Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest, 2005.február 3. 1 Szeretettel köszöntöm az Egyetem hallgatóit 2005.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest, 2005.február 3. 1 Szeretettel köszöntöm az Egyetem hallgatóit 2005."— Előadás másolata:

1 Budapest, 2005.február 3. 1 Szeretettel köszöntöm az Egyetem hallgatóit 2005

2 Budapest, 2005.február 3. 2 Ajánlott irodalom Pénzügyi ellenőrzés változó erőtérben (Dr. Kovács Á. PERFEKT 2003) Ellenőrzési standardok a magyar közszférában (Bihary Zs. Számvitel, adó, könyvvizsgálat, 45. Évf. 1. Sz. 2003) A közpénzek felhasználásának kétpólusú ellenőrzése (Bihary Zs., kézirat- 2004. ÁSZ Könyvtár) ÁSZ ellenőrzési Kézikönyv (A számvevőszéki ellenőrzés szakmai szabályai ÁSZ. 2004) Az önkormányzatok költségvetési kapcsolatai (Dr. Lóránt Z. Magyar Közigazgatás 2003/12) A helyi adók és illetékek (Dr. Lóránt Z. Magyar Közigazgatás 2003/1) Tizenöt és az ÁSZ életében (Dr. Kovácsagyar Közigazgatás 2004. 10. Szám) Az Ász 2005. Évi ellenőrzési terve (Dr. Csapodi P. dr,. Lévai J. Pü-i szemle 2004. December)

3 Budapest, 2005.február 3. 3 WWW.asz.hu ÁSZ Stratégia Tervek - Tervezési irányelvek - ÁSZ ellenőrzési terve - Aktualizált ellenőrzési terv - Oktatási terv - FEMI kutatási terv Ellenőrzési módszerek - Nemzetközi követelmények - Limai nyilatkozat - INTOSAI STANDARDOK - EU útmutató az INTOSAI Standardokhoz - INTOSAI etikai kódex

4 Budapest, 2005.február 3. 4 www.asz.hu (2) - A számvevőszéki ellenőrzés szakmai szabályai - Módszertanok - A központi költségvetési szervek elemi besz. Ell. - Fejezeti kezelésű előirányzatok ell. - Nemzetgazdasági elszámolások ell. - Pártok gazdálkodása ell. - Teljesítményellenőrzés - Átfogó ellenőrzés - Információs rendszerek kontrollja - Segédletek - a központi ktsgvetési szervek 2004. Évi besz. Pü-i ell. - Pártok gazdálkodása törvényszerüségi ell.

5 Budapest, 2005.február 3. 5 www.asz.hu (3) Szakmai kutatás, fejlesztés - Ász dolgozók szakmai publikációi, előadásai - 2004 - 2003 - 2002 - FEMI tanulmányok   Www

6 Budapest, 2005.február 3. 6 Tartalom: •A számvevőszéki ellenőrzés történelmi gyökerei •Az Állami Számvevőszék jogállása, az államszervezetben elfoglalt helye •Az Országgyűlés szolgálatában •Az Állami Számvevőszék szervezete és irányítása •Az ellenőrzések és hasznosításuk •A számvevőszéki munka minőségének fejlesztése •Az Állami Számvevőszék nemzetközi kapcsolatai •Összegzés

7 Budapest, 2005.február 3. 7 A számvevőszéki ellenőrzés történelmi gyökerei

8 Budapest, 2005.február 3. 8 Az elszámoltatás és a számvitel korai nyomai a királyi kamarák irataiban. A legrégebbi irat 1528 ból való. A magyar pénzügyek fő felelőse a 16. Század első felében alapított KIRÁLYI KAMARA volt amely kezelte a - kincstári és koronai jószágokat - bányauradalmakat - só jövedelmeket - posta és lottó jövedelmeket - harmincadvámokat - hadiadót - törvényhatóságok működését fedező adót - pénzverési és bányaregálé hozadékát.

9 Budapest, 2005.február 3. 9 A magyar Országgyűlésnek 1848 előtt csak adó megajánlási joga volt. Az ADÓK BESZEDÉSE az autonómiájukat következetesen őrző VÁRMEGYÉK hatáskörébe tartozott. XVIII. század végén fogalmazódtak meg a parlamentáris alkotmányosság igényei. KOPPI KÁROLY (Pesti Egyetem) szerint nemcsak a kincstár ellátása, hanem annak ELSZÁMOLTATÁSA is a nemzet joga. Az 1848-as forradalom parlamenti rendszerének részévé vált a pénzügyi ellenőrzés elve A kiegyezést követően kialakult az önálló magyar államháztartás Szükségessé vált működésének pénzügyi ellenőrzése, hazai pénzügyi ellenőrző szervezet létrehozása.

10 Budapest, 2005.február 3. 10 1868 CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI legfőbb Állami Számvevőszék a monarchia közös kiadásait ellenőrizte - külügyi - hadügyi és - általános pénzügyi kiadásainak ellenőrzése 1870-ben jött létre történelmi elődünk, az Állami Számvevőszék (Lónyay, Gajzágó) Turapásztó, szabadságharc, Königgratz, Belső Szolnok főjegyző, képviselőházi alelnök, ÁSZ elnök

11 Budapest, 2005.február 3. 11 (LÁSZ) 1914-től Magyar Királyi Legfőbb Állami Számvevőszék A számvevőszék statútuma hasonló volt napjaink számvevőszékéhez A kormánytól független, önálló hatáskörű szervezet Az Országgyűlést szolgálta A közpénzekkel és a közvagyonnal való gazdálkodást ellenőrizte Alapvető feladata volt a zárszámadás elkészítése, parlamenti vitára benyújtása

12 Budapest, 2005.február 3. 12 A történelmi előd ellenőrzései kiterjedtek: •az állami költségvetésre •a költségvetési támogatást felhasználó szervezetekre •az állami pénzalapokra •a nyugdíjrendszer működésére •a számviteli rend előírásainak betartására A minisztériumokban, a megyékben és a városokban számvevőségek működtek Ellenjegyezték, könyvelték és ellenőrizték a közpénzek felhasználását Felügyeletüket a Belügyminisztérium látta el

13 Budapest, 2005.február 3. 13 A LÁSZ-t 1949-ben megszüntették. A kormány hatáskörébe került az állami ellenőrzés irányítása és központi szervezete A 80-as évtizedben felgyorsultak a társadalmi és politikai változások, és előtérbe került a végrehajtó hatalom folyamatos elszámoltatásának igénye Az 1989. október 23-i Alkotmány-módosítással újra létrejött az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 1989. október 28-án fogadták el az 1989. évi XXXVIII. törvényt az ÁSZ-ról, működését 1990. Január 1-el kezdte meg (300 fő, 300 mill. Ktsgvetés) Az ÁSZ törvényt legutóbb a 2004. évi XLVI. törvény módosította, amely számos ponton tovább erősítette az ÁSZ függetlenségét

14 Budapest, 2005.február 3. 14 Az Állami Számvevőszék jogállása, az államszervezetben elfoglalt helye

15 Budapest, 2005.február 3. 15 A demokratikus jogállam működésének garanciális feltétele a közpénzek és a közvagyon felhasználásának jogszerűsége, átláthatósága, elszámoltathatósága A közpénzek és a közvagyon hasznosítását az Állami Számvevőszék ellenőrzi Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, az állam legfőbb pénzügyi ellenőrző szerve, a demokratikus államberendezkedés egyik garanciális alapintézménye Ellenőrzéseit utólagosan törvényességi, célszerűségi és eredményességi szempontok szerint végzi

16 Budapest, 2005.február 3. 16 A hatályos jogrend biztosítja függetlenségét, mert •csak a törvényeknek és az Országgyűlésnek van alárendelve •a törvényben meghatározott feladatkörében általános hatáskörrel rendelkezik •az ÁSZ-ról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő képviselők kétharmadának igen szavazata kell •az elnök és az alelnökök megválasztásához az összes országgyűlési képviselő kétharmadának támogató szavazata szükséges. Az elnököt és az alelnököket az Országgyűlés 12 évre választja és újraválaszthatók •az elnök és az alelnökök mentelmi joggal rendelkeznek •politikai tevékenységet nem fejthetnek ki

17 Budapest, 2005.február 3. 17 • • az elnökre és az alelnökökre, valamint az ÁSZ főtitkárára, vezetőire és számvevőire szigorú összeférhetetlenségi előírások és vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségek vonatkoznak   önállóan állítja össze az állami számvevőszéki fejezet költségvetésére és a költségvetés végrehajtására vonatkozó javaslatát, amelyet a kormány a központi költségvetés, illetve a zárszámadási törvényjavaslat részeként terjeszt elő az Országgyűlésnek   önállóan állapítja meg (működési) létszámát

18 Budapest, 2005.február 3. 18 Az Országgyűlés szolgálatában

19 Budapest, 2005.február 3. 19 Az ÁSZ ellenőrzéseivel, illetve az ezekről készült jelentésekkel, javaslataival, ajánlásaival járul hozzá az Országgyűlés törvényhozó és ellenőrző tevékenységéhez Évente átlagosan 70 jelentés készül a mintegy 3000 helyen végzett vizsgálatokról Meghatározott jelentéseket - így kiemelten a zárszámadásról, a költségvetési tervezés megalapozottságáról - az Országgyűlés plenáris ülése is megtárgyalja, további jelentéseket - évente 20-30 témában - a bizottsági üléseken tárgyalják meg Külön rendszerszemléletű, elemző jelentés készül az ÁSZ éves tevékenységéről. Elfogadásáról az Országgyűlés határozattal dönt

20 Budapest, 2005.február 3. 20 Az ÁSZ elnöke állandó meghívottként részt vehet és felszólalhat mind a plenáris, mind a bizottsági üléseken Expozét mond a zárszámadási, valamint a költségvetési törvényjavaslat és az ÁSZ éves jelentésének tárgyalásakor Kapcsolatot tart az Országgyűlés tisztségviselőivel, frakció és bizottsági vezetőivel Az ÁSZ vezetése a parlamenti ciklus elején a képviselőcsoportok, szakbizottságok véleményét kéri az Országgyűlés munkáját szolgáló számvevőszéki tevékenységhez Az Országgyűlés külön Számvevőszéki Bizottsággal is rendelkezik, mellyel folyamatos az együttműködés •A bizottság részt vesz az ellenőrzéseket érintő napirendek tárgyalásában, s emellett megvitatja az ÁSZ ellenőrzési tervét, éves jelentését, intézményi költségvetési javaslatát és annak végrehajtását A képviselők az elnöknek – a feladatkörébe tartozó ügyekben – kérdést tehetnek fel. Az elnök, az alelnökök, a témában illetékes számvevők, közreműködnek a bizottsági munkában – a jelentések vitáin túlmenően a pénzügyi rendszert érintő napirendek tárgyalásain is

21 Budapest, 2005.február 3. 21 Az Állami Számvevőszék szervezete és irányítása

22 Budapest, 2005.február 3. 22 Mintacím szerkesztése Mintaszöveg szerkesztése •Második szint •Harmadik szint •Negyedik szint »Ötödik szint Budapest, 2005.február 3. 22

23 Budapest, 2005.február 3. 23 A Számvevőszék az elnök irányítása alatt működik, aki •gondoskodik a hatályos jogrendben foglalt kötelezettségek teljesítéséről - az általa jóváhagyott éves ellenőrzési terv megvalósításáról - a jelentéseknek az Országgyűlés elé terjesztéséről •felelősséggel tartozik a jelentések helytállóságáért •képviseli az Állami Számvevőszéket •kizárólagos jogosítvánnyal rendelkezik a szervezetet érintő alapvető döntések meghozatalában, tervek, szabályzatok, beszámolók elfogadásában, valamint az Országgyűlésnek a szervezetet érintő javaslat beterjesztésében •irányítja, összefogja a tevékenységét segítő, operatív feladatokat ellátó Elnöki Értekezlet, valamint a stratégiai döntések kialakításában közreműködő Tanácsadó Testület munkáját •kialakítja az alelnökök tevékenységi körét, s az elnök helyettesítésének rendjét

24 Budapest, 2005.február 3. 24   tanácskozási joggal részt vesz az Országgyűlés és bizottságainak ülésén   munkáltatói jogokat gyakorol és szakmai képzéseket szervezhet   Az ÁSZ hivatali szervezetét az elnök irányítása alatt, a jogszabályi és szakmai követelményeknek megfelelően a főtitkár vezeti, aki irányítja a Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóságot és egyben a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének jogosítványait is gyakorolja.

25 Budapest, 2005.február 3. 25 Az ÁSZ igazgatóságainak munkáját a főtitkár és a főigazgatók irányítják. Az ÁSZ irányítását, kapcsolatainak vitelét és fejlesztését segítő (funkcionális) igazgatóság ellátja a jogi és igazgatási, a humánerőforrás-gazdálkodási, a stratégiai-összefoglalói, a hazai (parlament, sajtó stb.) és nemzetközi kapcsolattartási, informatikai, működtetési és gazdálkodási feladatokat. Az ellenőrzéseket két igazgatóság végzi: •Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság •Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Egyenrangú feladat a központi kormányzat, valamint a helyi önkormányzatok közpénz és közvagyon felhasználásának ellenőrzése A két igazgatóság ellenőrzési kapacitása nagyságrendileg azonos Mindkét igazgatóság három – vizsgáló osztályokból felépülő – főcsoportból áll Az önkormányzatokat ellenőrző igazgatósághoz fővárosi osztály és megyei ellenőrzési irodák is tartoznak

26 Budapest, 2005.február 3. 26 Az igazgatóságok ellenőrzési módszerei egységes elvekre épülnek és megfelelnek a fejlett ellenőrzési kultúrájú országok számvevőszéki gyakorlatának: • • szabályszerűségi ellenőrzéseket • • teljesítmény-ellenőrzéseket • • az előzőeket kombináló ún. átfogó ellenőrzéseket végeznek

27 Budapest, 2005.február 3. 27 A számvevőszéki tevékenységet szakmai műhelyként támogatja az ÁSZ Fejlesztési és Módszertani Intézete. Az ellenőrzések döntően metodikai és egyéb szakkérdései mellett – saját, illetőleg gesztorált kutatások útján – a számvevőszéki ellenőrzés közegére hatást gyakorló, a pénzügyi rendszert, a köz- és a versenyszféra működését befolyásoló makrogazdasági összefüggésekkel is foglalkozik. Az ÁSZ szakmai-tudományos háttérintézménye

28 Budapest, 2005.február 3. 28 Az ellenőrzések és hasznosításuk

29 Budapest, 2005.február 3. 29 Az ÁSZ-ról szóló törvényben foglalt általános ellenőrzési felhatalmazást további mintegy 30 törvény részletezi A törvényi kötelezettségek és jogosultságok teljes részletességgel megismerhetők az ÁSZ internetes-honlapján (http://www.asz.hu) A számvevőszéki ellenőrzések kiterjednek •a teljes államháztartásra •az állam kincstári és vállalkozói vagyonára •az államháztartáson kívüli egyes szervezetek gazdálkodására •az Országgyűlésnek beszámolási kötelezettséggel tartozó intézmények működésére •az állami költségvetésből nyújtott támogatás, illetve az állam által meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyon felhasználására •a pártok gazdálkodásának törvényességére Az ellenőrzési feladatstruktúra

30 Budapest, 2005.február 3. 30

31 Budapest, 2005.február 3. 31 Az Országgyűlés költségvetési jogának gyakorlása szempontjából meghatározóak •a költségvetés egészének megalapozásához, tervezéséhez és •az elszámoltatáshoz, a zárszámadáshoz kapcsolódó számvevőszéki feladatok A legfontosabb “klasszikus” feladat a költségvetési törvény végrehajtásának, a zárszámadásnak az ellenőrzése Hasonló súlyú – a nemzetközi gyakorlatban azonban nem jellemző – a költségvetési törvényjavaslat megalapozottságának számvevőszéki véleményezése Kiemelt jelentőségű, garanciális jellegű alkotmányos feladatok

32 Budapest, 2005.február 3. 32 Éves gyakoriságú ellenőrzések: Költségvetési törvényjavaslat (kivéve, ha nem éves javaslat készül) Zárszámadási törvényjavaslat Az MNB hitelkapcsolatai az államháztartással Az önkormányzatok költségvetési kapcsolatai A nemzeti hírügynökség gazdálkodása Az állami vagyonkezelő szervezet gazdálkodása Két évenkénti ellenőrzések: a rendszeres költségvetési támogatásban részesülő pártok gazdálkodása Rendszeres ellenőrzések: a költségvetés szerkezeti rendjébe tartozó fejezetek, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok, illetve a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodása •A hatályos jogszabályok nem értelmezik, konkretizálják a “rendszeresen” előírást, ez az ÁSZ felelősségi körébe tartozik, része függetlensége garanciáinak Ellenőrzés az Országgyűlés utasítására: Az ÁSZ-ról szóló törvény szerint a Számvevőszék (eseti) ellenőrzést végez (köteles végezni) az Országgyűlés utasítására Az ellenőrzések gyakorisága

33 Budapest, 2005.február 3. 33

34 Budapest, 2005.február 3. 34 Az ÁSZ elnöke dönt a törvényekben elő nem írt vizsgálatok gyakoriságáról Az ÁSZ ellenőrzést végezhet – elnöki mérlegelés alapján – a Kormány kérésére Az ÁSZ elnöke ezen túl Ellenjegyzi a költségvetés hitelfelvételére vonatkozó szerződéseket Figyelemmel kíséri az államháztartás számviteli rendjének betartását és az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési rendszerének működését, véleményezi a továbbfejlesztésükre vonatkozó javaslatokat (egyúttal maga is tehet javaslatot) Véleményezi az állami vagyonkezelő szervezet belső ellenőrzési szabályzatát Javaslatot tesz •az állami vagyonkezelő szervezet, illetve az állam legalább többségi befolyása alatt álló, 200 millió Ft-nál nagyobb jegyzett tőkével rendelkező gazdálkodó szervezetek felügyelő bizottságának elnökére

35 Budapest, 2005.február 3. 35   az állami vagyonkezelő szervezet, a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Fejlesztési Bank Rt. és az elkülönített állami pénzalapok könyvvizsgálóira   Az Állami Számvevőszék dolgozza ki a költségvetési szervek elemi költségvetési beszámolói ellenőrzéséhez használandó módszertant.

36 Budapest, 2005.február 3. 36 Ellenőrzési program Minden ellenőrzés, ellenőrzési (vizsgálati) program alapján valósul meg A programot az elnök hagyja jóvá A program tartalmazza •az ellenőrzés célját, szempontjait, helyszínét, a vizsgálat kérdéseit, a kapcsolódó joganyagot, a közreműködőket és munkamegosztásukat, a megvalósítás ütemezését Az ellenőrzések megvalósítása

37 Budapest, 2005.február 3. 37 A számvevő (az ÁSZ megbízásából ellenőrzést végző személy) felelős •az ellenőrzési feladatnak a vizsgálati programban foglaltak szerinti végrehajtásáért •minden lényeges tény megállapításáért és írásban rögzítéséért •a megállapítások helytállóságáért és adatszerű megalapozásáért A számvevő felelőssége

38 Budapest, 2005.február 3. 38 A vizsgálat tartama alatt, kármegelőzés céljából, meghatározott feltételek és eljárás mellett a Számvevőszék (a munkabérek kivételével) •anyagi- és pénzeszközöket zárolhat •a költségvetésből finanszírozott beruházás esetében a pénzeszközök felhasználását felfüggesztheti Az ÁSZ sajátos jogosultságai

39 Budapest, 2005.február 3. 39 Az ÁSZ ellenőrzések megbízhatóságának garanciális eleme a többszintű, komplex belső minőségbiztosítási rendszer Az ellenőrzési alaptevékenység hézagmentes belső kontrollját biztosítja Támogatja a módszertani fejlesztéseket is Összhatásában a számvevőszéki tevékenység egésze minőségének javítását segíti elő Minőségbiztosítási eljárás

40 Budapest, 2005.február 3. 40 A vizsgálati jelentéseket az OGY elnöke, az érintett bizottságok vezetői, a képviselőcsoportok vezetői, a miniszterelnök és a felelős miniszterek részére az ÁSZ elnöke kísérőlevéllel küldi meg. A levélben felhívja a figyelmet a legfontosabb megállapításokra, következtetésekre és javaslatokra A jelentéseket az alkotmányos szervezetek vezetői is rendszeresen megkapják •a köztársasági elnök •az Alkotmánybíróság elnöke, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, a Legfőbb Ügyész, az országgyűlési biztosok A jelentések nyilvánosságának biztosítása

41 Budapest, 2005.február 3. 41 A javaslatok egyrészt az Országgyűlés ellenőrző és törvényalkotó munkájában és a kormány szintjén, másrészt pedig az ellenőrzötteknél hasznosulnak Évente átlagosan 200 átfogó jellegű javaslat, többségében a kormánynak, a pénzügyminiszternek E javaslatok mintegy 30 %-a irányul a költségvetési gazdálkodás tipikus, gyakran rendszerbeli hibáinak, ellentmondásainak feloldására, illetőleg joghézagok megszűntetésére, jogszabályok módosítására Közel ezernyi javaslat az ellenőrzötteknek A javaslatok fele az önkormányzati gazdálkodást érinti Az ÁSZ következetesen nyomon követi, visszatérően ellenőrzi és elemzi a javaslatok hasznosulását és ezzel kapcsolatos tapasztalatairól is tájékoztatja az Országgyűlést A Számvevőszék javaslatainak hasznosulása

42 Budapest, 2005.február 3. 42 Az ÁSZ szükség esetén következetesen él a jogi konzekvenciákkal együtt járó kezdeményezés eszközeivel A feljelentések jellemzően a számvitel rendjének megsértése, hűtlen, illetőleg hanyag kezelés, csalás és jogosulatlan gazdasági előny megszerzése bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt történnek Egyéb mulasztás esetében az ÁSZ a felelősség tisztázását, illetve érvényesítését kezdeményezheti

43 Budapest, 2005.február 3. 43 Az ÁSZ széles körben él a nyilvánosság lehetőségeivel, erejével. Bármikor, akár állampolgári érdeklődésre is biztosítja a betekintést jelentéseibe. Azok teljes terjedelmükben megtalálhatók az OGY belső információs hálózatán, illetve az Interneten. Jelentéseit eljuttatja a tömegtájékoztatási fórumoknak, a szakkönyvtáraknak, egyetemeknek, főiskoláknak. A jelentések összefoglalói megjelennek a Magyar Köztársaság hivatalos lapjának mellékletében, a Hivatalos Értesítőben és az összes önkormányzathoz eljutó Önkormányzati Tájékoztatóban. Az ÁSZ sajtótájékoztatókat tart a parlament épületében évente 10-12 alkalommal. A Számvevőszék vezetői, szakemberei rendszeresen publikálnak szaklapokban, elsősorban a Pénzügyi Szemle, a Magyar Közigazgatás, az Ellenőrzési Figyelő, valamint az önkormányzati sajtó hasábjain. Sokszor szerepelnek az elektronikus sajtó szakmai műsoraiban. Mindez évente átlagosan 4000 különféle publikációt, illetőleg híradást jelent. Tájékoztatás az ellenőrzésekről

44 Budapest, 2005.február 3. 44 Az ÁSZ elnöke internetes fogadóórákat tart előre meghirdetett időpontokban és témákban, az érdeklődéstől függően, általában negyedévente. Az internetes honlapon „ÁSZ Fórum” rovat működik, ahol az internethasználók számára folyamatos lehetőség nyílik arra, hogy, az ÁSZ ellenőrzéseivel, működésével kapcsolatos kérdéseiket megfogalmazhassák. A kérdésekre, felvetésekre az ÁSZ vezetői adnak választ.

45 Budapest, 2005.február 3. 45 A számvevőszéki munka minőségének fejlesztése

46 Budapest, 2005.február 3. 46 Stratégiai jelentőségű a számvevőszéki tevékenység minőségének, hatásfokának folyamatos fejlesztése A cél az, hogy az ÁSZ képes legyen alkalmazkodni az új kihívásokhoz, a megváltozó gazdasági és társadalmi feltétel- és követelményrendszerhez Kiemelt feladat a felkészülés az EU-tagsággal együtt járó ellenőrzési feladatok megoldására Az ÁSZ a koncepcionális fejlesztési irányvonalat, tevékenysége súlypontozását megalapozó stratégiát készít a parlamenti ciklusok időhorizontjára kiterjedően A stratégia vonalvezetésére, súlypontjaira épül •az éves ellenőrzési terv, •a funkcionális teendőket tartalmazó feladatterv, •a továbbképzési terv, •az informatikai fejlesztési terv (IT stratégia), •a nemzetközi kapcsolatépítési program, •az intézményi költségvetés, a gazdálkodás és a fejlesztés tervei A Számvevőszék stratégiája

47 Budapest, 2005.február 3. 47 Az 1998-ban közreadott stratégia eredményei Az ÁSZ az utóbbi négy évben az 1998-ban közreadott stratégiája alapján dolgozott Céljait összességében elérte •jól szolgálta, segítette az Országgyűlés tevékenységét •a zárszámadás vizsgálata kapcsán egyre nagyobb teret nyert a pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés •tovább fejlődött a teljesítmény-ellenőrzés •gazdagodtak a nemzetközi szakmai kapcsolatok •korszerűsödött az ÁSZ szervezete és irányítása Stratégia a 2002-ben kezdődő parlamenti ciklus idejére

48 Budapest, 2005.február 3. 48 A stratégia alapelve változatlan: olyan számvevőszéki ellenőrzésre van szükség, amely elősegíti a közpénzek és a közvagyon felhasználásának átláthatóságát és elszámoltathatóságát A stratégia pillérei, alapvonásai: az Állami Számvevőszék •végigviszi az ellenőrzési metodika korszerűsítését, így a ciklus végére az ellenőrzések lebonyolítása, metodikája teljes mértékben megfelel majd a nemzetközi sztenderdeknek, az európai uniós elvárásoknak •teljesebbé teszi a zárszámadás ellenőrzését elvégzi a költségvetési fejezetek igazgatási címei és fejezeti kezelésű előirányzatai beszámolóinak, s a nemzetgazdasági elszámolásoknak a megbízhatósági minősítését Megújuló számvevőszéki stratégia (2002-2006)

49 Budapest, 2005.február 3. 49 •korszerűsíti a helyi önkormányzatok ellenőrzését rendszeresíti az átfogó ellenőrzést, s azzal, valamint a zárszámadási ellenőrzéssel egy választási ciklusban az összes helyi önkormányzat ellenőrzését megvalósítja •a nemzetgazdaság egy-egy területén jellemző folyamatokról és háttér- összefüggésekről több év alatt készült jelentései alapul vételével átfogó képet ad, kritikai véleményt formál Az ellenőrzési stratégiát humánpolitikai, módszertani, valamint informatikai rész-stratégiák támogatják

50 Budapest, 2005.február 3. 50 A tervkészítés folyamata Három évre kitekintő ún. ellenőrzési irányelv a stratégia alapján, amely tartalmazza az éves ellenőrzési terv rendező elveit, fő irányait és ajánlott belső arányait Többszöri belső egyeztetés alapján készül a kapacitás-számításokkal is alátámasztott éves tervjavaslat Az ÁSZ elnöke kikéri az országgyűlési állandó bizottságok véleményét, s a tervezetet megtárgyalja a Számvevőszéki Bizottság (november) Az ÁSZ elnöke véglegesíti, jóváhagyja az éves ellenőrzési tervet (december) Stratégiai szemlélet az éves ellenőrzési tervben

51 Budapest, 2005.február 3. 51 Az éves ellenőrzési terv tartalma A terv gyakorlatilag több évet átfog: a megelőző évről áthúzódók mellett, az adott évben kezdődő és befejeződő, valamint a következő évre átnyúló ellenőrzéseket is tartalmazza Az ellenőrzési terv fő fejezetei •a költségvetés végrehajtásával és a költségvetés előirányzatainak véleményezésével, •a központi költségvetéssel, •a helyi önkormányzatokkal, •a társadalombiztosítási alapokkal, •az elkülönített állami pénzalapokkal •az állam vállalkozói és kincstári vagyonával, •a külföldi támogatásokkal •az államháztartáson kívüli szervezetekkel, •egyéb – az előzőekhez nem sorolható – témákkal, feladatokkal összefüggő ellenőrzéseket tartalmaznak

52 Budapest, 2005.február 3. 52 Az éves ellenőrzési terv megszabja az egyes ellenőrzések legfontosabb jellemzőit (célja, jelentősége, kezdési és befejezési időpontja, a tervezett kapacitás igény – az ellenőri napok számával kifejezve) A vezetői információs rendszer egyik számítógépes programja (a „szekreter”) alkalmas arra, hogy segítse az ellenőrzési terv elkészítését, nyomon kövesse a vizsgálatok előrehaladását, a számvevők munkáját, az ellenőrzések országgyűlési realizálását és a javaslatok megvalósítását

53 Budapest, 2005.február 3. 53 A számvevőszéki munka minősége fejlesztésének alapvető feltétele az emberi tényező és tudás magas fokú hasznosítása Az ÁSZ számvevője egyetemi, vagy főiskolai végzettségű, feddhetetlen magyar állampolgár lehet A Számvevőszék létszáma közel 600 fő A munkatársak 75 %-a felsőfokú végzettségű Az ellenőrzésekben közvetlenül közreműködők aránya 70 % E számvevők közel felének több diplomája van, több mint egyharmaduk okleveles könyvvizsgáló A korszerű belső továbbképzési rendszer súlypontját az ún. legjobb nemzetközi ellenőrzési gyakorlat elsajátítása képezi Középponti jelentőségű az idegennyelv-tudás, elsősorban az EU együttműködésben leginkább használatos angol és francia szaknyelvi ismeretek fejlesztése Humánerőforrás-gazdálkodás

54 Budapest, 2005.február 3. 54

55 Budapest, 2005.február 3. 55 Az ellenőrzési kultúra fejlesztését szolgálja az ÁSZ kapcsolatrendszerének céltudatos építése, fejlesztése Az ÁSZ-nak megállapodásban szabályozott kooperációja és információcseréje valósul meg a Magyar Könyvvizsgálói Kamarával Ugyancsak együttműködési szerződésen alapul szakmai kapcsolata az egyetemekkel, főiskolákkal Kezdeményező közreműködés abban, hogy – az állami akkreditációt követően – a vezetői és pénzügyi ellenőrzés helyet kapjon a graduális felsőoktatási képzésben A Számvevőszék vezető szerepet vállal a pénzügyi rendszerrel és ellenőrzésével, a versenyszférával, a modern vezetéssel, menedzsmenttel foglalkozó társadalmi- tudományos egyesületekben

56 Budapest, 2005.február 3. 56 Az Állami Számvevőszék nemzetközi kapcsolatai

57 Budapest, 2005.február 3. 57 Elsődleges cél az EU követelményeihez is igazodó módszertani- és intézményfejlesztéshez való hozzájárulás A nemzetközi szerepvállalás, különösen az INTOSAI keretében végzett tevékenység a külföldi partnerek számára pénzügyi rendszerünk rendezett működésének egyfajta tükre és garanciája Az ÁSZ-ról szóló törvény módot ad külföldön ellenőrzési, valamint szakértői tevékenység végzésére. Ezzel – kinyilvánított országgyűlési támogatással – a NATO tagsággal, s az EU tagsággal összefüggő aktív nemzetközi szerepvállalásra kap lehetőséget a Számvevőszék

58 Budapest, 2005.február 3. 58 A nemzetközi ellenőrzési szervezetek közül hosszú évek óta a legfontosabb partner az INTOSAI (Számvevőszékek Nemzetközi Szervezete) Kormányzó Tanácsának (értsd: elnökségének) tagja volt Hagelmayer István professzor, aki 1992-ben az ÁSZ képviseletében átvehette a kiemelkedő számvevőszéki teljesítményt elismerő Jörg Kandutsch-díjat Az Állami Számvevőszék (elnöke) 2001-től ismét tagja az INTOSAI Kormányzó Tanácsának, s 2004-től annak elnöke A szervezet XVIII. Kongresszusát 2004-ben az Állami Számvevőszék rendezte Az ÁSZ elnöke töltötte be hosszabb időn keresztül (1992-2001) az 1974-ben létrejött Belső Ellenőrzési Szabvány Bizottság (Internal Control Standards Committee) elnöki tisztségét Az ÁSZ szervezte l997-ben és 2000-ben az I. és a II. Nemzetközi Belső Ellenőrzési Konferenciát A kapcsolatok néhány főbb jellemzője

59 Budapest, 2005.február 3. 59 Kapcsolat az INTOSAI európai regionális szervezetével, az EUROSAI-val, csatlakozás a regionális számvevőszékek szervezetéhez, az EURORAI-hoz Az EUROSAI V. Kongresszusán (Moszkva, 2002 május) az ÁSZ az állami költségvetés végrehajtásának ellenőrzésével összefüggő altéma munkacsoportjának irányítását látta el Közreműködés az EUROSAI 2000 évben létrehozott Képzési Bizottságában, 2002-ben Budapest volt a helyszíne – brit-magyar számvevőszéki együttműködésben – a teljesítmény-ellenőrzési szemináriumnak

60 Budapest, 2005.február 3. 60 Az Európai Unió intézményei közül mindenekelőtt az Európai Számvevőszékkel (Court of Auditors-szal) fejlődött ki együttműködés Az ÁSZ segíti az Európai Számvevőszék olyan ellenőrzéseit, amelyeket az a tagországokban az előcsatlakozási alapok és az EU alapok felhasználása körében végez A tagországok számvevőszékeinek, valamint az Európai Számvevőszéknek az együttműködése elősegíti az ellenőrzések korszerűsítését. Az ÁSZ él az Európai Számvevőszék által felajánlott szakmai gyakorlatok lehetőségeivel

61 Budapest, 2005.február 3. 61 Már Magyarország NATO tagságát megelőzően megtörtént a kapcsolatfelvétel az ÁSZ és a NATO Nemzetközi Számvevő Testülete között Részvételével a Testület éves tevékenységéről szóló jelentések vitájában A védelmi terület ellenőrzésében közreműködő munkatársak részvétele a Testület számvevői részére szervezett továbbképzéseken, szakmai szemináriumokon Az ÁSZ volt a házigazdája 2003-ban Budapesten a Védelmi Ellenőrzési Szemináriumnak

62 Budapest, 2005.február 3. 62 A kétoldalú kapcsolatok szakmai tapasztalatcserékkel, párhuzamos vizsgálatokkal, tematikus szemináriumokkal mozdítják elő az ellenőrzési kultúra fejlesztését Fontos tényezője ennek a partnerintézmények által kínált nemzetközi ösztöndíjas programokban való részvétel Az Állami Számvevőszék az 1998. évi PHARE programból nyert el támogatást intézményfejlesztési céljainak megvalósításához A program középpontjában •az EU csatlakozásból eredő ellenőrzési feladatokra való felkészülés, •a korszerű pénzügyi és teljesítmény-ellenőrzési módszerek adaptálása állt

63 Budapest, 2005.február 3. 63 A támogatást az ún. ikerintézményi együttműködés (twinning – co-operation) keretében használta fel az ÁSZ 1999 – 2001 között a brit, a bajor és a dán számvevőszék szakmai közreműködésével A twinning program során •korszerűsítette, továbbfejlesztette ellenőrzési eljárásait és módszereit, összhangban a nemzetközi ellenőrzési normákkal, építve a legjobb nemzetközi gyakorlat eredményeire •elkészültek a pénzügyi és teljesítmény-ellenőrzési útmutatók és megvalósult az ÁSZ, valamint a kormányzati (minisztériumi) partnerek ellenőreinek továbbképzése

64 Budapest, 2005.február 3. 64 A twinning program 2001. évi zárását követően, kétoldalú megállapodás és finanszírozási konstrukció keretében az ÁSZ tovább folytatja együttműködését fő twinning partnerével, a Brit Számvevőszékkel A 2003. júliusig tartó együttműködési program célja •az újonnan bevezetett pénzügyi és teljesítmény-ellenőrzési módszerek gyakorlati alkalmazásának támogatása, •a SAPARD program elő-akkreditációs, illetve igazoló szervezeti ellenőrzésének segítése, •az ÁSZ további módszertani és stratégiai fejlesztéseinek megalapozása volt

65 Budapest, 2005.február 3. 65 Összegzés

66 Budapest, 2005.február 3. 66 Az Állami Számvevőszék államszervezetben elfoglalt pozíciója „erős” Függetlensége sokoldalúan garantált Az állami ellenőrzés legfőbb szerveként – gyakorlatilag csak a törvényeknek alárendelve – az Országgyűlést szolgálja

67 Budapest, 2005.február 3. 67 Az ÁSZ (elnökének) törvényi kötelezettségei és felhatalmazásai – nemzetközi összehasonlításban is – igen sokrétűek Nemzetközi összehasonlításban is kifejezetten sokszínű és intenzív az ÁSZ kapcsolata a legfőbb szuverénnel, az Országgyűléssel. Erősek az ÁSZ elnökének lehetőségei, jogosítványai a parlamenti kapcsolatok körében Mivel a helyi önkormányzatok gazdálkodását kizárólag az ÁSZ ellenőrizheti – ez is sajátos vonás – egyenrangúan kezeli a központi kormányzat és a helyi önkormányzatok közpénzfelhasználásának ellenőrzését Ennek messzemenő konzekvenciái vannak a feladatstruktúra, az erőforrás allokáció, a munkaszervezés és a szervezeti felépítés terén

68 Budapest, 2005.február 3. 68 Az ÁSZ következetesen végigviszi ellenőrzési tevékenységének, metodikájának az INTOSAI és az EU elveihez, sztenderdjeihez igazítását A 2002-ben kezdődő parlamenti ciklus folyamán eléri, hogy metodikája teljes mértékben megfeleljen a nemzetközi sztenderdeknek Ezt a vonalvezetést számottevően segítették, segítik az igen élénk és tartalmas nemzetközi szakmai kapcsolatok, azok részeként az ÁSZ elnökének és más vezető szakembereinek aktív szerepvállalása, elsősorban az INTOSAI tevékenységében

69 Budapest, 2005.február 3. 69 A Számvevőszék törvényi kötelezettségei – több év átlagában – ellenőrzési kapacitásának 70 %-át lekötik, mindemellett kiemelt stratégiai célja, törekvése, hogy lehetőség szerint a társadalmi és gazdasági szempontból fontos és időszerű kérdésekre, a jelentősebb pénzügyi kockázatokat hordozó területekre, témákra, folyamatokra összpontosítsa erejét A Számvevőszék a civil szférával is építi kontaktusát, él a nyilvánosság lehetőségével, erejével Az Állami Számvevőszék stratégiai célja, mondhatni „küldetése” a hazai pénzügyi ellenőrzési kultúra fejlesztésének előmozdítása

70 Budapest, 2005.február 3. 70 Az ÁSZ tevékenységének hatásfoka, eredményessége nagymértékben függ az Országgyűlés figyelmétől, a (pénzügyi) kormányzat és az ellenőrzöttek partnerségétől Őket szolgálja

71 Budapest, 2005.február 3. 71 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "Budapest, 2005.február 3. 1 Szeretettel köszöntöm az Egyetem hallgatóit 2005."

Hasonló előadás


Google Hirdetések