Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

IdőbeosztásTéma 10.00 - 11.30A sajátos nevelési igény és a differenciálás esetei 11. 45- 13. 15Differenciálási technikák bemutatása 13. 45 - 14.30Szakmai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "IdőbeosztásTéma 10.00 - 11.30A sajátos nevelési igény és a differenciálás esetei 11. 45- 13. 15Differenciálási technikák bemutatása 13. 45 - 14.30Szakmai."— Előadás másolata:

1 IdőbeosztásTéma 10.00 - 11.30A sajátos nevelési igény és a differenciálás esetei 11. 45- 13. 15Differenciálási technikák bemutatása 13. 45 - 14.30Szakmai kompetenciafejlesztés IdőbeosztásTéma 10.00 - 11.30A magatartás rendellenességei, differenciáldiagnosztikája 11. 45- 13. 15A magatartási rendellenességek kezelésének technikái 13. 45 - 14.30A magatartászavar mérése

2

3  testi-mozgásszervi fogyatékos  hallássérült  látássérült  értelmi fogyatékos  beszédfogyatékos  autista  halmozottan fogyatékos  tanulásban tartósan, súlyosan akadályozott  szelektív mutista  hiperaktív

4  A többségi tanulókkal együtt vannak a SNI gyerekek, tanulók.  Minden órán, vagy csak meghatározott órákon.  Gyógypedagógus végzi az egyéni fejlesztésüket.  Fejleszt ő pedagógus végzi az egyéni fejlesztésüket.  Az órai fejlesztés a többségi pedagógus dolga.  Ahány SNI, annyi speciális tervezési sajátosság.

5  Komolyabb tárgyi és személyi feltételek kellenek.  Bizonyos funkciók nem, vagy rendellenessé válnak.  Kognitív funkciókban nem olyan sajátos, mint az érzékszervi vagy az értelmi fogyatékosoknál, ebből a szempontból integrálásuk egyszerű.  Továbbtanulás: erősen beszűkült lehetőségek a speciális eszközigény és a közlekedés nehézségei miatt.  Felmentése a fogyatékosság tudatát is fokozza.  Nincs leutánozható minta.  A fogyatékosság realizálása:  Óvodáskor: elfogadja, természetesnek tartja.  Kisiskoláskor: A külső krízis ideje.  Serdülőkor: belső krízis ideje.  Ifjúkor: szembenéz korlátaival, magára talál. http://www.youtube.com/watch?v=6mL9 oc32d3M

6 Hasznos tanácsok a mozgássérültek integrációjához: • Bátorítani a mozgáskorlátozott tanulót a beszédre. Beszéltetni olyanról, ami érdekli őt, hagyni neki időt, hogy elmondhassa mondandóját. • Soha ne szenteljünk túlzott figyelmet hibáinak. • Speciális eszközök: a könyvtartó, a sorkövető vonalzó, a fehér kartonlap, a könyvjelző. A lapozás segítése fóliával, kartonnal. • A ceruza szivacslabdába helyezése vagy speciális fogantyú használata. Javasolt írásalátét, továbbá puha ceruza használata. • A füzet és könyv alá helyezzünk csúszásgátló fóliát. Az akaratlan mozgások esetén ennek használata megakadályozza az elcsúszást, a leesést. • A táblánál való írást csak abban az esetben alkalmazzuk, ha a lassú járás, írás nem zavarja az osztály többi tagját, és nem kínos a mozgáskorlátozott tanulónak sem. • Túlmozgásos, gyermeknek ne adjunk másolási feladatot a tábláról. Nekik a másolandó szöveget külön lapon a padjukra kell tenni, onnan másoljanak.

7  Enyhén nagyothalló (30-40 dB)  Közepesen nagyothalló (40-60 dB)  Súlyosan nagyothalló (60-70 dB)  Siket (70- dB) mindenki integrálható?

8 v Külső: erőteljesebb mimika és gesztikulálás. v Érzékelés: látásuk sokkal kifinomultabb, eidetikus. v A szájról olvasáshoz sok apró eltérést kell megkülönböztetniük. v Emlékezet: a vizuális és a motoros képzetekből áll össze. v A gondolkodás megelőzi a beszéd fejlődését. v A beszédfejlődés sajátos nehézségei.

9  Szűk, szegényes és differenciátlan szókincs  A kiejtés hibái  Beszédtempó, dallam  Grammatikai hibák, időtartam  Keveset kérdeznek, kimarad a „miért” korszak  Beszédértés: szótöredék, félreértés  Szájról olvasás  A hallókészülékek típusai

10 A sikeres integráció feltételei: -Nagyon jó korai és el ő készít ő nevelést kapnak -Érzelmileg stabilak, jó szociális kapcsolataik vannak halló társaikkal -Nincs egyéb fogyatékosságuk, ami a beszédfejl ő dést gátolná -Korai hangos beszéd nevelés, beszédük érthet ő -Modern hallókészülékek rendszeres használata -Legalább általános intelligencia -Szakemberek elérhet ő sége, akik támogatják a szül ő ket, gyereket és a pedagógust A halló környezet = fejleszt ő környezet

11 Amire figyelnünk kell: A tanuló általános igényeit / beilleszkedés a az iskola normális életébe / és speciális szükségleteit /nyelv és beszéd területén / kell egyszerre figyelemben vennünk. Arcra irányult,érthető beszéd Fontos információk táblára írása,amit a hallássérült tanuló lemásol Tanulópár-rendszer kialakítása, délután segítséget kap a hallássérült tanuló Pontosan kell ismernie nehézségeit és szükség esetén segítséget kell kérnie, a befogadó pedagógusnak is ezt kell erősíteni benne A téma előzetes bejelentése, mielőtt foglalkoznak vele A szülői nevelés igen fontos segítséget ad Fejleszteni kell a szociális integrációt: szituációk, amelyek segítik a halló és hallássérült gyerekek kooperációját Önértékelés fejlesztése:a hallássérültek figyelmét egyéni erősségük és gyengéik felé fordítani http://www.youtube.com/watch?v=bY2ac cRVFww

12  Erősen igénylik, a spontán beszédtanulás csekély.  Minden tárgynál nehézséget okoz a tartalom.  Történelem: a jelentől nem tud elszakadni.  Feladatok: ültetés, világítás, vázlatadás, fogalom magyarázat.

13 à Ha csak kicsi is a látásmaradvány, nincs lényegi különbség a látókkal szemben. à A hallás és a tapintás kifinomultabb, mások a küszöbértékek. à A verbális emlékezet az állandó használat miatt jobb. à A verbalizmus veszélye. à Tárgyészlelés: a kétdimenziós érthetetlen. A részektől halad az egész felé, nincs globális észlelés. à Más világban élnek, a taktilis, akusztikus szaglási és ízbeli benyomásokat bővebb tartalommal éli meg. http://www.youtube.com/watch?v=6fSRg DT-Kco

14 • Alkalmazkodni kell a sajátos információszerzési módhoz, teremtsünk minél több lehetőséget egyéb érzékszervvel történő információszerzésre/hallás, tapintás, szaglás/ • Pontírásos, adaptált munkafüzetek használata • Egyéb speciális eszközök használata pl. domború térképek, tapintható, szemléltető és mérőeszközök • Fontos az optimális osztálybeli helyének kijelölése • Táblára íráskor a szöveget kimondjuk • Használjunk auditív információhordozót, ami a délutáni tanulást segíti /magnós tanulás/ • Nagyobb méretű betű, ábra, szükség esetén a közelebbről való szemlélődés biztosítása A sikeres integráció feltételei:

15  Szociális interakció:közönyösség, magány  Érzelmi élet: gesztus,  Játék, fantázia: változások,  Tanulás: esetleg kimagasló  Kommunikáció: konkrétizmus, kényszertémák  Félelem:  Az autizmusnak széles sprektuma van  Erővel kell kihúzni saját csigaházukból  Végzettségük és társas kapcsolataik szélsőségei http://www.youtube.com/watch?v=zDcyK EPjvuE

16  Vizuálisan mindig jobbak, mint akusztikusan  Verbális memóriájuk kiemelked ő szintje kényszerességb ő l is fakadhat  Félnek a hirtelen változásoktól, emberi reakcióktól  Hajlamosak rátapadni valakire  Kényszereiket engedjük, de szabályozzuk  Érdekl ő dési területeikhez kapcsoljuk az új ismeretet  Keressük meg az agresszió okát, ne megnyugtassuk  Legyenek szabályok, de ne legyenek bemerevült szokások  Figyeljük meg szomatikus igényeiket  Monotónia helyett óvatos kreativitás

17  Csak intim környezetben beszél, első közösségbe lépve megnémul.  Otthon mindenről beszámol, zsarnok.  Nonverbális tevékenységben átlagos, vagy jobb.  Tolmácsot választ.  A környezetváltás önmagában terápia.  Laikus hozzáállással mélyítjük.  Annak kell megszólaltatnia, aki foglalkozik vele.

18 Amire figyelnünk kell: szelektív m Ne kérjünk verbális kommunikációt, vegyük természetesnek, hogy nem beszél. Teremtsük meg a nonverbális kommunikáció változatos formáit. Tanulópár-rendszer kialakítása, akit elfogad. Drámapedagógiai, vizuális, motoros lehet ő ségek adása. Ne kérjünk t ő le szemkontaktust. Érdekl ő dési területének megtalálása, ott foglalkoztatás. A szül ő i nevelés igen fontos segítséget ad Önértékelés fejlesztése:a egyéni er ő sségük kiemelése.

19

20 2 Az idegrendszer kimutatható / nem kimutatható, biológiai / genetikai sérülése. 2 Egyenletes / egyenletlen képességstruktúra az átlagos értelmi szint alatt. Általános, kiterjedt, tartós zavar. 2 A kedvezőtlen környezeti hatás elsődleges / másodlagos ok lehet. 2 Kísérheti tanulási zavar. 2 Az integráció szempontjai.

21  A megértés és a nyelvhasználat lassabban alakul ki, kifejezési nehézség felnőtt korban is.  Elhúzódó “mi ez” korszak.  Aktív/passzív szókincs szűkebb.  Egyféle módon értelmez,  Következetlen hangcserék.

22  Szűk terjedelem, kevésbé tartós, felületes, fáradékony.  Csapongó, szétszórt, hullámzó.  A mennyiségi teljesítménnyel együtt növekszik a hibaszám, hiányozhat a megosztásra való képesség. Lassabban történik a releváns inger szelekciója, az egész tanulási folyamat lelassul.

23 Amire figyelnünk kell: A tanuló általános igényeit / beilleszkedés a az iskola normális életébe / és speciális szükségleteit /nyelv és beszéd területén / kell egyszerre figyelemben vennünk. Konkrét fogalmakat használó, kevés információjú, érthet ő beszéd Többszörös meger ő sítés elve Fontos információk megismétlése, visszakérdése Tanulópár-rendszer kialakítása,egyéni segítséget kap a tanuló Pontosan kell ismernie nehézségeit és szükség esetén segítséget kell kérnie, a befogadó pedagógusnak is ezt kell er ő síteni benne Legyen más területeken sikerélménye, kibontakozási lehet ő sége Fejleszteni kell a szociális integrációt: szituációk, amelyek segítik a többségi és a tanulásban ak. gyerekek kooperációját.

24  Az iskolába lépő gyermekek között 1-3 éves eltérések vannak.  Az általános iskolát elhagyók között az eltérés 3-6 év. (Nagy József)

25  Frontális osztálymunka  A tanár az információ hordozója, átadója  Kevés lehet ő ség a tanulók bevonására  Diák=passzív befogadó  F ő ként verbális közlés csekély interakcióval  Önálló munka  Ugyanazt a feladatot végzi minden tanuló  A tanulók személyiség és képességbeli különbségei nem feltétlenül dominálnak a feladat kiválasztásában.

26 SzempontokFrontális óraKooperatív óra Felkészülés jellegeA tananyag átnézése: -Egy logikus gondolatmenet ű óravázlat elkészítése - szemléltet ő eszközök - várható kérdések, válaszok - az óra logikai menetének végiggondolása -Egy szálon futó interakció megtervezése A tananyag átnézése, hogyan lehet kooperatívvá tenni: -Milyen részei vannak, amik önállóan feldolgozhatóak -Szövegek írása, -Eszközök elkészítése -Fénymásolás -Több szálon futó interakció megtervezése

27 SzempontokFrontális óraKooperatív óra Felkészülési id ő Valószín ű leg kevesebbValószín ű leg több További felhasználhatóság Valószín ű leg egy az egyben újra lehet használni Az óra kezdeteMotiváció: tanári motiváció, a figyelem felkeltése valamilyen módon Teremrendezés Csoportalakítás Motiváció: el ő zetes tudás aktiválása, felel ő sök kiválasztása stb. Az óra alatti segítésMagyarázat, kérdés- felelet frontálisan Kiscsoportok segítése, egyéni vagy kiscsoportos segítségadás, személyes jelleg ű A tanár mozgásaBehatárolt: olyan helyen, hogy mindenki lássa Járkál a csoportok között, odahajol stb. A tanár hangerejeHangos, hogy mindenki hallja Halk, személyes

28 SzempontokFrontális óraKooperatív óra Téri távolságHivatalosBizalmas vagy társasági Leginkább szükséges tanári tulajdonságok -Jó beszédkészség -Hatásos kommunikáció, hogy le tudja kötni a gyerekeket - fegyelmezési készség - pontosság - érthet ő ség - jó magyarázási készség - állandó koncentráció -Jó szervez ő készség - határozottság - az id ő pontos bemérése, betartása - jó kapcsolatteremtési készség - megosztott figyelem -Alkalmazkodási készség -Nyitottság -Kreativitás Értékelésnél-Az egyének munkájának értékelése felelettel, teszttel -Az egész osztály magatartásának értékelése -Csoportok érékelése -Egyéni és csoportos értékelés -Módszerek váltakoztatása -Szociális készség fejlesztése

29 1. Tartalmi differenciálás: különböz ő tananyagok kínálata, els ő dleges az érdekl ő dés 2. Követelmények differenciálása: különböz ő szinteken folyik az oktatás → pedagógiai hozzáadott érték 3. Módszertani differenciálás: ugyanaz a tartalom más-más megközelítés ű utakon

30  Eszközhasználat választás lehetősége  Tankönyvek, munkalapok  Auditív, vizuális, audiovizuális eszközök  Szemléltetés  Saját készítésű eszközök (tanár, tanuló)  Csak verbális úton oldják meg

31 1. Individualizált tanulás 2. Páros munka 3. Csoportmunka 4. Projektmunka 5. Differenciált rétegmunka 6. Kooperatív csoportmunka A könyvnyomtatás történetének feldolgozása (írás, olvasás, technika, rajz, matematika) Mindenki válassza ki, melyik feladatlappal dolgozik (ugyanaz a tartalom, eltérő mennyiséggel) Mindenki válasszon magának posztot a csoportban! (moderátor, hangulatfelelős, időfelelős, anyaggyűjtő) 4 1 6

32 1. Individualizált tanulás 2. Páros munka 3. Csoportmunka 4. Projektmunka 5. Differenciált rétegmunka 6. Kooperatív csoportmunka Beszéljétek meg egymás között a feladat feldolgozás módját! Az azonos jelet kapók keressék meg az asztalukat! Beszéljétek meg a feladatot a helyeteken! 2 5 3

33 1. Auditív csatorna 2. Vizuális csatorna 3. Motoros-taktilis csatorna 4. Reflektív-impulzív 5. Csendben-zajban 6. Egyedül-másokkal 7. kombinációk  Figyeljetek!  Zsákbamacska játék (pl. betűfelismerés)  Mindenki egyszerre/csoportokban  A szemléltetés előnye és nehézségei  Hangosan gondolkodás 1 3 6 2 4

34  Differenciálás a módszerválasztásban  Differenciálás a tanítás szervezési módjában  Differenciálás a szemléltetésben, speciális eszközökben  Differenciálás az értékelésben


Letölteni ppt "IdőbeosztásTéma 10.00 - 11.30A sajátos nevelési igény és a differenciálás esetei 11. 45- 13. 15Differenciálási technikák bemutatása 13. 45 - 14.30Szakmai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések