Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A rokkantellátás rendszerének átalakítása során szem el ő tt tartott szakmai célkit ű zések  Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vev.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A rokkantellátás rendszerének átalakítása során szem el ő tt tartott szakmai célkit ű zések  Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vev."— Előadás másolata:

1

2

3 A rokkantellátás rendszerének átalakítása során szem el ő tt tartott szakmai célkit ű zések  Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vev ő k meghatározott körének felülvizsgálata.  Az ellátórendszer átláthatóságának javítása.  A lehet ő legteljesebb érték ű társadalmi reintegráció érdekében a megmaradt, fejleszthet ő képességekre épül ő, foglalkoztatás központú rehabilitáció biztosítása, a foglalkoztathatósági szempontok markánsabb érvényesítése.  A kies ő jövedelem miatti keresetpótlás

4 4 • 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképesség ű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról • 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképesség ű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról • 1502/2011. (XII. 29.) Korm. határozat a rehabilitációs hatóság létrehozásáról • 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex min ő sítésre vonatkozó részletes szabályokról • 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatáskörér ő l •327/2012. (XI. 16.) Korm. Rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról

5

6 A megváltozott munkaképesség ű személyek ellátásai a rehabilitációs hatóság komplex min ő sítése keretében megállapított rehabilitációs javaslattól függ ő en:  rehabilitációs ellátás, vagy  rokkantsági ellátás.

7 Igénybejelentések fogadása Jogosultság megállapítás Ellátás megállapítás Foglalkozási rehabilitáció Foglalkozási el ő zmény Szociális körülmények Egészségi állapot Biztosítási jogviszony

8 Nyugdíjbiztosítá sNRSZHMunkaügyi hivatalok Igénybejelentések fogadása Jogosultság megállapítása Biztosítási jogviszony Komplex min ő sítés Ellátás megállapítása Foglalkozási rehabilitáció

9 Nyugdíj- biztosítás Rehabilitációs hatóságMunkaügyi hivatalok Igénybejelentések fogadása Jogosultság megállapítás Biztosítási jogviszony Komplex min ő sítés Ellátás megállapítása Foglalkozási rehabilitáció

10 EMMI NGM KIM Kormányhivatalok NRSZH regionális igazgatóságai Nyugd. Bizt. Ig. 10 ONYF NRSZH megyei kirendeltségei Munkaügyi hivatalok, kirendeltségek Igénybejelentések fogadása I. fokon Jogosultság megállapítás I. fokon I. fokú határozat Foglalkozási rehabilitáció Fellebbezések fogadása II. fokú határozat Jogosultság megállapítás II. fokon NMH Egyéb szakigazgatási szervek Szakmai irányítás, felügyelet

11 EMMI NGM KIM Kormányhivatalok NRSZH Nyugd. Bizt. Ig. 11 ONYF RSZSZ Munkaügyi hivatalok, kirendeltségek Igénybejelentés Jogosultság megáll. I. fok I. fokú hat.Foglal. rehab. Fellebbezések fogadása II. fokú hat. Jogosultság megáll. II. fok NMH Egyéb szakigazgatási szervek Szakmai irányítás, felügyelet

12 12 2012.07.01 után Elbírálási akta Vizsgálati akta Rehabilitációs akta Egyesített akta NYUGDMEG akta Folyósítási akta Komplex minősítési akta Egyéb szak- vélemények aktája Rehabili- tációs terv akta Képzési akta Bér- támogatási akta Állás- közvetítési akta TÁMOP 1.1.1 akta 2012.07.01 előtt

13 A megváltozott munkaképesség ű személyek a komplex bizottság döntése alapján az alábbi min ő sítéseket kaphatják: (A)60%-Foglalkoztatási szempontból nem min ő sül megváltozott munkaképesség ű nek, foglalkozási rehabilitációja nem indokolt B150-60%Foglalkozási rehabilitáció indokolt és javasolt B250-60 %Foglalkozási rehabilitáció indokolt, de nem javasolt C130-50 %Tartós foglalkozási rehabilitáció indokolt és javasolt C230-50 %Tartós foglalkozási rehabilitáció indokolt, de nem javasolt D- 30%Csak folyamatos támogatással foglalkoztatható E- 30%Önellátásra sem, vagy csak segítséggel képes Kat.Egészségi állapot Rövid definíció

14

15

16

17

18 Az eljárással kapcsolatos panaszok bejelentése:  személyesen: a megyei rehabilitációs szakigazgatási szervek ügyfélszolgálatain  levélben: a 1071 Budapest, Damjanich u. 48. címen  e-mailben: az nrszh@nrszh.hu címen  telefonon: a 06 80 205 236-os, ingyenesen hívható zöldszámon

19  Az els ő fokú határozat ellen fellebbezést a megyei és f ő városi szakigazgatási szerveknél lehet benyújtani. A fellebbezések nyomán, másodfokon a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Jogorvoslati F ő osztálya hoz határozatot.  A másodfokú határozatok ellen a Munkaügyi Bíróságokon lehet fellebbezni.

20  Rehabilitációs foglalkoztatást el ő segít ő bértámogatás  Költségkompenzációs támogatás  Rehabilitációs költségtámogatás  Munka-rehabilitáció  Fejleszt ő felkészít ő foglalkoztatás  Uniós programok

21  Munkahely rehabilitációs célú átalakítása (akkreditáció szükséges)  Bér- és költségtámogatás (akkreditáció szükséges)  Tranzitfoglalkoztatás  Tartós támogatott foglalkoztatás  Munka-rehabilitáció  Fejleszt ő felkészít ő foglalkoztatás  Rehabilitációs kártya  TÁMOP 1.1.1 kiemelt projekt II. szakasza

22  Három szint (2012-ig): • alap – 5 év • rehabilitációs – 3 év • kiemelt – 2 év (feltételes)  Egy szint (2013-t ő l): akkreditációs tanúsítvány id ő beli hatály nélkül

23  Nincs szervezeti, illetve m ű ködési forma megkötés  Bírósági, hatósági nyilvántartásba vétel (minimális m ű ködési id ő kikötése nélkül)  Létesít ő okiratában a foglalkozási rehabilitáció megjelenik  A megváltozott munkaképesség ű munkavállalók létszáma a 30 f ő t, vagy arányuk a 25%-ot eléri  Köztartozás-mentesség  Nem áll cs ő d-, felszámolás vagy végelszámolás alatt  Rendezett munkaügyi kapcsolatok  Szolgáltatói kapcsolatrendszer  Akadálymentesített környezet  Megfelel ő szakmai személyzeti, technikai háttér

24  Pályázat kiírása 2012. november 17.  Pályázat befogadása 2012. december 16.  Pályázat értékelése, felterjesztés készítése a Pályázati bíráló bizottság részére 2012. december 21.  Pályázati bíráló bizottság ülése: 2012. december 21., 2013. január 9., január 15.  Az üléseket követ ő en a Pályázati bíráló bizottság javaslatának megküldése a miniszter részére, 2 munkanapon belül döntés.  1 f ő re jutó támogatási összeg meghatározása: 2013. január 25.  A nyertes pályázók akkreditációs tanúsítványának kiállítása: 2013. január 25-ig  Keret- és támogatási szerz ő dések megkötése: 2013. január végéig  Támogatás els ő utalása: 2013. február 8. (1/12-ed rész)  Egyéni foglalkoztatási megállapodásokhoz adatok feltöltése: 2013. február 19-ig  Els ő elszámolás: 2013. február 20.  Pályázni az NRSZH pályázatkezel ő rendszerén keresztül lehetett (https://ikr.nrszh.hu/ikr/)https://ikr.nrszh.hu/ikr/

25  a foglalkozási rehabilitáció jogszabályokban meghatározott céljainak érvényesülése,  a munkáltatónak az ellen ő rzés alapján történ ő értékelése,  a munkáltatónak a foglalkozási rehabilitáció céljának megvalósulását szolgáló feltételrendszere,  a foglalkoztatni kívánt célcsoport helyzete, jelenléte az adott térségben,  a foglalkozási rehabilitáció megvalósulásához rendelkezésre álló munkahelyek és munkafeladatok,  a munkáltató egyéb bevételeib ő l a rehabilitációs foglalkoztatás fejlesztésébe és m ű ködtetésébe történ ő visszaforgatás mértéke,  az el ő állítandó termékek, illetve a megszervezett tevékenységek piacképessége, a munkáltatónak a piacok felkutatására irányuló tevékenysége,  a munkáltató tevékenység-profilja mennyire szolgálja a foglalkozási rehabilitációt,  a munkáltató kapcsolatrendszere az orvosi, szociális, képzési és foglalkozási rehabilitációban részt vev ő szervezetekkel, személyekkel,  a felajánlott foglalkoztatási kapacitások térségi elhelyezkedése,  a miniszter által a pályázati kiírásban meghatározott egyéb szempontok.

26  Regisztrált pályázó 408  Benyújtott pályázat 346  Nyertes pályázat 334 30.521 f ő  Szerz ő dést kötött 324 30.440 f ő  Tartós foglalkoztatásra 28.028 f ő  Tranzit foglalkoztatásra 2.412 f ő  Lekötött forrás: 34.081.879.973 Ft

27  Cél a nyílt piaci munkába helyezés  Legfeljebb 3 év  Degresszív jelleg ű (2014-t ő l) és a foglalkozási rehabilitáció sikeréhez, kimeneti teljesítményéhez kötött támogatás  1. évben 100%  2. évben 90%  3. évben 80%  Maximum a teljes bér és járulékköltségek 75%-a (nem gazdasági tevékenységet végző nonprofit munkáltató esetében maximum 100%), egyéb költségek 100%-a téríthet ő meg.  Munkakipróbálás (legfeljebb 4 hónap id ő tartamra)  Hat hónapig nyomon követés

28  Nincs id ő korlát (korlátozás nélkül ismételten megállapítható)  Kimeneti követelmény nem támasztható  A támogatásnál nincs degresszivitás

29  Igénylésére az a megváltozott munkaképesség ű személy jogosult, akinek a rehabilitációs hatóság által végzett komplex min ő sítés szerint:  a) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (B1),  b) tartós foglalkozási rehabilitációt (C1) igényel.  aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban, rehabilitációs járadékban részesült. A munkaadó az érvényes Rehabilitációs kártyával rendelkez ő megváltozott munkaképesség ű személy foglalkoztatása esetén adókedvezményben részesülhet, ez maximum a minimálbér kétszeresének 27%-a lehet.

30  Jelenleg mintegy 67 ezer f ő rendelkezik rehabilitációs kártyával  Júliusban 5.574 f ő t foglalkoztatott 3.217 cég, 117,8 MFt megtakarítás  Októberben 6.014 f ő t foglalkoztatott 3.482 cég, 129,6 MFt megtakarítás Decemberben 9.647 f ő t foglalkoztatott 4.015 cég, 206,4 MFt megtakarítás

31  Az új szabályozás el ő tti foglalkoztatás  Bértámogatás 11 500 f ő  Költségtámogatás 19 900 f ő  Költségkompenzációs támogatás 4 200 f ő  Szociális foglalkoztatás 8 000 f ő  Összesen 43 600 f ő (A költségkompenzációs támogatás a bértámogatás mellett igénybe vehet ő, így a létszámban átfedés van.)  Az új szabályozást követ ő foglalkoztatás  Rehabilitációs kártya 9 500 f ő  Foglalkoztatási támogatás 30 500 f ő  Szociális foglalkoztatás 8 000 f ő  Összesen 48 000 f ő

32 Id ő tartama  Megvalósítás kezdete: 2012. december  Bevonási id ő szak vége: 2014. június 30.  Projektzárás dátuma: 2015. június 30. Célcsoportja:  rehabilitációs ellátásban részesül ő személyek  rehabilitációs járadékban részesül ő személyek (bevonásuk maximum 25%)

33  El ő készít ő szakaszban érintett ügyfélszám: 13 000 f ő  Bevonandó létszám: 10 000 f ő  Mentori és egyéb szolgáltatásokba bevont ügyfelek száma: 10 000 f ő  Képzési támogatásban részesül: 2 500 f ő szakmai képzésben, 1 500 f ő kompetenciafejlesztésben  Bérköltség-támogatásban részesül: 5 000 f ő  Programot sikeresen befejez ő : 6 000 f ő (szolgáltatás és/vagy valamely támogatási programelem sikeres befejezése)

34  Támogatások  Bérköltség-támogatás, 5 hónapra, 100%-ig terjed ő mértékben  Képzési költség támogatása  Utazási költség támogatása (munkába járáshoz, képzéshez, szolgáltatáshoz)  Szolgáltatások  327/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében felsorolt szolgáltatások  Küls ő szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások, tréningek  Rehabilitációt el ő segít ő egyéb szolgáltatások (pl.: GURULÓ projekt)

35  Elkészültek és hatályba léptek a rokkantellátás új rendszerének szabályai.  Az új szabályozás legf ő bb célja a fogyatékkal él ő és megváltozott munkaképesség ű személyek foglalkoztatás-központú rehabilitációjának hatékonyabb, átláthatóbb és eredményesebb m ű ködtetése.  További feladat annak biztosítása, hogy a korábbinál összehangoltabban kapcsolódjanak egymáshoz a különböz ő ellátások és szolgáltatások.

36  A „Vár a pihenés” pályázat keretében, 2012-ben 20 978 fogyatékossággal él ő jutott térítésmentes nyaralási lehet ő séghez!

37 37  2012. március 1-jét ő l a napi jelentési kötelezettség teljesítése minden engedélyes számára kötelez ő, jogkövetkezmény nélkül.  2012. július 1-jét ő l finanszírozási jogkövetkezmény alkalmazása a napi jelentési kötelezettség elmulasztása esetén.  Az NRSZH a rendszer fejlesztését koordinálta, valamint a m ű ködtetést végzi.

38 A KENYSZI rendszer létrehozásának céljai 38  Országosan egységes elektronikus nyilvántartás kialakítása a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások területén,  Naprakész igénybevev ő i adatok álljanak rendelkezésre,  Hosszútávon az adminisztrációs terhek csökkentése,  Párhuzamosságok kisz ű rése,  Jogszabályoknak, szakmai szabályoknak való megfelel ő ség biztosítása,  Költségvetési források hatékony felhasználása,  Ágazati tervezés támogatása.

39 A KENYSZI rendszer használatának jelenlegi adatai 39  Jelentési kötelezettséggel bíró fenntartók száma: 3 213  Nyilvántartott szolgáltatások száma: 12 819  Adatrögzít ő munkatársak száma: 12 660  Rendszerben rögzített igénybevev ő k száma: 838 945  Rendszerben lév ő igénybevételek (megállapodások, határozatok) száma: 1 243 835  Hétköznapokon átlagosan több mint félmillió, hétvégén mintegy 170 ezer ügyfél igénybevételi adatainak rögzítése.

40 A KENYSZI rendszerben rögzített igénybe vev ő k számának alakulása 2012-ben 40

41  Felhasználói kézikönyv, GYIK  Szociális Ágazati Portál  Call center  Elektronikus hibabejelent ő felület kialakítása.  Hibajelzések száma csökkent:  rendszerszint ű hiba nem jelentkezik,  ütközések kivizsgálása iránti igény b ő vült,  igénybevev ő k egyéni adatai iránti igény növekedett.

42

43 Az ellátott személyek korfája, ellátástípusok szerint (f ő ) 2012. 07. 02 – 08.

44  Átmeneti jelleggel 2012. december 15-ig, a 2012. július 1.- november 30. közötti id ő szakra további egy alkalommal b ő vült az napi jelentés önellen ő rzésének száma:  a tévesen megtett eddigi önellen ő rzések további egy alkalommal,  az adott id ő szakban még nem önellen ő rzött napi igénybevételek kett ő alkalommal módosíthatóakká váltak.  Az átmeneti önellen ő rzési lehet ő ség által az adatszolgáltatóknak lehet ő sége volt a korábban tévesen vagy hiányosan rögzített napi jelentések korrigálására.  Az plusz önellen ő rzéssel mintegy 150 ezer napi igénybe vételi adat vonatkozásában éltek az adatszolgáltatók.

45 45 A KENYSZI rendszerrel kapcsolatban tájékoztatás, hibabejelentés: telefonon: (06 1) 510 0545 e-mailben: kenyszi@nrszh.hu interneten: http://szap.nrszh.hu/

46


Letölteni ppt "A rokkantellátás rendszerének átalakítása során szem el ő tt tartott szakmai célkit ű zések  Az egészségkárosodáson alapuló ellátásokat igénybe vev."

Hasonló előadás


Google Hirdetések