Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Regionális Egészségügyi Tanácsok feladatai és lehetőségei a régió szakellátási kapacitásának fejlesztésében RET ülés Veszprém, 2008.február 15.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Regionális Egészségügyi Tanácsok feladatai és lehetőségei a régió szakellátási kapacitásának fejlesztésében RET ülés Veszprém, 2008.február 15."— Előadás másolata:

1 A Regionális Egészségügyi Tanácsok feladatai és lehetőségei a régió szakellátási kapacitásának fejlesztésében RET ülés Veszprém, 2008.február 15.

2 A.A Regionális Egészségügyi Tanácsok jogszabály szerinti feladatai B.A RET által készítendő kapacitástanulmány vázlata C.Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Egészségügyi fejlesztései Az előadás felépítése

3 RET-re vonatkozó jogszabály 361/2006. (XII. 28.) Korm. Rendelet - az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról

4 8. § (1)-(2) Szakellátási kapacitás (a továbbiakban: kapacitás) előzetesen befogadható, amennyiben a) címzett támogatás szakmai programja, b) központi költségvetésből támogatott egyéb beruházás, c) európai uniós pályázat, d) az Új Magyarországért Fejlesztési Tervben foglaltak, e) egyéb regionális fejlesztések, f) népegészségügyi programok megvalósítása többletkapacitások befogadását igényli. A kapacitások előzetes befogadásánál figyelembe kell venni, hogy a befogadásra kerülő kapacitás várható éves teljesítményének finanszírozott összege nem haladhatja meg a) a költségvetési törvényben rendelkezésre álló források, és b) a befogadással összefüggésben megszűnő szerződés következtében felszabaduló finanszírozás együttes összegét.

5 8. § (4)-(5) (4) A RET az (1) bekezdés szerinti befogadási kérelmet véleményezi, és az azonos szakmai feladatra beérkezett több kérelem esetén a befogadásokra vonatkozóan rangsort állapít meg, valamint a befogadásra javasolt egészségügyi szolgáltatások fenntartható finanszírozására a megvalósítás teljes időszakára és az azt követő két évre vonatkozóan pénzügyi hatásvizsgálatot készít a költségvetési egyensúlyt célzó kormányzati programban foglaltak figyelembevételével. A pénzügyi hatásvizsgálat a javasolt befogadással összefüggő feltételek meghatározását, továbbá a befogadással összefüggő, felszabaduló kapacitásra vonatkozó javaslatot is tartalmazza. A RET a rangsort és a pénzügyi hatásvizsgálatot a befogadási kérelem beérkezését követő 30 napon belül a miniszternek megküldi. (5) A miniszter a RET általi felterjesztés megérkezését követő 10 napon belül a befogadásra vonatkozó javaslatát a RET által a fenntartható finanszírozásra vonatkozóan készített pénzügyi hatásvizsgálattal együtt megküldi a pénzügyminiszternek.

6 8. § (6)-(7) (6) Amennyiben a RET az (1) bekezdés szerinti befogadási kérelmet nem véleményezi vagy nem támogatja, a miniszter a kapacitásbővítési kérelem elbírálása érdekében az ellátási érdek fennállásának eldöntéséhez megkéri az ÁNTSZ véleményét. Amennyiben az ellátási érdek fennáll, a miniszter 10 napon belül gondoskodik a (4) bekezdésben foglalt pénzügyi hatásvizsgálat elkészítéséről, majd azt - a befogadással kapcsolatos javaslatával együtt - haladéktalanul megküldi a pénzügyminiszternek. (7) A pénzügyminiszter az (5) vagy (6) bekezdés szerinti javaslat beérkezését követő 15 napon belül értesíti a minisztert a befogadással történő egyetértéséről a Tv. 11. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján, illetve annak elutasításáról és az elutasítás indokolásáról.

7 8. § (8)-(10) (8) A miniszter a pénzügyminiszter (7) bekezdés szerinti értesítésének beérkezését követően haladéktalanul értesíti a befogadást kérő személyt, az OEP-et és az illetékes RET-et a döntéséről, és a befogadással összefüggésben megállapított feltételekről. (9) A (8) bekezdésben foglalt értesítést a pályázó a támogatás kérésére irányuló szakmai programjához csatoltan nyújtja be. (10) Az (1) bekezdés szerinti támogatás iránti igény elutasítása esetén a miniszter a pályázó előzetes kapacitásbefogadását törli. A támogatási igény elfogadása esetén a beruházás megvalósulását követő 30 napon belül az illetékes megyei egészségbiztosítási pénztár (a továbbiakban: MEP) a külön jogszabályban foglaltakat is figyelembe véve finanszírozási szerződést köt az egészségügyi szolgáltatóval.

8 7. § A RET által a Tv. 16. §-ának (10) bekezdése alapján létrehozott járóbeteg-szakellátási kapacitásoknak a Tv. 16. §-ának (11) bekezdése alapján történő felosztása során a Tv. 16. §-a (11) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő szolgáltatók közül előnyben kell részesíteni azokat, amelyek ellátási területén a) a Tv. hatálybalépését követően megszűnt az aktív fekvőbeteg-szakellátás, vagy b) az aktív fekvőbeteg-szakellátás kapacitása a régiós átlagot meghaladóan csökkent, vagy c) valamely szakmacsoport vonatkozásában 50%-osnál nagyobb a kapacitáscsökkenés mértéke.

9 Érdemes tudni… (1) •1. § (2) A 2006. évi CXXXII. tv. 4. §-ának (1) bekezdése alapján elkészített kapacitás-felosztási javaslatot a miniszter a RET-eknek elektronikus és nyomtatott formában küldi meg. •4. § (1) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) vagy a fenntartó a szolgáltatói kapacitások tartós kihasználatlanságáról írásban tájékoztatja az illetékes RET-et, a RET pedig a régióban működő, fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatókat. •4. § (2) A tartósan kihasználatlan és a Tv. 5. §-ának (1) bekezdése alapján felszabaduló kapacitásoknak a Tv. 5. §-ának (3) bekezdése szerinti újraosztására a régión belül felosztott kapacitások éves, június 30- ig esedékes felülvizsgálati eljárása során van lehetőség.

10 Érdemes tudni… (2) 6/A. § (1) A Tv. 9. §-ának (1) bekezdése alapján az 1. számú mellékletet érintő átcsoportosítási kérelem (e § alkalmazásában a továbbiakban: átcsoportosítási kérelem) nem irányulhat krónikus fekvőbeteg- szakellátási szakmacsoportba tartozó kapacitás aktív fekvőbeteg- szakellátási szakmacsoportba történő átcsoportosítására. (4) Az átcsoportosítási kérelemnek tartalmaznia kell: a) az egészségügyi szolgáltató fenntartójának egyetértését igazoló dokumentumot, b) az átcsoportosítás részletes szakmai indokolását, c) az egészségügyi szolgáltató és fenntartója nyilatkozatát az átcsoportosítás pénzügyi fedezetéről, d) az egészségügyi szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy biztosítani tudja az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló rendelet által előírt személyi és tárgyi feltételeket az átcsoportosítással érintett szakmák tekintetében, e) az egészségügyi szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az átcsoportosítással létrejövő állapot nem ütközik az egészségügyi szolgáltató által pályázatban vállalt kötelezettségekkel, és megfelel a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról szóló rendeletben meghatározott feltételeknek, f) az illetékes szakmai kollégium véleményét, amennyiben meglévő szakmacsoportban új szakma jön létre.

11 Érdemes tudni… (3) (5) A Tv. 9. §-ának (2) bekezdése alapján a döntés során a miniszter figyelembe veszi: a) az egy ágyra jutó lakosságszám adatokat, b) az intézmény előző finanszírozási évre vonatkozó egy ágyra jutó forgalmi adatait, c) az átcsoportosítással érintett szakmák kihasználtságára vonatkozó adatokat, d) a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényt, e) az átcsoportosítás eredményeként bekövetkező intézményi teljesítményvolumen-változást, és annak finanszírozási vonzatát, f) az ÁNTSZ területileg illetékes regionális intézetének arra vonatkozó véleményét, hogy az átcsoportosítás nem veszélyezteti az ellátási kötelezettség teljesítését, és a csökkentett kapacitású szakma tekintetében nem jár a szakmai színvonal csökkenésével; g) az illetékes szakmai kollégium véleményét, h) az OEP álláspontját.

12 •Vezetői összefoglaló •I. A régió bemutatása - helye, szerepe a magyar társadalomban és gazdaságban •II. Az egészségügyi ellátórendszer jelenlegi kapacitása, teljesítménye és a régió lakosainak szükséglete, azok viszonya (I.) •III. A régió egészségügyének SWOT analízise •IV. A régió egészségügyi ellátórendszerének javasolt fejlesztési irányvonala a kapacitások mértéke és elhelyezése szerint •Források – Felhasznált Irodalom •Mellékletek

13 A Regionális Egészségügyi Tanácsok által készítendő kapacitástanulmány vázlata

14 Vezetői összefoglaló •Alapvető jellemzők és trendek •Jelenlegi kapacitás és ellátórendszeri hiányok és többletek •Javaslatok a fejlesztések (átrendezés) irányára

15 I. A régió bemutatása - helye, szerepe a magyar társadalomban és gazdaságban 1.általános adatok bemutatása (a régió elhelyezkedése, nagysága, lakosságszáma, kistérségek) 2.demográfiai helyzetkép (népmozgalmi adatok bemutatása (5-10 évre visszamenőleg), korfa, várható élettartam, elvesztett életévek száma, kórházi morbiditási adatok a fő betegségcsoportokban, halálozási, haláloki adatok) 3.gazdasági helyzetkép (GDP alakulása, a régió jövedelemtermelő képessége, beruházások mértéke, foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás, munkanélküliség, eltartottság, szociális helyzetkép) 4.jogszabályi háttér 5.régiós és országos mutatók összehasonlító elemzése, összefüggések megállapítása I. A régió bemutatása - helye, szerepe a magyar társadalomban és gazdaságban

16 II. Az egészségügyi ellátórendszer jelenlegi kapacitása, teljesítménye és a régió lakosainak szükséglete, azok viszonya (I.) 1.A régió egészségügyi rendszerének jelenlegi helyzete (kistérségi és megyei bontásban) •Földrajzi elhelyezkedés, hozzáférhetőség szempontjából •Lakossági szükségletek szempontjából –kiemelt figyelemmel a népegészségügyi problémát jelentő krónikus betegségekre, gondozásra szoruló krónikus betegek ellátási igényeire •Kapacitás szempontjából, ezen belül egyes ellátási formák és szakmák adatainak külön elemzése –sürgősségi prehospitalis és hospitalis ellátás, hemodinamikai ellátás, onkológiai ellátás, rehabilitáció, otthoni szakápolás

17 II. Az egészségügyi ellátórendszer jelenlegi kapacitása, teljesítménye és a régió lakosainak szükséglete, azok viszonya (II.) •Teljesítmény és kapacitáskihasználtság szempontjából –éves OEP finanszírozott betegforgalmi adatok elemzése kistérségi és megyei bontásban szolgáltatónkénti és a biztosítottak lakhelye szerinti megosztásban •Humánerőforrás helyzet feltárása, elemzése –orvosoknál szakmánként, egyéb diplomások, ápolási személyzet –létszám és munkaidő órakeretek bemutatása, 2.A régiós és országos ellátási mutatók összehasonlító elemzése, összefüggések megállapítása

18 III. A régió egészségügyének SWOT analízise –Erősségek- (Strengths) –Gyengeségek - (Weaknesses) Jelen helyzetben a fentiek lefordíthatóak: többletek és hiányok –Lehetőségek – (Opportunities) –Veszélyek – (Threats)

19 IV. A régió egészségügyi ellátórendszerének javasolt fejlesztési irányvonala a kapacitások mértéke és elhelyezése szerint 1.A fejlesztési/ változtatási szükségszerűség meghatározása. Stratégiai irányvonal meghatározása 2.A kapacitások szakmánkénti elemzése és javasolt mértéke, azok indoklása 3.Konkrét területi (kistérségi, megyei) javaslatok a főbb szakmai területek, ellátási típusok fejlesztésére 4.Humánerőforrás fejlesztési és képzési javaslatok

20 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Egészségügyi fejlesztési lehetőségei 2007-2013

21 A nemzeti fejlesztési terv elemeinek kapcsolata Új Magyarország Fejlesztési Terv KEOP TIOP TÁMOP ROP -ok EKOPGOP Akcióterv

22 A Nemzeti Fejlesztési Terv elemeinek hierarchiája  Operatív Programok 2007-2013  Prioritási tengelyek  Intézkedés  Konstrukció - Projekt  Akciótervek 2007-2008  Pályázatok Új Magyarország Fejlesztési Terv foglalkoztatás és növekedés 2007-2013

23 Az Operatív Programok költségvetésének tervezete Operatív programok Forint%Eü mdFtEü arány Gazdaságfejlesztési GOP674,09,46 %? 15-253 % Közlekedés KÖZOP1721,524,73 %? Társadalmi megújulás TÁMOP 933,313,1 %647 % Államreform ÁROP40,60,59 %2-35 % Elektronikus Közigazgatás EKOP 99,51,45 %88 % Társadalmi infrastruktúra TIOP 538,957,62 %269,951,2 % Környezet, energia KEOP1053,615,18 %? Közép-Magyarország KMOP 430,36,06 %286 % Regionális programok ROP 1190,316,49 %50-555 %

24 A TIOP egészségügyi konstrukciói Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése (2. prioritás) •Regionális járóbeteg-szakellátó hálózatok létrehozása (2.1) –Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése 2.1.2 –Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése 2.1.3 •A fekvőbeteg szakellátás intézményrendszerének felkészítése a struktúraváltásra (2.2.) –Sürgősségi ellátás fejlesztése – SO1, SO2, PIC 2.2.2 –Struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban 2.2.4 –Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása 2.2.5 –Infrastruktúra fejlesztés az egészségpólusokban 2.2.7 •Információtechnológiai fejlesztések az egészségügyben –Intézményen belüli betegazonosítási rendszerek fejlesztése 2.3.1 –Elektronikus közhiteles nyilvántartások és Ágazati Portál 2.3.2 –Mentésirányítási rendszer fejlesztése 2.3.4

25 Megyei kórház Közepes méretű városi kórház Városi kiskórház Külső telephely Ápolás krónikus ellátás Alapszakmák fejlesztése, sürgősségi osztály Járóbetegell., egynapos sebészet, szűrés, mentés Regionális központi kórház Progresszív ellátások, Sürgősségi centrum központi műtőblokk intenzív Területi szinten tervezett struktúra-átalakítás és profiltisztítás: mi a reális időigénye és ki biztosítja a koordinációt? Alapellátás, járóbetegellátás, szűrés, mentés Rehabilitációs szakkórház

26 TIOP 2. prioritása: 2.1.2. konstrukció kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése  Egyfordulós nyílt pályázat  Támogatási keretösszeg: 25 milliárd Ft  Elnyerhető összeg: 500 MFt-1 000 MFt  Támogatás mértéke 90-95 %  Kedvezményezettek köre: Azok a kistérségi többcélú vagy intézmény fenntartói társulások, illetve a fenntartók közös szervezetei, melyek területén a pályázat beadásának időpontjában nem működik közfinanszírozott járóbeteg rendelőintézet (70 szakorvosi órát nem éri el), illetve előzetes befogadással bíró ilyen irányú fejlesztés nem folyik.  Modellszámítások kellenek a fenntarthatósághoz!!!  Támogatható tevékenységek köre: építés, eszközbeszerzés, ICT, projektmenedzsment (8%, max 80 MFt), előkészítés költségei (5 %, max 30 MFt)

27 A kistérségi járóbeteg-szakellátás fejlesztése

28  Előkészítés költségei 5 %  Előleg a támogatási összeg 25 %-a erejéig  Projekt menedzsment költségei 4- 8 %, maximum összeggel;  A projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyi jellegű költségek és járulékaik;  Támogatás a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető;  Önrész biztosítható: bankhitel, számlapénz, bankbetét, önkormányzati költségvetési forrás, ingatlan (értékbecslés alapján)  A TIOP intézkedések a Közép-Magyarországi régió területén kívüli régiókból pályázható  Formai kritériumok ellenőrzése (adatlap, nyilatkozatok);  Jogosultsági ellenőrzés (szolgáltató, tulajdonviszonyok, projekt időtartama, stb.) TIOP 2.1.2. Pályázati feltételek Elszámolási szabályok

29 „A pályázónak vállalnia kell, hogy a beruházás zárásától számított öt évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett biztosítja, hogy a fejlesztés tárgyát képező ingatlan rendeltetésében és az ingatlannal kapcsolatos tulajdonviszonyban változás nem történik.” „A fejlesztés eredményeképpen létrejött intézményt a pályázatban vállalt szakmai feladatok ellátásával a projekt lezárásától számított 5 évig fenntartja és biztosítja a működését.” TIOP Pályázati feltételek Fenntartási kötelezettség

30 TIOP 2. prioritása: 2.1.2. konstrukció kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése Alapvető kérdések a zöldmezős fejlesztésekhez:  Szükséglet elemzése (20-30-40 ezer fős populáció, morbiditás, mortalitás)  Humánerőforrás biztosítása: szakorvosok  Szakmai tartalom és együttműködések más szolgáltatókkal, szociális szektorral  Előzetes kapacitásbefogadás  Beruházás-építés nagyságrendje: fenntarthatóság és méretgazdaságosság

31 A beérkezett R1 és R2-es pályázatok lehetséges rangsora Sorszám 2.1.3 R1 fejlesztés „kiskórházakban” 2.1.2. kistérségi zöldmezős járóbeteg szakrendelő fejlesztése 1 MórAba 2 ZircVelence 3 VárpalotaErcsi 4 5

32 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A Regionális Egészségügyi Tanácsok feladatai és lehetőségei a régió szakellátási kapacitásának fejlesztésében RET ülés Veszprém, 2008.február 15."

Hasonló előadás


Google Hirdetések