéktáska készítés, gyertya öntés, kosárfonás, asztalosipari tevékenység, alkotó és előadó művészet kőműves munkák (csatornafedlap készítés)

33 5. Jogvédelem- érdekvédelem
1.) Egyenlő Bánásmód Hatóság: hátrányos megkülönbözetés elleni védelem hatósági eszközökkel, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése esetén jár el. 2.) Igazságügyi Hivatal: A”NÉP Ügyvédje” jogi segítségnyújtás: peren kívüli segítség és perképviselet bíróságon – szociálisan rászorulók esetén ingyenes Áldozatsegítő Szolgálat a bűncselekmények áldozatainak segítése Tájékoztatás, érdekérvényesítés, szakjogászi segítség, azonnali pénzügyi segély, állami kárenyhítés, szolgáltatás Megyei székhelyeken Igazságügyi Hivatal mindkét feladatkörre ingyenes hívószám: 06/80/ 3.) Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi intézményekben jogvédelmi képviselők segítenek

34 „Te is más vagy, Te sem vagy más” 2007
„Te is más vagy, Te sem vagy más” év- Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év

35 Köszönöm együttműködéseteket!


Letölteni ppt "A komplex rehabilitáció szociális háttere – szociális szolgáltatások rendszere Kovács Ibolya szociálpolitikus Foglalkoztatási és Szociális Hivatal www.afsz.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések