Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az intézményi akkreditáció folyamatábrája. Intézményi akkreditáció második köre (2007) Cél: „…értékelje az eltelt 8 év tevékenységét, de egyben teremtse.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az intézményi akkreditáció folyamatábrája. Intézményi akkreditáció második köre (2007) Cél: „…értékelje az eltelt 8 év tevékenységét, de egyben teremtse."— Előadás másolata:

1 Az intézményi akkreditáció folyamatábrája

2 Intézményi akkreditáció második köre (2007) Cél: „…értékelje az eltelt 8 év tevékenységét, de egyben teremtse meg a kétciklusú képzésre való képesség vizsgálatának lehetőségét is”. - Tudományági képességvizsgálat (FSZ, A, M, PhD képzésre való képességről) - MB-i rendszer működésének megítélése alapján történő minőséghitelesítés (bemenet értékelése mellett a folyamat és kimenet értékelési módszerének vizsgálata). „Kar, intézmény minőségbiztosítási rendszer megléte és annak működtetése nélkül nem akkreditálható”!!! - a BF elemeinek vizsgálata (kreditrendszer, LLL, hallgatói részvétel döntésekben, stb.)

3 Az intézményi akkreditáció alapelemei:  Alapvető, a minőségre vonatkozó, rendszeresen karbantartott adatok nyilvános bemutatása  Önértékelés –minden szakra, minden képzési formára, minden karra és az intézmény egészére (az oktatás színvonalának, az intézmény működésének megítélése, problémáinak feltárása)  Helyszíni látogatás (jelentés, értékelés)  Minőség javítására vonatkozó intézkedések követése

4 Rendelkezésre álló dokumentumok (MAB honlapon):  Akkreditációs útmutató”  „A MAB akkreditációs követelményrendszere” (1.sz. melléklet)  „Minőségértékelési szempontrendszer-ajánlások az önértékelés készítéséhez” (2.sz. melléklet)  „Ajánlás a minőségértékelési szempontrendszerhez igazodó akkreditációs háttéranyag összeállításához” (3.sz. melléklet)  Intézményi esettanulmány az akkreditáció tudatos lebonyolítására (2.sz. melléklet függeléke)

5 Az akkreditációs értékelés eredménye:  Akkreditációs minősítés (A, AHI, NA)  Minőségértékelés (az akkreditációs küszöbszint felett nyújtott minőségről)  Állásfoglalás tudományáganként (FSZ, A, M, PhD)  Ajánlások (a minőségfejlesztésre)

6 Az Önértékelés során ki kell térni:  A vezetésre,  Az intézmény jelenlegi és jövőbeli igényeken és elvárásokon alapuló politikájára, stratégiájára  Erőforrásaira (emberi, tárgyi), azok kezelésére  Oktatási, oktatásszervezési, kutatási és kutatásszervezési tevékenységek folyamataira,  Partnerkapcsolatokra,  Az elmúlt időszak kulcsfontosságú eredményeinek bemutatására,  A kialakított minőségbiztosítási rendszer jellemzésére.

7 Minősítési szempontok-potenciálok vizsgálata kari szinten  Oktatók/kutatók tudományági besorolása/minősítése  Oktatók/kutatók szerepe az oktatásban  Oktatók/kutatók K+F tevékenysége  Oktatók/kutatók szakmai közéleti tevékenysége  Szakmai műhelyek hazai/nemzetközi elismertsége  K+F eredmények hasznosulása  Doktori iskola működése

8 Minősítési szempontok-potenciálok vizsgálata intézményi szinten  Integrált intézmények karainak kooperációja  Könyvtári szolgáltatás  Nyelvi képzés biztosítása  Sportolási lehetőségek biztosítása

9 Minősítési szempontok-potenciálok vizsgálata tudományági/szakonkénti vizsgálata  Szakra vonatkozó alapadatok  KKK-ban rögzített kompetenciák teljesülése  Ismeretanyag gyakorlati hasznosulása  Oktatók szakmai/MAB megfelelése  Infrastrukturális ellátottság  Oktatási eredmények  Hallgatói létszám alakulása  TDK és egyéb tevékenység

10 Az intézményi működés megítélésének szempontjai Vezetők vezetési stílusa  Küldetés, jövőkép, értékrend  Jelenlegi és jövőbeni igények, elvárások ismerete  A minőségbiztosítási rendszer szervezete  Az intézmény működésének értékelése  Vezetés külső-belső kapcsolatai  Dolgozók munkájának figyelemmel kísérése, motiváció, elismerés

11 Az intézményi működés megítélésének szempontjai Emberi erőforrás tervezés, fejlesztés  A szükséges személyi állomány (követelményrendszer, munkaköri leírások, karriertervezés)  Dolgozók szakértelmének fenntartása, fejlesztése (tud. fokozat szerinti, életkor szerinti megoszlás)  Az utánpótlás biztosítása

12 Az intézményi működés megítélésének szempontjai Erőforrások kezelése, menedzselése  Infrastrukturális ellátottság  Az oktatás és kutatás infrastruktúrája (tudományáganként)  Az információ és a tudás menedzselése (folyamatok informatikai ellátottsága, alkalmazottak informáltsága)  A személyi és infrastrukturális kapacitás kihasználtsága

13 Az intézményi működés megítélésének szempontjai Oktatási-kutatási folyamatok módszeres megtervezése és menedzselése  Oktatás-kutatás szervezése (szabályzatok)  A folyamatok szükség szerinti továbbfejlesztése  Az oktatás-kutatás, szervezés szabályozottsága, dokumentáltsága, problémakezelés)  Elitképzés (TDK, PhD, szakkollégiumok)  K+F eredmények megjelenése az oktatásban

14 Az intézményi működés megítélésének szempontjai Partnerek véleménye  Felhasználói partner elégedettség-vizsgálata (OM, MAB, volt hallgatók, stb.)  Hallgatói oktatás-véleményezési rendszer  Dolgozói elégedettség mérése

15 Az intézményi működés megítélésének szempontjai Az intézmény kulcsfontosságú eredményei, mutatói  A szervezet kulcsfontosságú eredményei (diplomák száma, tudományos eredmények)  A szervezet kulcsfontosságú mutatói (főtárgyak átlaga, hallgatói létszámváltozás)  Tudományos publikációk statisztikai adatai  TDK-s hallgatók teljesítménye  Doktori iskolák működési eredményei

16 Egy példa a skála kialakítására (1) Értékelési szempont: Hogyan hasznosulnak a szak kompetenciái, az oktatott ismeretanyagok a gyakorlatban hogyan követik a gyakorlat változásait? Vizsgálandó adatok, információk: A munkáltatók és a végzett hallgatók, illetve az államvizsga bizottságok véleménye alapján:  Záróvizsga Bizottságok (ZVB) véleményei, a kérdőíveinek kiértékelései,  A végzett hallgatók széles körű megkérdezése és ennek értékelése,  Szakmai műhelyek adatlapjai,  A munkaerőpiaccal tartott kapcsolatok során szerzett szisztematikus értékelések, stb.

17 Egy példa a skála kialakítására (2) Példák minőségi indikátorokra:  A külső minőségi igényjelzések alapján végrehajtott tananyag-változtatások frekvenciája  A végzettek készségeinek és a szakterület műveléséhez szükséges kompetenciák tényekkel alátámasztott, felmért aránya, stb. Értékelés: A vélemények alapján a vezetőség csoportmunkában ad szöveges állapotleírást a kritikus elemek meghatározásával és elvégzi a besorolást.

18 Értékelési skála: 5. A 4-es szinten meghatározott elvárások megfelelő gyakorisággal valósulnak meg, ezen kívül a tudományos kutatási munkákból levont következtetéseket felhasználjuk a szak fejlesztésére. A fejlődési trendeket tananyaggá alakítjuk biztosítva a tárgyi és személyi erőforrásokat, illetve a fejlesztés visszamérését. 4. A szak fejlesztése rendszeres oktatóközösségi tevékenység, melyhez a szakmai fejlesztések tudatos nyomon követését, a ZVB véleményét, tudatos és rendszeres munkaerő-piaci felméréseket (pl. szisztematikus felmérés a végzettekre, a munkaerőpiac reprezentatív mintáján) végzünk. 3. A szak fejlesztése rendszeres oktatóközösségi tevékenység, melynek bemeneteként a szakmai fejlesztések tudatos nyomon követését és a ZVB véleményét használjuk fel. 2. A szak tananyagában közvetett hatásokra (irodalmazás, ZVB visszajelzések) létezik tartalmi fejlesztés, de ez ad hoc jellegű, és az egyes oktatókra bízva összehangolás nélkül valósul meg. 1. A szak képzését az előírt kompetenciák határozzák meg. A tananyag tartalmi fejlesztését nem tartja feladatának, indokoltnak, illetve az adott működési keretek között lehetségesnek (a fejlesztések jellemzően metodikai vonatkozásúak).

19 Akkreditációs szervezeti felépítés (tervezet)


Letölteni ppt "Az intézményi akkreditáció folyamatábrája. Intézményi akkreditáció második köre (2007) Cél: „…értékelje az eltelt 8 év tevékenységét, de egyben teremtse."

Hasonló előadás


Google Hirdetések