Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakmai Tájékoztató Nap Budapest, 2012. december 12. GYEMSZI Ferencz Csaba Zsolt képzési tanácsadó MKIK 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakmai Tájékoztató Nap Budapest, 2012. december 12. GYEMSZI Ferencz Csaba Zsolt képzési tanácsadó MKIK 1."— Előadás másolata:

1 Szakmai Tájékoztató Nap Budapest, 2012. december 12. GYEMSZI Ferencz Csaba Zsolt képzési tanácsadó MKIK 1

2 Témák  A tanulószerződéssel és az együttműködési megállapodással kapcsolatos legfontosabb jogszabályi előírások  Gyakorlati tapasztalatok, jótanácsok 2

3 A TSZ és EM helye a gyakorlati képzésben 3 Gyakorlati képzés Iskolában (iskolai tanműhely) Iskolán kívül - gazdálkodó szervezet - egyéb szerv, szervezet Együttműködési megállapodással Tanulószerződéssel

4 A TSZ és EM összehasonlítása 4 JellemzőTSZEM Felektanuló & gyak. képzést szervező (gazd. szervezet, egyéb szerv/ szervezet*) iskola & gyak. képzést folytató (gazd. szervezet, egyéb szerv/ szervezet*) Képző kiválaszthatja a tanulót? igennem Időtartamateljes hátralévő időszakrabármely részidőszakra Tartalmateljes gyakorlati képzésbármely részelemre Gyak. képzésért felelősgyak. képzést szervezőiskola Pénzbeli juttatásteljes időszakra, szüneteltetést kivéve* fizeti: gyak. képzést szervező csak az összefüggő szakmai gyakorlatra fizeti: jelenleg az iskola, (elfogadás esetén: 2013. jan. 1-től a gyak. képzést folytató) TB-jogviszonyvan, szüneteltetést kivévenincs Kötés lehetőségeTSZ-hez képest korlátozott (Szt. 56. §: 4 eset)

5 TSZ előnyei a Szervezet számára  kiválaszthatja az oktatni kívánt tanulót,  a saját igényeinek megfelelően ki tudja nevelni a leendő alkalmazottját, aki a végzést követően azonnal teljes értékű munkaerőként tud dolgozni,  költségeit elszámolhatja, ill. visszaigényelheti, ezáltal  biztosítani tudja szakember-utánpótlását és  minimálisra tudja csökkenteni az új munkaerő felvételével és beállításával, betanításával kapcsolatos kockázatait és költségeit  Motiváltabb az oktatott tanuló (pénzbeli juttatás, szociális háló)

6 A TSZ előnyei a tanuló számára -megismeri a valós munkahelyi körülményeket, később könnyebben szocializálódik a munkára (alkalmazkodás) -megismeri és megtanulja használni a munkahelyen alkalmazott technológiákat, eszközöket, berendezéseket -a munkaerőpiacon jól eladható aktív, versenyképes tudást szerez, könnyebben helyezkedik el - havi pénzbeli juttatást kap (jobb teljesítményre ösztönöz) - szociális háló (TB-jogviszony, szolgálati időbe beszámít)

7 A TSZ elterjedtsége 7

8 Változások a gyakorlati képzésben  2012. január 1-től jelentős változások (Szt., Szht., rendeletek)  Korrekciók: 2012. szept. 1-től, 2013. január 1-től – parlamentnek benyújtva  Minden korábbi lényeges probléma megoldásra került vagy kerül  Alapvető cél:  képzési hajlandóságának növelése  a gyakorlati képzés bővítése: képzők és tanulók számának növelése  a gyakorlati képzés minőségének jelentős javítása  végső soron a gazdaság versenyképességének és a foglalkoztatottság szintjének emelése 8

9 A gyakorlati képzés szabályozása a Szervezet Változások területei: 9 Jogi szabályozás A szabályozás területei Finanszírozás

10 Változások a jogi szabályozás terén Legfontosabb jellemzők:  már sokat kifogásolt elemeket a gazdaság jelen igényeinek megfelelően módosított  a tanulószerződés rendszerének kiterjesztésével erősíti a képzés duális jellegét  jobb teljesítményre és munkafegyelemre ösztönöz  csökkenti a szabályozás egyoldalúságát, azaz mérsékli a gyakorlati képzők és a tanulók jogai és kötelezettségei közötti különbséget 10

11 Gyakorlati képzés a 9. évfolyamon •26. § (1) A szakiskolai képzésben a kilencedik évfolyamon a szakmai gyakorlati képzést - az összefüggő szakmai gyakorlat kivételével – –a szakképző iskolában vagy –a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében kell megszervezni.  EM köthető bármely, arra feljogosított képzőhellyel az összefüggő szakmai gyakorlatra.  TSZ köthető a „gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében” történő képzésre 11

12 Kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely (2013-tól) - kifejezetten erre a célra létrehozott vagy átalakított, - a termeléstől, szolgáltató tevékenységtől teljesen elkülönített, - a nyilvántartást vezető szerv által kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhellyé minősített, - állandó tanműhelyvezetői felügyelettel működő, - csoportos (legalább nyolc tanuló) képzésre alkalmas, - iskolán kívüli - gyakorlati képzőhely, - ahol a tanulók tanulószerződés vagy együttműködési megállapodás alapján vesznek részt a gyakorlati képzésben  12

13 10. és 11. évfolyam: a szintvizsga szerepe •10. és 11. évfolyamon szakiskolai tanuló csak sikeres szintvizsgát követően mehet iskolán kívüli gyakorlati képzőhelyre (ha a tanulónak kötelező a szintvizsga) •Szintvizsga nélkül a 10. és 11. évfolyamon: gyakorlat csak iskolában, vagy iskolán kívül a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében •Szakiskolai tanulók esetében azt méri, hogy elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat •: a kamara, az Iskola és az ÉK bevonásával •Szervezi: a kamara, az Iskola és az ÉK bevonásával •: első szakképzési évfolyam tanévében, febr-ápr. •Mikor: első szakképzési évfolyam tanévében, febr-ápr. •: minden szakiskolai tanuló (2013-tól az érettségivel rendelkezőknek nem, ill. csak nappalisok számára [nappali rendszerű oktatás, vagy nappali munkarend szerinti felnőttoktatás]) •Kik számára: minden szakiskolai tanuló (2013-tól az érettségivel rendelkezőknek nem, ill. csak nappalisok számára [nappali rendszerű oktatás, vagy nappali munkarend szerinti felnőttoktatás]) 13

14 A gyakorlati képzés ideje  Fiatalkorú esetén: max. 7 óra/nap  Nagykorú esetén: max. 8 óra/nap  Fiatalkorú esetén: 6-22 óra között, folyamatosan  16 óra folyamatos pihenőidő  Csak szorgalmi időszakban és összefüggő szakmai gyakorlat ideje alatt  Nem: elméleti képzési napokon, rendezvények napjain, vizsga alatt, heti pihenőnapokon, munkaszüneti napokon, őszi, téli, tavaszi szünet alatt, kivéve a rendeltetése folytán e napokon is működő képzőhelyen, iskola hozzájárulásával  2013.: pótlásra sor kerülhet ekkor is  4,5 óra -> fél óra folyamatos szünet 14

15 Mulasztás és foglalkozási napló  Mulasztás –> foglalkozási naplóba  Igazolt és igazolatlan hiányzás > gyakorlati óraszám 20%-a, => évismétléses bukás  Évismétléshez a gyak.képzést folytató szervezet hozzájárulása is kell.  Összefüggő szakmai gyakorlat esetén is 20%-os szabály  Kivétel: nincs igazolatlan hiányzás + igazolt mulasztások pótlása  Értesítések az igazolatlan mulasztásról: Szervezet –> Iskola  1., 10., 30, 50 órát követően  Iskola: mulasztásokra vonatkozó szabályozás szerint jár el  Értesítések az igazolatlan mulasztásról: Iskola –> Szervezet + 15

16 Foglalkozási napló  Kötelező vezetni  Tartalma: szakmai tevékenységek tantárgyanként, ráfordított idő, tanuló értékelése – forduljanak a területi kamarákhoz  Iskola betekintést kérhet  Ha nincs meg, az Iskola értesíti a kamarát, aki ellenőrzést hajt végre  Felszólít a hiánypótlásra, s ha ismételt mulasztást tapasztal –> bírság + 16

17 TSZ kötése TSZ  iskolai rendszerű szakképzésben,  magyarországi székhellyel rendelkező köznevelési intézményben,  nappali rendszerű iskolai oktatás keretében részt vevő,  tanulóval (tanulói jogviszony!),  az adott képzés első szakképzési évfolyamának kezdetétől kezdődő hatállyal,  az előírt eü és pályaalkalmassági követelményeknek megfelelő tanulóval,  nappali munkarend szerinti felnőttoktatásban is köthető. köthető. 17

18 TSZ kötése  Írásbeliség előírása (kötés, módosítás, felmondás)  Egy tanulónak egyidejűleg csak egy hatályos tanulószerződése lehet. 18

19 TSZ kötésére jogosult képzők Jelentősen kibővül a tanulószerződés kötésére jogosult szervezetek köre 2013. január 1-től:  A köznevelési intézmények kivételével az egészségügyi, művészeti, közművelődési, oktatási és szociális ágazatba tartozó gyakorlati képzést szervező költségvetési szervként működő intézmény, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, ezek fenntartásában működő intézmény, továbbá az agrárágazatba tartozó gyakorlati képzést szervező őstermelők is rendelkezni fognak ilyen joggal.  Előfeltétel: a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek kamarai nyilvántartásába történő felvétel 19

20 TSZ kötésének folyamata  Szervezet nyilvántartásba vétele  TSZ kötését kizáró tények ellenőrzése Szervezet által  első szakképesítésre kerül-e megkötésre (másodszakmára nem köthető)  szintvizsga szükségessége és megléte, a képzőhely kizárólag gyakorlati képzési célt szolgál-e,  eü és pályaalkalmassági szükségessége és megléte  felnőttoktatás esetén csak nappali oktatás munkarendje szerint 20

21 TSZ kötésének folyamata  kamarai TSZ dokumentumminta kitöltése, aláírása  csak a teljes hátralévő időszakra – nincs határozott időre kötött TSZ  kérjük figyeljenek a pontos és helyes kitöltésre  ellenőrizzék a sablont  az aláírt TSZ minden példányának kamarához történő beküldése aláírást követő 5 napon belül  kamara ellenőriz, ellenjegyez 10 napon belül, nyilvántartásba vesz, visszaküld és egy pld-t az iskolának is elküld  a TSZ a kamarai ellenjegyzéssel válik érvényessé, és hatályos a TSZ-ben megadott képzés kezdete napjától egészen a TSZ megszűnéséig 21

22 TSZ módosítása  kamarai TSZ dokumentumminta kitöltése, aláírása  kérjük figyeljenek a pontos és helyes kitöltésre  az aláírt TSZ-módosítás minden példányának kamarához történő beküldése aláírást követő 5 napon belül  kamara ellenőriz, ellenjegyez 10 napon belül, nyilvántartásba vesz, visszaküld  a módosítás a kamarai ellenjegyzéssel válik érvényessé, a módosításban megjelölt naptól hatályos 22

23 TSZ megszüntetése  kamara és iskola értesítése a megszűnést követő 5 napon belül  kamara a megszűnés tényét 5 napon belül átvezeti a nyilvántartásán  8 taxatíve felsorolt megszűnési eset, pl.  sikeres vizsga (bizonyítvány kiállításának napján)  tanulói jogviszony megszűnése napján  jogutód nélküli megszűnés, eltiltás  közös megegyezéssel történő megszűntetés  rendes v. rendkívüli felmondás, tanuló halála 23

24 TSZ szüneteltetése 54. § (1) A tanulói jogviszonynak a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján történő szüneteltetése, (2013-tól: továbbá a tanuló szülési szabadsága) alatt a tanulószerződésből eredő jogok és kötelezettségek nem illetik meg és nem terhelik a feleket (a tanulószerződés szüneteltetése). − amennyiben a tanulói jogviszony nem szünetel, ill. nem szülési szabadságon van a tanuló, TSZ-t szüneteltetni nem lehet 24

25 TSZ kötelező tartalmi elemei  Kérjük a kamarai sablon használatát  Minden igényt kielégít, s megfelel az aktuális jogszabályi előírásoknak  Ennek ellenére kérjük az érvényes jogszabályoknak való megfelelés minden alkalommal történő ellenőrzését!  A sablon minden területi kamara honlapján megtalálható, de megtalálható a www.mkik.hu oldalon is www.mkik.hu  A jelenlegi sablon átalakításra kerül az előreláthatólag 2013. január 1-től érvénybe lépő új rendelkezések, valamint a 2012-ben hatályba lépett szabályok hatékonyabb lekövetése miatt 25

26 EM  Csökken azon esetek köre, amikor együttműködési megállapodás köthető  56. § (1) a): EM köthető, ha az SZVK-ban a gyak. képzési idő 50 40%-nál kevesebb  Megmaradt:  kiegészítő gyak. képzésre max. 40% ideig  Összefüggő szakmai gyakorlatra  Költségvetési szervnél töltendő gyakorlatra  Nem jegyezhető ellen az az EM, ahol ez nincs betartva 26

27 EM Kötés, módosítás, megszűntetés   Határidők és folyamat hasonló a TSZ-hez   Tehát ezt is be kell küldeni a kamarához ellenjegyzés és nyilvántartásba vétel érdekében.   Kérjük a kamarai sablon használatát, előzetes ellenőrzést követően.   A dokumentumok megtalálhatók a területi kamara, valamint az MKIK honlapján. 27

28 Juttatások  a pénzbeli juttatás függővé vált a gyakorlat mértékétől, s bukás, igazolatlan hiányzás esetén csökken  a béren kívüli juttatás adhatóvá válik 2013-tól (jelenleg kötelező) •Pénzbeli juttatás  fizetési számlára történő befizetés is  ha nincs a tanulónak saját fizetési számlája, akkor szülő, gyám bankszámlájára is történhet a fizetés, átutalás  2013. január 1-től: EM esetében a gyakorlati képzést folytató (gazdálkodó, egyéb szerv) köteles fizetni (nem az iskola) 28

29 Rendeletek  Fontos rendeletekre várunk − Pl. a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartása tartalmának és a nyilvántartásba vételi eljárásnak a részletes szabályairól, − a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről  ügyintézési folyamat, dokumentumminták hozzáillesztése 29

30 Egyéb  Terv: online felület TSZ és EM kitöltésére GSZ-ek, egyéb szervezetek számára 30

31 Köszönöm a figyelmet! Ferencz Csaba Zsolt képzési tanácsadó ferencz.csaba@mkik.hu 31


Letölteni ppt "Szakmai Tájékoztató Nap Budapest, 2012. december 12. GYEMSZI Ferencz Csaba Zsolt képzési tanácsadó MKIK 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések