Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Elektronikus ügyintézés Electronic administration

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Elektronikus ügyintézés Electronic administration"— Előadás másolata:

1 Elektronikus ügyintézés Electronic administration
Dr. Kiss Daisy a Magyar Ügyvédi Kamara titkára, Secretary of the Hungarian Bar Association az ELTE tiszteletbeli tanára, Honorary Professor of ELTE

2 AZ ÁLLAM… a politikatudomány szempontjából:
közhatalmat gyakorló szervezetrendszer társadalom irányításának és szervezésének legfontosabb eszköze megvalósítója és sok esetben célja is a politikai akaratnak az informatika szempontjából: információs rendszer

3 THE STATE IS… from the view of civics/politology:
the system of organizations practicing the public authority the most important manner of means for governing and organizing the society the organ implementing the political will and it is also the aim of the political will in several cases from the view of informatics: information system

4 Az állam mint információs rendszer
az állam működésének jelentős része információkezelés az információ a társadalom megismerésének eszköze, a döntéshozatalt alapozza meg egyensúlykeresés a nyíltság és a titkosság között

5 The State as information system
a significant part of the operation of the State is information management information is a manner of the cognition of the society, it supports the decision-making procedure looking for balance between oppenness and secrecy

6 Legújabb jogszabályok
Az elektronikus közszolgáltatás működtetéséről szóló 222/2009. (X. 14.) Korm. rendelet Az elektronikus közszolgáltatás biztonságáról szóló 223/2009. (X. 14.) Korm. rendelet A központi elektronikus szolgáltató rendszer igénybevevőinek azonosításáról és az azonosítási szolgáltatásról szóló 224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet Az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételéről szóló 225/2009. (X. 14.) Korm. rendelet

7 Recently passed rules of law
222/2009. (X. 14.) Decree of the Government on the operation of the electronic public services 223/2009. (X. 14.) Decree of the Government on the safety of the electronic public services 224/2009. (X. 14.) Decree of the Government on identification of the clients of the central electronic public services and on the identification service 225/2009. (X. 14.) Decree of the Government on the electronic public services and the utilization of the electronic public services

8 Az elektronikus közszolgáltatás electronic public services

9 Elektronikus közszolgáltatás
a központi rendszeren keresztül, a közigazgatási hatóságok, valamint a közüzemi szolgáltatók által elektronikus úton nyújtott szolgáltatás, mely mindenki számára hozzáférhető.

10 Electronic public services
service, which is available without restriction, provided by the administrative authorities and the public utility companies through the central system by way of electronic means.

11 A központi rendszerhez, mint az elektronikus közszolgáltatásokat biztosító központi infrastruktúrához való csatlakozás főszabályként a közigazgatási hatóságok, a bíróságok, ügyészségek és a közszolgáltatók számára kötelező, mások (költségvetési szervek, köztestületek, területi- és kisebbségi önkormányzatok, gazdálkodó szervezetek) számára pedig lehetőség.

12 Accession to the central system, which is the central infrastructure priving the electronic public services, is obligartory for administrative authorities, courts, public prosecutors’ departments, public utility organs as a basic rule. Accession is a possibility for other bodies (budgetarty agencies, public corporations, regional and minority self-government bodies of communities, economic organizations).

13 Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer
Részei Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat Kormányzati Portál Hivatali kapu Biztonságos elektronikus dokumentumtovábbító szolgáltatás Elektronikus tárhely és központi rendszercím Központi archiválási szolgáltatás Elektronikus fizetéseket és elszámolás lehetőségét biztosító rendszer Központi ügyfélszolgálat

14 Central Electronic Services Network
Parts of it are the followings: Electronic Governmental Network Government Website Office gate Safe electronic document transmission service Electronic web host and electronic system address Central archiving service System ensuring the possibility of electronic payments and accounting Central customer service

15 A kormányzati portál a közszolgálat központi elektronikus tájékoztatási és szolgáltatási felülete, amely az interneten a címen érhető el. A kormányzati portál biztosítja, hogy felületéről valamennyi nyilvános elektronikus közszolgáltatás elérhető legyen.

16 The Government Website
is the public services’ central electronic surface for communication and for facilities which can be reached at the folloewing website: The Government Website ensures the availability of the whole of the electronic public services from its surface.

17

18 A KORMÁNYZATI PORTÁL ÁLLANDÓ SZOLGÁLTATÁSAI:
a) a központi, területi és helyi közigazgatási szervek, közszolgáltatók, valamint a központi rendszerhez csatlakozott további szervezetek elérhetőségi adatai [postai és elektronikus cím(ek), telefonszámok (központ és ügyfélszolgálat), ügyfélfogadási idő]; b) ügyleírások, letölthető űrlapok, minták; c) az elektronikus közszolgáltatások katalógusa, amely tartalmazza a szolgáltatást nyújtó szervek megnevezését, és elektronikus elérhetőségét; d) személyes ügyintézési felület kialakításának lehetősége;

19 REGULAR SERVICES OF THE GOVERNMENTAL WEBSITE:
a) accessibility [postal and electronic address(es), telephone numbers (centre and customer service), opening hours] of the central, regional and local administrative authorities, public service organs and other other bodies which have joined the central system; b) description of cases, downloadable forms, specimens; c) catalogue of the electronic public services which contains the name and the electronic accessibility of the service provider public bodies; d) possibility of forming a site for personal administration;

20 e) biztonságos elektronikus dokumentumtovábbító szolgáltatás (a továbbiakban BEDSZ) indítási és fogadási pontja; f) személyes azonosítással igénybe vehető fórum; g) bejelentések, közlések felülete, mely a jogszabály alapján itt közzétett hatósági hirdetmények megjelenítését szolgálja; h) hatályos jogszabályok elektronikus gyűjteménye és a Magyar Közlöny hiteles elektronikus közzétételi felülete; i) pályázatok közzététele;

21 e) starting and receiving point of the safe electronic document transmission service (hereinafter referred to as BEDSZ); f) forum which is available in case of personal identification; g) site of notices and communication, which serves the publishment of the notification on official announcements in accordance with the governing law; h) site of the electronic collection of the effective law and the official electronic publishment site of the Hungarian Bulletin; i) publishment of tenders;

22 j) a helyi ügyekbe bekapcsolódni kívánó civil szervezetek mutatója, bejelentkezési helye;
k) jogszabálytervezetek véleményezésének elérhetőségi mutatói; l) értesítési tárhely, tartós tár; m) kulcstár.

23 j) check-in site and list of the civil society organizations intending to be involved in the local affairs; k) lists of the availabilities where the draft legislative provisions can be reported; l) communication web host, permanent host; m) host of keys.

24 AZ ÜGYFÉLKAPU a központi rendszer természetes személyek részére nyújtott azonosítási szolgáltatásainak belépési, illetve szolgáltatási pontja, ahol a felhasználó közli a rendszerrel az azonosításához rendelkezésére álló információt, tulajdonságot, eszközt, illetve ahol az azonosítást igénylő megkapja a személy azonosságát alátámasztó információt.

25 CLIENT GATE Check-in and service point of the identification based services provided for natural persons by the central system; this is the point where the client gives the information, quality and tool in order to be identified and where the information proving the identification of the natural person client is taken by the competent organ.

26 Az azonosítás Az azonosítás olyan szolgáltatás, amelynek eredményeként az azonosítást igénylő a feladatának ellátásához szükséges biztonsággal − egy harmadik személy vagy saját maga által − bizonyosságot szerez, hogy az azonosítás alanya megegyezik az azonosítást kérő által állított személlyel, és amelynek eredménye egy kellő biztonságú, a személy azonosítására egyértelműen alkalmas információ közlése, illetve megerősítése.

27 Identification Identification is a service as a result of which the authority that requests the identification, for the pupose of its tasks with the level of adequate safety, becomes sure that the subject of the identification is the same person with the client requesting for identification. Identification can be executed by the authority itself or by a third party. The result of the identification is the notification on or confirmation of the information which ensures adequate level of safety and which is appropriate for the unambiguouos identification of the person requesting for his or her identification.

28 Hivatali kapu Office gate

29 Cégkapu Hivatalkapu ÜGYVÉD? Hivatali kapu 29

30 Biztonságos elektronikus dokumentumtovábbító szolgáltatás
A BEDSZ fogadja és elektronikus úton a címzett részére továbbítja a felhasználó által az elektronikus űrlapok fogadására feljogosított szervezetekhez intézett elektronikus dokumentumokat, fogadja és a címzett felhasználóhoz továbbítja az elektronikus közszolgáltatást nyújtó szervezet válaszait, mindkét irányban megfelelő bizonyító erővel dokumentálja a küldés tényét, időpontját, a küldő és a címzett személyét, és lehetővé teszi a dokumentum azonosítását.

31 Safe electronic document transmission service
The „BEDSZ” receives electronic documents from the client and tranfers them to the addressees being entitled to receive electronic forms, receives the answer of the electronic service provider body and transfers it to the client, documents the fact of the sending, the date, the person of the sender and the receiver in both directions with the adequate probative value and makes it possible to identify the document.

32 A Hivatali Kapu és a BEDSZ modellje Model of the Office gate and BEDSZ
Dokumentum feltöltése Ügyfélkapun, illetve Hivatali Kapun keresztül Központi Rendszer Okmányirodában regisztrált ügyintéző/ügyfél Érkeztetés visszaigazolás TÁR értesítés (elfogadó/elutasító nyugta az értesítési tárhelyen) Elfogadó/elutasító nyugta Dokumentum elvitele Technikai háttér biztosítója: Állami Elektronikus Kézbesítési Szolgáltató 2009. évi LII. törvény a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről Közigazgatási intézmény

33 ELEKTRONIKUS TÁRHELY ÉS KÖZPONTI RENDSZERCÍM
Az elektronikus tárhely az ügyfélkapu használója számára biztosított, személyes ügyintézéshez rendelkezésre álló tárhely. A központi rendszer cím az ügyfélkapuval rendelkező számára a központi rendszeren belüli elektronikus elérhetőségét lehetővé tévő cím.

34 ELECTRONIC WEB HOST AND CENTRAL SYSTEM ADDRESS
Electronic web host means a host provided for the user of the client gate for the purposes of personal administration. Central system address means an address which enables the electronic availability of the person having a client gate within the frames of the central system.

35 Elektronikus fizetéseket és elszámolás lehetőségét biztosító rendszer
Ha az elektronikus közszolgáltatást igénybe vevő felhasználó olyan eljárást kezdeményez, amelyben illeték- vagy az igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége keletkezik, e kötelezettségét államigazgatási eljárási illeték esetében a Magyar Államkincstárnál vezetett eljárási illetékbevételi számla javára, igazgatási szolgáltatási díj esetében a vonatkozó jogszabályban megjelölt számla javára, szolgáltatási díj esetében az elektronikus közszolgáltató által megjelölt számla javára átutalással teljesíti.

36 System ensuring the possibility of electronic payments and accounting
In case the person applying the electronic public services initiates a procedure in which he or she is obliged to pay duties or other administration service fees, public administration procedural duties must be transferred to the account isolated for duties held by the Hungarian State Teasury, other administration service fees must be tranferred to the account defined by law, service fee must be transferred to the account given by the electronic public service provider.

37 Központi ügyfélszolgálat Central customer service
A „kérdés” A „question” Tudásbázis Knowledge base Internet Postafiók, P.B. Az ügyfél a központtól információt több módon is kérhet: felhívhatja telefonon, küldhet telefaxot; írhat elektronikus levelet, internetes hozzáférés esetén közvetlenül, kezelői közreműködés nélkül is kereshet információt. Ehhez biztosítani kell: az ügyfelek megfelelő kezelőhöz való kapcsolását (terheltség alapján), bejelentkező szöveget, várakoztatási protokollt, egyes információk gépi szolgáltatását (pl. figyelni kell a 20 mp-es tűréshatárra), a beszélgetések rögzítésének lehetőségét, naplózási és statisztikai lehetőségeket telefaxok automatikus ként történő kezelését (postafiókba küldhető módon). Telefax Ügyfél Client Telefon Kezelő Handler

38 Átirányítás közigazgatási
A „válasz” A „question” Késleltetett válaszadás átlagosan 1,3 óra , de maximum 4 óra alatt (visszahívás, , …) Igen Igen Nem Tud azonnal választ adni? Tud a szakértő később válaszolni? Nem Átirányítás közigazgatási szervhez (az ügyek maximum 8%-ában) Átirányítás közigazgatási szakértőhöz Nem Az interneten keresztüli információkeresés során az ügyfél közvetlenül nem kerül kapcsolatba a kezelőkkel. -n, vagy telefaxon keresztüli információkérés esetén a válasz elkészítésében a kezelők részt vesznek, de ez a tevékenység nem igényel azonnali reagálást, de 1,3 óra alatt ez is megtörténik. Telefonos információkérés esetén legbonyolultabb a feladat. A rendszer kialakításánál leginkább erre kell figyelemmel lenni. Telefonos információkérés jellegzetes folyamata: az ügyfél kérdése (probléma felvetése) és a vele folytatott párbeszéd során, annak eredményeként a kezelő a rendszer keresőfelületén paramétereket állít be, adatokat rögzít, “kérdéseket” fogalmaz meg az adatbázis számára, a keresés eredményeként kapott találat(ok) érdemi részét a kezelő elmondja, felolvassa az ügyfélnek, vagy gépi hanggal felolvastatja az ügyfélnek, vagy elektronikus levélben vagy telefax-on elküldi az ügyfélnek. információ, vagy kompetencia hiány esetén átirányítja az ügyfelet egy közigazgatási szakértőhöz, aki azonnali reagálás vagy tudás hiányában a mobil szakértőket is igénybe veheti, a központban tárolt információ elégtelensége esetén továbbirányítja az ügyfelet egy szakmailag kompetensebb szakterületre, a folyamat végén rögzíti a rendszerben tevékenysége eredményességét. Van elegendő információ Az tudásbázisban Telefon Kezelő Handler Telefax Igen Ügyfél Client

39 Egyablakos ügyintézés One-window administration
HIVATALOK OFFICES ÁLLAMPOLGÁR CITIZEN Felhasználói név + Jelszó

40 Az ügyintézés Administration

41 Az ügyintézés útjai Ways of administration
Esemény Dokumentum alapú On-line, interaktív Papíron Elektronikusan Telefax Fizikai hordozó (floppy, CD) Elektronikus üzenet Gép-gép kapcsolat Naplózott hiteles közlés Szabad szövegű üzenet Elektronikus űrlap Elektronikus űrlap + dokumentum

42 Az elektronikus ügyintézés
Az elektronikus ügyintézés a közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történő ellátása, az eközben felmerülő tartalmi és formai kezelési munkamozzanatok összessége.

43 Electronic administration
Electronic administration is the management of the official administrative cases by the way of electronic means. Electronic administration means also the complexity of the working sections of the management from the view of formality and from the view of content as well.

44 a hatóság és az ügyfél elektronikus úton való kapcsolattartása
a hatósági munkamozzanatok elektronikus végzése egyes eljárási cselekmények elektronikus úton végzése a döntéshozatal is automatizált

45 E-ügyintézés a hatósági eljárásokban E-Administration in administrative procedures

46 Az ügyfélnek alanyi joga, hogy hatósági ügyeit elektronikusan intézze.
Kivételek: törvény meghatározott esetekben kötelezővé teszi az elektronikus ügyintézést egyes eljárásokban, illetve egyes eljárási cselekmények esetében jogszabály tiltja az elektronikus ügyintézést

47 The exceptions are the followings:
It is the civic right of the client to handle its administrative cases by the way of electronic means. The exceptions are the followings: In certain cases electronic administration is obligatory by law Regarding some kind of procedures and of procedural steps the electronic administration is forbidden by law

48 Azonosítási modell Model of identification
Regisztráció (Registration) Okmányirodában E-aláírással Bejelentkezés (Login) eSzolgáltatók (e-Service Providers) APEH OMMF OEP ONYF VPOP Központi Hivatal FELVI Önkormányzatok stb… Authentikáció (azonosítás, hitelestés) Authorizáció (viszont-azonosítás)

49 Elektronikus kapcsolattartás
A hatóság elektronikus úton tartja a kapcsolatot az ügyféllel, ha az ügyfél azt igényli, továbbá ha az ügyfél a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, és az alkalmazandó kapcsolattartási formáról másként nem rendelkezett.

50 Electronic communication
The authority shall maintain communications with the client by way of electronic means where so requested by the client, and also if the client has lodged the request by way of electronic means and did not provide otherwise in respect of the applicable mode of communication.

51

52

53 E-per E-lawsuit

54 E-per Magyarországon a polgári perben még nincs lehetőség automatizált eljárásra, a fizetési meghagyásos eljárás automatizálására tett kísérlet is − bírósági keretek között − eredménytelen maradt. Tervezeti szinten megjelent (és egyúttal el is tűnt) az elektronikus per speciális szabály-rendszere is.

55 E-lawsuit In Hungary there are still no rules implementing the automatic civil law procedure. Also the attempt for turning the order for payment procedure to be automatic failed, within the frames of the courts’ operation. The draft of the special regulation of the electronic lawsuit has been developed (but it seems to be lost…)

56 Eljárási cselekmények elektronikus úton végzése
idézés (2006. január 1.) az irat elektronikus másolatának a megjelölt címre továbbítása (2009. január 1.) okirati bizonyítás (2001. szeptember 1.) kihallgatás videokonferencia útján (2011. január 1.)

57 Procedural steps by way of electronic means
summons (1st January 2006) forwarding the electronic copy of the documents to the given address (1st January 2009) documentary evidence (1st September 2001) questioning by video conference (1st January 2011)

58

59 Elektronizált büntető eljárás electronic criminal procedure

60 Eljárási cselekmények végzése
tanúvallomás megtétele elektronikus okirat formában (2003. július 1.), megőrzésre kötelezés (2003. július 1.), zártcélú távközlő hálózat útján történő tárgyalás, elektronikus kézbesítés.

61 Procedural steps testimony by the way of electronic document (1st July 2003), retain order (1st July 2003), trial held by telecommunications network for limited purposes, electronic delivery.

62 Automatizált fizetési meghagyásos eljárás automatic order for payment procedure

63 A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2009
A Magyar Köztársaság Országgyűlése június 15‑i ülésnapján elfogadta a fizetési meghagyásos eljárásról szóló évi L. törvényt, amely automatizált eljárást vezet be azzal, hogy kimondja: a kifejezetten emberi közreműködést nem igénylő eljárási cselekményeket a MOKK rendszere is elvégezheti, természetesen csak akkor, ha az eljárási cselekmény elvégzésnek törvényi feltételei fennállnak.

64 15th June 2009 the Parliament of the Republic of Hungary has adopted the Act L of 2009 on the order for payment procedure which introduces an automatic procedure by declaring that the system of the Hungarian Chamber of Civil Law Notaries (hereinafter referred to as MOKK) can execute the procedural steps which do not need human activity, in case the requierements of these procedural steps defined by law are fulfilled.

65 Automatikus kibocsátásra sor kerülhet
a) az ügyintézési határidőn belül [a közjegyző előzetes hozzájárulásával a MOKK rendszere útján az ügyintézési határidőn belül a közjegyző nevében és felelősségére automatikusan kerül kibocsátásra a fizetési meghagyás, e rendelkezést valamennyi, a fizetési meghagyásos eljárás során meghozandó határozatra alkalmazni lehet, a költségkedvezmények, az igazolási kérelem, a kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelem, valamint a részletfizetés és fizetésre halasztás engedélyezése iránti kérelem tárgyában döntő határozat kivételével], illetve b) az ügyintézési határidő elmulasztása esetén [ha a közjegyző a határidőt elmulasztja, a határidő utolsó napját követő munkanapon a fizetési meghagyás a törvény erejénél fogva a MOKK rendszere útján a közjegyző nevében automatikusan kerül kibocsátásra.

66 Automatic issuance can take place
within the administrative deadline [order for payment is issued with the consent of the notary public through the system of MOKK within the administrative deadline in the name of the notary public who is responsible for the issuance; this provision is governing for all decisions to be made during the order for payment procedure with the exception of decisions regarding the cost allowances, application for excuse, petition to rebut a presumption of service, request for installment or deferred payment] and in case of missing the administrative deadline [if the notary public fails to issue order for payment within the the deadline, it will be issued by law automatically through the system of MOKK in the name of the notary public on the first working day after the expiry of the deadline]

67 E-ügyintézés az ügyvédnél e-administration at the attorneys

68 Az e-ügyintézéshez szükséges külső feltételek External conditions needed for the e-administration

69 megbízás kizárólag olyan ügyféltől fogadható el, aki az ügyvéd előtt személyesen megjelent és az azonosítása megtörtént ha az ügyfél nem jelent meg személyesen, akkor fokozott ügyfél-átvilágítást kell végrehajtani az ügyfél-átvilágítás tényéről feljegyzést kell készíteni, amelyet az iratok között zártan kell kezelni

70 the attorney at law is only allowed to accept the assignment if the client presented himself or herself before the attorney at law and the identification procedure was executed in case the client did not appear personally, an increased screening procedure has to be executed regarding the client minutes has to be taken on the fact of the screening procedure which has to be handled as closed information among the documents

71 Ügyfélazonosítás Identification of the client

72

73 Eredmény az okiratokat az ügyvéd őrzi
az okiratokat az ügyvéd köteles felhívásra bemutatni az eredeti papír alapú okmányok nem selejtezhetők az elektronikus dokumentumokat és lenyomatokat meg kell őrizni (mentés – archiválás)

74 Result the attorney at law retains the documents
the attorney at law is obliged to produce any document when requested the documents originally printed on paper cannot be discarded electronic documents and prints have to be retained (rescue – archiving)

75 MIT HOZ A JÖVŐ? WHAT WILL THE FUTURE BRING?

76 Köszönöm a figyelmet. Thank you for your attention. Dr. Kiss Daisy


Letölteni ppt "Elektronikus ügyintézés Electronic administration"

Hasonló előadás


Google Hirdetések