Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A keresztény egyház világi befolyásának változása a középkorban Mit adott az egyház? Készítette: Várvizi Attila (Koki) Keszthely 2007, SG Tavasz Tábor.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A keresztény egyház világi befolyásának változása a középkorban Mit adott az egyház? Készítette: Várvizi Attila (Koki) Keszthely 2007, SG Tavasz Tábor."— Előadás másolata:

1

2 A keresztény egyház világi befolyásának változása a középkorban Mit adott az egyház? Készítette: Várvizi Attila (Koki) Keszthely 2007, SG Tavasz Tábor

3 Amiről beszélek majd…  Eredet és terjedés  Az egyházszervezet kiépítése  Az állam és az egyház kapcsolata  Két kard dilemma  Az egyház szerepe a középkori társadalomban  Kitekintés

4 Eredet és terjedés

5 Eredet ZZsidó gyökerek (elterjedését segíti a diaszpóra) KKilép a zsidó nép szűk köréből, minden néphez szól EEgybeolvad a görög-római kultúrával ÁÁtveszi nyelvét, gondolkodását EEvangéliumok már görög nyelven (kivéve a legelsők)

6 Szektából államvallás  313 milánói edictum: szabadon lehet gyakorolni  391 államvallás  4-5. sz. egyetemes zsinatok  dogmák megfogalmazása  Szentháromság kérdése  A viták miatt elkülönült egyházak jönnek létre

7 Terjedés  4. sz. 50 millió lakosból 7 millió keresztény  4-6. a birodalom kelta, germán szomszédai is  7-8. sz. az egykori Római Birodalom határain kívüli germánok  9-11. sz. szlávok, magyarok, skandinávok  Szerzetesrendek: térítés  Egyiptomi sivatagok remetéi, korán váltak keresztényekké  Koptok: Máriát először nevezik Istenszülőnek  Szt. Benedek: bencések  Majd a XI. sz-tól újak (koldulórendek a XIII-tól)

8 Az egyházszervezet kiépítése

9 Egyházszervezet kiépítése I.  Városi gyülekezetek, élén: püspök, mellettük a presbiterek - klérus (4-5. sz.)  Világi segítők: laikusok  Metropolita: tartományi székhelyek püspökei  Patriarkátusok (Antiochia, Alexandria, Jeruzsálem, Konstantinápoly, Róma)

10 Egyházszervezet kiépítése II. RRómai püspök: SSzt. Péter iigényli az egyház feletti primátusát llatin nyelvűek támogatását élvezi AA keletiek ragaszkodnak a kormányzati-bíráskodási önállósághoz EElismerik a római püspök elsőbbségét (döntő szó, igazhitűség = római püspök hitvallása) ÚÚj szervezeti és intézményes forma a Római Birodalom után

11 Az állam és az egyház kapcsolata

12 Az állam és az egyház kapcsolata I.  Ókor + Európán kívüli területek: a vallási és politikai közösség szétválaszthatatlan  Jézus nem vállalja a politikai messiás szerepet, nem alapít országot  PARAAAAAAAAA!!!  A római császárság keresztény császársággá válik  A kereszténység terjedése egy állam keretein belül megy végbe  A papság kiváltságokat is kap, állami feladatokat lát el

13 Az állam és az egyház kapcsolata II.  Az ószövetségi modell visszanéz  A papság hosszú évszázadokig állami funkciókat is ellát  A világi hatalom beleszól egyházi kérdésekbe  Ez a cezaropapizmus (Ny-on 11. sz., K-en 20. sz.)  335. Euszebiosz kaiszareiai püspök: „Egy Úr a mennyben, egy úr a Földön is.”  Teokratikus királyság (megszentelt olajjal felkenés)  Vicarius Dei = Isten földi helytartója = király/császár  Szt. István is ilyen uralkodó (apostoli király)  Nem abszolút monarchia

14 Az állam és az egyház kapcsolata III.  A hatalom ellenőrzött és felelősségre vonható!  Bibó István: „A hatalom egy olyan mértékű erkölcsi átitatódását eredményezte, ami mondhatjuk, hogy már az európai társadalomfejlődés középkori szakaszában is nagyobb volt annál, mint amennyit bármelyik más kísérlet a világban el tudott érni a hatalomgyakorlás moralizálása terén.”

15 A római határokon túl AA római birodalom határain túl nincsenek városok VVidék megszervezése 88. sz-tól plébéniarendszer kiépítése KKözépkor végére 130 ezer plébánia MMagánegyházi rendszer

16 A Pápai Állam  Nyugatrómai Birodalom bukása: a pápa gyakorol fejedelmi hatalmat a római ducatus felett  8. sz. eleje: megromlik a viszony Róma és Bizánc között  Longobárd betörések : új védelmező Kis Pippin személyében  754/56 Pápai Állam  774 Nagy Károly is megerősíti (800-tól császár)

17 A nyugati- és a keleti egyház szétválása  Ezredforduló: európai keresztény népközösség - Róma elsőbbségre vágyik  1054 szkizma = egyházszakadás  okok:  kormányzati, joghatósági hatalom feletti vita  nyelv, kulturális és etnikai különbségek  liturgikus különbségek  hitelvek kb. ugyanazok  különbség a hit megélésében, gyakorlatában és az egyházi fegyelemben (házasság vs. cölibátus)  Ekkorra tehető, hogy a közösség helyett a papság fogja választani a püspököket

18 Két kard dilemma

19  Két kard, két hatalom - benne van a Bizánctól való elszakadás is  Univerzális kíván lenni a keresztény birodalom  Kié legyen az elsőség?  Évszázadokon át ez a dualizmus határozza meg a keresztény közösségek struktúráját  Elvben függetlenek  Wormsi konkordátum  Az emberi életnek van olyan szférája, amely nincs alávetve az állami hatalomnak

20 A cluny-i reformok  X. század Cluny reformmozgalom:  Cölibátus  Papok világi életének vessenek véget  Egyházi invesztitúra  Stop simónia  A pápa a vicarius Christi  Mindkét kard az övé, de a világit kölcsön adja  A császársággal is ő rendelkezik

21 Gregorián reformok  1073 VII. Gergely, Gregorián reform  legyen vége a teoratikus királyságnak  a pápák világi hatalomra törnek  hierokrácia: a pápa a közösség feje, a császár tőle kapja a hatalmát (mivel a világi dolgok csak eszközök)  Dictatus Papae - 27 pont  Legfőbb törvényhozó  Letehet császárokat  Feloldozhat hűségeskü alól

22 Az új pápai szemlélet  A pápa a vicarius Christi  Mindkét kard az övé, de a világit kölcsön adja  A császársággal is ő rendelkezik

23 Erőfitogtatások I.  Csak elvi felsőbbség, legfőbb döntőbíró  Gyakorlatban nem akarja kormányozni az egész közösséget  Invesztitúraharc  NRCS vs Pápai Állam  Eredmény: wormsi konkordátum  Területei harcok az Itáliai dominanciáért I. Frigyes vs. III. Sándor, II. Frigyes vs. III. Ince/IX. Gergely

24 Erőfitogtatások II.  Keresztes hadjáratok  Cél: a pápa bebizonyítja, hogy mekkora tömeget tud megmozgatni + megpróbálja egyesíteni a keresztényeket  Egyházi lovagrendek létrejötte  Német lovagrend hányattatása  Johanniták = Máltai lovagrend

25 A pápaság fénykora  III. Ince idején (12-13. sz)  Elismerik legfőbb döntőbírának  Új szerzetesrendek (ferencesek, domonkosok, premontreiek), inkvizíció  Kiépül az egyházi bürokrácia

26 Az egyház szerepe a középkori társadalomban

27 Az egyház szerepe a középkori társadalomban I.  Feudális anarchia  Egyház próbál rendet tenni - treuga Dei = Isten békéje  Lovagi társadalom megzabolázása  3 rend = 3 feladat (ez kihat a gazdaságra, politikára, tudományra)

28 Az egyház szerepe a középkori társadalomban II.  Új világképet ad:  „Töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá”  a látható világban nincsenek istenek, szellemek  az emberi elme szabadsága  természettudomány, technika kialakulása  fizikai munkafelértékelése  emberi felelősség, egyenlőség

29 Az egyház az oktatásban I. GGörög-római filozófia továbbvitele 55. sz-ra a kereszténység összeolvad a görög- római kultúrával AA népvándorlás után az egyház kapcsolja be az új államokat az európai vérkeringésbe AAntik keresztény kultúra elterjedése SSzínvonalcsökkentés: el kell adni a barbároknak

30 Az egyház az oktatásban II.  Nagy Károly: a püspöki székhelyek papjainak feladata a világiak tanítása  Bencések, domonkosok tanítanak az egyetemeken + példamutatás  Skolasztika:  Az állam a természet produktuma  Célja az emberek földi jólétének biztosítása  Népfelség elve megjelenik  Két igazság

31 A válság kezdete  VIII. Bonifác 1302 Unam Sanctam: a világi uralkodó nem a klérus tagja  IV. Fülöp fogságba ejti 1303-ban  1309-78 Avignoni fogság  Reform kell: konciliarizmus = zsinati mozgalom  1378 nyugati egyházszakadás (1409 újabb)  huszitizmus  kimondja, hogy a zsinat gyakorolja a hatalmat szükség esetén  reneszánsz pápák kora  földrajzi felfedezések - az emberek lába alól kicsúszik a talaj

32 A reformáció  Reformáció - 1517  A papok nem közvetítők  Eleve elrendelés  Népfelség elvének megerősödése  Társadalmi rétegek egyenlősége

33 Utózöngék  Karl August Fink: „Róma megakadályozta a reformot, s ezért kis idő múlva megkapta a reformációt.”  Még lezajlanak a protestáns-katolikus viszályok, de a 30 éves háború után nem indítanak támadást vallási okokból  Német lovagrend története

34 Kitekintés

35 Amit adott…  Új világkép - a mai napig tartja  Társadalomszervező szerep  Rendteremtés  Antik kultúra megőrzése

36 Összefoglalás SSzekta EElfogadott vallás - azonnal viták a dogmákról ÁÁllamvallás - ellentét a messiásszereppel ÖÖsszefogja a felbomló Európát MMiután megszilárdul világi hatalomra tör EEbbe belebukik - ironikus nem?

37 Köszi a türelmet!


Letölteni ppt "A keresztény egyház világi befolyásának változása a középkorban Mit adott az egyház? Készítette: Várvizi Attila (Koki) Keszthely 2007, SG Tavasz Tábor."

Hasonló előadás


Google Hirdetések