Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egyszerűsített beszámoló

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egyszerűsített beszámoló"— Előadás másolata:

1 Egyszerűsített beszámoló
Készítette: Baracskainé dr. Boór Judit 2012.

2 2000. Évi C tv.99§-114§. Az egyszerűsített mérleget és eredmény levezetést magyar nyelven kell elkészíteni ,1000 Ft-ban kell az adatokat megadni. A gazdálkodó képviseletére jogosult személy köteles aláírni. A beszámolót a civil szervezeteknek kötelező közzétenni , OBH-nak kell megküldeni évtől ,illeték mentes.

3 1. Az egyszerűsített mérleg sajátosságai
Eszközök (aktívák): Befektetett eszközök: A befektetett eszközök értékhelyesbítése és ezzel összefüggésben az értékelési tartalék kimutatása nem alkalmazható. A tárgyi eszköz, immateriális jószág beszerzési értékét csökkenteni kell: - A beruházási szállítóval szemben fennálló kötelezettségből elengedett összeggel, - A szállítóval szemben fennálló kötelezettségből elengedett összeggel. - Mások által átvállalt összeggel, ilyen esetben az évenként elszámolható értékcsökkenés összegét is módosítani kell. Értékcsökkenést figyelembe kell venni,függetlenül attól, hogy az eredmény nyereség vagy veszteség.

4 1. Az egyszerűsített mérleg sajátosságai
Nem kötelező (számvitel politikai döntést igényel): A hasznos élettartam végén várható maradványértékkel az értékcsökkenést számítani. A civil szervezet döntésétől függően az 100 ezer forint (vagy 50 eFt) egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolható.

5 1. Az egyszerűsített mérleg sajátosságai
Immateriális javak Alapítás-átszervezés költségei itt nem kerülhetnek aktiválásra. Kísérleti fejlesztés aktiválható,ha úgy döntenek. Időkorlátok a terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál(immateriális javaknál és tárgyi eszköznél az écs.-t figyelembe kell venni) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke: max. 5 év, Vagyoni értékű jogok: nincs korlát, Üzletei vagy cégérték: 5 év vagy annál hosszabb Szellemi termékek.: nincs korlát

6 1. Az egyszerűsített mérleg sajátosságai
II. Tárgyi eszközök Nem kötelező alkalmazni: (számvitel politikai döntést igényel) A tárgyi eszközök felújítási munkái számlázott értékének, illetve közvetlen költségeinek aktiválására vonatkozó előírásokat, Az eszköz beszerzéséhez, előállításához közvetlenül kapcsolódóan igénybe vett hitel, kölcsön bankgarancia díja, kezelési díja, üzembe helyezésig terjedő időszakra elszámolt kamat, biztosítási díj, devizahitel árfolyam-különbözete, A beruházás tervezés előkészítés, lebonyolítás, az új technológia elsajátítás (betanítás) díja, Az adott beruházás miatt lebontott és újraépített épület, építmény bontásának költségei, A bekerülési értékben elszámolt kamat összegét csökkenti a beruházásra elkülönített pénzeszköz után az aktiválásig kapott kamat összege.

7 1. Az egyszerűsített mérleg sajátosságai
III. Befektetett pénzügyi eszközök Értékvesztést figyelembe kell venni függetlenül attól, hogy az eredmény nyereség vagy veszteség Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír bekerülési értéke nem tartalmazhatja a beszerzésig felhalmozott kamat összegét. A vételárban lévő kamat itt a bevételeket csökkenti. (A névérték és a kamattal csökkentett beszerzési érték közötti különbözet nem határolható el, pénzforgalmi könyvelés ).

8 1. Az egyszerűsített mérleg sajátosságai
B. Forgóeszközök Készletek (Értékelése számvitel politikai döntést igényel,visszaértékelést nem kell alkalmazni) A saját termelésű készletet (befejezetlen termelést, félkész és készterméket, növendék-hízó- és egyéb állatot) a még várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált haszonnal csökkentett eladási áron is ki lehet mutatni. A készleteket csoportosítani kell: vásárolt és saját, készletekre. A vásároltnál megfizetett, meg nem fizetett készletekre.

9 1. Az egyszerűsített mérleg sajátosságai
II. Követelések Az egyszerűsített mérlegben, a devizában fennálló követeléseket – függetlenül attól, hogy azok állományba vétele pénzbevétellel együtt járt-e – pénzügyi rendezésükig a szerződés szerinti teljesítés napjára a választott devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni. Pénzkiadásból származó követelések között kell felvenni A szervezet által nyújtott kölcsönt Nem beszerzési céllal adott előleget Adótúlfizetés más adónemben fennálló kötelezettség teljesítésére be nem tudott összeget.

10 A vevőkövetelés értékvesztését,leírását ráfordításként,a szállítóval szembeni kötelezettség elengedését,harmadik fél általi átvállalását bevételként elszámolni nem lehet Visszaértékelést ( visszaírást ) az egyszerűsített mérlegben szereplő eszközöknél nem kell alkalmazni

11 1. Az egyszerűsített mérleg sajátosságai
Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó követelések a következők: Az áruszállításból, szolgáltatásteljesítésből származó követelések (vevők) értékét a rendelkezésre álló információk szerint várhatóan kiegyenlítésre kerülő összegre módosított (legfeljebb az elfogadott, számlázott) összegben kell meghatározni A vevőkövetelés értékvesztését, behajthatatlanként való leírását ráfordításként elszámolni nem szabad Jogszerűen igényelt, de a mérlegfordulónapig pénzügyileg még nem teljesített támogatások itt szerepelnek A fizetendő és az előzetesen felszámított áfa költségvetéssel még nem rendezett egyenlegét, függetlenül attól, hogy még nem kellett bevallani, vagy bevallották ugyan, de pénzügyileg a mérlegfordulónapig még nem rendezték előjelének megfelelően itt,vagy a kötelezettségek között kell kimutatni.

12 1. Az egyszerűsített mérleg sajátosságai
III. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír bekerülési értéke nem tartalmazhatja a beszerzésig felhalmozott kamat összegét. A vételárban lévő kamat a pénzügyileg rendezett adóköteles bevételeket csökkenti. A névérték és a kamattal csökkentett beszerzési érték közti különbözet nem határolható el.

13 1. Az egyszerűsített mérleg sajátosságai
IV. Pénzeszközök: Házipénztár és az elszámolási betétszámla, valamint a számvitel politikai döntésnek megfelelő választott módon: A pénzforgalmi nyilvántartásban a követelések között elkülönítetten könyvelt valuta- és devizakészletek forintra átszámított értékét itt kell figyelembe venni. Valutakészletet, a devizaszámlán lévő devizát a pénz tényleges jóváírásakor érvényes devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni. Devizás pénzeszközöket évvégén dec. 31.-i árfolyamon kell értékelni .

14 1. Az egyszerűsített mérleg sajátosságai
Források (passzívák): C. Saját tőke I. Induló tőke (Jegyzett tőke) Az alapítók, a tagok által ilyen címen ténylegesen rendelkezésre bocsátott pénzeszközök és a nem pénzbeli hozzájárulásként ténylegesen átadott eszközök alapító okirat szerint, illetve annak módosításakor az alapító által tőkeemelésre adott pénz és eszköz együttes értéke. Törvényszéki (bírósági ) nyilvántartásba vétel, illetve a cégbírósági bejegyzéskor, cégnyilvántartásba való bejegyzés időpontjával. (Ezt megelőzően kötelezettségek között kell nyilvántartani.) Jegyzett, de be nem fizetett tőke nem lehet!

15 1. Az egyszerűsített mérleg sajátosságai
II. Tőkeváltozás ( eredménytartalék , második számított érték): Az egyszerűsített mérleg szerinti eszközértéknek: (mely az összes forrással egyező) A céltartalékokkal, A kötelezettségekkel, Valamint az induló ( jegyzett ) tőkével, A lekötött tartalékkal, Az egyszerűsített mérleg szerinti eredménnyel (célszerinti tevékenység és vállalkozói tevékenység eredménye), A D. tartalékkal csökkentett összege.

16 1. Az egyszerűsített mérleg sajátosságai
III. Lekötött tartalék Nem szabad rendelkezésű tőke A megfelelő jogcímek alapján (külön nyilvántartásban) A tőkeváltozásból kell lekötni: Azoknak az eszközöknek – az üzleti év mérlegének saját tőke és mérlegfőösszege arányában számított – értékét, amelyek nem forgalomképesek, illetve csak harmadik személy hozzájárulása (engedélye) alapján ruházhatók át A más jogszabály szerint vagy a szervezet saját elhatározása alapján lekötött – kötelezettségek fedezetét jelentő – tartalékot. Más jogszabály szerint vagy a szervezet saját elhatározása alapján lekötött – kötelezettségek fedezetét jelentő vagy saját céljait szolgáló – tartalékot A kísérleti fejlesztés aktivált értékének még le nem írt összegét.

17 1. Az egyszerűsített mérleg sajátosságai
IV. Mérleg szerinti eredmény összetevői Célszerinti (Közhasznú)tevékenységből és Vállalkozási tevékenységből, az eredmény levezetéssel egyező összegben. (analitikus nyilvántartás éves bontásban!)

18 1. Az egyszerűsített mérleg sajátosságai
D.Tartalék: Saját tőkének nem része, Pénzügyileg később realizálódó, az adózás előtti jövőbeni vagyonváltozást mutatja, mely az egyszerűsített mérlegbe beállított, a jövőbeni pénzügyi rendezéskor adóköteles bevételt vagy költséget, ráfordítást eredményező eszközök és források különbözetét jelenti. Negatív előjelű is lehet!

19 1. Az egyszerűsített mérleg sajátosságai
D.Tartalék kiszámítása + Növelő tételek: Az egyszerűsített mérleg eszközoldalra beállított saját termelésű készletek értéke (befejezetlen, félkész és késztermék) A fizetendő általános forgalmi adót nem tartalmazó vevőkkel szembeni követelések A pénzkiadásból származó követelések, a pénzbevételből származó kötelezettségek bevételként még el nem számolható árfolyamnyereségének együttes összege Jogszerűen igényelt, de a mérlegfordulónapig pénzügyileg még nem rendezett támogatások

20 1. Az egyszerűsített mérleg sajátosságai
- Csökkentő tételek: Az egyszerűsített mérleg forrásoldalára beállított, a vásárolt készletek záró állományhoz nem kapcsolódó szállítókkal szembeni kötelezettségek levonható általános forgalmi adót nem tartalmazó összege Immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzéséhez nem kapcsolódó szállítókkal szembeni kötelezettségek levonható áfát nem tartalmazó összege Céltartalék Rövid lejáratú kötelezettségek közül a jövőbeni kiegyenlítésükkor költséget, ráfordítást jelentő kötelezettségek együttes összege.

21 1. Az egyszerűsített mérleg sajátosságai
E. Céltartalékok: Képzése kötelező a várható kötelezettségekre Képezhető a jövőbeni kötelezettségekre (szokásos, rendszeresen, folyamatosan felmerülő költségekre nem képezhető) Céltartalék képzés nem könyvelhető, analitikában szerepel.

22 1. Az egyszerűsített mérleg sajátosságai
F. Kötelezettségek: A devizában fennálló kötelezettségeket – függetlenül attól, hogy azok állományba vétele pénzfelvétellel vagy pénzkiadással együtt járt-e – pénzügyi rendezésükig a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó, választott devizaárfolyamon átszámított forintértéken lehet kimutatni. I. Hosszúlejáratú kötelezettségek Többnyire pénzmozgásból származnak Kapott kölcsönök, hitelek

23 1. Az egyszerűsített mérleg sajátosságai
II. Rövid lejáratú kötelezettségek Pénzbevételből származó kötelezettségek: Kapott kölcsönök, hitelek Társasági adó kötelezettség , Váltótartozást a kiváltott összegben, s nem a visszafizetendő összegben kell kimutatni Jogszabály, vagy államközi megállapodás alapján a tevékenységhez kapott vissza nem térítendő támogatás (ha termelési kezelési költség vagy értékcsökkenés elszámolás nem kapcsolódik hozzá, ha igen egyéb adóköteles bevétel) Munkavállalók személyi jellegű ráfordításaiból levont Szja és járulék kötelezettségek

24 1. Az egyszerűsített mérleg sajátosságai
Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó kötelezettségek A pénzforgalmi nyilvántartásban nem könyvelt, elismert kötelezettségek Szállítóval szembeni kötelezettség (ide nem értve a beruházási szállítókat), A nem áruvásárlásból, a nem szolgáltatás igénybe vételéből, a nem hitel- és kölcsönfelvételből származó, a tárgyidőszakot terhelő, a mérlegfordulónapig meg nem fizetett kötelezettségek (decemberi munkabér, társadalombiztosítási járulék, egyéb) összege A költségvetéssel, a helyi önkormányzatokkal az üzleti évre elszámolt (bevallott), de pénzügyileg a mérlegfordulónapig még nem rendezett adókötelezettségek összege ( TAO, IPA ,Szociális adó) A fizetendő és az előzetesen felszámított általános forgalmi adó költségvetéssel még nem rendezett egyenlege, amennyiben azt a költségvetésbe be kell fizetni, függetlenül attól, hogy még nem kellett bevallani, vagy bevallották ugyan, de pénzügyileg a mérlegfordulónapig még nem rendezték.

25 1. Az egyszerűsített mérleg sajátosságai
Az egyszerűsített mérleg tételeit kötelező leltárral alátámasztani !!!

26 1. Az egyszerűsített mérleg sajátosságai
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Megjegyzés A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak Analitika II. Tárgyi eszköz III. Befektetett pü. eszköz Analitika vagy n.főkönyv B. Forgóeszközök I. Készletek leltár II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök Eszközök összesen

27 1. Az egyszerűsített mérleg sajátosságai
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) Megjegyzés C. Saját tőke I. Induló tőke / Jegyzett tőke Naplófőkönyv II. Tőkeváltozás( eredménytart.) II. Számított érték III. Lekötött tartalék Analitika IV. Tárgyévi eredm. célszerinti Eredménylevezetés V. Tárgyévi eredmény vállalkozási D. Tartalék I. Számított érték E. Céltartalék F. Kötelezettségek Naplófőkönyv és analitika Források összesen:

28 2. Eredménylevezetés A. Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek
Pénzügyileg rendezett nettó árbevételek ebből: Kapott támogatások - alapítói (működési,célszerinti ,továbbutalási) -költségvetési (működési,célszerinti, továbbutalási céllal ) - 1 % SZJA támogatás - egyéb támogatás ( pénzbeli,természetbeni ) Tagdíj Egyéb bevétel Közhasznú /cél szerinti tevékenység árbevételei Vállalkozási tevékenységből származó árbevételek

29 2. Eredménylevezetés Pénzbevételt nem jelentő bevételek:
Egyéb eszköz átadásával, illetve fennálló kötelezettség beszámításával rendezett értékesítési bevétel Adóköteles bevételek Jövedelemadózás alá nem vont bevételek I. Pénzügyileg rendezett

30 2. Eredménylevezetés B. Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások
Ráfordításként érvényesíthető kiadások Anyag és árubeszerzés költségei Személyi jellegű ráfordítások Egyéb termelési és kezelési költségek és ráfordítások

31 2. Eredménylevezetés Ráfordítást jelentő eszközváltozások
Nem pénzben kiegyenlített, nem beruházási célú beszerzések Természetbeni juttatások munkavállalóknak, tagoknak Nem pénzben kiegyenlített ráfordítások

32 2. Eredménylevezetés Ráfordítást jelentő elszámolások
Értékcsökkenési leírás Értékvesztés Kifizetett, vásárolt készletek állományváltozása (+/-) Ráfordítások összesen

33 2. Eredménylevezetés Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
Beruházási kiadások Egyéb kiadások

34 2. Eredménylevezetés C. Pénzügyi eredmény adóköteles változása
D. Pénzügyi eredmény jöv.adózás alá nem vont változása E. Pénzügyi eredmény tárgyévi változása F. Nem pénzben realizált eredmény G. Adózás előtti eredmény ( - adó) H.Adózott eredmény ( - osztalék) Tárgyévi egyszerűsített mérleg szerinti eredmény

35 VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG
2. Eredménylevezetés AZ EREDMÉNYLEVEZETÉS 3 OSZLOPOS ALAPTEVÉKENYSÉG VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN !!!

36 Közhasznúsági melléklet
A közhasznúsági melléklet formanyomtatvány tartalma: a szervezet azonosító adatai, a tárgyévi célszerinti és közhasznú tevékenység bemutatása, a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely, célcsoport, részesülők létszáma és főbb eredményei közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása, a cél szerinti juttatások kimutatása, a szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összege, a közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók !

37 350/2011.(XII.30)Korm r. A közhasznúsági mellékletnek összhangban kell állnia a számviteli beszámoló adataival. Csak közhasznú szervezet van május 31-ig,majd a 2012 és évek beszámolója alapján újraminősítik a közhasznú szervezeteket.2012 évtől csak kettős könyvvezetése lehet,áttérés egyszeresről!


Letölteni ppt "Egyszerűsített beszámoló"

Hasonló előadás


Google Hirdetések