Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bruckner László ELTE, Bárczi 2009.02.17.  Akkor leszek igazi feln ő tt, ha dolgozni fogok.  Ahhoz, hogy dolgozhassak, tanulnom kell.  Munkába állni.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bruckner László ELTE, Bárczi 2009.02.17.  Akkor leszek igazi feln ő tt, ha dolgozni fogok.  Ahhoz, hogy dolgozhassak, tanulnom kell.  Munkába állni."— Előadás másolata:

1 Bruckner László ELTE, Bárczi 2009.02.17

2  Akkor leszek igazi feln ő tt, ha dolgozni fogok.  Ahhoz, hogy dolgozhassak, tanulnom kell.  Munkába állni nem könny ű dolog.  Ki fog nekem segíteni?  Muszáj lesz feln ő tt koromban is tanulni, de megéri.

3  Lemorzsolódás átl. 4-7 % közötti, de a belép ő évfolyamokon jelent ő s (11.évf.: 15%), kb. évi 5-600 tanuló  Hol kezd ő dik a feln ő tt élethez kapcsolódó kudarcok sorozata?  Túlkorosság, bukás miatt; valódi ok: motiválatlanság, kudarckerülés (szakmától való elidegenedés csak 4. helyen)  Kt.126. §: egyéni ütemterv, el ő készít ő 9. osztály (2008. szept.1. )  Hiányos felkészítés a munkavállalásra  Hiányzó tananyag, tréning, szemlélet...  Hiányzó kapcsolatrendszer (iskola – munkaadók - munkaügyi szervezetek - civil szolgáltatók)  Az oktatási és foglakoztatási szolgáltatások rendszere nem kapcsolódik össze • Nincs nyomon követés, utógondozás

4  Munkakör-elemzésekre alapozott moduláris szakképzési rendszer, rész- szakképesítés lehet ő ségével  A modularizált programok el ő nyei: • Egyéni haladási ütem • Képességeknek megfelel ő képzettségi szint • Tananyag helyett kompetencia-központú • Feln ő ttképzés lehet ő sége  B ő vül ő és sz ű kül ő lehet ő ségek az új OKJ-ban (kb.400 szakképesítés)  Strukturális átalakulások (képzés, vizsgarendszer, adaptáció)

5  Szakképz ő évfolyamok: fókuszban a munkavállalói kompetenciák  Önálló életvezetés: hiányzó gyakorlatok, különösen küls ő helyszínen  Kedvez ő tendencia: a képzési repertoár 9-r ő l 18-ra n ő tt 2003 óta  Jó gyakorlatok: tanuljunk egymástól! (51-52.o.)  Javaslat: az MHGY egészüljön ki szakmai képzéssel, növekedjék a gyakorlati óraszám-aránya  Visszaiskolázás? Lemorzsolódás?  Finanszírozás: kiegészít ő szakképzési, gyakorlati normatívák (9-10. évf. is!)  Tananyag-fejlesztési igények; továbbképzés  Utókövetés: munkában 10- 60%, nagy helyi eltérések, TF-sal párosulva szignifikánsan jobb eredmények – hiányzó kapcsolati háló a foglalkoztatási és civil szektorral  Várható szakember-képzési kompetencia-igény: feln ő ttképzés, (újra)foglakoztatásba való bevonás el ő feltételeként (30%-os hajlandóság)

6  4. iskolatípus SNI tanulók számára: a „gyakorlati iskola” (Praktijkonderwijs, 1995- ) • „szakképzettség helyett munkát” – társadalmilag is elfogadott cél • SNI, IQ 55-80 (az ok nem dönt ő ) • Alapiskola: integráltan 6. osztályig, szül ő itt szembesül • 12-19 éves korosztálynak, rugalmas hosszúságú képzésben (átl. 4-5 év) • Nagyon er ő s iskola – tanuló – szül ő kapcsolat • Gyerekközpontú oktatás

7  Szakképzés : • 22 modul, munkáltatók által országosan elfogadott (pl.. takarítás, eladás, konyhai tevékenység, kertészet, ügyfélszolgálat) • (Mo: rész-szakképesítés!) • Jellemz ő en küls ő gyakorlat, egyedi (!) képzési helyen • Motivált (iskolai munkába is bevont) tanulók, 0% lemorzsolódás • Tanúsítvány: 80 db. személyes, munkavállalási és szakmai kompetenciáról hitelesen

8  Iskolai tanulói nyomon követés: portfolió, folyamatos mérés mellett; megalapozott pályatanácsadás  Er ő s érdekeltség és kapcsolat a helyi munkaadókkal, lehet ő leg már a képzést ő l kezdve  Munkába állítás támogatása: szerz ő déses viszonyban, az iskola által fizetett jobcoach szolgáltatóval  Utókövetés 1-4 évig (átlagosan 1,5év): a fiatalok 75%-a tartós munkavállaló lesz

9  A munkavállalói kulcskompetenciák (keyskills) változásai:  a hagyományos, kognitív tudást reprezentáló (IQ) elvárások háttérbe szorulása;  legf ő bb munkáltatói elvárások: alkalmazkodni tudás, fejleszthet ő ség, csapatban való munkavégzés  Konyhai asszisztens képzés üzemi nagykonyhai gyakorlattal - Veszprém, 2006.

10  A sikeresség el ő feltétele: a tanulói felkészítés a munkavállalásra  Legf ő bb elemei:  Önértékelés, pályatervezés, egyéni terv  Munkába állással kapcsolatos ismeretek  Álláskeresési technikák, tréning  Beilleszkedés a munkahelyi közösségbe  Segít ő szervezetek megismerése, kapcsolatfelvétel

11 1. Motivációk és képességek felmérése, tervezés 2. Munkapiaci lehet ő ségek felmérése 3. Személyes kapcsolatrendszer feltérképezése 4. Álláshirdetés gy ű jtése, rendszerezése 5. Információ gy ű jtése a konkrét állásról 6. El ő zetes telefonos egyeztetés lebonyolítása 7. Önéletrajz készítése 8. Felvételi beszélgetés 9. Szerz ő déskötés 10. Munkába állás, próbaid ő 11. Beválás és utánkövetés 12. Kezdeti kudarcok kezelése 13. Munkanélküliség kezelése

12 1. Dolgozni megyek ! 2. Mindig pontosan érkezem 3. Átöltözöm munkaruhába 4. Köszönök a munkatársaimnak 5. Figyelek az utasításokra 6. Eligazodom a jelzések alapján 7. Rendet tartok munka közben 8. Biztonságos munkavégzésre törekszem 9. Tudok másokkal együtt dolgozni 10. Elfogadom a kritikát 11. Ha kell, segítséget kérek 12. Igazodom az elvárásokhoz 13. Elfogadom, ha sokat és gyorsan kell dolgozni 14. Megfelelően használom az eszközöket és gépeket 15. Figyelmesen és pontosan dolgozom 16. Igyekszem gyorsan és jól dolgozni 17. Ügyelek környezetem tisztaságára 18. Udvarias és barátságos vagyok 19. Tiszteletben tartom mások tulajdonát 20. Rendszeresen járok dolgozni 21. Telefonálok, ha beteg vagyok 22. A munkával együtt jár az adminisztráció 23. A munkámért fizetség jár – a pénznek értéke van 24. Tudom, mi a kötelességem 25. Ismerem a jogaimat 26. Dolgozni jó!Dolgozni megyek !Mindig pontosan érkezemÁtöltözöm munkaruhábaKöszönök a munkatársaimnakFigyelek az utasításokraEligazodom a jelzések alapjánRendet tartok munka közbenBiztonságos munkavégzésre törekszemTudok másokkal együtt dolgozniElfogadom a kritikátHa kell, segítséget kérekIgazodom az elvárásokhozElfogadom, ha sokat és gyorsan kell dolgozniMegfelelően használom az eszközöket és gépeketFigyelmesen és pontosan dolgozomIgyekszem gyorsan és jól dolgozniÜgyelek környezetem tisztaságáraUdvarias és barátságos vagyokTiszteletben tartom mások tulajdonátRendszeresen járok dolgozniTelefonálok, ha beteg vagyokA munkával együtt jár az adminisztrációA munkámért fizetség jár – a pénznek értéke vanTudom, mi a kötelességemIsmerem a jogaimatDolgozni jó! Dolgos Dani dolgozik...

13 10. Elfogadom a kritikát Lista ElőzőKövetkező

14 Út a felnőttkorba...  Aktivitás: népesség: 43,6%, fogyatékossággal él ő k: 16,6%, (értelmi fogyatékosság 8,8%)  Fokozódó arányú továbbtanulás okai (szociális, és nem munkaer ő -piaci)  Jellemz ő betöltött munkakörök: alkalmazotti (nem feltétlenül a szakmai kompetencia a dönt ő )  Állás nélküli szül ő k mintája (50% felett!)

15  A többségi szakiskolainál kedvez ő bb mutatók (Pályakezd ő munkanélküliség: átl. 19%, szakiskolai: 33%)  Az „újratanulás” okai: szociális ellátás (csp) miatti ellenérdekeltség (ciprusi példa)  Nem a tanult képzésnek megfelel ő szakterületen dolgoznak...  Munkatapasztalat-szerzés, duális képzés és a tartós munkavállalás összefüggései  A foglalkoztatás akadálya lehet a feln ő ttképzési ellátatlanság (hiányzó képzés a célcsoport számára)

16 Az esetleges kudarcok okai:  Gyakorlatlanság a munkahelykeresésben  Beilleszkedés fokozott nehézsége  A segítségnyújtás lehet ő ségei kevéssé ismertek el ő ttük  A munkaszerz ő désben foglaltak jelent ő ségét kevéssé mérik fel  Az anyagi megbecsülésükkel való megelégedettségük kényszer ű séget takar  Munkahelyváltás legf ő bb oka: „rossz légkör” (42%)  Az állandóság igénye kiszolgáltatottságot jelent  A fogyatékossággal él ő fiatalok szakképzése az egyik legfontosabb esélyteremt ő, esélyegyenl ő séget el ő segít ő tényez ő helyzetük javításában.  90%-uk segítségnyújtást igényelne a munkába állás kezdeti id ő szakában

17  El ő zetes ismeretek, tapasztalatok hiánya  Egyéni érdekérvényesítési képességek sérülése  Sajátos egyéni gondok  A beilleszkedés kritikus id ő szaka  Felkészítetlen munkaadók  Felkészületlen segít ő szervezetek  Járatlan utakon...

18 2014. 07. 03. Mi a Támogatott Foglalkoztatás? Speciális munkaerő-piaci szolgáltatás hátrányos helyzetű emberek nyílt piaci foglalkoztatásának elősegítésére Kinek szól? SVA – tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott, részképesség zavaros, autista ill. 2005-től látássérült ügyfeleknek Miért egyedülálló? Partnerségen alapuló modell, amely képessé teszi a fogyatékkal élő ügyfelet hogy fizetett munkát találjon a nyílt munkaerőpiacon, a munkáltatóknak pedig értékes munkaerő foglalkoztatását teszi lehetővé hosszú távon Miért sikeres? A TF szolgáltatás mind a munkavállalónak, mind a munkáltatónak személyre szabott, igény szerinti támogatást nyújt a foglalkoztatás teljes ideje alatt.

19 2014. 07. 03.  Definíció A Támogatott Foglalkoztatás Szolgáltatás (TF) az értelmi sérült embereknek nyújtott személyre szabott munkaerő-piaci szolgáltatás, amely mind a munkavállaló mind a munkáltató számára széleskörű, hosszú távú támogatást nyújt. A Támogatott Foglalkoztatás célja, hogy a sérült emberek emberi méltóságuk megtartásával- egyéni szükségleteinek megfelelő, személyre szóló segítség mellett- normál munkahelyen, az elvégzett munka értékének megfelelő fizetésért dolgozhassanak.

20 2014. 07. 03.  Két ügyfél: munkavállaló és munkáltató  Integrált foglalkoztatás: normál munkahelyen, nem fogyatékos munkatársak között  Rendszeres, fizetett munka  Egyéni igényekre reagáló, személyre szabott támogatás  Támogatás időkorlát nélkül  Felkészítés a munkavállalásra és támogatás a munkahelyen: munkapróba, munkatársak felkészítése, betanítás, munkahely megtartás  Választási lehetőség biztosítása (védett / integrált, képességek, érdeklődési kör stb.)

21 2014. 07. 03.  Kapcsolatfelvétel, tájékoztatás, személyes interjú  Komplex felmérés  Pályaorientáció, pályatanácsadás  Munkavállalói alapkészségek fejlesztése, motiváció erősítése  Munkapróba  Egyéni fejlesztési terv  Munkahely feltárás, munkaközvetítés  Munkáltatók számára információ, tanácsadás, támogatás  Munkatársak felkészítése, munkahelyi betanítás  Munkahely megtartás, utókövetés egyéni és csoportos formában  Folyamatos, igény szerinti támogatás a munkáltatóknak

22  a (tovább)foglalkozatás feltétele a (tovább)képzés  a képzés el ő feltétele az arra való felkészítés  hiányzó alapkompetenciák  a speciális szakképz ő kben felhalmozott tudás és tapasztalat predesztinál...  kialakulatlan módszertan (iskolarendszeren kívüli képzések)  hiányzó (komplex felkészültséget nyújtó) szakember-képzés

23 2014. 07. 03.  adófogyasztóból adófizet ő  szolgáltatást élvez ő kb ő l együttm ű köd ő ügyfelek  elkülönülés/ elkülönítés helyett egyenl ő bánásmód (szegregációból az integrációba)  kiutalt segélyek helyett konkrét segítség  közös csoportfelmérések helyett egyéni szint ű felmérés

24  Munkanélküli járadék  Álláskeresést ösztönz ő juttatás  Nyugdíj el ő tti munkanélküli segély

25  Foglalkoztatás b ő vítését szolgáló (bér)támogatás  A foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok átvállalása  Részmunkaid ő s foglalkoztatás támogatása  Munkahelyteremtés támogatása  Munkahely meg ő rzés támogatása

26  Képzésben történ ő részvétel támogatása  Vállalkozóvá válást el ő segít ő támogatás  Önfoglalkoztatóvá válás támogatása  Intenzív álláskeresés támogatása  Megváltozott munkaképesség ű ek elhelyezkedésének támogatása

27  Közhasznú munkavégzés támogatása  Munkaer ő piaci programok támogatása  A csoportos létszámleépítés hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatás (MEB) A támogatások forrása Munkaeröpiaci Alap központi és decentralizált keretrészei Döntéshozók: MAT megyei munkaügyi tanács mmk kirendeltség

28  Munkaközvetítés munkaer ő igény bejelentés és nyilvántartás  Munkaer ő -piaci és foglalkoztatási információ nyújtás öninformáció (www.afsz.hu) Foglalkoztatási Információs Tanácsadó (FIT) Rehabilitációs Információs Centrum (RIC) Rendezvények (állásbörze, pályaválasztási kiállítás)  Tanácsadás munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, térségi foglalkoztatási

29  Feladatai: - információs rendszer m ű ködtetése - ügyfelek megkeresése - tájékoztatás, orientálás, tanácsadás - akadályok feltárása - együttm ű ködési tervkészítése - bevonás a tréningekbe - ügyintézés, álláskeresés támogatása - alkalmasság tisztázása - ügyfél és munkaadó közvetítése - támogatások „közvetítése” - beilleszkedés segítése - kapcsolattartás (képz ő, mmk, munkáltató)

30 Kapcsolatrendszerek  Ügyfél és segít ő (adottságok, lehet ő ségek, célok összhangja)  Segít ő és munkaadó (közvetítés, beilleszkedés segítése)  Segít ő és munkaügyi szervezet (információk naprakész biztosítása, lehetséges támogatások, munkaadókra vonatkozó információk)

31 Kapcsolat a munkaügyi szervezettel  Kirendeltségi munkatársak  Rehabilitációs munkacsoport  FIT, RIC  Pályaválasztási tanácsadó  Közvetít ő  Vállalati kapcsolattartó

32 A segít ő  Személyisége  Képzettsége Felkészítés, továbbképzés Folyamat!  Szakmai ismeretek megszerzése  Ügyfélcsoport sajátosságainak ismerete  Etikai kérdések – személyes adatok védelme

33 A szolgálat (segít ő tevékenység) teljesítésének értékelése Mennyiségi – konkrét mér ő számok Min ő ségi – bánásmód, szakmai tevékenység min ő sége,  Szempontrendszer kialakítása  Értékelési terv készítése  Értékelési formák – el ő zetes, közbens ő (folyamatba épített), utólagos

34  Terminológia: • Tartósan akadályozottak= megváltozott munkaképesség ű ek és fogyatékos személyek  Munkanélküliség személyiségre gyakorolt hatása: • Diszharmónia, kisebbségi érzés, félelem, szorongás („mínusz-szituáció”)  Mo.:1990-t ő l strukturális munkanélküliség

35  EU: 1990-t ő l filozófia-váltás: passzív ellátás helyett aktív megoldások  Okai: • Jelent ő s kiadás-növekedés • Foglalkoztatottak száma csökken  Megoldás: • Integrált foglalkoztatás b ő vítése • Védett foglalkoztatás súlyosan fogyatékosok számára Foglalkoztatási tv. (1991. évi IV.) • Munkaügyi kp-ok alapfeladata a fogl.rehab., munkaer ő -piaci (re)integráció • 1998: rehabilitációs munkacsoportok kialakítása • Tanácsadás, informálás, álláshely-feltárás, munkaközvetítés • Aktív eszközök: munkahelyteremtés, munkabér-, képzés támogatása

36  Fogalmak, definíciók, terminológia nem egységesek  Megmaradt képességek felmérése sem történik meg (rehabilitáció el ő feltétele)  Nincs egyéni szükségletek szerint tervezett rehab. pr. (ÁFSZ: csak töredék)  Civil szféra bevonása véletlenszer ű  Szakmai standardok kidolgozatlanok  A tartós eredményt hozó aktív eszközök csak sz ű k réteget érnek el, csak átmeneti megoldás a közhasznú foglalkoztatás

37 Kiindulási pontok:  A megváltozott munkaképesség újraértelmezése  Dokumentumelemzés  Empirikus felmérések a szolgáltatási rendszerekr ő l, aktív eszközökr ő l  Interjúk a sikeres modellekr ő l  kutatástervezés Elvi alapvetés:  A fogyatékosság fogalma  A fogyatékos személyek jogai  Esélyegyenl ő ség elve (pl. f ő áramba helyezés)  Integrált foglalkoztatás prioritása  Az egészségügyi, oktatási, foglalkoztatási és szociális rendszerekben összehangoltan megvalósuló rehabilitáció igénye

38 Hagyományos eszközök:  Passzív programok= jövedelempótlás (segélycsapda!)  Aktív programok= 1.speciálisak, egyes csoportokét támogatók 2.f ő áramúak, minden azonos élethelyzetben lév ő személynek kínált támogatás Korszer ű eszközök  Mainstreaming = fokozottan személyre szabott módon a f ő áramba helyezést részesíti el ő nyben  Els ő dleges eszköze: nyílt munkaer ő -piaci alkalmazás

39  A társadalmi és területi kohézió er ő sítése  Extra munkaer ő -kínálat, életciklus-elv támogatása  Munkavállalást ösztönz ő rendszerek kiépítése  Munkaer ő -piaci igények jobb összehangolása  Helyi közösségek mobilizálása  Munkavállalók, munkaadók adaptációs képességének javítása  Legális foglalkoztatás, önfoglalkoztatás el ő segítése  A humán t ő ke-beruházások növelése

40  A megmaradt, fejleszthet ő képességek diagnosztizálásához vizsgálati protokoll és módszertan kidolgozása  A személyközpontú szolgáltatások kiépítése  Mindenki számára hozzáférhet ő legyen  Személyre szóló, valós igényeket elégítsen ki  Hosszú távon integrált foglakoztatást célozzon meg  A szolgáltatást végz ő k szakmailag felkészültek legyenek

41  Kb. 800 ezer rokkantsági nyugdíjas, ebb ő l 460 ezren nyugdíjkorhatár alatt  Kb. 200 ezren rendszeres szoc. járadékot is kapnak  2006-ban kb. 750 milliárd Ft kiadás  Évente 30-40 ezer új rokkantsági nyugdíjas  Arányuk nem magasabb, mint a fejlett országokban  Nem a rendszerbe kerül ő k száma nagy, hanem közülük a munkavállalóké alacsony  10% dolgozik bejelentve (fejlett országok: 30-50%)  30-50% dolgozik bejelentés nélkül (150-200 ezer f ő )!  Hiányzó rehabilitációs szolgáltatások  Elavult min ő sítési rendszer

42  Új szempontú min ő sítési rendszer  Az egészségkárosodás mértékének megállapítása mellett a fejleszthet ő munkaképességet vizsgálja  Személyre szabott segítségnyújtást céloz  Els ő ként a rendszerbe újonnan belép ő ket érinti (2008. jan. 1-t ő l)  Évi 300-350 ezer szakért ő i vizsgálat, EU-s szakmai normák alapján  Országos Rehabilitációs és Szociális Szakért ő i Intézet kialakítása, foglalkoztatási szakemberekkel kiegészült orvoscsoportban  Foglalkozási és Szociális Hivatal, munkaügyi hálózat feladatai b ő vülnek:  Átképzési támogatás  Bértámogatás  Munkaközvetítés  Álláskeresési tanácsadás  Pszichológiai segítségnyújtás

43  Rehabilitációs id ő szakra, legfeljebb 3 évre rehabilitációs járadék  Összege azonos a rokkantsági nyugdíjjal  Együttm ű ködési kötelezettséggel jár  Folyósítás ideje alatt célzott, védett foglalkoztatási lehet ő ség biztosítása  Várható rehabilitációs esélyek: az új belép ő k 30- 40%-a számára  Évi kb. 25 ezer rehab. járadékot igénybe vev ő b ő l kb. évi 5-6 ezer új megvált. munkakép. foglalkoztatott  EU forrás: 60 milliárd Ft  20 f ő feletti cégek: 5%-os foglalkoztatás a célcsoportból, vagy rehab. hozzájárulás  Évi kb. 30-40 ezer védett munkahely támogatása  Munkahelyteremt ő beruházások támogatása

44  Értelmi fogyatékos feln ő ttek a szociális biztonság peremén...  Lassú változás a családtámogató szolgáltatások területén  Szakképzésük jelenleg kevéssé készít fel a munkavégzésre; projektszint ű kezdeményezések jellemz ő ek  Feln ő ttképzésük rendszerszinten megoldatlan; képz ő k képzése most kezd ő dik  Alacsony foglalkoztatás szint, hiányzó módszertani ajánlások, protokollok  A szemléletmódbeli változás megindult  A modellkísérleti id ő szak után a fenntartható m ű ködés kialakítása elkezd ő dött  Ezt a folyamatot egyértelm ű en támogatja a foglalkoztatottsági arány növelésére irányuló társadalmi és gazdasági elvárás

45  Köszönöm figyelmüket! bruckner.laszlo@gmail.com 20/415-0454


Letölteni ppt "Bruckner László ELTE, Bárczi 2009.02.17.  Akkor leszek igazi feln ő tt, ha dolgozni fogok.  Ahhoz, hogy dolgozhassak, tanulnom kell.  Munkába állni."

Hasonló előadás


Google Hirdetések