Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A SZELLEMI SZABADSÁG ÉS A KÖNYVTÁRAK.. 2 ALAPFOGALMAK HIERARCHIÁJA  SZELLEMI SZABADSÁG a gondolkodás és véleménynyilvánítás szabadsága  VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A SZELLEMI SZABADSÁG ÉS A KÖNYVTÁRAK.. 2 ALAPFOGALMAK HIERARCHIÁJA  SZELLEMI SZABADSÁG a gondolkodás és véleménynyilvánítás szabadsága  VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS."— Előadás másolata:

1 1 A SZELLEMI SZABADSÁG ÉS A KÖNYVTÁRAK.

2 2 ALAPFOGALMAK HIERARCHIÁJA  SZELLEMI SZABADSÁG a gondolkodás és véleménynyilvánítás szabadsága  VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS SZABADSÁGA szólás-, sajtó-, vallás-, gyülekezés- szabadság, az információ adásának és szerzésének szabadsága  INFORMÁCIÓ SZABADSÁGA - az információ elérésének és kifejezésének szabadsága

3 3 MÉG NÉHÁNY FOGALOM...  SZÓLÁSSZABADSÁG a vélemények hangoztatása nem tiltható be akkor sem, ha maga a vélemény sérti a hallgatók egy csoportját  CENZÚRA  OLVASÁS SZABADSÁGA  ALKOTÁS SZABADSÁGA  SZELLEMI TERMÉK JOGA, COPYRIGHT  ADATOK BIZALMAS KEZELÉSE  MAGÁNÉLET VÉDELME

4 4 JOGI HÁTTÉR zEMBERI JOGOK NYILATKOZATA y18. CIKKELY - VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS SZABADÁSA y19. CIKKELY: INFORMÁCIÓHOZ JUTÁS SZABADSÁGA KORLÁTOZÁS NÉLKÜL zUSA ALKOTMÁNYA y1. CIKKELY - MINDENKINEK JOGA VAN A SZÁMÁRA SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓHOZ

5 5 Egyesült Nemzetek deklarációja az emberi jogokról, 19. paragrafusa z„Mindenkinek joga van a véleményszabadsághoz és véleményének szabad kinyilvánításához; ez a jog magába foglalja a beavatkozástól mentes véleményformálás szabadságát, valamint az információkeresés, -fogadás és -közlés szabadságát bármilyen médium révén, és a határokra való tekintet nélkül.”

6 6 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA XII. ALAPVETŐ JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK z§59.MAGÁNTITOK ÉS SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME z§60.GONDOLAT-, LELKIISMERET- ÉS VALLÁSSZABADSÁG z§61.SZABAD VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS

7 7

8 Magyarország Alaptörvénye VII. cikk z(1) Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy másmeggyőződés szabad megválasztását vagy megváltoztatását … 8

9 Magyarország Alaptörvénye VI. cikk z(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák. z(2) Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez. z(3) A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülését sarkalatos törvénnyel létrehozott, független hatóság ellenőrzi. 9 Mit jelent ez a könyvtárakban?

10 Magyarország Alaptörvénye XI. cikk z(1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. z(2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, valamint a képességei alapján mindenki számára hozzáférhető felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja. 10

11 zAz információhoz jutás jogi szabályozásának egy jelentős lépése volt az elektronikus információszabadságról zszóló 2005. évi XC. törvény ( 11

12 Elektronikus információszabadság 12 Hatályát vesztette

13 Korlátozások zMások jogainak vagy jó hírnevének tiszteletben tartása, zA közrend, a közegészségügy vagy a közerkölcs védelme. 13

14 14 A KÖNYVTÁRAK A SZELLEMI SZABADSÁG KAPUI? AKKOR, HA zJOGÁLLÁSÁRA VALÓ TEKINTET NÉLKÜL BÁRKI HOZZÁFÉRHET AZ INFORMÁCIÓHOZ zA NAPI GYAKORLATBAN MEGVALÓSUL yGYŰJTEMÉNYSZERVEZÉS yFELDOLGOZÁS yTÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLTATÁSOK yFELHASZNÁLÓK ADATAINAK VÉDELME

15 15 MI RÖGZÍTI A JOGOKAT ÉS KÖTELESSÉGEKET? zPUBLIKÁCIÓK, MÉDIA zTÖRVÉNYKEZÉS yALKOTMÁNY yKÖNYVTÁRI TÖRVÉNY yEGYÉB (PL. MÉDIATÖRVÉNY) zETIKAI KÓDEX zBELSŐ SZABÁLYOZÁSOK ySZMSZ ySZABÁLYZATOK

16 16 SZERVEZETEK zSZAKMAI SZERVEZETEK yNEMZETI: MKE, IKSZ STB. yNEMZETKÖZI: x IFLA Committee on Freedom of Access to Information and Freedom of Expression (FAIFE) xIFLA Statement on Libraries and Intellectual Freedom 1999. márc. xALA – OFFICE ON INTELLECTUAL FREEDOM http://www.ala.org/offices/oif http://www.ala.org/offices/oif xPEN klubok

17 17

18 18

19 19

20 zAz IFLA az ENSZ Emberi Szabadságjogok Egyetemes Nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően támogatja és védi a szellemi szabadságot. zAz IFLA kijelenti, hogy minden emberi lénynek joga van hozzáférni a tudáshoz, a kreatív gondolatokhoz és a szellemi termékekhez. Ugyanígy joga a szabad véleménynyilvánítás is. zAz IFLA véleménye szerint a tudáshoz való jog és a véleménynyilvánítás szabadsága ugyanannak az elvnek a két különböző vetülete. A szabad gondolkodásnak és a szabad lelkiismeretnek is előfeltétele a tudáshoz való jog. Az információk szabad áramlásához a gondolat szabadsága és a véleménynyilvánítás szabadsága is elengedhetetlen követelmény. zAz IFLA kijelenti, hogy a szellemi szabadság iránt való elkötelezettség a könyvtári és informatikai szakemberek alapvető kötelessége. zAz IFLA éppen ezért felszólítja a könyvtárakat és a könyvtárosokat, hogy ragaszkodjanak a szellemi szabadság elveihez, biztosítsanak akadálymentes hozzáférést az információhoz, tegyék lehetővé a szabad véleménynyilvánítást, valamint legyenek tekintettel a könyvtárhasználó személyiségi jogaira. 20

21 zA könyvtárak biztosítják a hozzáférést az információkhoz, a gondolatokhoz és a különféle szellemi termékekhez. A tudás megszerzéséhez és a kultúrák megismeréséhez is kapuként szolgálnak. zA könyvtárak nélkülözhetetlen segítséget jelentenek az egyes emberek és csoportok képzésében, az önálló döntéshozatalban, s jelentős szerepet játszanak a kulturális fejlődésben is. zA könyvtárak hozzájárulnak a szellemi szabadság fejlődéséhez, fenntartásához, valamint biztosítékul szolgálnak az alapvető demokratikus értékek megőrzéséhez és az egyetemes emberi jogok betartásához. zA könyvtárak felelősek azért, hogy garantálják és elősegítsék a tudáshoz és a szellemi termékekhez való hozzájutást. Ennek érdekében a könyvtárak kötelesek beszerezni, megőrizni és elérhetővé tenni azokat a dokumentumokat, melyek rávilágítanak a társadalom sokféleségére és rétegződésére. zA könyvtárakban a dokumentumok választékáról, hozzáférhetőségéről, és a gyűjteményekre épülő szolgáltatásokról kizárólag szakmai megfontolások alapján kell dönteni és nem politikai, erkölcsi, vagy vallási megfontolások alapján. 21

22 zA könyvtáraknak az információk beszerzését, szervezését és terjesztését szabadon, a cenzúra minden formáját nélkülözve kell lebonyolítaniuk. zA könyvtáraknak minden anyagot, minden könyvtári egységet és szolgáltatást egyformán elérhetővé kell tenniük az összes felhasználó számára. Nem tehető semmiféle megkülönböztetés faji, nemi, életkori, vallási vagy bármilyen más különbözőség alapján. zA könyvtár használóinak joguk van személyiségi jogaik megőrzéséhez és anonimitásukhoz. A könyvtárosok és más könyvtári dolgozók nem szolgáltathatnak ki semmiféle információt a használók kilétéről vagy az általuk tanulmányozott anyagokról egy harmadik fél számára. zA közpénzekből finanszírozott nyilvános könyvtárak kötelesek terjeszteni a szellemi szabadság eszméjét. zA nyilvános könyvtárakban dolgozó könyvtárosok és más könyvtári dolgozók számára is kötelező a szellemi szabadság elvének betartása. zA könyvtárosok és minden más hivatásos könyvtári dolgozó köteles eleget tenni a munkáltatója részéről felmerülő, valamint a használók részéről felmerülő igényeknek is. Ha e kettő ellentmondásba kerül, úgy a használók iránti kötelesség élvez elsőbbséget. 22

23 Nemzetközi szervezetek 23

24 24 EGYÉNEK SZEREPE zOMBUDSZMAN zJOGÁSZOK zPOLITIKUSOK zHELYI VEZETŐK zÁLLAMPOLGÁROK

25 25 zSZABÁLYZATOKON KERESZTÜL zMEGNYILVÁNULÁSÁNAK SZÍNTEREI yGYŰJTEMÉNY ALAKÍTÁSA yTARTALMI FELDOLGOZÁS yHASZNÁLÓK KÖRE yHOZZÁFÉRÉS AZ ÁLLOMÁNYHOZ yTÁJÉKOZTATÁS yKÖLCSÖNZÉS yELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓ A KÖNYVTÁR ÉS A SZELLEMI SZABADSÁG

26 26 GYŰJTEMÉNY ALAKÍTÁSA zGYŰJTŐKÖR zSZERZEMÉNYEZÉS FORRÁSAI zÚJ KÖNYVEK BEMUTATÁSA zKÜLÖNGYŰJTEMÉNYEK zAPASZTÁS zKÖNYVEK VISSZAVONÁSA, TILTOTT KÖNYVEK

27 27 FELDOLGOZÁS zTARTALMI FELTÁRÁS zPONTOSSÁG zKATALÓGUSOK KARBANTARTÁSA zELEKTRONIKUS KATALÓGUSOK ELÉRHETŐSÉGE

28 28 zJOG AZ INFORMÁCIÓHOZ zSZMSZ-BEN MEGHATÁROZOTT zKIZÁRÁS CSAK JOGI ESETBEN yNEM ILLENDŐ VISELKEDÉS DEFINIÁLÁSA HASZNÁLÓK KÖRE

29 29 zHÁTRÁNYOS HELYZETŰEK yFIZIKAILAG (MOZGÁS, HALLÁS, BESZÉD, LÁTÁS) ySZELLEMILEG yGAZDASÁGILAG (SZEGÉNY, HONTALAN) zGYERMEKEK yKÖZKÖNYVTÁRBAN yISKOLAI KÖNYVTÁRBAN – felkészíteni a lehetőségre zNEMZETI KISEBBSÉGEK zEGYÉB (PL. KISGYERMEKESEK) SPECIÁLIS HASZNÁLÓI CSOPORTOK

30 30 GYEREKKÖNYVTÁR zÁLTALÁBAN KÖZÖS TÉR A FELNŐTT RÉSZLEGGEL zFELNŐTT FELÜGYELETÉVEL (AKI NEM A KÖNYVTÁROS!) zBEIRATKOZÁSKOR SZABÁLYOZZÁK, MIT OLVASHAT, NÉZHET A GYEREK

31 31 TÁJÉKOZTATÁS zÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS zSZAKTÁJÉKOZTATÁS zHASZNÁLÓKÉPZÉS yWEB-LAP yKURZUSOK yONLINE SEGÉDLETEK zKÖRNYEZET SZEREPE

32 32 ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓ zRENDSZER VÉDELME AZ ILLETÉKTELENEK ELLEN zADATOK TÁROLÁSI MÓDJÁNAK MEGHATÁROZÁSA (TÍPUS, IDŐTARTAM) zFELELŐSSÉG yADATVÉDELEM yGYERMEKVÉDELEM yINFORMÁCIÓ BIZTOSÍTÁSA zHASZNÁLÓK ÉS MUNKATÁRSAK KÉPZÉSE

33 33 INTERNET SZŰRÉS zMI A SZŰRÉS? zHOL KELL SZŰRNI ÉS MIT? zSZŰRÉS HELYETT FELÜGYELET ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG zSZABÁLYOZÁS SZÜKSÉGESSÉGE

34 34 KÖLCSÖNZÉS zADATVÉDELEM ySZEMÉLYES ADATOK yHASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ADATOK (MIT OLVAS STB.) zELŐJEGYZÉS, HOSSZABBÍTÁS zKÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS

35 35 TANULSÁGOK 1. zÖSSZEFOGÁS A KÖNYVTÁROSOK KÖZÖTT zSZABÁLYZATOK KÉSZÍTÉSE ÉS KARBANTARTÁSA zFOLYAMATOS TOVÁBBKÉPZÉS zRÁSZORULTAK SEGÍTÉSE zJÓ SZÁNDÉK ÉS SZERVEZŐKÉSZSÉG

36 36 TANULSÁGOK 2. zBÜNTETÉS HELYETT TÁJÉKOZTATÁS zA KÖNYVTÁROS NEM SZÜLŐ!?, de… zHASZNÁLÓKÉPZÉS FONTOSSÁGA zKÖZVÉLEMÉNY FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁSA A KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGÉRŐL – KÖZÉRDEKŰ ADATOK


Letölteni ppt "1 A SZELLEMI SZABADSÁG ÉS A KÖNYVTÁRAK.. 2 ALAPFOGALMAK HIERARCHIÁJA  SZELLEMI SZABADSÁG a gondolkodás és véleménynyilvánítás szabadsága  VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések