Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magyar nép őstörténete és vándorlása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magyar nép őstörténete és vándorlása"— Előadás másolata:

1 A magyar nép őstörténete és vándorlása
Kr.e. 500 k. vált magyar önálló néppé a nyugat-szibériai sztyeppe északi peremén – termelő és lovas nomád életmód, sztyeppei vándorlás – török hatás Kr.u.500 k. új szállásterület: Magna Hungária (Julianus barát) Kr.u. 8. sz. szétválás – egy részük helyben maradt másik felük a kazár birodalomba költözött – Levédia (kazár: kettős fejedelemség, rovásírás) egy néptöredék a Kaukázuson túlra (szavárd magyarok) A 9. sz. első fele elszakadtak a kazároktól Etelköz: törzsszövetség, kabarok csatlakozása honfoglalás ( ) Vitatott kérdések: a nyelv eredete (finnugor, török) az őshaza helye életmód (nomád v. félnomád, letelepült) Feltételezett magyar őshazák

2 Magyar külpolitika 1. Csatlakozás Európához
A honfoglalás után folytatódó kalandozó hadjáratok (zsákmányszerző) miatt a Magyar Nagyfejedelemség egész Európával hadban állt 955. (augsburgi), (balkáni vereség) →ez az út nem járható tovább Géza ( ) - kalandozó hadjáratok lezárása, béke a szomszédokkal - a két nagyhatalom közül (Német és Bizánci Birodalom) a német befolyás mellett 972. német papok és szerzetesek 973.Quedlinburg – magyar-német szövetség 996. István házassága a bajor herceglánnyal, Gizellával István ( ) is német segítségre támaszkodott egyházszervezés, államszervezet kiépítése, német katonai támogatás (Koppány, Ajtony, Gyula) ellen koronát a pápától kért (a német vagy bizánci politikai függés elkerülése) Mo. szuverén állam A pápa Esztergomot a független érsekség rangjára emelte – önálló egyháztartomány Békepolitika A jeruzsálemi zarándokút megnyitása (Gellért) II. Konrád támadásának visszaverése (1030) Halála után – válságos idők Magyar külpolitika 1. Csatlakozás Európához Német Császárság – hűbéri függésbe - Orseolo Péter (1045), Salamon (1074) német vazallus, I. András visszaveri III. Henrik támadásait – 1051, 1052 Pápai hűbér elismerése (VII. Gergely) - I. László Salamon ellenében mellé, Szt. István, Imre, Gellért szentté av. bizánci segítséggel lett király I.András (↔ Péter), I. Géza (↔ Salamon) – bizánci korona – szimbolikus függés Keleti nomád népek támadásai (besenyők, úzok, kunok) - I. Szent László visszaveri

3 Magyar külpolitika 2. Expanzió
Balkáni orientáció I. László - Salamon halála (1087) után kilépett az invesztitúraháborúban a pápát támogató koalícióból Horvátország (előtte pápai hűbér) Kálmán ismét pápapárti – lemond az invesztitúra jogáról, 1102(-1918) horvát-magyar perszonálunió 1105. Közép-Dalmácia (velencei háborúk) II. Béla – Bosznia (Ráma) III. Béla – bizánci támogatással került trónra, de Mánuel halála után visszaszerezte a Bizánc által elfoglalt területeket a hanyatló Bizánci Birodalom helyébe lépve növelni akarta a balkáni befolyást (címerébe felvette a bizánci kettős kereszt szimbólumot) francia feleség – nyugati kapcsolatok II. András alatt Halics központi kérdéssé – tucatnyi hadjárat, kudarc az V. keresztes hadjáratban való résztvétel, fia, Béla számára eljegyzi a nikaiai császár lányát kun kérdés – a Német Lovagrend behívása a térítésre, de miután függetlenedni akartak, kiűzte (1225) Kedvezőtlen változások IV. Béla 1241. tatárjárás – nem kap segítséget (III. Ince↔ II. Frigyes harca) Bábenberg-örökség – a cseh királyság győzelme – II. Ottokár Magyar külpolitika 2. Expanzió II. András külpolitikája Az utolsó árpádházi királyok már csak védekező harcokat a belső széthúzás miatt Utolsó jelentős vállalkozás morvamezei csata (IV.Kun László, Habsburg Rudolf↔ II. Ottokár)

4 A magyar társadalom fejlődése 1.
létszám: 870 k lovas harcos (kb %-a a férfiaknak X5 (családtagok) ezer • törzsszövetség: élén Álmos (gyula: hadvezér) és Kurszán (kündü: szakrális fejedelem) állt (a kettős fejedelemség, 904-ben, Kurszán halálakor szűnt meg) • törzsenként telepedtek le, a központi ter. a Megyer törzs szállása volt (bomló törzsi-nemzetségi sz.) • A törzsfők (= úr > uruszág, egy-egy országrész urai voltak, megerősített földvárakban szálltak meg. •A társadalmi berendezkedéssel kapcsolatban két változat: kevésbé fejlett a társadalom: törzsi előkelők és szabad harcosok alkotják a törzset. Ebben a változatban a fegyveres nomád pásztorok indultak zsákmányt szerezni Nyugat-Európába. A másik elméletnél már magasabb szinten volt a társadalmi szerveződés: a törzsfők és nemzetségfők( bő), a fegyveres kíséret és a szolgálatra kényszerített szabadok (ínek) alkották a törzset. a törzsfők és a katonai kíséret alkotta a kalandozó csapatokat. A cél itt nem csupán a zsákmányszerzés, hanem a kíséret eltartásához szükséges javak beszerzése. + szolgáltatásokra kötelezett alávetett népek, + hadifogoly rabszolgák az előkelők háztartásaiban

5 A Szent István-kori társadalom
• király - hatalmát az ország területének kétharmadát kitevő földbirtokai alapozták meg (patrimoniális királyság = az államszervezet a királyi földbirtokon alapul). Ez a hadszervezet alapja is: - A királyi földbirtokon (várbirtokok) élő hadakozó elemek (várnép+ várjobbágyok) + kisbirtokos közszabadok • előkelők: nagybirtokosok - betelepült lovagok, országos méltóságok pl. ispánok (comes) és egyházi előkelők középréteg: vitézek (miles) –kisebb birtokkal rendelkeztek, földjeiket szolgák művelték – a király, illetve az előkelők mellett teljesítettek fegyveres szolgálatot. • közrendű szabadok (vulgaris) szegény, saját földjén gazdálkodik, adózik(szabadok dénárja) a királynak • személyileg szabadok a vendégek (hospes) – szabad költözési jog, uradalmak kötött állapotú népessége – nincs földtulajdona, szolgálattal tartozik pl. várispánságok katonái és katonatisztjei (várjobbágyok) , udvarházak udvarnokai , a várjobbágyok kisebb birtokadományban is részesülhettek, s ezáltal lehetőségük nyílt a felemelkedésre is. • szolgák, rabszolgák

6 Gazdasági élet (XI-XII.sz.)
Szent István jövedelmei Honfoglalás kora: legeltető állattartás, földművelés (köles) önellátó kézművesség (falvakban, házaknál) XI-XII.sz. önellátó gazdálkodás vadtaljváltó földművelés (túróeke, sarló) vásáros helyek – távolsági kereskedelem, városok III. Béla jövedelmei

7 XII-XIII.sz. társadalomfejlődés
Nagymértékű birtokadományozások (III. Béla, II. András) Főurak: bárók (nagybirtok, magánhadsereg= bandérium, méltóságok) Középréteg: a szabad , földdel rendelkező, katonáskodó réteg (a XIII. századtól serviensek) magát csak a király alattvalójának vallotta, Aranybulla 1222 • bárók követelései (egész vármegyék adományozásának, méltóságok halmozásának, az idegenek birtokszerzésének és hivatalviselésének tilalma) a serviensek kiváltságai: az adómentesség (cserébe védelmi kötelezettség a szabad végrendelkezés joga, a szállásadás alóli mentesség csak a király bíráskodhatott felettük, ellenállási záradéka a világi és egyházi előkelőknek jogot adott az ellenállásra, 1232: Zala megyei szerviensek bíráskodási jogot nyertek saját ügyeikben (nemesi vármegye kezdete) Élükre a király nevezett ki főispánt. Ítélkezéssel az ún. szolgabírák foglalkoztak. familiaritás = a kisebb földbirtokosok egy-egy nagyobb úr famíliájába szegődtek, védelmet keresve más nagyurakkal szemben. A familiárisok hűséggel, tanáccsal, katonai szolgálattal tartoztak uruknak, háború esetén az oldalán harcoltak, békeidőben igazgatták birtokait vagy bíráskodtak helyette. A familiárisok szolgálatait az úr különféle javadalmazásokkal “hálálta meg”: pénz, fegyverzet, ruházat, ellátás szolgált fizetségül, a leghűségesebbek pedig abban reménykedhettek, hogy uruk birtokadományt jár ki számukra a királynál. (nem hűbériség = nem jár földbirtok adománnyal, felbontható) egységes jobbágyság (XIII.sz.-ra)

8 Királyi jövedelmek Károly Róbert idején
Mátyás bevételei

9 Városfejlődés a középkori Magyarországon
IV. Béla – az első szabad királyi városok (nyugati típusú városok, királyi birtokon német hospesek betelepítésével) Károly Róbert visegrádi királytalálkozó – Bécset megkerülő kereskedelmi útvonal értékálló aranyforint nemesfémbányászat felvirágoztatása Luxemburgi Zsigmond egységes mértékrendszer Buda árumegállító jogot kap – az ország gazdasági központja városszövetségek – bányavárosok, erdélyi, szepességi szász városok, tárnoki városok Az 1405-ös országgyűlésre a szabad királyi városokat (2-2 képviselő) – az összes 1 szavazattal kevés (30-35) a korabeli Angliában 200 k.,kis népesség, tőkeszegény, gyenge céhes ipar (14.sz.-tól) A központosított királyi hatalom nem tud rájuk támaszkodni (gyenge gazdasági erő, csekély politikai szerep) 12-13.sz. Tárnoki városok 7 db (Buda, Pozsony, Nagyszombat, Sopron, Bártfa, Kassa és Eperjes + Pest Bányavárosok (Körmöc-, Selmec-, Besztercebánya) Személynöki városok (Székesfehérvár, Esztergom) Szász városok (?) (Brassó, Szeben) Mezővárosok – 800 (XV.xz.) - helyi piac, főleg mezőgazdasággal, a földbirtokosnak évi egy összegű adó, háziipar, nincs városfal

10 Társadalom, gazdaság 14-15.sz.
Nagy Lajos és az évi törvények megerősítette az egyes társadalmi csoportok jogállását kilenced bevezetése, jobbágyi terhek egységesek az Aranybulla megújítása a nemesség alapvető szabadságjogait biztosította. módosítások az Aranybullához képest: - A szabad örökítési jog megszüntetése, az ősiség törvénye értelmében a birtok nemzetségen belül apáról fiúra szállt, a fiúágon kihalt nemzetségek birtokai pedig a háramlási jog révén a királyra szálltak vissza. A nemességet erősítette az „egy és ugyanazon szabadság” kimondása (minden nemes egyenlő jogokkal rendelkezik). Egységes jobbágyság: Apró falvakban éltek, gazdálkodásuk és szolgáltatásaik alapja a telek volt, mely belső (ház és kert) és külső (szántó, rét és erdőrész) telekből állt. A szántót – a nyomáskényszernek megfelelően – minden évben máshol mérték ki. A jobbágy a telek alapján rótta le szolgáltatásait földesurának: cenzus=pénzadó két részletben kilenced = terményadó banalitások = évi háromszori ajándék munkajáradék = fuvarozás az egyháznak: tized a gabona és a bor után az államnak: kapuadó

11

12 Nagy Lajos külpolitikája
Az Anjou-kor társadalmi változásai Nagy Lajos külpolitikája Károly Róbert kiskirályok leverése 150 királyi vár - a váruradalmakat honor-birtokként csak használatra Bárók = országos méltóságot viselők – saját zászlaja alatt katonaságot =bandérium I. Lajos már idegen zsoldosokat is, magyarok is itáliai zsoldba (Toldi Miklós)

13 Törökellenes küzdelmek
Luxemburgi Zsigmond 1389. rigómezei csata után viharos török terjeszkedés 1396. nikápolyi csatavesztés – I. Bajazid 1402. Timur Lenk legyőzi Bajazidot – török válság Hadszervezeti reformok 1397. telekkatonaság (a nagybirtokosok a vagyonuk arányában vonuljanak hadba (20 jobbágy után 1 íjászt) déli végvárrendszer – Ozorai Pipó –átengedte a királyi jövedelmeket e célra a déli egyházi méltóságok betöltetlenül, a birtokok jövedelmei is erre idegen zsoldosok vazallus államok De német király (egyházszakadás) 1419-től a huszita háborúk kötik le

14 Törökellenes küzdelmek a XIV–XV. században
Hunyadi serege: familiárisok + zsoldosok - nehézlovasság – a szpáhik inkább könnyűlovasok - könnyűlovasság, gyalogosok – a szekérvár védelmében, cseh páncélos gyalogosok, mozgékony harci szekereken tüzérség Mátyás Állandó zsoldossereg 15000 lovas, gyalogos

15 Nándorfehérvár

16 Székely és szász székek Erdélyben


Letölteni ppt "A magyar nép őstörténete és vándorlása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések