Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gödöllő, GAK Nonprofit Közhasznú Kft.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gödöllő, GAK Nonprofit Közhasznú Kft."— Előadás másolata:

1 Gödöllő, 2012.04.25. GAK Nonprofit Közhasznú Kft.
Egységes Kérelem 2012 Gödöllő, GAK Nonprofit Közhasznú Kft.

2 Jogszerű földhasználat
június 9. (2012. jún. 11.): földhasználóként bejegyzett ügyfél önhibáján kívül: igazolás egyéb okirattal tulajdonos is, ha ő a támogatott családi gazdaság: vezető/tag, aki az EK-t benyújtja

3 Elektronikus benyújtás
egységes kérelem kapcs. adatváltozás: módosítás, pontosítás, visszavonás MePAR változásvezetés vis maior bejelentés (kivéve ügyfél elhalálozása esetén) másodvetés bejelentése (AKG!) AKG egyéb bejelentési kötelezettség teljesítése (középmély lazítás, zöldtrágyázás) -> máj 15-től csak elektronikusan! mg-i kockázatkezelés I. pillér (agrárkár-enyhítési hozzájárulás összegének meghatározása, kockázatközösséghez önként csatlakozni kívánó termelőnek csatlakozási szándéka Melléklet, spec. dok: postai úton!

4 Határidő Benyújtás: május 15. június 9-ig (2012. június 11-ig) szankció mellett benyújtható (-1%/munkanap) Módosítás: május 31-ig június 9-ig (2012. június 11-ig) szankció mellett módosítható (-1%/munkanap) Pontosítás: június 9. (2012. június 11.) után az egyéb adatváltozásokat be lehet nyújtani

5 Technikai közreműködő
Annak a kérelmezőnek az esetében járhat el technikai közreműködő, aki: egységes kérelmet még nem nyújtott be, természetes személy, vagy az egységes kérelem alapján a évben megállapított területe nem haladja meg az 50 hektárt. (Techn-i közreműködőnél nincs elektronikus kapcs. tartás)

6 Meghatalmazás Ügyfelenként lehet több meghatalmazott
Elektronikus úton történő benyújtása után postai úton vagy személyesen is az MVH-nak, legkésőbb az eljárási cselekmény elvégzését megelőzően öt nappal Ügyfelenként lehet több meghatalmazott egy-egy eljárási cselekményénél csak egy meghatalmazott adatváltozás bejelentés külön eljárási cselekményként kell megjelölni adategyeztetés csak elektronikus úton kinyomtatás tényének dokumentálása (kinyomtatott kérelem/ összesítő kimutatás aláírva 1-1 példányban) visszavonás: elég az egyik fél

7 Elektronikus kapcsolattartás
Ügyfél a bejelentési, adatváltoztatási, adatszolgáltatási, valamint nyilatkozattételre vonatkozó kötelezettségét vagy jogosultságát elektronikus úton is teljesítheti Meghatalmazásnál jelölni (Ha korábban mindenre kiterjedő, akkor visszavonni…) Meghatalmazó címe -> értesítés (ÜK) Ha nincs meghatalmazott: kérelem kitöltő felületen jelölni Ha mindenre kiterjedő meghat. -> elektronikus kapcs bejelölése kötelező

8 Kárenyhítés I. Kockázatkezelés I. pillér
2011. évi CLXVIII. törvény; 21/2012. (III. 9.) VM rendelet Kockázatkezelés I. pillér Kötelezően csatlakozó tag: mikro-, kis- és középvállalkozás (őstermelők is), aki egységes kérelmében az alábbiaknak megfelelő termőterületet jelent be: - legalább 10 ha szántóföldi kultúra, vagy - legalább 5 ha szántóföldi zöldség, vagy - legalább 1 ha ültetvény, vagy - együttesen legalább 10 ha szántóföldi kultúra (zöldség, vagy egyéb) és ültetvény, vagy együttesen legalább 5 ha szántóföldi zöldség és ültetvény Önkéntes csatlakozás: EK-ben nyilatkozat, 3 éves időtartamra vállal

9 Kárenyhítés II. Fizetési kötelezettség mértéke:
ültetvény után 3000 Ft/ha szántóföldi zöldség után 3000 Ft/ha egyéb szántóföldi kultúrák után 1000 Ft/ha A fizetési kötelezettség összegét tájékoztató jelleggel automatikusan megjeleníti az e-Kérelem rendszer. Az MVH júl. 15-ig határozatban értesíti az érintett termelőket a fizetési kötelezettségről (a jún. 11-én elmentett ter. adat alapján). Fizetési határidő: szeptember 15. (MVH számlájára történő beérkezés ideje!!! Adó módjára behajtható!)

10 Kárenyhítés III. Kockázatközösségben tag termelő a kárenyhítő juttatás 50%- ára jogosult, amennyiben üzemi szintű referenciahozam- értékének legalább felére kiterjedően nem köt mezőgazdasági biztosítást. (Ez nem egyenlő a „megállapított kár” 50 %-ával!) Bővül a figyelembe vehető káresemények köre: aszálykár, belvízkár, jégesőkár, tavaszi- és téli fagykár + viharkár, felhőszakadáskár, illetve EU Bizottság jóváhagyása esetében árvízkár. Fontos változás, hogy belvízkár alapján öt egymást követő évben legfeljebb három alkalommal vehet igénybe kárenyhítő juttatás. Kárbejelentés legkésőbb a káresemény bekövetkeztét követő tizenötödik napon meg kell tenni a NÉBIH honlapján közzétett bejelentő lapon, az illetékes kormányhivatal fölműv. ig-hoz

11 Mg-i biztosítás díjához nyújtott támogatás I.
Kockézatkezelés II. pillér Támogatásra jogosultak köre: 143/2011. (XII.23.) VM rendelet szerinti „A”, „B” vagy „C” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződést kötnek - „A” típusú (csomagbiztosítás) meghatározott kárnemek mindegyikére együttesen, szántóföldi növényekre, borszőlőre, almára - „B” típusú nagyrészt zöldség- gyümölcs kultúrákra köthető biztosítás jégeső, téli fagy, vihar és tűz kárnemekre -„C” típusú az „A” és „B” típusú biztosításokon kívüli konstrukciókat tartalmazza Túligénylés: a támogatási intenzitás arányosan csökkentésre kerül, sorrend: „A”, „B”, „C”

12 Mg-i biztosítás díjához nyújtott támogatás II.
Olyan káresemény esetén nyújtható, mely a megelőző három- vagy ötéves átlagban az éves termés több mint 30%-át elpusztítja (Nem kell igazolni az MVH felé, szerz. tartalmazza) A jsz. nem írja elő a teljes területre a biztosítás kötését (biztosító függő lehet) Egy adott növényi kultúrára azonban csak egy biztosítónál köthet biztosítást Támogatás mértéke: Nettó biztosítási díj legfeljebb 65%- a

13 Mg-i biztosítás díjához nyújtott támogatás III.
Jogosultsági feltételek: A támogatás igénylése az egységes kérelemben június 11-ig Szerződési feltételeknek (R.3.§) megfelelő biztosítási szerződés megléte. (Meglévő biztosítás módosítása!) Július 30-áig a biztosítási szerződés másolatát beküldeni MVH részére. Amennyiben a szerződő fél nem a mezőgazdasági termelő: meghatalmazás az MVH részére (A szerződő fél a meghatalmazásban kötelezettséget vállalhat arra, hogy a szerződés másolatát és a meghatalmazást egyidejűleg megküldi az MVH részére) November 15-éig beérkezett igazolás a biztosítási díj teljeskörű megfizetéséről A határidők jogvesztőek, melyeket követően módosításra lehetőség nincs!

14 Kockázatkezelés - Adatszolgáltatás
Kötelező adatszolgáltatás évi szántóföldi és ültetvény kultúrák összes hozamairól az e-Kérelem keretében: a kockázatközösségben tag mezőgazdasági termelőnek, valamint a mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához nyújtott támogatást igénylő mezőgazdasági termelőnek.

15 Kérődzők szerkezet-átalakítása I.
Jogosultság: EK benyújtás Referencia időszakban rendelkezik a referencia állatállománnyal (azok is beléphetnek a programba, akiknek jelenleg nincs a nevükön nyilvántartott tenyészet) Referencia időszak: Program időszak ( )

16 Kérődzők szerkezet-átalakítása II.
Referencia anyatehén: nőivarú szm. és házi bivaly (üsző is) betöltötte a 8 hónapos kort hústípusú vagy kettős hasznosítású ref. időszkban legalább 190 napon keresztül folyamatosan a tartó tenyészetében állt (ENAR) min. 3 egyed Referencia hízottbika: hímivarú szm. és házi bivaly betöltötte a 9 hónapos kort ref. időszakban legalább két hónapon keresztül folyamatosan a tartó tenyészetében állt (ENAR) Az állat kikerülése és a vágás/export között legfeljebb 30 nap telt el

17 Kérődzők szerkezet-átalakítása III.
Referencia anyajuh: a támogatási évi anyajuhtartás támogatásáról szóló határozatban megfelelt állatok min. 10 egyed, max. a 2011-es támogatási határozatban szereplő megfelelt állatlétszám mértékéig Többletjogosultság (KAT): min. 50% KAT terület Extenzifikációs szarvasmarhatartás: 2010. évi SAPS területtel rendelkezik referencia állatállomány terkintetében 1,4 ÁE/ha

18 Kérődzők szerkezet-átalakítása IV.
Kötelezettségek ( ): naptári évente egységes területalapú támogatást (SAPS) igénybe venni naptári évente nyilatkozni: tárgyévben melyik nemzeti programot kívánja teljesíteni nyilatkozat február 15-ig megelőző naptári évre vállalt kötelezettség teljesítéséről (MVH nyomtatvány) 2013-ban az egységes kérelem keretében kérelmezi a kifizetést (2012-ben támogatási kérelem)

19 Kérődzők szerkezet-átalakítása V.
Választható nemzeti program Élőmunka ráfordítás biztosítása, minden 80ÁE után: egy fő teljes munkaidőben történő foglalkoztatása (önfogl. is), vagy naptári évente 2080 munkaóra Árbevétel beruházásra történő fordítása: előző gazdasági év elismert tevékenységéből származó árbevétel 10% megfelelő összeg beruházásra (támogatás nélkül!), mely az elismert tevékenységet szolgálja bizonylattal igazolni a köv. év febr. 14-ig Képzésen történő részvétel: ügyfél/alkalmazottja, családi gazd. tag legkésőbb a köv. év febr. 14-ig befejezik minden megkezdett 300 ÁE (ref. állomány) után egy képzés

20 Kérődzők szerkezet-átalakítása VII.
Kilépés a programból jogkövetkezmények nélkül tárgyévet megelőző év december 31-ig nyilatkozattal (ügyvéd/ közjegyző/ saját kézzel írott 2 tanú)

21 Kölcsönös megfeleltetés - fedvény
Folyó/ álló víz, től, nem juttatható ki: műtrágya a felszíni vizek partvonalától mért 2 méteres sávban szerves trágya: - az állóvizek partvonalától mért 20 méteres sávban, - a völgyzárógátas halastavak és egyéb felszíni vízfolyások esetében a partvonaltól mért 5 méteres sávban. - A védőtávolságok azonban nem vonatkoznak a legeltetett állatok által elhullajtott trágyára, amennyiben az itatóhely megközelítése miatt következik be. Gémeskút Kunhalom


Letölteni ppt "Gödöllő, GAK Nonprofit Közhasznú Kft."

Hasonló előadás


Google Hirdetések