Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Avantgárd Készítette: • Kis János • Szabó József • Rédei Gábor • Moós Bence "A művészet nem a láthatót adja vissza, inkább láthatóvá tesz.„ Paul Klee.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Avantgárd Készítette: • Kis János • Szabó József • Rédei Gábor • Moós Bence "A művészet nem a láthatót adja vissza, inkább láthatóvá tesz.„ Paul Klee."— Előadás másolata:

1 Avantgárd Készítette: • Kis János • Szabó József • Rédei Gábor • Moós Bence "A művészet nem a láthatót adja vissza, inkább láthatóvá tesz.„ Paul Klee

2 Általános meghatározás: • A szó eredete: "avant garde": francia katonai műszó, jelentése előőrs. • Az új, minden eddigi hagyománytól tudatosan eltérni akaró művészeti irányzatok összefoglaló neve a XX. század első felében. • Céljuk: már nem a látvány valamilyen mértékű visszaadása, hanem a dolgok mögött rejlő gondolati tartalmak érzékeltetése • Törekvéseik, eszközeik: – Hagyománybontás: a régi értékek teljes lerombolása vagy átértelmezése – A művészi formanyelv radikális megújítása minden művészeti ágban – A teljes emberi és művészi szabadság megvalósítása – a konvenciók hiánya – Társadalomformáló programjuk is van, mert az emberek tudata másképp nem alakítható át – A művészeti ágak közelednek egymáshoz (a film hatása igen erős), tiszta műfajokról már csak ritkán beszélhetünk

3 Az avantgárd irányzatok csoportosítása Formabontó "izmusok„: Expresszionizmus Futurizmus Dadaizmus Szürrealizmus • érzelmi alapon közelítenek az ábrázolt valósághoz • indulatosak • a hagyományos formák teljes lerombolása után új valóságot építenek • minden művészeti ágban hatni tudnak Formaépítő "izmusok„: Kubizmus Konstruktivizmus • értelmi, gondolati alapon közelítik meg a világot • higgadtabbak • a leghagyományosabb formákig bontják le a valóságot, majd azokból építkeznek • csak képzőművészeti irányzatok

4 Formabontó „izmusok” Expresszionizmus (1905-1920) Fauvizmus (1905-1907) Futurizmus (1909-1944) Absztrakt művészet (1910-) Dadaizmus (1915-1922) Szürrealizmus (1924-1945 de elemeiben napjainkig is)

5 Expresszionizmus Az impresszionizmus ellenpárjaként született. Hátterében ott van a 20. század eleji válságérzet, a filozófia új irányai, az egzisztencializmus és a freudizmus. Előzményként hivatkoztak Van Gogh, James Ensor, Edvard Munch festészetére. Alkotói szándéka szerint a művész legbelső érzelmeinek kivetítése a világra, de nem passzív viszony, egyben átalakítása környezetének; a művész lát, megél, újjáteremt. Céljuk a színek, formák felszabadítása, a hangsúlyozott tartalmat a kifejezés szolgálatába állítják. A színek drámai kezelése, a formák eltorzítása révén hatásos felhívó jellegű, sokszor szociális mondanivalót hordozó alkotás jön létre.

6 Két irányzat: figurális expresszionizmus kifejezően torzított formák, de a valóság világosan felismerhető érzések hangsúlyozása mozdulatokkal, arckifejezésekkel, gesztusokkal Közös vonások: látomásos, lebilincselő erő kifejező, felerősített színvilág absztrakt expresszionizmus nem valóságrészletet ábrázol belső mozgás, lüktetés érzelemkifejezés pusztán színekkel és formákkal

7 Képviselők Emil Nolde Ernst Barlach Alberto Giacometti Vaszilij Kandinszkij Henri Matisse Edvard Munch

8 Expresszionizmus a zenében • diszharmónia, atónia(=petyhüdtség ), ellentétesség jellemzi. • Képviselők: Bartók Béla Igor Stravinsky Alban Berg Anton Webern Arnold Schönberg

9 Expresszionizmus az Irodalom • Extatikus metafora- és igehalmozás, a hagyományos logikát felborító csapongó mondatfűzés, látomásos képalkotás. Képviselők: Líra: Georg HeymAugust Stramm Dráma: Georg KaiserErnst Toller

10 Expresszionizmus és a Film Különleges képi és díszletmegoldások, erőteljes fény- és árnyékhatások. Képviselők: Robert Wiene: Doctor Caligari Fritz Lang: Metropolis

11 Fauvizmus 1905-ben a párizsi Salon d’Automne kiállításán bemutatkozott festőcsoport, a Fauves (’Vadak’) képviselte festészeti irányzat. A Henri Matisse köré csoportosuló művészek a modern francia festészet kolorista irányzatát teremtették meg, de 1908-at követően csoportjuk feloszlott. Munkásságuk hatott a magyar festészetre is Henri Matisse

12 Képviselők Czóbel Béla Georges Braque Robert Delaunay André Derain Kees van Dongen

13 Futurizmus jelentése: futur=jövő szóból Általános jellemzői: A modern nagyvárosi élet, a technika, a sebesség sajátos kifejezőeszközeinek keresése. Eszményképe a konvencióktól nem befolyásolt, a múlt értékeitől akár erőszakosan is megszabaduló ember.

14 Irodalom Az íráskép extrasága, a nagybetűk és a központozás elhagyása, matematikai és zenei jelek alkalmazása, képversek, összefüggéstelen hang- és szócsoportok, az ún. szabad szavak.

15 Képviselők Olasz Marinetti Pallazzeschi Orosz Majakovszkij Hlebnyikov, Burljuk

16 Képzőművészet A mozgások egymás utáni fázisát rögzítő szimultanizmus, a mozgásirányt jelző erővonalak megfestése, az egyetemes dinamizmus érzékeltetése.

17 Képviselők Olasz Boccioni Severini Carra Orosz Tatlin Larionov Burljuk

18 Zene Disszonanciával (összhangzásnak ellentéte, tehát a rosszhangzást jelenti) való kísérletezés, zörejek, természeti hangjelenségek felhasználása Képviselője: Russolo

19 Absztrakt művészet • Az absztrakt művészet az ábrázolás mozzanatait a műből és a művészi munkából kiküszöbölő, hagyományos természetelvű művészettel szembehelyezkedő, természeti motívumokra még csak nem is utaló képzőművészeti irányzatok gyűjtőneve. Képviselő: Kassák Lajos

20 Dadaizmus Létrehozói a háború elől menekülnek Svájcba. A szó jelentése Tristan. Tzara szerint francia falovacska, orosz kettős igenlés, illetve nem jelent semmit. A legradikálisabb avantgárd irányzat. Jellemzői: a háború okozta kiábrándultság, végletes elvetése és tagadása mind a polgári világnak,mind a művészetnek. Az esztétikum felett az élet áll, a gesztus, a botránykeltés a fontos.

21 Képzőművészet Képviselő: Duchamp Hausmann A képek egymásmellé szeletelt, ragasztott hulladékokból, fényképekből, fényképkivágásokból állnak, előlegezve a fotómontázst, párhuzamosan haladva a filmes montázstechnikával

22 Szürrealizmus 'sur réalisme' :valóságon túli, valóság feletti Az első mozgalmak kifulladása után lép fel, szintetizáló, összefoglaló törekvéssel. Célkitűzését André Breton, a mozgalom vezetője fogalmazza meg: “föloldani a cselekvés és az álom közti jóvátehetetlen szakítás nyomasztó eszméjét”. Azaz – mint oly sokan a XX. század első felének értelmiségei közül – a társadalmi praxis tekintetében Marx, a lélektan területén pedig Freud tanait követik, kettejük összebékítésére törekszenek.

23 Irodalom A valóságot, a lényeget a tudat minél teljesebb kikapcsolásával, a lélek mélyrétegeiben keresi. Ehhez a legjobb eszköz a freudi klinikai gyakorlatból vett automatizmus, illetve a félálomban történő írás. Ennek következtében uralkodóvá válik a szimultanizmus. A szürrealista vers központi eleme a kép. Sajátossága a képalkotásnak, hogy az egyes képek összetevőit, illetve a különböző képek közötti távolságot a végtelenbe tágítja, az asszociáció ívét ad absurdumig feszíti. Előfutáruknak Lautréamont meghatározását vallják: „szép, mint egy varrógép és egy esernyő véletlen találkozása a műtőasztalon”.

24 Képviselők: Líra BretonGarcía Lorca Dráma Antonin ArtaudRoger Vitrac

25 Képzőművészet • Két irányzata különböztethető meg: a figuratív, olykor a realitás elemeit fényképészeti pontossággal megjelenített víziók festészete, ennek képviselője Salvador Dalí,némely munkájával Max Ernst – a másik a mitikus jelképek, a tudat alól feltörő ősi formák inkább nonfigurativ festészete: képviselői Joan Miró, Paul Klee, Yves Tanguy, André Masson.

26 Képviselők: Salvador Dali ChagallPaul Klee

27 Formaépítő "izmusok„ Kubizmus (1907-1920) Konstruktivizmus (1910-1935)

28 Kubizmus A szó eredete: 'cubus' (latin) = kocka Elsősorban képzőművészeti irányzat. Jellemzői: A jelenségeket geometriai formákra bontani, lehántani a dolgok esetleges, véletlenszerű külső formáját, és felfedezni belső törvényszerűségeit.

29 Korszakai: • 1907–09: analitikus kubizmus. A formák már geometrikusak, de még nincs végleges szakítás a perspektívával, noha több nézőpontú az ábrázolás. • 1910–12: szimultán kubizmus. A tárgyak síkra kivetítve, barnásszürke elemek konstrukciójaként jelennek meg. • 1913–20: szintetikus kubizmus. Dekoratív kompozíció, mozgalmas ritmus, gazdag színkészlet.

30 Képviselők: Picasso Braque Gris

31 Konstruktivizmus A szó eredete: 'constructio' (latin) = felépítés, szerkezet Központjai: Oroszország, Németország, Hollandia Fő törekvésük: a racionális rend, az egyensúly és a nyugalom megteremtése

32 Képzőművészet Eszközeik: – szigorú mértani formákból építkeznek (vonal, négyszög, kör) – fehér + 3 alapszín felhasználása (kék, piros, sárga) – zárt, arányos, világos szerkesztés Mondrian: Vörös-sárga- kék kompozíció 6. sz. kompozíció

33 A konstruktivizmus végletes továbbfejlesztése: szuprematizmus • csak geometria! • kidolgozója: Malevics Malevics: Szuprematizmus 418 Doesburgh: Aritmetikus kompozíció

34 Építészet BAUHAUS (1919-1933) "Építészek, szobrászok, festők: vissza a kézművességhez! Mert nincs 'hivatásos művész'! Nincs lényegi különbség művész és kézműves között. A művész a kézműves magasabb szintje." (Gropius) • német konstruktivista képzőművészeti és szellemi iskola, "a művészetek és mesterségek szabadiskolája" • alapítója Walter Gropius • céljuk: az emberi környezet átalakítása a funkcionalitás (célszerűség és hasznosság) jegyében • a modern építészetre gyakorolt hatása jelentős, de máig is vitatott

35 Egy kis humor 

36 Vége Köszönjük a figyelmet: • Szabó József • Rédei Gábor • Kis János • Moós Bence


Letölteni ppt "Avantgárd Készítette: • Kis János • Szabó József • Rédei Gábor • Moós Bence "A művészet nem a láthatót adja vissza, inkább láthatóvá tesz.„ Paul Klee."

Hasonló előadás


Google Hirdetések