Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása 2012.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása 2012."— Előadás másolata:

1 A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása 2012.

2 KSH Nyugdíjasok, nyugdíjak, 2010

3

4 rokkantsági nyugdíj baleseti rokkantsági nyugdíj 2011. december 31.2012. január 1. rendszeres szociális járadék öregségi nyugdíjként rokkantsági ellátásként Öregségi nyugdíjkorhatárt betöltöttek

5 III. csop. rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjat 2011. december 31.2012. január 1. rendszeres szociális járadékot átmeneti járadékot rokkantsági ellátásként Öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül (2011. 12.31-éig az 57. életévét) betöltöttek Az átalakítás nem érinti a soros felülvizsgálati kötelezettséget!

6 I-II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülők rokkantsági ellátásként 2011. december 31.2012. január 1.

7 „Fiatalabbak” 2011. december 31.2012. január 1. III. csop. rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjat rendszeres szociális járadékot rehabilitációs ellátásként A nyugdíjfolyósító szerv 2012. január 31-éig tájékoztatást ad arról, hogy a) az ellátás rehabilitációs ellátásként kerül folyósításra, b) Rehabilitációs kártyával történő foglalkoztatásra jogosult, c) amennyiben keresőtevékenység végzésére rehabilitáció nélkül nem képes, 2012. március 31-éig benyújtott nyilatkozatában kérheti a komplex minősítés elvégzését,

8 •Rehabilitációs kártyára jogosult a komplex minősítés alapján azon megváltozott munka- képességű személy, akinek a foglalkoz- tathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, továbbá •a 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesül, vagy rehabilitációs járadékban részesül 2004. évi CXXIII. Törvény 16/A-16/B § Rehabilitációs kártya

9

10

11 Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira a válik jogosulttá, akinek az •egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, és •a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át a Tbj. 5. §-a szerinti biztosított volt, •keresőtevékenységet nem végez és •rendszeres pénzellátásban nem részesül.

12 Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Rehabilitációs ellátás Komplex minősítés alapján rehabilitálható  foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy  tartós foglalkozási rehabilitációt igényel Rokkantsági ellátás Komplex minősítés alapján rehabilitálható  foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy  tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és a kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg. Komplex minősítés alapján rehabilitációja nem javasolt,  egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy  egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt,  kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható, vagy  egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes Rehabilitációs ellátás, jogosultság  rehabilitációs szolgáltatásra,  rehabilitációs pénzbeli ellátásra.

13 A rehabilitációs ellátás főbb szabályai •A rehabilitációs ellátás a kérelem benyújtásának napjától rehabilitációhoz szükséges időtartamra, legfeljebb 3 évre állapítható meg! •Az ellátás folyósítása szünetel, ha az ellátott keresőtevékenységet végez, közfoglalkoztatásban vesz részt vagy keresőképtelen. •Az ellátás időtartamát meghosszabbítani nem lehet! Ez alól kivétel a keresőtevékenység alatt bekövetkezett keresőképtelenség időtartama. •Az ellátás a minősítést követően bekövetkezett egészségkárosodás és a jogosultsági feltételek fennállása esetén ismételten megállapítható.

14 A rehabilitációs ellátás megszüntetése •kérte, •ellátásának időtartama eltelt, •más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem érte a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, baleseti táppénzt, •egészségi állapotában olyan tartós rosszabbodás következett be, amely a rehabilitációt lehetetlenné teszi, •egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján már nem minősül megváltozott munkaképességű személynek,

15 •az együttműködési, értesítési vagy a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, •a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt, vagy •foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor

16 Együttműködési kötelezettség •a kirendeltségen a rehabilitációs tervben meghatározott időpontban megjelenni, •értesítési kötelezettségét teljesíteni •aktívan munkahelyet keresni, •a felajánlott •rehabilitációs szolgáltatást, valamint a támogatott képzési lehetőséget elfogadni •megfelelő munkahelyhez* jutást elősegítő munkaerő-piaci programban részt venni, és •megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadni, ide értve a közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatást is.

17 A rehabilitációs ellátásban részesülő együttműködése Az érintett a határozat közlésétől számított 5 munkanapon belül köteles felkeresi a kirendeltséget. 15 napon belül a kirendeltséget értesíteni kell, ha • az egészségi állapotában tartós javulás vagy rosszabbodás következett be, • keresőtevékenységet folytat, vagy • keresőtevékenysége megszűnt. 3 munkanapon belül a kirendeltséget értesíteni kell, ha •keresőképtelen, vagy •rendszeres pénzellátásban részesül. A rehabilitációs ellátásban részesülő személy 30 napi egybefüggő keresőképtelensége esetén a kirendeltség kezdeményezi a jogosult felülvizsgálatát a nyugdíjmegállapító szervnél.

18 A rehabilitációs terv tartalmazza a) a rehabilitáció – foglalkozást, munkakört (munkaköröket) megjelölő – irányát, b) a rehabilitációs szükségleteket, c) a rehabilitációs ellátásban részesülő személynek nyújtandó rehabilitációs szolgáltatásokat, ezek időtartamát, időbeli sorrendjét, d) a rehabilitációval összefüggésben a foglalkoztatáshoz nyújtott támogatást, ennek mértékét és időtartamát, e) a kirendeltség foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosításával összefüggő kötelezettségeit, ezek teljesítésének határidejét,

19 f) az orvosi és a szociális rehabilitációs szolgáltatások igénybevételéhez való segítségnyújtásnak és azok figyelemmel kísérésének a formáit, g) a sikeres rehabilitáció érdekében szükséges további intézkedéseket, h) a rehabilitációs ellátásban részesülő személynek a rehabilitációs szolgáltatások igénybevételével összefüggő kötelezettségeit, ezek teljesítésének módját, határidejét és i) a rehabilitációs ellátásban részesülő személynek a kirendeltségnél történő jelentkezései gyakoriságát, a kapcsolattartás módját.

20 Rehabilitációs mentor Kötelező a mentor kijelölése •a rehabilitációs ellátásban részesülő személy azt kéri és a rehabilitációs terv orvosi, illetve szociális rehabilitációs szolgáltatások szükségességét is megjelöli, vagy •a rehabilitációs terv előkészítése keretében történő konzultáció során ennek szükségessége megállapításra került.

21

22 Rehabilitációs hatóság 2012. január 1 – június 30 (327/2011. (XII.29.) Korm.r.1.§.) •Nyugdíjbiztosítási szakigazgatási szerv az ellátórendszer átalakításával érintett személyek kiértesítése, az állapot felülvizsgálata, új ellátások iránti kérelmek befogadása, továbbítása az NRSZH-hoz. Rehabilitációs kártyával kapcsolatos eljárás megindítása. •Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal nyugdíjbiztosítási szakigazgatás szerv által továbbított felülvizsgálati kérelmek befogadása, ütemezése, a komplex minősítés elvégzése, valamint az érintett és a nyugdíjbiztosítási szakigazgatási szerv értesítése. •Munkaügyi központ a foglalkozási rehabilitáció színtere (rehabilitációs szolgáltatások nyújtása). Akiket a felülvizsgálat során nem minősítenek megváltozott munkaképességűnek vagy nem lesz jogosult ellátásra, azok álláskeresőként ügyfelekké válhatnak. 2012. július 1-től 1502/2011. (XII. 29.) Korm. határozat alapján rehabilitációs szakigazgatási szerv.

23 •Flt. •Támogathatóság •Rehabilitációs hozzájárulás

24 Rehabilitációs hozzájárulás tekintetében bekövetkezett változások 20112012 Kötelezettséget előíró jogszabály 1991. évi IV. tv 41/A.-42/B. §2011. évi CXCI. tv 22-24. §, 38. § Rehabilitációs hozzájárulást előíró jogszabály Magyar Köztársaság 2011 évi költségvetésről szóló 2010. évi CLXIX törvény Magyarország központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII tv. 59.§ (9) bekezdése, valamint 2011. évi CXCI. törvény 23. § (5) Kötelező foglalkoztatási szint A foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma a 20 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek átlagos statisztikai állományi létszáma eléri az 5%-át. A foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek átlagos statisztikai állományi létszáma eléri az 5%-át. A hiányzó létszám után rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség áll fenn. A statisztikai állományi létszámot egy tizedes jegyre kerekítve, a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni.

25 Rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles munkaadó munkaadó, kivéve mentesül a kötelezettség alól a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó fegyveres szerv, a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter felügyelete alá tartozó, a fogvatatottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet.

26 A munkaadó a létszámának megállapításakor figyelmen kívül hagyja közfoglalkoztatási jogviszonyban, valamint a közfoglalkoztatás támogatásáról szóló kormányrendelet szerint támogatott munkaviszonyban foglalkoztatott személyeket, az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai szerint jogszerűen alkalmazott munkavállalót a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény, illetve a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkavállalót, ideértve az önkéntes tartalékos szolgálati viszonnyal rendelkező munkavállalót a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkavállalót, ideértve az önkéntes tartalékos szolgálati viszonnyal rendelkező munkavállalót az Mt. alapján más munkáltatónál történő átmeneti munkavégzés során foglalkoztatott munkavállalót

27 A rehabilitációs hozzájárulás mértéke 964 500 Ft/fő/év Megváltozott munkaképességű személynek tekin- tendő egészségi állapota 60%-os vagy kisebb mértékű legalább 40%-os egészségkárosodással rendelkezik, legalább 40%-os egészségkárosodással rendelkezik munkaképesség-csökkenése 50– 100%-os mértékű, fogyatékossági támogatásban 1 részesül fogyatékossági támogatásban részesül látási fogyatékosságára, a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavarára, halláskárosodására tekintettel vakok személyi járadékában részesül

28 Megváltozott munkaképességű személynek tekin- tendő külön jogszabály 2 szerint súlyos értelmi fogyatékosnak minősül, és erre tekintettel a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint adókedvezményre jogosult, 2012. december 31-éig 4 siket vagy súlyosan nagyothalló, és halláskárosodása audiológiai szakvélemény szerint a 60 decibel hallásküszöb értékét eléri vagy meghaladja, 2012. december 31-éig 4 súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet szerint súlyos mozgáskorlátozottnak minősül 3 2012. december 31-éig 4 és a munkaszerződése szerinti munkaideje a napi négy órát eléri. a 2011. évi CXCI. törvény 33.§ szerint felülvizsgálattal érintett személyek esetében a felülvizsgálat alapján hozott jogerős döntést követő harmadik hónap első napjáig (azokban az esetekben, amikor felülvizsgálat eredménye alapján a beszámítás lehetősége megszűnne, egyéb esetben.az Mmtv 22.§ szerint)

29 Kérje a kirendeltségek segítségét!


Letölteni ppt "A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása 2012."

Hasonló előadás


Google Hirdetések