Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázata a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására ( NFA-2012-

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázata a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására ( NFA-2012-"— Előadás másolata:

1 A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázata a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására ( NFA KKV)

2 A pályázati program alapján – kizárólag hazai forrásból, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból – 10 milliárd Ft támogatási keretösszeg áll a pályázók rendelkezésére. Ezen keretösszegből KKV-nál várhatóan új munkahely létesíthető. A pályázat alapján csak induló beruházás támogatható. ( új létesítmény felállítása, meglévő létesítmény bővítése, új termékkel történő diverzifikáció, termelési folyamat alapvető megváltoztatása) A pályázat célja: A Nemzeti Együttműködési Programban és a Magyar Munka Tervben foglaltak alapján a KKV-k fejlődésének, a gazdaságban betöltött szerepük, piaci pozícióik megerősítése,versenyképességük növelése, ezen vállalkozásoknál az új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása.

3 A vállalkozások számára többlettámogatás biztosítása a gazdasági, társadalmi és munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű kistérségekben, településeken. A hátrányos helyzetű munkavállalók, ezen belül az álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése kiemelt összegű kiegészítő támogatással. A területi kiegyenlítő folyamatok elősegítése és a foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése.

4 A pályázók köre: A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telep- hellyel rendelkező KKV-k vehetnek részt az alábbi jogszabályok szerint: a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény szerinti gazdasági társaságok, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 70. §-a szerinti egyes jogi személyek vállalatai, a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló évi CXXXII. törvény szerinti fióktelepek, a szövetkezetekről szóló évi X. törvény szerinti szövetkezetek, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvény szerinti vállalkozók.

5 Nem vehet részt a pályázaton az a szervezet/vállalkozás
amely jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb eljárás alatt áll, amely a pályázatban feltüntetett beruházását a támogatásra való jogosultságáról szóló írásbeli tájékoztatást megelőzően megkezdte, amelynek lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, kivéve, ha számára a hatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, amely az NFA foglalkoztatási alaprészéből korábbi években igénybevett munkahelyteremtő támogatásból adódó kötelezettségét megszegve még nem számolt el, amely az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben a pályázatban megjelölt beruházáshoz munkahelyteremtő beruházási támogatásban részesült, amely az NFA-ból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben elnyert munkahelyteremtő támogatásokkal kapcsolatos kötelezettségeit határidőre nem teljesítette,

6 amely nem felel meg az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló évi XCIX., törvényben előírtaknak, tehát a pályázat benyújtásának időpontjáig nem hajtotta végre az e törvény szerinti béremelést valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállalója esetében, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak,illetőleg a feltételek teljesülésének igazolására nem, vagy nem megfelelő módon kerül sor, amely a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban a munkaügyi központ illetékességi területén csoportos létszámcsökkentést hajtott végre, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában ilyen eljárást megkezdett, és azt nem kívánja megszüntetni.

7 Pályázni csak olyan beruházással lehet az ország bármely
településéből, amely esetében a pályázó: a beruházást legkésőbb november 30-ig befejezi,és a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolását benyújtja, A beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet, építési beruházás esetén rendelkezik a beruházáshoz szükséges elvi hatósági engedélyekkel, a pályázatában szereplő beruházását a munkaügyi központ által a támogatásra való jogosultságról szóló írásbeli tájékoztatás átvételét követően kezdi meg, üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, a tervezett foglalkoztatás megalapozottságát, a beruházás finanszírozási hátterét,

8 meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika, technológia korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát, a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől számított 3 évig folyamatosan fenntartja, és működteti az érintett régióban, a beruházás befejezését követő 90 napon belül a tervezett létszámbővítést megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen, amennyiben a teljes létszámfeltöltés a befogadó nyilatkozat átvételét követően megvalósult, legkorábban a hatósági szerződés aláírásának napjától a régióban legalább 2 éves foglalkoztatási kötelezettséget vállal, A beruházás nettó bekerülési költségének legalább 25%-át saját forrásból biztosítja, a pályázatban megjelölt projekthez más állami forrás igénybevétele esetén nyilatkozik, hogy annak esetleges csökkentett összegű odaítélésekor milyen más módon biztosítja a hiányzó forrást,

9 a támogatás felhasználása során vállalja a közbeszerzésre vonatkozó jogszabály és ebből adódó kötelezettség betartását, amennyiben közbeszerzés a fejlesztését érinti, a beruházás befejezését követően a mérlegében nyilvántartja, aktiválja a megvalósított fejlesztést, a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöket és immateriális javakat. A támogatás odaítélése esetére megfelelő fedezetet ajánl fel: /Amennyiben a vállalkozás január 1-je előtt már működött, továbbá ettől az időponttól működése folyamatos, és ebből legalább 2 évben az adózás előtti eredménye pozitív volt, továbbá azonnali beszedési megbízásra felhatalmazói nyilatkozatot tesz, 15 millió Ft, illetve ez alatti támogatási összeg esetén nem köteles fedezetet felajánlani. Ha a támogatási összeg a 15 millió forintot meghaladja, az anyagi biztosíték kötelezettség a teljes támogatási összegre vonatkozik./

10 Megfelelő fedezet lehet az odaítélt támogatás összegének:
120%-át jelentő, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, vagy 150%-át kitevő permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan, vagy 200%-os kapcsolt fedezet: legalább 50%-át kitevő permentes, forgalomképes, és nem lakás céljára szolgáló ingatlan, vagy 50%-át jelentő feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény és max. 150%-os, a beruházás keretében beszerzett tárgyi eszközökre alapított ingó zálogjog.

11 Elszámolható költségek:
új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, valamint az immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how beszerzése során felmerülő azon költségek, amelyek a Számviteli törvény 1. sz. mellékletében szereplő „A. Befektetett eszközök” mérlegsoron belüli „I. Immateriális javak” 2. és 4., valamint „II. Tárgyi eszközök” 1-3. mérlegtételek körébe tartozó eszközök beszerzésével, megvásárlásával kapcsolatban merülnek fel . Az immateriális javak beszerzésének értéke nem haladhatja meg az eszközök bekerülési értékének 25 %-át.

12 A támogatás alapján nem számolhatók el az alábbi költségek:
a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz bekerülési értéke, ingatlan, földterület vásárlása, gépjárművek bekerülési értéke, szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülő eszközök) bekerülési értéke, bérleti díjak, lízing költségek, az elszámolható költségek a Rendelet 18/A. § (3) bekezdésében meghatározott immateriális javak bekerülési értéke, ha azt a kedvezményezett nem kizárólag a támogatásban részesülő létesítményben használja, a korábban már használatba vett tárgyi eszköz bekerülési értéke, a munkaügyi központ által megküldött írásbeli tájékoztatás átvételét megelőzően felmerült költségek.

13 Nem nyújtható regionális beruházási támogatás:
a Rendeletben meghatározott nagyberuházáshoz, acélipari tevékenységhez, a hajóépítési ágazatba tartozó tevékenységekhez, szénbányászathoz, szintetikusszál-ipari tevékenységhez, halászati és akvakultúra tevékenységet szolgáló beruházásokhoz, továbbá halászati termékek feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz, mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez, mezőgazdasági termékek feldolgozásához, forgalomba hozatalához a Bizottság 1628/2006/EK rendeletének 2. cikk (1) bekezdés p) és q) pontjában meghatározott kizárásos esetekben, a nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére.

14 A támogatás formája: vissza nem térítendő.
A támogatás mértéke: Alaptámogatásként, nem regisztrált álláskereső személy esetén 1,4 millió Ft/új munkahely. (teljes munkaidős foglalkoztatás esetében) Az alaptámogatáson kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni, külön-külön, illetve halmozottan: amennyiben a beruházás hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken valósul meg, új munkahelyenként 200 ezer Ft, vagy amennyiben a beruházás a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban részesített településeken valósul meg, új munkahelyenként 300 ezer Ft,vagy amennyiben a beruházás befejezését követően a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft,

15 d) amennyiben a c) pontban meghatározott álláskeresők közül a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, ennek hiányában a roma érdekképviseleti vagy a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlására a pályázó roma munkavállaló foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 300 ezer Ft, e) amennyiben a beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg, új munkahelyenként 400 ezer Ft. A pályázó így új munkahelyenként 2,5 millió Ft mértékű fajlagos támogatást igényelhet. A pályázatban szereplő beruházási projekthez legfeljebb 120 millió Ft, a hátrányos/leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, településeken megvalósuló beruházáshoz legfeljebb 240 millió Ft támogatás igényelhető. A projektenkénti támogatás összege a legalább 300 új munkahelyet eredményező beruházás esetén legfeljebb további 100 millió Ft-tal növelhető. Ez utóbbi, 100 millió Ft összegű kiegészítő támogatás a leghátrányosabb helyzetű kistérségekből, településekből pályázóknál már 200 új munkahely létesítése esetén elnyerhető.

16 A támogatási intenzitás mértéke:
A támogatás intenzitása - más állami támogatásokkal együtt - nem haladhatja meg az elszámolható beruházási költségeknek a Kormányrendelet 25. § (1) bekezdésében meghatározott mértékét. Hajdú-Bihar megyét érintően 50%. A területi besorolás szerinti támogatási intenzitások - a szállítási ágazat és nagyberuházások kivételével - kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, középvállalkozások esetében 10 százalékponttal növekednek. ( foglalkoztatás oldali és a beruházási oldal vizsgálata – mindig kisebb összeg figyelembevételével)

17 A pályázati dokumentáció ( pályázati felhívás, pályázati útmutató és mellékletei) megtalálható a:
és a honlapokon Pályázatot személyesen nem, kizárólag a beruházás helye szerinti munkaügyi központ részére, postai úton vagy gyorspostai/futárposta szállítás igénybevételével lehet lehet eljuttatni a 2012. február 8-tól március 30-ig terjedő időszakban. Hiánypótlás: Formai szempontból hiányosnak minősülő pályázatok egy alkalommal hiánypótlásra kerülnek.

18 A támogatásról szóló döntés előkészítésénél és a miniszteri
döntésnél az alábbi főbb szempontok és prioritások érvényesülnek: a nyilvántartásban lévő álláskeresők foglalkoztatásának aránya, a pályázat benyújtása előtt meglévő és az új munkahelyek száma, a beruházásban érintett térség, település hátrányos helyzete, kiemelten a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben és településeken létrejövő és működő vállalkozások segítése, a kistérség, település foglalkoztatási helyzete és munkanélküliségi mutatói, termelő tevékenység ellátása, a beruházásnak a térség munkaerőpiacára gyakorolt hatása. A határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatok támogatásáról vagy a támogatási igény elutasításáról - a munkaügyi központ igazgatójának javaslata alapján - a nemzetgazdasági miniszter május 30-ig mérlegelési jogkörében dönt. A támogatásról, annak összegéről, illetve az elutasításról a munkaügyi központ igazgatója az e határidőtől számított 15 napon belül értesítő levélben tájékoztatja a pályázót.

19 MUNKAHELYMEGŐRZŐ TÁMOGATÁS
A munkaerő-piaci válsághelyzetek kezelésének, foglalkoztatási szerkezetátalakítás elősegítésének 2012.évi támogatására indított központi munkahelymegőrző program

20 A Nemzetgazdasági Minisztérium a megyei (fővárosi) kormányhivatalok munkaügyi központjai részére, a munkaügyi központok által decentralizáltan megvalósítandó központi programot indított a munkaerő-piaci válsághelyzetek kezelésének, foglalkoztatási szerkezetátalakítás elősegítésének a évi támogatására. A programra 500 millió forint áll rendelkezésre. A program célja: vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megtartása, a csoportos létszámleépítések megelőzése, a meglévő munkahelyek megtartásának elősegítése, a munkáltatók átmeneti működési problémáinak kezelése, gazdasági szerkezetváltásának, foglalkoztatási struktúraváltásának segítése.

21 A program révén a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprésze központi keretéből külön forráshoz juthatnak azok a munkaügyi központok, amelynek illetékességi területén működő, a kérelem benyújtását megelőző hónapban legalább 50 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal rendelkező, adóváltozások következtében az elvárt béremelést valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállaló tekintetében végrehajtó munkaadó év folyamán olyan csoportos létszámleépítést tervez végrehajtani, amely az adott térség vonatkozásában jelentősnek tekinthető, a térség munkaerőpiacát rendkívül hátrányosan érinti, és a munkaügyi központ munkahelymegőrzés támogatást indokoltnak tart.

22 Munkaerő-piaci szempontból hátrányosabb helyzetben lévő térségekben működő munkaadókat érintve akkor, ha azok legalább 25 fő átlagos statisztikai állományi létszámú munkavállalót foglalkoztatnak. A program esetében ezek közé Somogy, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés megye települései tartoznak, ahol az alacsonyabb létszámot foglalkoztató vállalkozások is támogatáshoz juthatnak. A munkahelymegőrzés célú támogatás havi mértéke munkavállalónként a kötelező legkisebb munkabér összegének legfeljebb a 120 %-a (2012. évben Ft) lehet, és legfeljebb 6 hónap időtartamra nyújtható.

23 A munkaügyi központok a központi forrásra vonatkozó kérelmeiket 2012
A munkaügyi központok a központi forrásra vonatkozó kérelmeiket február 14-től folyamatosan nyújthatják be az NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUMHOZ, melynek végső időpontja június 30-a. A munkaadó munkahelymegőrzést célzó kérelmét a területileg illetékes munkaügyi központ helyi kirendeltségéhez nyújthatja be. A támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtható Nem nyújtható de minimis támogatás mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak, a halászathoz, akvakultúrához (vízi élőlényekkel (növények, állatok) kapcsolatos gazdálkodás, termelés, tenyésztés) kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak, nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak.

24 A munkaügyi központ forrásbiztosításra kérelmet csak abban az esetben terjeszthet be a minisztériumhoz, ha a munkaadó az alábbi speciális feltételeknek megfelel: ha a munkaadó – a kérelem benyújtásának időpontjában létszámleépítéssel érintett telephelyén legalább 50 fő, illetve munkaerő-piaci szempontból hátrányosabb helyzetű térségekben legalább 25 fő átlagos statisztikai állományi létszámú munkavállalót foglalkoztat, és munkaviszony megszüntetésre irányuló szándékát jelzi a munkaügyi központ kirendeltsége felé, vagy ha a működési problémákkal küszködő, a fenti létszámleépítést jelző munkaadó létszámleépítéssel veszélyeztetett vagy felmondás alatt álló munkavállalójának munkaviszonya a munkáltató személyében bekövetkezett jogutódlás eredményeként nem szűnik meg, és a továbbfoglalkoztatásra átvett munkavállalók száma a 25 főt eléri vagy meghaladja, és kellő garancia van arra, hogy az átvett munkavállalók foglalkoztatását az új munkáltató hosszú távon is biztosítani képes, és

25 a munkaadó az adóváltozások következtében elvárt béremelést valamennyi folyamatosan foglalkoztatott munkavállaló tekintetében végrehajtotta, a munkaadó nyilatkozik arról, hogy vállalja a munkavállalóknak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását (melynek megemeléséről a miniszter dönthet), és a munkaadó kérelméhez csatolja az üzleti tervét, valamint a támogatott időszakot követő továbbfoglalkoztatásra és a foglalkoztatás hosszabb távú stabilizálására vonatkozó kibontakozási stratégiáját

26 TÁMOP /1. „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)”

27 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” című projekt négy éves időtartamú, amely ig tart. A projekt megvalósítása től megyei szinten történik. A projekt teljes forrása 6  milliárd 641 millió Ft (működési és támogatási költségek), évi kerete pedig 2 milliárd Forint. A projektbe a tervek alapján 6974 embert kell bevonni, amelyből 1043 főnek romának kell lennie. Terveink szerint a bevont 6974 főből 3787 fő képzésben vesz részt, legalább 5617 fő sikeresen fejezi be az egyéni programját, 2022 fő pedig az egyéni programjának befejezését követő 180. napon foglalkoztatott lesz.

28 A projekt célcsoportjai a következők (álláskeresők):
Alacsony iskolai végzettségűek Fiatalok, pályakezdők 50 éven felüliek GYES-ről, GYED-ről vagy ápolási díjról visszatérők Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett álláskeresők: Ide tartoznak, akik több mint hat hónapja nyilvántartottak, vagy a leghátrányosabb helyzetű kistérségnek minősülő megyét érintő 5 kistérségben, vagy a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006 (IX.30.) Korm. rendelet mellékletében szereplő – területfejlesztés szempontjából a leghátrányosabb kistérségekhez nem tartózó – településeken élnek.

29 Bérköltség támogatás:
Az 1. és 2. célcsoportba bevont munkavállaló esetében a támogatás 90 napra állapítható meg, a munkabér és szociális hozzájárulási adó 100%-ában. 3. célcsoportba bevont munkavállaló esetében 3x3 hónapra nyújtható bérköltség támogatás az alábbiak szerint: 3 hónapig: a munkabér és a szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100 %-os megtérítése, legfeljebb a minimálbér kétszerese és annak szociális hozzájárulási adója erejéig, 3 hónapig: a munkabér és a szociális hozzájárulási adó legfeljebb 50 %-os mértékű támogatása, legfeljebb a minimálbér kétszerese és annak szociális hozzájárulási adója erejéig, 3 hónapig: a szociális hozzájárulási adó támogatás, legfeljebb a minimálbér kétszeresére számolt szociális hozzájárulási adója erejéig.

30 Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás:
Az 1. és 2. célcsoport esetében a bérköltség támogatást követően, legfeljebb 4 hónap támogatás és 2 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamra nyújtható, a munkabér és a szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70 %-os mértékéig, A 4., 5. és 6. célcsoport esetében a támogatás legfeljebb 6 hónap támogatás és 3 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartamra nyújtható, a munkabér és a szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70 %-os mértékéig, Mobilitási támogatások: Munkába járáshoz kapcsolódó helyközi utazás költségeinek megtérítése, melynek maximális mértéke a felmerülő utazási költségek 100%-a, Csoportos személyszállítás támogatása, melynek mértéke a felmerülő költségek 86%-a.

31 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja elérhetősége: Telefon: 52/ Fax: 52/


Letölteni ppt "A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázata a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására ( NFA-2012-"

Hasonló előadás


Google Hirdetések