Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felnőttképzési tevékenységek és szolgáltatások az innovatív projektekben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felnőttképzési tevékenységek és szolgáltatások az innovatív projektekben."— Előadás másolata:

1 Felnőttképzési tevékenységek és szolgáltatások az innovatív projektekben

2 Tartalom  Alapelvek, felnőttképzés résztvevői, felnőttképzés intézményei, a törvény hatálya  Engedélyezési eljárás feltételei, követelmények – akkreditációtól az engedélyig  Felnőttképzési tevékenység dokumentációja és ellenőrzése – projektmegvalósító szemszögéből  A képzés időtartama – OKJ-s képzések esetén –, mint a minőségre és a projekt megvalósításra ható tényező

3 A preambulum Annak érdekében, hogy a hazánkban élő személyek meg tudjanak felelni a gazdasági, kulturális és technológiai fejlődés kihívásainak, eredményesen kapcsolódhassanak be a munka világába, sikeresek lehessenek életük során, és a felnőttkori tanulás és képzés segítségével az életvitel minősége javulhasson, szükség van a szakmai, a nyelvi és a támogatott képzések szervezettségének növelésére, tartalmuk minőségének és megvalósításuk ellenőrzésének erősítésére. E célkitűzések elérése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja

4 A felnőttképzés résztvevői  Pontosabban: a felnőttképzésben részt vevő és a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatást igénybevevő felnőtt – Nem változott!  Ami új, de eddig is így értettük: a tankötelezettsége teljesítése mellett felnőttképzésben is részt vevő nem felnőtt személy.  Ki a felnőtt: felnőttképzésben részt vevő természetes személy, aki a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján a tankötelezettségét teljesítette - 16 éves korától mindenki felnőtt!

5 A felnőttképzési intézmények  A felnőttképzési tevékenységet folytató jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni cégekre, egyéni vállalkozók.  A gyakorlati képzést szervező és a gyakorlati képzést folytató szervezetek. Nincs lényegi változás, de a projekt megvalósításban továbbra is „akkreditált” intézmény lehet!

6 További szereplők  A felnőttképzési szakértők és felnőttképzési programszakértők;  A gazdasági kamarákról szóló törvény szerinti országos gazdasági kamarák.  Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjára (a továbbiakban: NYAK)

7 Mit tekintünk a felnőttképzési tevékenységnek – képzési körök  A felnőttképzési intézmények felnőttképzésben résztvevők számára nyújtott iskolarendszeren kívüli képzésére irányuló tevékenysége : a) a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítés (a továbbiakban: OKJ) megszerzésére irányuló szakmai képzés, b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb szakmai képzés, c) általános nyelvi képzés és támogatott egyéb nyelvi képzés, d) az a)-c) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb képzés;

8 És még…  …nem támogatott egyéb szakmai képzés, nyelvi képzés, egyéb képzés, amennyiben a jogalany a képzést e törvényben foglaltak alapján szervezi.

9 Belső képzés  A munkáltató által a saját munkavállalói részére saját munkaszervezetén belül, nem üzletszerűen szervezett képzés;  A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény szerinti szakképzési hozzájárulásnak a szakképzési hozzájárulásra kötelezett által a saját dolgozói képzésére elszámolható része terhére megvalósuló képzés.  Nem lehet OKJ-s, valamint általános nyelvi képzés.  A belső képzés szempontjából munkavállaló a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben munkavállalóként meghatározott személy.

10 Belső képzés II.  Meg kell kötni rá a felnőttképzési szerződést – a törvényben meghatározott tartalommal.  Jelenléti ívet kell vezetni és statisztikai adatszolgáltatást kell teljesíteni.  Felnőttképzési program alapján kell folytatni – ha támogatott.

11 Felnőttképzést kiegészítő tevékenység  Leánykori nevén: felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás  Olyan tevékenység, amely  a felnőttképzésben folytatott képzések egyénre szabott kialakításának elősegítésére irányul;  a képzés hatékonyságának javítására irányul;  a munkavállalás elősegítésére irányul;

12 Mire nem terjed ki a törvény…  Az intézményeknek az OKJ megszerzésére irányuló és az államilag elismert nyelvvizsgára felkészítő képzések befejezését követő vizsgaszervezésre és vizsgáztatásra irányuló tevékenységére.  Az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerint létrejött jogi személyre.  A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján szervezett képzésre, továbbképzésre.  A pedagógus továbbképzésekre  Az egészségügyről szóló törvény szerinti ágazati szakmai képzésekre.  A hatósági jellegű képzésekre.  Az állami felnőttképzési intézmény jogszabályban meghatározott kötelező állami feladatai ellátásának keretében szervezett képzéseire  Az igazságügyi alkalmazottak képzésére, továbbképzésére.

13 Új fogalmak  Képzési tevékenység: szervezetten megvalósuló, célirányos kompetenciakialakítás és kompetenciafejlesztés.  Egyéb képzés: Olyan képzés, amely az általános műveltség növelését, vagy megnevezhető szakképesítéshez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza, hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához.

14  Egyéb szakmai képzés: olyan, államilag nem elismert szakképesítés megszerzésére irányuló képzés, amely valamely foglalkozás, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul. A fogalmak valamennyit finomodtak, de a felnőttképzési törvény fogalomhasználata nem került új alapokra.

15 Engedélyezés  Felnőttképzési tevékenység határozatlan időre szóló engedély (a továbbiakban: engedély) birtokában végezhető.  Az engedély célja annak biztosítása, hogy a felnőttképzést folytató intézmény a felnőttképzési tevékenységét az e törvényben, valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott magasabb minőségi követelményeknek megfelelően végezze.

16 Engedélyezés vagy akkredtiáció?  Engedélyezés nem egyenlő az akkreditációval.  A jelenleg hatályos törvényben az akkreditáció célja: A képzésben részt vevő felnőttek és egyéb érintettek érdekében – annak biztosítása, hogy az intézmény az általa meghirdetett felnőttképzési tevékenységet az akkreditációra vonatkozó külön jogszabályban meghatározott magasabb minőségi követelményeknek megfelelően végezze.

17 Az engedélyező és az engedélyezés  Az engedély kiadására, módosítására, kiegészítésére irányuló kérelmet, vagy az engedély kiegészítésére irányuló bejelentést a hatóságnál kell benyújtani.  Az engedélyezési eljárásra egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény – KET - rendelkezéseit kell alkalmazni - hatósági eljárás.

18 Mire terjed ki?  A hatóság az engedély kiadásával az abban szereplő képzések folytatását a képzési kör megjelölésével engedélyezi.  Képzési kör: a) a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítés (a továbbiakban: OKJ) megszerzésére irányuló szakmai képzés, b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb szakmai képzés, c) általános nyelvi képzés és támogatott egyéb nyelvi képzés, d) az a)-c) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb képzés;

19 Engedélyezés és nyilvántartás  Az engedéllyel rendelkező intézmények szerepelnek a nyilvántartásban.  A nyilvántartás tartalmazza  A képzési kör megjelölését  A képzési programokat  A felnőttképzési szolgáltatásokat  Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény esetén a kérelmet és bejelentést az intézmény nyújtja be a hatósághoz.

20 Az engedély módosítása, vagy kiegészítése  A hatóság az engedély módosításával az intézmény engedélyét új képzési körrel bővíti.  Az engedély kiegészítésével az intézmény engedélyében szereplő képzéseit – az engedélyben megjelölt képzési körön belüli – új képzéssel bővíti.

21 Amit nem kell teljesíteni  A támogatott egyéb képzéseket folytató intézményeknek a más színnel jelöltekkel nem kell rendelkeznie.

22 Engedély annak az intézménynek adható amely rendelkezik  A tv-ben meghatározott tartalmú, a kérelmében szereplő képzésekhez kidolgozott és felnőttképzési szakértő vagy felnőttképzési programszakértő által előzetesen minősített képzési programmal ;  a kérelmében szereplő képzés megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel ;  szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter rendeletében meghatározott minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelő minőségbiztosítási rendszerrel

23 Engedély annak az intézménynek adható amely rendelkezik  felnőttképzési információs rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel,  ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel,  tartalmilag ellenőrizhető, számszerűsíthető minőségcélokat határoz meg,  Továbbá igazolja, hogy kormányrendeletben meghatározott vagyoni biztosítékkal rendelkezik.  Felnőttképzési tevékenységet folytató, az államháztartásról szóló törvény szerinti központi költségvetési szervnek a vagyoni biztosítékra vonatkozó feltételt nem kell teljesítenie.

24 A működés során betartandó követelmények  Felnőttképzési tevékenységét az engedélyezett képzéseihez kidolgozott képzési programnak megfelelően kell folytatnia,  Minden felnőttképzésben részt vevő felnőttel felnőttképzési szerződést kell kötnie,  Gondoskodnia kell a személyi adatok megfelelő kezeléséről,  Eleget kell tennie tájékoztatási kötelezettségének,  Gondoskodnia kell az általa meghatározott minőségcélok évente történő felülvizsgálatáról és szükség szerinti módosításáról,

25 A működés során betartandó követelmények  A képzések befejezését követően - a támogatott képzések esetén - a támogatást nyújtó bevonásával mérnie kell a képzésben résztvevők elégedettségét,  Oktatói minősítési rendszert kell működtetnie,  Az előzetes kompetenciamérést OKJ-s és nyelvi képzések esetén kötelezően, egyébként a jelentkező kérésére, az egyéb szakmai és egyéb képzések esetén a képzésre vonatkozó támogatási szerződés kötelező előírása alapján kell biztosítania,

26  vezetnie kell a képzés megvalósításával összefüggő, a tv-ben meghatározott dokumentumokat,  felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatást kell nyújtania.  az OKJ-s képzések esetén a gyakorlati képzést a szakképzésről szóló törvény szerint meghatározott szakmai és vizsgakövetelmények alapján, és a gyakorlati foglalkozás teljesítésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint kell szerveznie A működés során betartandó követelmények

27  ha nem rendelkezik feltételekkel, a gyakorlati képzés megvalósítására szerződést köt a gyakorlati képzést folytató szervezettel.  felnőttképzési információs rendszert kell működtetnie,  ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszert kell működtetnie,  a miniszter rendeletében meghatározott minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelő minőségbiztosítási rendszert kell működtetnie

28 Felnőttképzési szerződés – ami új  Tartalmaznia kell  A képzési csoport  képzésének kezdési időpontját,  haladásának modulokra, tananyagegységekre vagy tantárgyakra bontott, óraszám és helyszín szerinti ütemezését,  képzése befejezésének tervezett időpontjára vonatkozó adatokat, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását.

29 Felnőttképzési szerződés – ami új  Tartalmaznia kell  a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölését: tanúsítvány, igazolás, stb.  A felnőttképzést folytató intézmény OKJ-s képzéseihez kapcsolódó vizsgadíjat csak a vizsgára történő jelentkezéskor kérheti a képzésben résztvevőtől.  A felnőttképzést folytató intézmény a képzési díjat egyösszegben köteles meghatározni a felnőttképzési szerződésben, továbbá a felnőttképzési szerződésben feltüntetett képzési díjon felül más jogcímen – kivéve a vizsgadíjat és a javítóvizsga díját – további díjat vagy költséget nem állapíthat meg a képzésben résztvevő terhére.

30 Felnőttképzési biztosíték  Célja a felnőttképzésben részt vevő képzése befejezésének biztosítása  A felnőttképzést folytató intézménynek a szerződés megkötésének időpontjától kezdődően az engedélyezett képzéseinek befejezéséig kormányrendeletben meghatározott vagyoni biztosítékkal kell rendelkeznie.  igazodnia kell a felnőttképzést folytató intézmény engedélyezett képzéseinek számához.  a biztosíték mértéke, a hozzáférés módja a szerződés része;

31 Elektronikus adatszolgáltatás képzésenként kiterjed  A felnőttképzést folytató intézmény megnevezésére, székhelyére, az engedély megszerzésének időpontjára és számára – változás azonnal bejelentendő;  a képzés megnevezésére  a képzési csoport - a képzés első képzési napját megelőző harmadik napig  képzésének első képzési napjára,  haladásának napokra, időpontokra és helyszínekre bontott, óraszám szerinti ütemezésére,  képzése befejezésének tervezett időpontjára,  résztvevőinek számára,

32 Elektronikus adatszolgáltatás képzésenként kiterjed  a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölésére  a képzésben részt vevők elégettség- mérésére vonatkozó adatokat szolgáltatja - a képzés befejezését követő tíz napon belül.

33 Felnőttképzési dokumentumok  Képzési program  A képzésnek a képzési program szerinti megvalósítását igazoló dokumentumok  Jelenléti ív és az elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentum  A képzés megkezdéséhez és folytatásához szükséges feltételeket igazoló dokumentumok +személyi adatok  Felnőttképzési szerződés  Haladási napló – hiányzást is dokumentálja;  Követelmények teljesítését igazoló dokumentum, és az átvételét igazoló dokumentum;  Személyi és tárgyi feltételeket biztosító szerződések  Az oktatók foglalkoztatásával összefügg dokumentumok  Statisztikai adatszolgáltatás megtörténtét igazoló dokumentumok.

34 Tájékoztatási kötelezettség  Engedély szám = nyilvántartási szám  A nyilvántartási számra vonatkozó kötelezettség ugyanaz, mint eddig: A tevékenysége gyakorlása során használt képzési dokumentációban, valamint a képzéssel kapcsolatos üzleti dokumentumokon folyamatosan használni, arról ügyfeleit tájékoztatni, tevékenységéről közreadott írásos tájékoztatójában, programfüzetében szerepeltetni, és az ügyfelek által jól látható módon kifüggeszteni.

35 Nyilvánosság  Ügyfelek részére folyamatos hozzáférést biztosít:  a felnőttképzési tevékenységére vonatkozó tájékoztatóhoz;  a képzési programhoz  A szakképesítésért felelős miniszter részére  Az OKJ szerinti szakképesítések és egyéb szakmai képzések esetén az OKJ-ban szereplő szakmacsoport szerint biztosít hozzáférést a programokhoz és tájékoztatóhoz.

36 Ellenőrzés  Felnőttképzési szakértő és programszakértő bevonásával – OKJ-s képzés esetén kamarai szakértő bevonásával;  Két évente, de szükség szerint;  Tevékenységét kezdő intézményt évente ellenőrzik;  Nem a feltételeknek megfelelően végzi képzési tevékenységét – minimálbér 5-10 –szerese;  Nem lehet kevesebb 8-szorosnál, ha súlyosabbnak minősül a jogszabálysértés;  Engedély nélkül végzett tevékenység esetén 8- 10-szeres (3 hónap, 100 fő meghaladása esetén 10-szeres)  Változás: Megszűnik a mérlegelési jogkör;  1-2-3-5 év eltiltás ismételt jogszabálysértés esetén.

37 Ha a jogszabálysértést nem szűnteti meg, ismételten elköveti  Engedélyét a hatóság egy évre részben vagy teljesen visszavonja, és ezzel egyidejűleg a kötelező legkisebb munkabér havi összege ötszörösétől tízszereséig terjedő összegű bírságot szab ki.  Súlyosabb jogszabálysértés esetén: két évre és a bírság a minimálbér 8-10-szerese.  Ha az eltiltás ellenére tevékenységét tovább folytatja: öt évre eltiltja és a minimálbér 10-szeresét szabja ki bírságként.  Eltiltott a beszedett képzési díjat a jegybanki alapkamat másfélszeresével növelve a díj megfizetőjének visszafizeti.

38 Súlyosabb nem megfelelőségek  Nem köti meg a felnőttképzési szerződést, vagy annak feltételei, tartalma nem felel meg a fogszabályban és a képzési programban foglaltaknak;  Nem rendelkezik képzési programmal  Felnőttképzési tevékenységét nem a képzési programnak megfelelően folytatja,  Tájékoztatási kötelezettségeinek nem tesz eleget,  Adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti,

39 Súlyosabb nem megfelelőségek II.  A képzést - a hatóság tájékoztatásának elmulasztása mellett - nem valósítja meg, vagy a képzés megvalósítása a bejelentett ütemezéshez képest 20 százaléknál nagyobb mértékű elmaradást mutat.  A képzés befejezését követ kilencven napon belül nem gondoskodik a képzés záróvizsgájának megvalósításáról.  A képzés vagy a képzést lezáró vizsga sikeres befejezését követen és a képzés díjának teljes kör megfizetése ellenére hatvan napot meghaladó késedelemmel adja ki a képzés elvégzését vagy a vizsga sikeres befejezését igazoló dokumentumot.

40 És ami még súlyos…  Nem biztosít a felnőttképzési szerződésben meghatározott elállási jog érvényesítésére a képzés megkezdését megelőzően legalább három munkanapot a képzésben részt vevő számára a képzési program megismerésére,  A szerződésben a képzés megkezdését követően biztosított elállási jog ellenében kikötött bánatpénz mértéke meghaladja a képzés teljes összegének havi időarányos részét, de legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér húsz százalékát

41 Ellenőrzés és támogatás  A hatóság az ellenőrzése során a támogatással összefüggésben tapasztalt jogszabálysértésről, szabálytalanságról értesíti a támogató szervet a szükséges intézkedések megtétele céljából.

42 Jogszabályok  Kormányrendeletek íródnak  Engedélyezés  Pályakövetési rendszer  Min. rendeletek íródnak:  Igazgatási szolgáltatási díjak  Szakértők  Gyakorlati képzés (OKJ)  Minőségbiztosítási keretrendszer  Nyelvi képzések besorolása  Hátrányos helyzetűek képzése (Türr kizárólagossága)  Felnőttképzési normatíva

43 Az engedélyezésre vonatkozó szabályozás tartalma  A felnőttképzésitevékenység folytatásához szükséges engedélyezésieljárás,  A követelményrendszer részletes szabályai,  A kérelem és bejelentés adattartalma és benyújtásának részletes szabályai,  A vagyoni biztosíték formái, mértéke és felhasználásának szabályai,  Az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásának vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályok  A nyilvántartásból való törlés eseteit,  A felnőttképzési tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezmények  Az engedéllyel rendelkező intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályok.

44 A szakértői rendelet tartalmazza  A felnőttképzési szakértői és felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeit,  A felnőttképzési szakterületeket,  A szakértői tevékenységre irányuló kérelem és a szakértők nyilvántartásának személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát,  A kérelemre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat  A szakértői tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket,  A díjazására vonatkozó rendelkezéseket,  A Felnőttképzési Szakértői Bizottság működési szabályait.

45 Amit még rendeletben szabályoznak  Azokat a képzéseket, amelyeket a legfeljebb harminc tanóra terjedelmű, a digitális írástudás megszerzését szolgáló képzéssel együtt kell megvalósítani, valamint a digitális írástudás megszerzését szolgáló képzés tartalmát;  A bemeneti kompetencia-mérés lefolytatására és eredményének figyelembevételére, valamint az előzetes tudásmérés lefolytatására, az előzetesen felmért tudásnak a képzés során történő beszámítására vonatkozó szabályokat és azon képzési egységek meghatározásának szabályait, amelyekre a tudásmérés irányul.

46 Hatálybalépés  2013. július 1-jén lép hatályba  Programkövetelények  Záró rendelkezések  Az 1-17. §, a 20-28. § és a 30-41. § 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.  Hatálya  Engedélyezés  Dokumentáció (benne a szerződés)  Minőségbiztosítás  Ellenőrzés  Statisztika  Pályakövetés  Finanszírozás, támogatás 46

47 Átmenet  A 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) alapján intézményakkreditációval, vagy programakkreditációval rendelkező intézmények akkreditációja 2014. augusztus 31-ig megfelel az e törvény alapján kiadott engedélynek.  A 2013. augusztus 31. napján a felnőttképzési nyilvántartásban szereplő képzéseik alapján.  Amennyiben 2013. augusztus 31-e után lejár az akkreditációja, el kell indítania az engedélyezési eljárást. 47

48 Átmenet II.  Ha 2013. januárja után akkreditált intézmények 2015. március 31-ig a 2013. augusztus 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések alapján indíthatnak képzést  A képzés indításának a felnőttképzést folytató intézmény által megtartott első képzési nap minősül.  Az ellenőrzési is a 2013. augusztus 31-én hatályos szabályok szerint történik.

49 Átmenet - programok  A felnőttképzést folytató intézményeknek az akkreditált felnőttképzési programok nyilvántartásában 2013. augusztus 31. napján szereplő képzési programjai 2014. augusztus 31-ig, a 2013. január 1-jét követően programakkreditációt szerzett intézmények esetében 2015. március 31- ig megfelelnek az e törvény szerint a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedély kiadásának feltételeként a képzéshez előírt képzési programnak.

50 Egyéb szakmai és nyelvi programok nyilvántartása  A kamara és a hatóság a programkövetelményekre vonatkozó szabályozás alapján 2014. március 31-ig megvizsgálja az akkreditált felnőttképzési programok nyilvántartásában 2013. augusztus 31. napján szereplő egyéb szakmai, valamint a nyelvi képzésre irányuló képzési programokat.  Felvehető-e a program a programnyilvántartásba.  Átalakításra az akkreditációval rendelkező intézményt kéri fel, ha ez szükséges – megjelölve az átalakítás szempontjait.

51 Átmenet és támogatott képzések  A felnőttképzési intézmények a 2013. szeptember 1-e előtt létrejött támogatási szerződés alapján végzett képzéseket a képzés megvalósítására a támogatási szerződésben megállapított időtartam végéig az Fktv. 2013. augusztus 31-én hatályos rendelkezései szerint folytathatják le.  A támogatási szerződés létrejöttének időpontjában intézmény-akkreditációval és a vonatkozó képzésekre program-akkreditációval rendelkező intézmények akkreditációja – az akkreditációs tanúsítványban szereplő hatálytól függetlenül – a képzések befejezéséig tart.  Az ellenőrzés is a 2013. augusztus 31-i szabályok alapján történik.

52 ÁFA menetesség  Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 85. § (2) bekezdés b) pontjában a „szervezett és akkreditált” szövegrész helyébe az „engedélyezett és szervezett” szöveg lép.  „285. § (1) E törvénynek a felnőttképzésről szóló 2013. évi … törvénnyel módosított 85. § (2) bekezdés b) pontját azokban az esetekben kell először alkalmazni, amelyekben a felnőttképzést folytató intézmények által indított képzések indításának időpontja 2013. szeptember 1. napjára esik vagy azt követi.  (2) A felnőttképzésről szóló 2013. évi … törvény 30. § (2) bekezdése szerinti képzési programok tekintetében e törvény 85. § (2) bekezdés b) pontjának 2013. augusztus 31. napján hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.”

53 Modulzáró vizsga  Előzetes tudásszint felmérés előzze meg a modulzáró vizsgát.

54 Vegyes képzés – nem távoktatás  Távoktatás: az oktatásnak az a formája, ahol a résztvevő a képzési idő több mint felében egyedül, önállóan, a távoktatási tananyagba épített iránymutatás mellett tanul, a képzési idő kevesebb mint felében pedig konzultációkon vesz részt.  Ami nem ilyen, az nem távoktatás – vegyes képzés.

55 Képzési támogatás: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény módosítása  „V. FEJEZET  EGYES TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK  32. § (1) A társadalmi felzárkózást szolgáló európai uniós társfinanszírozású projektek keretében a projektgazda vagy konzorciumi partner (a továbbiakban együtt: támogatást nyújtó) - ha az a képzési programban való részvételt segíti elő és annak nyújtása az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkébe vagy közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusba nem ütközik - felzárkózást elősegítő megélhetési támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújthat a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 18. pontjában meghatározott hátrányos helyzetű személyek számára szervezett, legalább heti 20 órát meghaladó képzésben részt vevő olyan személy számára, aki

56  a) a képzésbe történő bevonás időpontjában keresetpótló juttatásban nem részesül,  b) az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, egyéb kereső tevékenységet nem folytat, és  c) a képzés időtartama alatt további támogatott képzésben és munkaerő-piaci programban nem vesz részt.  (2) A támogatás nyújtásáról a támogatást nyújtó a képzésben részt vevő személlyel felnőttképzési szerződést köt, és a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás nyújtásáról az állami foglalkoztatási szervet értesíti.

57  32/A. § (1) A támogatás mértéke - ha a képzés időtartama eléri a heti 40 órát - megegyezik a felnőttképzési szerződés megkötésének időpontjában irányadó közfoglalkoztatási bér összegével, az ennél rövidebb idejű képzés esetén annak a képzés időtartama szerinti arányos részével.  (2) A képzésben részt vevő személyt a képzés időtartama alatt az (1) bekezdés szerinti összeg 80%-a időarányosan illeti meg, a fennmaradó rész a képzés befejezését igazoló tanúsítvány megszerzésével egyidejűleg egy összegben kerül számára kifizetésre.  (3) A támogatást a képzés - ideértve a gyakorlati képzést is - időtartamára, a képzés befejezését követő záróvizsgára történő felkészülés időtartamára, továbbá az első vizsga napjára a képzés jellegétől függően hetente vagy havonta utólag kell biztosítani. A záróvizsga sikertelensége esetén az ismétlő vizsgára történő felkészülés időtartamára támogatás nem nyújtható.

58  (4) Nem nyújtható támogatás arra a napra, amelyen a képzésben részt vevő személy a képzésben való részvételi kötelezettségének nem tett eleget és távollétét nem igazolta. Ebben az esetben a támogatást a mulasztás napjára járó támogatás összegével csökkentett összegben kell biztosítani.  (5) Ha az adott képzési szakasz befejezését igazoló tanúsítványt a képzésben részt vevő személy neki felróható okból nem szerzi meg, a képzési szakaszra nyújtott támogatási összeget vissza kell követelni.”

59 Köszönöm a figyelmet! Magyar Mariann képzési szakterületi tanácsadó Debrecen, 2013. június 4. Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Felnőttképzési tevékenységek és szolgáltatások az innovatív projektekben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések