Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az SPS rendszer magyarországi bevezetése FVM,Stratégiai Főosztály Szentirmay Zoltán főovh.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az SPS rendszer magyarországi bevezetése FVM,Stratégiai Főosztály Szentirmay Zoltán főovh."— Előadás másolata:

1 Az SPS rendszer magyarországi bevezetése FVM,Stratégiai Főosztály Szentirmay Zoltán főovh.

2 Az SPS rendszer fontosabb fogalmai •Termeléstől független összevont támogatás •2009-től felváltja a SAPS rendszert •Egyedi, üzemi szintű támogatási jogosultságok kerülnek megállapításra, részben a 2009-ben bejelentett terület, részben pedig történelmi bázis alapján. •Jogosultságok mezőgazdasági területtel kerülnek aktiválásra •Kölcsönös megfeleltetés feltételrendszere

3 Miért SPS? Ágazatonkénti támogatás differenciálása - 2009-től a SAPS, top up-ba maradás esetén a top up folyamatosan elfogy - 2009-ben a tej top up csökken - 2010-ben a 100%-ra beállított állattenyésztési borítékok csökkennek (anyatehén, hízott bika, anyajuh) - 2012-re a top up-olás megszűnik - modulációval számolva

4 Miért SPS? A jogi lehetőség most még adott! - "health check" - Magyarország jelenleg szabadon dönthet a bevezetésről, mint Szlovénia, vagy Málta - a 795/2004-es Biz. rendelet módosításával technikailag is megkönnyíthető az átállás - a "health check" 2008 őszi megállapodásaiban esetleg beléphetnek korlátozások, de ezek nem írhatják felül a magyar júliusi döntéseket - nincs visszamenőleges hatály - ki kell használnunk

5 Miért SPS? Az egyes reformok által kiharcolt külön támogatási borítékok fenntarthatósága SAPS, top up mellett - a cukor boríték 2011-től megszűnik, és felolvad a SAPS borítékban - a cukor, zöldség-gyümölcs, szőlő-bor számára jobb a 2009-es SPS áttérés

6 Miért SPS? Az SPS középtávon stabilizál - árutermelő gazdaságok földhasználata - földhasználati bizonytalanság az átállás pillanatáig - intézkedések szükségesek a bizonytalanság kockázatának mérséklésére - regisztráció, mg-i termelő fogalma, a mesterséges üzem kérdése, szakképesítés előírása, valamint földhasználati szabályok konzekvenssé tétele - az áttérést követően a jogosultsági-forgalmazási és belépési korlátozások már stabil viszonyokat eredményezhetnek a földhasználatban és az üzemfejlesztésben

7 A Támogatási Jogosultság I •A termelők sz á m á ra az SPS bevezet é s é nek első é v é ben t á mogat á si termel é stől elv á lasztott jogosults á gokat á llap í tanak meg •Az í gy kiosztott t á mogat á si jogosults á gok a termelő tulajdon á v á v á lnak ( mezőgazdas á gi vagyon é rt é kű jog), í gy forgalomk é pes •A termelő t á mogat á si jogosults á gainak sz á ma: az SPS v é grehajt á s á nak első é v é ben jelentett t á mogathat ó hekt á rsz á m (1 ha = 1 jogosults á g) •A t á mogathat ó jogosults á g é rt é ke: az az ö sszeg, amelynek leh í v á s á t a jogosults á g é ves szinten biztos í tja

8 2009 - jogosultságok forgalmazása (1) - kb. 5 millió ha SAPS, top up terület, kb. 5 millió ha SPS terület - 5 millió db 1 ha-ra jutó jogosultság kerül kiosztásra - az átállás eszmei időpontja 2009. május 15. - december 31. között

9 2009 - jogosultságok forgalmazása (2) - MVH határozatban közli a jogosultságszámot és az értékét a kedvezményezettel (2009. vége) - minden jogosultság forgalomképes, kivéve a nemzeti tart. I. jogosultságokat - 5 éves kötés - minden jogosultságot azonosítani és regisztrálni kell, és kapcsolni kell az aktiválását szolgáló mg. földterülethez

10 2009 - jogosultságok forgalmazása (3) Cél: lehetőleg mg-i szektoron belül, és együtt mozogjon a föld és a jogosultság Javaslat: - üzemmel, földdel történő mg-n belüli értékesítés esetén 0%-os elvonás, 0%-os adó, illeték (egyes alesetekben differenciálni lehet, pl. családtag, üzemvezető stb.) - földnélküli értékesítés esetén jogosultság 50%-os elvonása, vagy ennél kevesebb, továbbá adó- és illetékfizetési kötelezettség

11 2009 - jogosultságok forgalmazása (4) - jogosultság bérbeadása csak földdel együtt lehetséges Javaslat: legyen minimális bérleti határidő kikötve - bérlet révén szerzett jövedelmek adóztatása Javaslat: bérleti tranzakciót ne terhelje ÁFA, SZJA kedvezmény politikába illesztetten

12 2009 - Nemzeti tartalék Továbbiakban kettéválasztjuk - nemzeti tartalék I. alatt a klasszikus nemzeti tartalékot értjük - nemzeti tartalék II. alatt a kiegészítő komponens képzéséhez szükséges átállás támogatási összegét

13 2009 - Nemzeti tartalék I. (1) - a nemzeti tartalék I. nagysága - 0,5 vagy 3%, megállapítását igények alapján 2009. II. félév Forrásai: - az induláskor elkülönített összeg - jogosultságok forgalmazásához kötődő szabályok szerinti elvonás - három éves szabály szerint

14 2009 - Nemzeti tartalék I. (2) Felhasználási célok: - új belépők, fiatal gazdák 2006-2009. máj. 15. között, valamint 2009. május 15-e után - speciális esetek (közösségi jogszabály adaptáció szükséges) - szerkezetátalakítás

15 2009 - Nemzeti tartalék I. (3) Új belépőnek minősülhet (nemzeti szabályozás) - aki az átállást megelőzően 5 évig nem folytatott termelést - 2006 után került bejegyzésre - fiatal gazdának minősülő stb. Stratégiai dilemma: nemzeti tartalékból kapjon, vagy vásároljon a piacon

16 A magyar modell Az üzemsoros eltérítés- Tartalék II. •A javasolt modell szerint 40% •Referencia időszak: a 2006 é vi „ top up ” alapj á n teljes í tett 2007. é vi kifizet é sek (bázisjogosultságok) •A nemzeti tartal é kb ó l r é szes ü lő á gazatok = azon „ top up ” á gazatok amelyek r é szben vagy eg é szben de termel é stől elv á lasztott t á mogat á sban r é szes ü lnek. (GOFR, vetőmagok, h ü velyesek, koml ó, doh á ny, rizs, tej, hízott bika, felnőtt v á g á si, sz.marha extenzifik á ci ó s, anyajuh t á mogat á sok.

17 A Nemzeti Tartalék II. további elemei •Az elk ü l ö n í tett cukor kifizet é s (41 milli ó eur ó ) •Z ö lds é g-gy ü m ö lcs feldolgoz ó ipari t á mogat á s (elk ü l ö n í tett z ö lds é g-gy ü m ö lcs kifizet é s 2008-ban) (4,8 milli ó eur ó ) •Szőlő ü ltetv é ny > bor reform javaslat t ü kr é ben

18 A „top up” boríték „átfordítása” SPS jogosultsággá (példa) •Anyateh é n bor í t é k> komponensekre kell szedni 1)Anyateh é n pr é mium (termel é shez k ö t ö tt> nem r é sze) 2)Kieg é sz í tő pr é mium (termel é stől lev á lasztott>r é sze) 3)Kieg é sz í tő nemzeti pr é mium (termel é stől lev á lasztott>r é sze) 4)V á g á si (a h í mivarű felnőtt v á g á si levon á sa ut á ni 30%> de ebből csak 60%, mivel a jogc í m 40%- ban k ö t ö tt)

19 A „top up” boríték „átfordítása” SPS jogosultsággá ( folyt.) 5) Borj ú v á g á si (termel é shez k ö t ö tt> nem r é sze) •Az í gy kapott „ SPS h á nyad ” 27 % •Ugyanez: GOFR 100%, anyajuh 50%, rizs 30%, tej 98%

20 A magyar regionális-hibrid modell (7) Kalkulált értékek kiegészítő komponensbe 2009 (€) Hízott bika 128 € + top up Anyatehén 14 € + top up Marha extenzifikációs prémium 46 € + top up Tej tonna 30 € + top up Anyajuh 3 € + top up Hátrányos térségek anyajuh kieg. 2 € + top up GOFR hektár 50 € + top up

21 A magyar regionális-hibrid modell (8) Termeléshez kötött, kalkulált értékek – 2009 (€+Ft) Anyatehén/egyed 120 € + top up 70 € Anyatehén kieg./egyed nemzeti 30 € Borjú vágási/egyed 30 € + top up 15 € Felnőtt vágási/egyed (40%) 19 € + top up 10 € Anyajuh/egyed (50%) 6,3 € + top up 3,2 € Anyajuh kieg./egyed (50%) 0,3 € + top up 0,2 € Anyajuh hátr. helyzetű (50%) 2,1 € + top up 1,1 €

22 Regionális komponens •Hekt á ralap ú á tal á nyt á mogat á s, a SAPS-ot v á ltja ki, 2013-ban kb. 775 milli ó eur ó •Minden, a t á rgy é vben bejelentkezett, a jogosults á gi krit é riumoknak megfelelő, jogosult ter ü lettel rendelkező f ö ldhaszn á l ó t megillet •A jogosult ter ü let a SAPS ter ü let ( szőlő ü ltetv é nyek >bor reform) •Region á lis komponens = orsz á gos SPS region á lis t á mogat á si bor í t é k/bejelentkezett hekt á rsz á m

23 Nemzeti kiegészítő támogatás (top up) •Az SPS bevezet é s é vel megszűnnek az á gazati nemzeti kieg é sz í tő t á mogat á si (top up) bor í t é kok; •A top up ig é nyl é s é nek nem lesznek k ü l ö n felt é telei az SPS ig é nyl é s é hez k é pest •A nemzeti kieg é sz í t é s az SPS-jogosults á gok előre meghat á rozott ar á ny ú, „ t á rsfinansz í roz á s-szerű ” kieg é sz í t é s é v é v á lik •P é lda: egy gazdas á gnak 30 darab t á mogat á si jogosults á ga van, mindegyik jogosults á g é rt é ke 200 eur ó. Az adott t á mogat á si é vben a nemzeti kieg é sz í t é s előre meghat á rozott ar á nya 30%. A gazdas á g 30*200 = 6.000 eur ó SPS t á mogat á st, illetve (30*200)*0,3 = 1.800 eur ó nemzeti kieg é sz í t é st kap. A top up t á mogat á st nem kell k ü l ö n ig é nyelnie, vagy ig é nybe v é tele é rdek é ben k ü l ö n felt é teleket teljes í tenie. •A termel é shez kapcsolt jogc í mek is 30%-kal „ top up-olhat ó k ”

24 Termeléshez Kötött jogcímek •K ö telező termel é shez k ö t é s: A tradicion á lis durumb ú za minős é gi t á mogat á s, A feh é rjen ö v é ny, a rizs, a h é jas gy ü m ö lcs, az energian ö v é ny t á mogat á sa, bogy ó s gy ü m ö lcs ö k •Termel é shez k ö t é si opci ó k: –V á g á si t á mogat á s (borj ú ) ak á r 100%-a é s a h ú shaszn ú anyateh é n-pr é mium ak á r 100%-a é s a v á g á si pr é mium (felnőtt szarvasmarha) legfeljebb 40%-a; –Anyajuh-t á mogat á sok legfeljebb 50%-a; –A doh á ny pr é mium 60%-a 2009-ben.

25 2009 - stabilitás - szabályozás Rendszerben való részvétel 2009-től az új kérelmezőkkel szemben érvényesíteni célszerű szakmai kritériumokat az új belépések fékezése céljából (előszűrés) A mg-i termelővel kapcsolatban feltételhez kötött regisztráció - üzemvezető előírása - üzemvezető szakképzettsége (cc. figyelembevétele) illetve minimális üzemméret

26 - Jogalkotási feladatok (1) Új SPS tv. megalkotása - támogatások igénybevételéhez minimális bérleti idő előírása (min. 6 év) - írásbeliség megkövetelése és nyilvántartása az MVH regisztereiben -nemzeti tartalék működése, első kiosztás -a földhasználati szabályok átalakítása, (földtv., termőföld védelméről szóló tv.)

27 - Jogalkotási feladatok (2) •-Állami vagyonról szóló tv. •-Államháztartási tv. •-Kisajátításról szóló tv. •-Csődeljárásról szóló tv. •-Adó- és illetéktörvények •tárcarendeletek –jogosultság allokáció –transzfer és elvonások, –kérelembenyújtás eljárási ügyek –értékelési, számviteli szabályok (Korm. Rendelet)

28 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Az SPS rendszer magyarországi bevezetése FVM,Stratégiai Főosztály Szentirmay Zoltán főovh."

Hasonló előadás


Google Hirdetések