Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egységes Kérelem 2012 Gödöllő, 2012.04.25. GAK Nonprofit Közhasznú Kft.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egységes Kérelem 2012 Gödöllő, 2012.04.25. GAK Nonprofit Közhasznú Kft."— Előadás másolata:

1 Egységes Kérelem 2012 Gödöllő, 2012.04.25. GAK Nonprofit Közhasznú Kft.

2 Jogszerű földhasználat • június 9. (2012. jún. 11.): földhasználóként bejegyzett ügyfél • önhibáján kívül: igazolás egyéb okirattal • tulajdonos is, ha ő a támogatott • családi gazdaság: vezető/tag, aki az EK-t benyújtja

3 Elektronikus benyújtás • egységes kérelem • kapcs. adatváltozás: • módosítás, pontosítás, visszavonás • MePAR változásvezetés • vis maior bejelentés (kivéve ügyfél elhalálozása esetén) • másodvetés bejelentése (AKG!) • AKG egyéb bejelentési kötelezettség teljesítése (középmély lazítás, zöldtrágyázás) -> máj 15-től csak elektronikusan! • mg-i kockázatkezelés I. pillér (agrárkár-enyhítési hozzájárulás összegének meghatározása, kockázatközösséghez önként csatlakozni kívánó termelőnek csatlakozási szándéka Melléklet, spec. dok: postai úton!

4 Határidő • B enyújtás: május 15. június 9-ig (2012. június 11-ig) szankció mellett benyújtható (-1%/munkanap) • Módosítás: május 31-ig június 9-ig (2012. június 11-ig) szankció mellett módosítható (-1%/munkanap) • Pontosítás: június 9. (2012. június 11.) után az egyéb adatváltozásokat be lehet nyújtani

5 Technikai közreműködő • Annak a kérelmezőnek az esetében járhat el technikai közreműködő, aki: • egységes kérelmet még nem nyújtott be, • természetes személy, vagy • az egységes kérelem alapján a 2011. évben megállapított területe nem haladja meg az 50 hektárt. • (Techn-i közreműködőnél nincs elektronikus kapcs. tartás)

6 Meghatalmazás • Elektronikus úton történő benyújtása után postai úton vagy személyesen is az MVH-nak, legkésőbb az eljárási cselekmény elvégzését megelőzően öt nappal • Ügyfelenként lehet több meghatalmazott • egy-egy eljárási cselekményénél csak egy meghatalmazott • adatváltozás bejelentés külön eljárási cselekményként kell megjelölni • adategyeztetés csak elektronikus úton • kinyomtatás tényének dokumentálása (kinyomtatott kérelem/ összesítő kimutatás aláírva 1-1 példányban) • visszavonás: elég az egyik fél

7 Elektronikus kapcsolattartás Ügyfél a bejelentési, adatváltoztatási, adatszolgáltatási, valamint nyilatkozattételre vonatkozó kötelezettségét vagy jogosultságát elektronikus úton is teljesítheti • Meghatalmazásnál jelölni (Ha korábban mindenre kiterjedő, akkor visszavonni…) • Meghatalmazó e-mail címe -> értesítés (ÜK) • Ha nincs meghatalmazott: kérelem kitöltő felületen jelölni • Ha mindenre kiterjedő meghat. -> elektronikus kapcs. bejelölése kötelező

8 Kárenyhítés I. • 2011. évi CLXVIII. törvény; 21/2012. (III. 9.) VM rendelet • Kockázatkezelés I. pillér • Kötelezően csatlakozó tag: mikro-, kis- és középvállalkozás (őstermelők is), aki egységes kérelmében az alábbiaknak megfelelő termőterületet jelent be: - legalább 10 ha szántóföldi kultúra, vagy - legalább 5 ha szántóföldi zöldség, vagy - legalább 1 ha ültetvény, vagy - együttesen legalább 10 ha szántóföldi kultúra (zöldség, vagy egyéb) és ültetvény, vagy - együttesen legalább 5 ha szántóföldi zöldség és ültetvény • Önkéntes csatlakozás: EK-ben nyilatkozat, 3 éves időtartamra vállal

9 Kárenyhítés II. • Fizetési kötelezettség mértéke: - ültetvény után 3000 Ft/ha - szántóföldi zöldség után 3000 Ft/ha - egyéb szántóföldi kultúrák után 1000 Ft/ha • A fizetési kötelezettség összegét tájékoztató jelleggel automatikusan megjeleníti az e-Kérelem rendszer. • Az MVH júl. 15-ig határozatban értesíti az érintett termelőket a fizetési kötelezettségről (a jún. 11-én elmentett ter. adat alapján). • Fizetési határidő: szeptember 15. (MVH számlájára történő beérkezés ideje!!! Adó módjára behajtható!)

10 Kárenyhítés III. • Kockázatközösségben tag termelő a kárenyhítő juttatás 50%- ára jogosult, amennyiben üzemi szintű referenciahozam- értékének legalább felére kiterjedően nem köt mezőgazdasági biztosítást. (Ez nem egyenlő a „megállapított kár” 50 %-ával!) • Bővül a figyelembe vehető káresemények köre: aszálykár, belvízkár, jégesőkár, tavaszi- és téli fagykár + viharkár, felhőszakadáskár, illetve EU Bizottság jóváhagyása esetében árvízkár. • Fontos változás, hogy belvízkár alapján öt egymást követő évben legfeljebb három alkalommal vehet igénybe kárenyhítő juttatás. • Kárbejelentés legkésőbb a káresemény bekövetkeztét követő tizenötödik napon meg kell tenni a NÉBIH honlapján közzétett bejelentő lapon, az illetékes kormányhivatal fölműv. ig-hoz

11 Mg-i biztosítás díjához nyújtott támogatás I. • Kockézatkezelés II. pillér • Támogatásra jogosultak köre: 143/2011. (XII.23.) VM rendelet szerinti „A”, „B” vagy „C” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződést kötnek - „A” típusú (csomagbiztosítás) meghatározott kárnemek mindegyikére együttesen, szántóföldi növényekre, borszőlőre, almára - „B” típusú nagyrészt zöldség- gyümölcs kultúrákra köthető biztosítás jégeső, téli fagy, vihar és tűz kárnemekre -„C” típusú az „A” és „B” típusú biztosításokon kívüli konstrukciókat tartalmazza • Túligénylés: a támogatási intenzitás arányosan csökkentésre kerül, sorrend: „A”, „B”, „C”

12 Mg-i biztosítás díjához nyújtott támogatás II. • Olyan káresemény esetén nyújtható, mely a megelőző három- vagy ötéves átlagban az éves termés több mint 30%-át elpusztítja (Nem kell igazolni az MVH felé, szerz. tartalmazza) • A jsz. nem írja elő a teljes területre a biztosítás kötését (biztosító függő lehet) • Egy adott növényi kultúrára azonban csak egy biztosítónál köthet biztosítást • Támogatás mértéke: Nettó biztosítási díj legfeljebb 65%- a

13 Mg-i biztosítás díjához nyújtott támogatás III. Jogosultsági feltételek: • A támogatás igénylése az egységes kérelemben 2012. június 11-ig • Szerződési feltételeknek (R.3.§) megfelelő biztosítási szerződés megléte. (Meglévő biztosítás módosítása!) • Július 30-áig a biztosítási szerződés másolatát beküldeni MVH részére. • Amennyiben a szerződő fél nem a mezőgazdasági termelő: meghatalmazás az MVH részére ( A szerződő fél a meghatalmazásban kötelezettséget vállalhat arra, hogy a szerződés másolatát és a meghatalmazást egyidejűleg megküldi az MVH részére ) • November 15-éig beérkezett igazolás a biztosítási díj teljeskörű megfizetéséről A határidők jogvesztőek, melyeket követően módosításra lehetőség nincs!

14 Kockázatkezelés - Adatszolgáltatás Kötelező adatszolgáltatás 2011. évi szántóföldi és ültetvény kultúrák összes hozamairól az e-Kérelem keretében: • a kockázatközösségben tag mezőgazdasági termelőnek, valamint a mezőgazdasági • biztosítási szerződés díjához nyújtott támogatást igénylő mezőgazdasági termelőnek.

15 Kérődzők szerkezet-átalakítása I. • Jogosultság: o EK benyújtás o Referencia időszakban rendelkezik a referencia állatállománnyal (azok is beléphetnek a programba, akiknek jelenleg nincs a nevükön nyilvántartott tenyészet) • Referencia időszak: 2010.07.01.-2011.06.30. • Program időszak (2012-2013)

16 Kérődzők szerkezet-átalakítása II. Referencia anyatehén: • nőivarú szm. és házi bivaly (üsző is) • betöltötte a 8 hónapos kort • hústípusú vagy kettős hasznosítású • ref. időszkban legalább 190 napon keresztül folyamatosan a tartó tenyészetében állt (ENAR) • min. 3 egyed Referencia hízottbika: • hímivarú szm. és házi bivaly • betöltötte a 9 hónapos kort • ref. időszakban legalább két hónapon keresztül folyamatosan a tartó tenyészetében állt (ENAR) • Az állat kikerülése és a vágás/export között legfeljebb 30 nap telt el • min. 3 egyed

17 Kérődzők szerkezet-átalakítása III. Referencia anyajuh: • a 2011. támogatási évi anyajuhtartás támogatásáról szóló határozatban megfelelt állatok • min. 10 egyed, max. a 2011-es támogatási határozatban szereplő megfelelt állatlétszám mértékéig Többletjogosultság (KAT): min. 50% KAT terület Extenzifikációs szarvasmarhatartás: • 2010. évi SAPS területtel rendelkezik • referencia állatállomány terkintetében 1,4 ÁE/ha

18 Kérődzők szerkezet-átalakítása IV. Kötelezettségek (2012-2013): • naptári évente egységes területalapú támogatást (SAPS) igénybe venni • naptári évente nyilatkozni: tárgyévben melyik nemzeti programot kívánja teljesíteni • nyilatkozat február 15-ig megelőző naptári évre vállalt kötelezettség teljesítéséről (MVH nyomtatvány) • 2013-ban az egységes kérelem keretében kérelmezi a kifizetést (2012-ben támogatási kérelem)

19 Kérődzők szerkezet-átalakítása V. Választható nemzeti program Élőmunka ráfordítás biztosítása, minden 80ÁE után: • egy fő teljes munkaidőben történő foglalkoztatása (önfogl. is), vagy • naptári évente 2080 munkaóra Árbevétel beruházásra történő fordítása: • előző gazdasági év elismert tevékenységéből származó árbevétel 10% megfelelő összeg beruházásra (támogatás nélkül!), mely az elismert tevékenységet szolgálja • bizonylattal igazolni a köv. év febr. 14-ig Képzésen történő részvétel: • ügyfél/alkalmazottja, családi gazd. tag • legkésőbb a köv. év febr. 14-ig befejezik • minden megkezdett 300 ÁE (ref. állomány) után egy képzés

20 Kérődzők szerkezet-átalakítása VII. Kilépés a programból • jogkövetkezmények nélkül tárgyévet megelőző év december 31-ig • nyilatkozattal (ügyvéd/ közjegyző/ saját kézzel írott 2 tanú)

21 Kölcsönös megfeleltetés - fedvény • Folyó/ álló víz, 2012.01.01-től, nem juttatható ki: o műtrágya a felszíni vizek partvonalától mért 2 méteres sávban o szerves trágya: - az állóvizek partvonalától mért 20 méteres sávban, - a völgyzárógátas halastavak és egyéb felszíni vízfolyások esetében a partvonaltól mért 5 méteres sávban. - A védőtávolságok azonban nem vonatkoznak a legeltetett állatok által elhullajtott trágyára, amennyiben az itatóhely megközelítése miatt következik be. • Gémeskút • Kunhalom


Letölteni ppt "Egységes Kérelem 2012 Gödöllő, 2012.04.25. GAK Nonprofit Közhasznú Kft."

Hasonló előadás


Google Hirdetések