Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az SPS-re való átállás jogi szempontjai Dr. Mikó Zoltán

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az SPS-re való átállás jogi szempontjai Dr. Mikó Zoltán"— Előadás másolata:

1 Az SPS-re való átállás jogi szempontjai Dr. Mikó Zoltán főosztályvezető-helyettesmikoz@fvm.hu

2 Gazdasági érdekviszonyok  Kiket érint a támogatási jogosultság megállapítása: –5-5,5 millió hektár föld tulajdonosát (1,4 millió), használóját (2/3 bérelt földön gazdálkodik)  Földár –Kettős: tám. Joggal együtt, vagy nem  Földbérleti díj –Igazodik a támogatási összeghez –20.000 Ft/ha –adómentesség –Kb. 200 ezer gazdaság (jelenleg) –1,3 MD Euró/év támogatás

3 Jogi alapfogalmak  Mezőgazdasági termelő  Mezőgazdasági üzem  Mezőgazdasági üzemhez tartozó vagyon  Mezőgazdasági üzem öröklése  Mezőgazdasági üzem vezetője  Egy termelő-egy üzem-egy regisztrációs szám

4 Mezőgazdasági termelő(1)  az a személy, aki (amely):  1. mezőgazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára végez, és  2. a mezőgazdasági vagyoni értékű jogot saját nevében használja, illetőleg a föld használatához, vagy az állatlétszámhoz kötött támogatást saját nevében veszi igénybe, és  3. jogszabályban meghatározott mezőgazdasági szakismerettel valamint mezőgazdasági tevékenység folytatásához szükséges eszközökkel rendelkezik, vagy  4. az a személy aki örökösként a mezőgazdasági termelő jogutódja, vagy akit e törvény alapján mezőgazdasági termelőnek kell tekinteni és  5. akit legkésőbb az egységes támogatási rendszerhez benyújtott támogatási kérelemmel egyidejűleg az Elj. Tv. szerint nyilvántartásba vesznek;

5 Mezőgazdasági termelő(2)  A törvény alkalmazásában mezőgazdasági termelőnek kell tekinteni azt a személyt is, aki 2009-ben a közösségi jogi aktusokban valamint a jogszabályban meghatározottak szerint az egységes támogatási rendszerhez támogatási kérelmet nyújt be.

6 Mezőgazdasági üzem (1)  A mezőgazdasági termelő által vezetett, és általa egy, vagy több termelőegységben működtetett mezőgazdasági üzemhez tartozó vagyon összessége;  A törvény alapján a mezőgazdasági termelő által vezetett mezőgazdasági üzemnek kell tekinteni a mezőgazdasági üzemhez tartozó azt a vagyont, amelyet a mezőgazdasági termelő 2009-ben az egységes támogatási rendszer keretében a támogatási kérelmében megjelöl.

7 A mezőgazdasági üzem (2) 2 3 6 8 11 7 9 10 4 5 1 Jellemzők: - Mezőgazdasági terület (parcellák) -Termelőegységek (1-11) - Üzemvezető - Mezőgazdasági tevékenység -Regisztrációs szám - Keresztmegfelelés -Legalább 1 HA

8 Mezőgazdasági üzemhez tartozó vagyon  az egységes támogatási rendszerhez benyújtott támogatási kérelemben megjelölt, és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszerben ugyanazon regisztrációs számhoz kapcsolva nyilvántartott  1. a mezőgazdasági termelő használatában levő mezőgazdasági terület,  2. az állatok Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (ENAR) is nyilvántartott állatállomány a hozzá tartozó, külön jogszabály szerint is nyilvántartásba vett tartási hellyel együtt, valamint  3. mezőgazdasági vagyoni értékű jog (támogatási jogosultság);

9 Mezőgazdasági üzem vezetője  a természetes személy mezőgazdasági termelő, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében az általa megjelölt, és az Elj. tv. szerint nyilvántartásba vett természetes személy;

10 Mezőgazdasági üzem öröklése(1)  A mezőgazdasági üzemhez tartozó összes vagyon öröklése, valamint az örökhagyó mezőgazdasági termelő számára mezőgazdasági földterület, illetve állattartó hely használatát biztosító jogosultságban a mezőgazdasági termelő halála miatti jogutódlás;  Ptk: lemondás, visszautasítás: a föld és a tám. Jog. együtt  Ausztria: parasztgazdaságok öröklésének speciális szabályozása (a vagyon együtt)  MO: történelmi okok miatt eddig kevés szabályozás volt  Mg üzem öröklésének spec. szabályai külön tv-ben????

11 Mezőgazdasági üzem öröklése(2)  Az örökhagyó leszármazói, illetve az örökösök közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt megállapodásban kijelölhetik azt a személyt, aki a hagyatéki osztály megtörténtéig jogutód mezőgazdasági termelőként a mezőgazdasági üzemet ideiglenesen vezeti. A megállapodás alapján a kijelölt személyt a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv nyilvántartásba veszi. 

12 Föld tulajdonos vagy föld használó?  EU- föld használóját illeti  Viseli a termelés kockázatát  Föld tulajdonosa, ha egyben termelő is  Föld használó bérleti díjat kap (átlag 20.000/ha- 5 év haszonbérlet- adómentesség  Szociális megfontolás!!!

13 A támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülmények mesterséges megteremtése  Különösen  a) ha a mezőgazdasági termelő nem saját nevében és kockázatára végez mezőgazdasági tevékenységet, illetőleg  b) ha a mezőgazdasági termelő által az egységes támogatási rendszerhez benyújtott támogatási kérelem alapján igénybevett támogatás összege és a mezőgazdasági tevékenységéből származó árbevétele között – külön jogszabály szerint igazolt elháríthatatlan külső ok (vis maior) kivételével – feltűnő aránytalanság mutatkozik.  Jogszabály a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kötelezően vizsgálandó további körülményeket állapíthat meg.

14 Támogatási jogosultság forgalmazása (1)  Amennyiben a támogatási jogosultság átruházására, átengedésére termőfölddel együtt kerül sor, az elővásárlási, valamint előhaszonbérleti jog külön jogszabály szerinti jogosultjait elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog illeti meg az átruházásra, illetve átengedésre kerülő támogatási jogosultságokon. A termőföld, illetve támogatási jogosultság elővásárlásával, illetve előhaszonbérletével kapcsolatos jognyilatkozat érvényesen csak együttesen tehető meg.

15 Támogatási jogosultság forgalmazása (2)  A támogatási jogosultság föld nélküli átruházásánál alkalmazott visszatartás mértéke  a) amennyiben az átruházásra 2011. december 31-ig kerül sor, 50 %;  b) amennyiben az átruházásra 2012. január 1. után kerül sor, 30 %.  (3) A támogatási jogosultság föld nélküli átruházásánál alkalmazott visszatartás mértéke 0 %, amennyiben:  a) a támogatási jogosultságot mezőgazdasági tevékenységüket megkezdő mezőgazdasági termelőre, vagy  b) olyan fiatal mezőgazdasági termelőre ruházzák át,  aki vállalja, hogy a tulajdonába kerülő összes támogatási jogosultságot a szerzést követő első alkalommal felhasználja.  Nem minősül a támogatási jogosultság föld nélküli átruházásának, ha a támogatási jogosultság átruházására, annak igénybevételéhez szükséges mezőgazdasági földterület legalább hat évre szóló haszonbérleti szerződésével együtt kerül sor.

16 A támogatási jog forgalmazása (3)  Tulajdon a vagyoni értékű jogon  Kapcsolat a jogrendszer más elemeivel –Illeték – föld tulajdon átruházási kedvezmények –Kisajátítás- föld kisajátítási értékének meghatározása –Szja- földbérleti díj ás a vagyonértékű jog bérbeadási kedvezményei, őstermelői kedvezmények –Végrehajtás – csak a földet, vagy a TJ-t is??? –Termőföld- elővásárlási, előhaszonbérleti kedvezmények

17 Földhasználat erősítése (1)  A földhasználó a más használatában levő termőföldet mezőgazdasági tevékenysége folytatásához használhatja, amennyiben termőföldjének öntözését másként nem, vagy csak aránytalanul nagy költséggel lehetne elvégezni. A használatra a Polgári Törvénykönyvnek a vízellátási és vízelvezetési szolgalomra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Megszűnik a szolgalom, ha az annak alapítására vonatkozó feltételek is megszűntek.

18 Földhasználat erősítése (2)  Amennyiben a támogatási jogosultságot, mint mezőgazdasági vagyoni értékű jogot haszonbérleti jogviszony alapozza meg, a haszonbérleti szerződés legrövidebb időtartama hat év lehet.

19 Az átállás ütemezése  2007 november a Kormány dönt a 2009-es bevezetésről  2008 december: FVM dönt a modellről (hibrid)  2008. február Projekt munkacsoport az FVM-ben  2008. május törvényjavaslat az SPS bevezetéséről  2008. június az OGY dönt a törvényjavaslatról  2008. aug 1-ig a Bizottság értesítése az SPS bevezetéséről  2008. szept-okt. az EU dönt a „helth check”-ről  2008. okt- december. SPS végrehajtási jogszabályok – EU-nemzeti  2009. máj. 15. egységes támogatási kérelem benyújtása  2009. dec. 31. határozat a támogatási jogosultságról  2009. december- támogatás kifizetése

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az SPS-re való átállás jogi szempontjai Dr. Mikó Zoltán"

Hasonló előadás


Google Hirdetések