Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kaposi József 2011. november. Felhasznált szerzők  Csapó Benő  Fisherné Dárdai Ágnes  Halász Gábor  Karlovicz János  Kojanitz László  Radó Péter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kaposi József 2011. november. Felhasznált szerzők  Csapó Benő  Fisherné Dárdai Ágnes  Halász Gábor  Karlovicz János  Kojanitz László  Radó Péter."— Előadás másolata:

1 Kaposi József 2011. november

2 Felhasznált szerzők  Csapó Benő  Fisherné Dárdai Ágnes  Halász Gábor  Karlovicz János  Kojanitz László  Radó Péter  Vágó Irén  Závodszky Géza

3  Melyek az oktatás világát meghatározó nemzetközi trendek?  Miként változtak a tudás és a tanulás alapelvei?  Hogyan alakultak a hazai szabályozási, tartalmi elvárások/viszonyok?  Miként változott a tankönyvekről alkotott tudásunk?  Milyen következtetéseket vonhatók le az elmúlt évek adataiból, kutatásaiból? Kérdések

4 Nemzetközi trendek az oktatás világában  Az emberi képességek felértékelődése, tudásgazdaság, LLL-paradigma (GDP);  Kvalifikációs rendszerek (EKKR, OKKR);  Digitális technológia térnyerése;  Technológiai forradalom (világháló, miniatürizálás, mobiltechnológia) ;  Tudásfelfogás változásai;  Kompetencia alapú oktatás terjedése;  Társadalmi integrációs törekvések.

5 Tudásfelfogás változásának jellemzői  ismeretorientált  tanárorientált  irányított  receptív és reproduktív  kognitív  passzív befogadás  képességorientált  tanulóorientált  önálló  produktív  emocionális, pragmatikus  aktív elsajátítás

6 A hatékony tanítás alapelvei 1. A puszta információ-továbbítás (alacsonyabb rendű gondolkodási sémák) helyett inkább az információ- feldolgozó képesség („magasabb rendű gondolkodási sémák”) fejlesztésére kell helyezni a hangsúlyt. 2. Uniformizált oktatási gyakorlat helyett jobb eredményeket lehet személyre szabott oktatási gyakorlattal elérni. 3. A diákokat csoportos munkára, együttműködésre kell ösztönözni. 4. Az oktatás folyamatának szerves részét képező, „autentikus” értékelési rendszert kell működtetni.

7 Hazai társadalmi-oktatási környezet  1990 – demokratikus viszonyok kiépítése  decentralizáció,  deregularizáció,  privatizáció,  „államtalanítás”,  1993-as közoktatási törvény  szabadság, autonómia („reformláz”, „reformot ne”),  Szocialista-liberális kormányzat (12 év)  Konzervatív, jobbközép kormányzat (8 év)

8 A tartalmi szabályozás változásai  Nat 1995, 2003, 2007 / Kerettantervek 2000;  A tantervi szabályozás jellemzői • kétszintű, háromszintű, • műveltségterületek (csökkenő tananyag-központúság), • kereszttantervi elemek, • erősödő tevékenység-központúság,  A kimeneti szabályozás előtérbe került • kiépülő mérési-értékelési rendszer, • új vizsgarendszer,

9 A tankönyv fogalmának változásai, modellek  „Nemzeti kultúra szimbóluma”;  Didaktikai céllal megírt iskolai oktatásra szánt könyv;  Piaci termék (áru);  Tankönyvcsalád, pedagógiai rendszer, programcsomag, digitális taneszköz, tartalomhordozó;  Tanulóközpontú, tanári kézikönyvre épülő;

10 A tanulóközpontú könyv konstrukciója (M ARILYN J.–C ALFEE R, 1998:249.)

11 (M ARILYN J.–C ALFEE R, 1998:262.) A tanári kézikönyvre épülő rendszer konstrukciója

12 Új fogalmak a hazai tankönyvek terén  Tankönyvpolitika, tankönyvpiac, tankönyvkiadás;  Tankönyvértékelés, tankönyvjóváhagyás;  Tankönyvkutatás, tankönyvanalízis (kvantitatív, kvalitatív szempontok);  Konszenzusos standardok;  Tankönyvi funkciók és tulajdonságok listázása;  Minőségbiztosítás (belső, külső)

13 Tankönyvpolitika

14 Minőségi jellemzőkSzakértői véleményezésKísérleti vizsgálatTankönyvanalízis Életszerűség +++ Tudományos pontosság ++ Olvashatóság +++ Érdekesség ++++ Fokozatosság ++ Strukturáltság +++ Illusztráltság +++ Problémafelvetés ++ Gondolkodásra késztetés ++ Tanulásirányítás +++ Önellenőrzési eszközök +++ Személyesség ++ Jaan Mikk áttekintése arról, hogy a tankönyvértékelési módszerek jellemzően mely minőségi összetevőt vizsgálják: Tankönyvértékelés típusai

15 15 Konszenzusos standardok 1. Tudományos megfelelés 2. Didaktikai standard  a tanulók életkori, pszichikus sajátosságainak, értelmi és lelki fejlettségi szintjének való megfelelés  legyen életszerű, élet közeli a tankönyv; mind tartalmában, mind a külső megformálásban a tanulók érdekeit tartsa szem előtt.  az “egyetlen igazság” hirdetésének kerülése, multiperspektívikus megközelítés, sokféleség a tartalomban és a módszerekben  A kérdések haladják meg a puszta reprodukció szintjét, és ösztönözzenek a gondolkodás magasabb műveleteire is (elemzés, összehasonlítás, értékelés stb.) 3. Előítélet-mentesség 4. Transzparencia 5. Képretorika

16 TANKÖNYV JELLEMZŐK Maximum-tankönyv TÍPUSA SZERKEZETI ELEMEK: FUNKCIÓI: Célcsoportnak íródottIsmerethordozóTanítási eszköz Minimum-tankönyvVegyes típus  Motiválás  Differenciálás (alap- és emelt szintű tudás)  Irányítás  Gyakorlás  Önképzés  Alapszöveg  Kiegészítő szöveg  Orientáló szöveg  Az elsajátítást segítő eszközök (kérdés, feladat)  Illusztrációs anyag A tankönyv „mappig”-je (Dárdai Ágnes: A tankönyv-kutatás alapjai. Budapest-Pécs, Dialóg-Campus Kiadó, 2002. 55.p.)

17 Tankönyvi funkciók listázása Funkciók Tulajdonságok Motiváció Illusztráltság Érdekesség Problémák bemutatása Gondolkodást ösztönző egyéb megoldások Ismeretátadás Érthetőség Életszerűség Tudományos pontosság RendszerezésStrukturáltság KoordinációA többi tankönyvekkel való összehangoltság DifferenciálásSzintezett tananyag Tanulásirányítás Tanulási stratégiák tanítása A tanórai és az otthoni tanulás folyamatát orientáló eszközök alkalmazása Az önértékelés elősegítése Az ismeretek alkalmazását gyakoroltató, illetve összefoglaló kérdések és feladatok száma és változatossága Értékekre nevelésÉrzelmi hatást keltő eszközök száma és változatossága

18 Hazai tankönyvvizsgálat 2004-2007 POZITÍV VÁLTOZÁSOKERŐSÍTENDŐ ELEMEK A direkt ideológia szerepe teljesen visszaszorult. Megújult a tudáskánon: modernizálták és csökkentették a tartalmakat, ► — megtörtént: tankönyvi design; — várat magára: tanulhatóságot megkönnyítő módszertani szemléletváltás. A tanulók tanulás folyamatába való bevonásának, az aktív részvétel érvényesítésének igénye. ► ►Az igény azonban még nem eléggé elfogadott. Életkori sajátosságok figyelembe vétele. ►►Még egyenetlen ennek érvényesítése. Erősödik a mindennapi élethez való kapcsolat (főleg a természettudományok esetén). Megjelent az egészség- és környezetvédelemre nevelés (pl: természettudományi tankönyvek). NEGATÍV ELEMEKVESZÉLYEK A multiperspektivikus, kontroverzív szemlélet késik. Előzőhöz hasonló a problémamegoldó, probléma- érzékeny gondolkodás helyzete. ► ► A legtöbb helyen még mindig kész tudást, kész megoldásokat kínálnak a tankönyvek Önálló véleményalkotásra való ösztönzés hiánya. ►► Maradt a tananyag- és tanárcentrikusság A társas tanulás formái még nem épültek be a. A tananyag kifejtése nem emészthető. Gyenge a tankönyvek tájékoztató apparátusa. ►► Ez ellene hat az önálló ismeretszerzés folyamatának

19 Problémák, eredmények összefoglalása ProblémákEredmények Elavult tanítási és tanulási stratégiát közvetítenek. Új tudományos eredmények megjelenése. Nem segítik eléggé a tanulói aktivitást és az értelmes tanulást. Didaktikai apparátus bővülése. A fogalmi rendszer és a tevékenységrendszer esetleges. Fogalommagyarázatok, kérdések, feladatok gyarapodása. A szövegezés nehezen érthető és nehezen tanulható. Fokozatosan tisztuló szöveghasználat. Illusztrációk esetlegessége.Színes tankönyvek, design.

20 Diszciplináris szemléletű oktatásÚj társadalmi igények A tanulás eszközeinek rendszerbe szervezése: inspiráló tanulási környezet kialakítása. Ellentmondások vázlata A kognitív pszichológiai kutatások eredményeinek felhasználása. Komplex pedagógiai praxis: például természet-tudományos nevelés. A tanulás összetevőit középpontba állító taneszköz-fejlesztés és -értékelés.

21 Tankönyvpolitika vizsgálata 2009  erőteljes társadalmi igény az iskolai munka javítására az alapkészségek kifejlesztése, a korszerű műveltséghez elengedhetetlen ismeretek és kompetenciák kialakítása, valamint a társadalmi esélykülönbségek kiegyenlítése terén;  a műveltségkép, a pedagógiai szemlélet és a pedagógiai módszerek átalakulása;  a digitális eszközök és ismeretanyagok megjelenése;  az állami kiadások csökkentésének szükségessége;  egyensúlykeresés a centralizáció és a decentralizáció, valamint a reformok végrehajtása és a stabilitás biztosítása között” (Kojanitz, 2010) Nemzetközi tapasztalatok: „A tankönyvek készítése, jóváhagyása, kiadása, iskolai kiválasztása, ára, illetve ártámogatása tipikus együttállásokat nem mutat. (…) Az egyes államok tankönyv-politikáját befolyásoló tényezők hátterében mindenütt a közoktatás egészét érintő közös kihívások és feladatok állnak:

22 Hazai tapasztalatok/ legfontosabb célok: 1. A tankönyvellátás biztonsága garantált. 2. Megfelelő a tankönyv- és tartalomkínálat, a választási és szelekciós mechanizmusok működnek, bár sok az esetlegesség. 3. Tankönyvek és más tartalomhordozók szakmai és technikai minősége javult. 4. Tankönyvek és tartalmi szabályozók közötti kapcsolat erősödött. 5. Érvényesül számos nemzetközi tendencia. Tankönyvpolitika vizsgálata 2009

23 Tankönyvvé nyilvánítás

24 HATÁROZATOK200720082009 tankönyvvé nyilvánító határozat3701307849 elutasító határozat524823 meghosszabbító határozat33290207 ÖSSZESEN45516451079 A benyújtott tankönyvvé nyilvánítási kérelmekkel kapcsolatban hozott határozatok:

25 Tankönyvvé nyilvánítás

26 Tankönyvjegyzékbe kerülés

27 HATÁROZAT200720082009 tankönyvjegyzékre történő felvétel280231733963 elutasító határozat1087463 ÖSSZESEN291032474026 Tankönyvjegyzékbe kerülés A benyújtott tankönyvjegyzékbe történő felvételi kérelmekkel kapcsolatban hozott határozatok:

28 Tankönyvjegyzékbe kerülés

29 Összegzés  Sokoldalú és sokszínű a változás;  A szabályozás megbízhatósága nőtt;  Kompetenciaépítés, közös tanulás;  A tankönyvírás, kiadás professzionalizálódása;  Ellentmondások – feszültségek továbbra is jelen vannak.


Letölteni ppt "Kaposi József 2011. november. Felhasznált szerzők  Csapó Benő  Fisherné Dárdai Ágnes  Halász Gábor  Karlovicz János  Kojanitz László  Radó Péter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések