Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés helyzete Magyarországon Dr. Vass Gyula tű. ezredes főosztályvezető Országos Katasztrófavédelmi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés helyzete Magyarországon Dr. Vass Gyula tű. ezredes főosztályvezető Országos Katasztrófavédelmi."— Előadás másolata:

1 Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés helyzete Magyarországon Dr. Vass Gyula tű. ezredes főosztályvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2 Az előadás tartalma   Súlyos balesetek elleni védekezésről szóló szabályozás (áttekintés)   A végrehajtás helyzete – –Hol áll az EU? – –Mi a helyzet nálunk?   Tájékoztató a MoLaRi rendszerről

3   Súlyos balesetek elleni védekezésről szóló szabályozás (áttekintés)

4 A súlyos balesetek elleni védekezés - elhatárolás HATÁSOK -Levegőszennyezés -vízszennyezés -Talajszennyezés -a környezet egyéb változásai -természeti veszélyek -súlyos ipari balesetek -(egyéb) „VÉDETT ÉRINTETTEK” Emberi élet és egészség, környezet (levegő, víz, talaj, tájkép, történelmi épületek, természetvédelmi terület, épített környezet, stb.) ESZKÖZÖK -Engedélyezés (EIA, IPPC, Seveso, ATEX, Mv-i Irányelvek) -Településrendezési tervezés -Büntetőjog -Védelmi tervezés -Ipari politikák és hasonló gyakorlatok -(egyéb)

5 Jelentős jogi szabályozás módosítását eredményező ipari balesetek Baleset helye Bek ö vetkez é s ideje Baleset t í pusaFőbb k ö vetkezm é nyekJogszab á lyi v á ltoztat á sok Flixborough, UK1974 Tűz é s robban á s28 ember meghalt, t ö bb mint 100 s é r ü lt COMAH 1984 Seveso, Olaszorsz á g 1976 Megfut ó reakci ó Dioxin kontamin á ci ó A k ö rnyezetben, kitelep í t é s, k ö rnyezeti k á r Seveso I. Ir á nyelv megalkot á sa Bophal, India1984 Megfut ó reakci ó 2500 ember meghalt, 100000 megs é r ü lt USA Vesz é lyhelyzet tervez é si &K ö z ö ss é gi jogok T ö rv é nye, CMA CAER Program B á zel, Sv á jc 1986 Rakt á rtűz Rajna v í zszennyez é se, halpusztul á s Seveso I. Ir á nyelv m ó dos í t á sa Pasadena, USA1989 Robban á s é s tűz 23 halott, 100 sebes ü lt USA Levegőtisztas á g – v é delmi T ö rv é ny hat á lyba l é p é se Enschede, Hollandia 2000 Tűz é s robban á s 22 halott, 1000 sebes ü lt, 350 É p ü let k á rosodott Seveso II. Ir á nyelv m ó dos í t á sa Toulose, Franciaorsz á g 2001 Tűz é s robban á s 30 halott, 2000 sebes ü lt, 600 é p ü let lakhatatlann á v á lt, Seveso II. Ir á nyelv m ó dos í t á sa

6 Súlyos baleseti hatások ismertetése

7 Fizikai erőhatás Robbanás Lökés hullám Építmény károsodás Személyi sérülés: • Repeszhatás - 100 Joule • Test, dobhártya, tüdő sérülés

8 2000. május 13. Enschede, Hollandia 21 ember meghalt 1000 ember megsebesült 400 m - es sugarú körön belül az összes épület megsemmisült.

9 2001. szeptember 21. Toulouse, Franciaország 29 ember meghalt (22 dolgozó)2442 ember megsérült több, mint 500 ház lakhatatlanná válttöbb, mint 11 000 otthon megsérült A teljes költség 10 - 15 milliárd FF

10 Pyro-Technic Kft. Törökbálint 2004. Augusztus 05. 3 FŐ ELHUNYT 10 FŐ MEGSÉRÜLT 70 épület károsodott Közúti balesetek 8 gépkocsi károsodott

11 Tűz hatásai Tűz Hősugárzás Építmény károsodás Személyi sérülés • Első-, másod-, harmadfokú égési sérülés

12 PALOTA Környezetvédelmi Kft. 2004. 11. 01. 300 m2 tűzfelület ismeretlen vegyi anyagok robbanások

13 A tűz hőterhelése okozta a legtöbb kárt A kár 1 milliárd dollár Texas City, Texas BP 15 munkavállaló halt meg

14 Mérgezés hatásai Mérgező anyag szabadba kerülése Mérgezés Közvetlen mérgezés Szennyezett tárgyakkal való érintkezés Szennyezett élelmiszer fogyasztása

15 1984. december 3. Bhopal, India 41 t metil-izocianát kikerülése 3598 halott 100000 ember mérgezése 200000 embert kitelepítése

16 1976. július 10. Seveso, Olaszország 2 kg dioxin kikerülése 600 embert kitelepítése 2000 ember dioxin mérgezése (37000 érintett) Körülbelül 10 négyzetmérföld földterület és növényzet azonnal elszennyeződött A helyben termesztett élelmiszer felhasználását több hónapra megtiltották és a felső talajréteget el kellett távolítani és elégetni Állatállomány megsemmisítése (80.000 db)

17 2005. december 11. Buncefield

18 Környezeti hatások Veszélyes anyagok szabadba kerülése Talaj szennyezés Személyi sérülés (Ivóvíz szennyezés, bioakkumuláció!) Víz szennyezésLevegő szennyezés

19 2000. január 30. Nagybánya, Románia Ukrajna Tisza folyó Szamos folyó Magyarország Duna folyó Románia Jugoszlávia Duna folyó Fekete - tenger

20 Nagybánya - a baleset A szennyezés nagyszámú növény - és állatfajt pusztított el a folyó rendszerekben. Senki sem halt meg, vagy sérült meg súlyosan A hatóságok gyors cselekvése megakadályozta a szennyeződés bejutását az ivóvízellátó hálózatba. A 6 hónapos halászati tilalom súlyosan befolyásolta az ipart és a turizmust. Közel 100 000 m3 magas cianid -, és nehézfém koncentrációval szennyezett víz ömlött ki egy vízgyűjtő medencéből A szennyezés elérte a Zazar és a Lapos vízfolyásokat a Szamos/Somes folyó felső vízgyűjtő területén, és azt követően a Duna folyót.

21 Bevezető Uniós szabályok   Seveso I. Irányelv ~ az egyes ipari tevékenységek súlyos baleseti veszélyeiről szóló 82/501/EGK Irányelv   Seveso II. Irányelv ~ a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 96/82/EK Tanácsi Irányelv   Seveso II. Irányelv módosítása ~ 2003/105/EK Irányelv

22 Bevezető Belső jogi szabályozás   Kat. tv. ~ a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény IV. fejezete – hatályos: 2002. január 1- től   Rendelet ~ a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet – hatályos: 2006. február 3-tól   GKM rendelet ~ a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) veszélyes ipari üzemekre vonatkozó szakhatósági hozzájárulásának kiadásával kapcsolatos eljárásairól, valamint a veszélyes tevékenységekkel összefüggő adatközlési és bejelentési kötelezettségekről szóló 128/2005. (XII. 29.) GKM rendelet – hatályos: 2006. január 1-től

23 A s ú lyos balesetek elleni v é dekez é st szolg á l ó jogint é zm é nyek kapcsolata

24 Biztons á gi jelent é s tartalma Biztonsági jelentés 18/2006. (I. 26.) Korm. rend. 2. sz. melléklete szerint SBM cél- kitűzés Veszélyes ipari üzem környezete Veszélyes ipari üzem bemutatása Veszélyes tevékenységhez kapcsolódó infrastruktúra Veszélyes létesítményről szóló információ Legsúlyosabb baleseti események VeszélyértékelésVédekezés eszközrendszere BIR - szervezet és személyzet - veszély- azonosítás és értékelés - üzemvezetés - változtatások kezelése - védelmi tervezés - belső audit és vezetőségi átvilágítás Bizonyítás Bemutatás Terület- rendezési elemek Dominó- hatás Természeti környezet - általános tev. - termékek - baleseti forrás Üzem egészének bemutatása, helyszínrajza Veszélyes anyagok leltára Veszélyes ipari üzem besorolása táblázat Veszélyes tevékenységre vonatkozó legfőbb info. - tech.folyam. - reakciók - idősz. tárolás - tárolási műv. - kieg.inform. Veszélyes tevékenységhez tartozó infrastruktúra Veszélyhelyzet kezelési infrastruktúra - folyamatábra - technológiai leírás és adatok - jellemző technológiai ad - veszélyeztetett település polgármestere - üzemviteltől eltérő állapot jellemzése - megelőzési intézkedések se Veszély- azonosítás Következmény- elemzés Gyakoriság- elemzés Veszélyességi övezet meghatározása Társadalmi kockázat meghatározás Belső védelmi terv (BVT) Lakossági tájékoztató összefoglaló változata

25 Biztonsági irányítási rendszer és a kockázatelemzés kapcsolata   1. szervezet és személyi állomány   2. a súlyos balesetek kockázatának azonosítása és értékelése   3. az üzem működtetése   4. változásmenedzsment   5. védelmi tervezés   6. monitoring rendszerek   7. audit és felülvizsgálat

26 A kockázatelemzés megvalósításának lépései A vizsgált üzem felépítésének, működésének jellemzői A lehetséges veszélyek azonosítása, feltárása Bekövetkezési gyakoriság számítása Következmények számítása KOCKÁZAT MEGHATÁROZÁSA SZÁMSZERŰ KOCKÁZAT Emberi tényezők Meghibásodási ráta Népesség- eloszlási adatok Meteorológiai adatok Gyulladási adatok

27 FOLYAMAT Veszély azonosítás Csúcsesemény ek meghatározása (okok, gyakoriságok) Következmény elemzés Hatás elemzés Kockázat meghatáro- zása KOCKÁZAT ELEMZÉS

28 A súlyos ipari baleset okozati modell

29 Műszaki követelmények és a kockázatcsökkentés

30 Biztons á gi jelent é s tartalma Biztonsági jelentés 18/2006. (I. 26.) Korm. rend. 2. sz. melléklete szerint SBM cél- kitűzés Veszélyes ipari üzem környezete Veszélyes ipari üzem bemutatása Veszélyes tevékenységhez kapcsolódó infrastruktúra Veszélyes létesítményről szóló információ Legsúlyosabb baleseti események VeszélyértékelésVédekezés eszközrendszere BIR - szervezet és személyzet - veszély- azonosítás és értékelés - üzemvezetés - változtatások kezelése - védelmi tervezés - belső audit és vezetőségi átvilágítás Bizonyítás Bemutatás Terület- rendezési elemek Dominó- hatás Természeti környezet - általános tev. - termékek - baleseti forrás Üzem egészének bemutatása, helyszínrajza Veszélyes anyagok leltára Veszélyes ipari üzem besorolása táblázat Veszélyes tevékenységre vonatkozó legfőbb info. - tech.folyam. - reakciók - idősz. tárolás - tárolási műv. - kieg.inform. Veszélyes tevékenységhez tartozó infrastruktúra Veszélyhelyzet kezelési infrastruktúra - folyamatábra - technológiai leírás és adatok - jellemző technológiai ad - veszélyeztetett település polgármestere - üzemviteltől eltérő állapot jellemzése - megelőzési intézkedések se Veszély- azonosítás Következmény- elemzés Gyakoriság- elemzés Veszélyességi övezet meghatározása Társadalmi kockázat meghatározás Belső védelmi terv (BVT) Lakossági tájékoztató összefoglaló változata

31 Biztonsági irányítási rendszer és a kockázatelemzés kapcsolata   1. szervezet és személyi állomány   2. a súlyos balesetek kockázatának azonosítása és értékelése   3. az üzem működtetése   4. változásmenedzsment   5. védelmi tervezés   6. monitoring rendszerek   7. audit és felülvizsgálat

32 Súlyos balesetek elleni védekezés területi és helyi feladatai Területi és helyi feladatok: Védelmi tervezés Településrendezési tervezés Lakossági tájékoztatás A nyilvánosság biztosítása

33 Súlyos balesetek elleni védekezés területi és helyi feladatai Védelmi tervezés Belső védelmi terv 18/2006. (I..26.) Korm. rend. 6.sz. mell. üzemeltető Külső védelmi terv 18/2006. (I. 26.) Korm. rend. 7.sz. mell. veszélyeztetett település polgármestere BM OKF területi szerve

34 Belső é s a k ü lső v é delmi terv kapcsolata Belső védelmi terv Balesetek elleni védekezés és hatáscsökkentés Veszélyhelyzeti irányítás bemutatása Külső védelmi tervhez kapcsolódó feladatok Védekezési tevékenységben érintett személyek felkészítésével kapcsolatos feladatok Káros hatások elleni védekezés Védekezésbe bevonható üzemi infrastruktúra Káros hatások elleni védekezés Védekezésbe bevonható települési infrastruktúra Lakosság és anyagi javak védelme Veszélyes ipari üzemben folyó védelmi tevékenység segítése Veszélyhelyzeti irányító szervezet Védekezési tevékenységet irányító személyek Külső szervekkel kapcsolatot tartó személyek Irányításhoz, helyzetértékelés- hez, döntés- előkészítéshez szüks. technikai infrastr. Védekezés- hez történő külső segítségkérés Balesetek elleni védekezés és hatáscsökkentés Veszély- helyzeti irányítás és együttműk. Védekezési tevékenysé- get irányító személyek Terv beindításért felelős szervezet riasztása Segítségnyújtás lehetőségei és feltételei a veszélyhelyzet elhárításához Külső Védelmi Terv Lakosság tájékoztatása a baleset után Hatósági tájékoztatás Üzemi dolgozók védelme Irányításhoz, helyzetértékelés- hez, döntés- előkészítéshez szüks. technikai infrastr. Balesetek elleni védekezés irányítása Védelmi igazgatás tájékoztatása Hatóság tájékoztatása

35 Baleseti adatszolg á ltat á s ÜZEMELTETŐ Súlyos ipari baleset, Rendkívüli esemény Esemény bekövetkezése, baleset, rendkívüli esemény során A súlyos ipari balesetet követő jelentések R. 9. melléklete Rendkívüli eseményről szóló tájékoztatás R. 26 § (4) Azonnali tájékoztatás (Kat. tv. 43. §) Kat. 43. §. szerint - baleset, esemény körülményei - veszélyes anyagok - hatásértékelés adatai - megtett intézkedések Előzetes jelentés R. 26. § (1) Részletes jelentés és Kiegészítő jelentés Kat. 39 § c), R. 26 § 2) Tájékoztatás (Kat 39 d) - közép, hosszú távú hatás - megelőzési intézkedések Azonnali tájékoztatás Területi igazgatóságok, MKVI, FPVI - VB Elnöke -veszélyeztetett település polgármestere BM OKF Illetékes Hatóság Riasztás (128/2001. Kr.) Érintett Fél Tájékoztatás R. 26 (6) - polgármester - szakhatóság Kapcsolattartó pont tájékoztatása Védekezés irányítása - technológia - berendezés - BIR - védekezési ismeretek Megelőzési, védekezési rendszer áttekintése További tájékoztatási kötelezettség R. 26. § (5) EU JRC MARS Azonnali és részletes jelentés

36   A végrehajtás helyzete – –Hol áll az EU?

37 Az Európai Közösség (EK) 6 tagállammal indult 1952-ben és mára a 27 tagállamból álló Európai Unióvá vált.

38 EU-25 JELENTÉS Az EU (25) 3949 felső küszöbértékű veszélyes ipari üzemei

39 JELENTÉS 2003 -2005 EU-25 eredmények:   A felső küszöbértékű veszélyes ipari üzemek 93%-a nyújtotta be a biztonsági jelentését az adott ország hatósága részére 2005. december 31-ig.   Az üzemek 94%-a készített belső védelmi tervet.   A felső küszöbértékű üzemek 89%-a esett át felügyeleti ellenőrzésen

40 JELENTÉS EU-25 A FKÜ-ek 68.1 %-a rendelkezik külső védelmi tervvel

41 JELENTÉS EU-25 Kb. 40 % Külső védelmi terv gyakorlat került végrehajtásra 2003-2005 között

42 JELENTÉS EU-25 Lakossági tájékoztató kiadványok: 72 % (2000-2002. között 64 %)

43 JELENTÉS EU-25 Felügyeleti ellenőrzések 2005-ben: 69.4 % (2002: 66 %) Nem volt ellenőrzés 2003-2005: 10.8 %

44 SÚLYOS BALESETEK 2000 – 2005 KÖZÖTT Jelentett súlyos ipari balesetek száma az EU területén: Emlékezve a toulouse-i balesetre: a balesetek száma semmit nem mond a súlyosságról. 200027 200120 200229 200324 200422 200528

45 Felkészülés áttekintése, GHS Veszélyes anyagok azonosítása Seveso II I. melléklet 2. táblázat Melyik GHS osztály? NAGYON MÉRGEZŐNagyon mérgező, 1. és 2. osztály MÉRGEZŐNagyon mérgező, 3. osztály OXIDÁLÓOxidáló gázok; folyadékok; Szilárd anyagok Szerves peroxidok, A –G típus ROBBANÓANYAGOKRobbanóanyag osztályok 1.1-1.6 KEVÉSBÉ TŰZVESZÉLYESTűzveszélyes gázok (gázok vagy szuperkritikus állapot) TŰZVESZÉLYES (1), Tűzveszélyes folyadékok, 1. osztály TŰZVESZÉLYES. folyadékok (2) Tűzveszélyes folyadékok, 2. osztály FOKOZOTTAN TŰZVESZÉLYES Tűzveszélyes folyadékok, 3. osztály Piroforos folyadékok; Öngyulladásra képes anyagok és készítmények; Tűzveszélyes Aeroszolok; Vízzel reagálva tűzveszélyes gázokat fejlesztő anyagok, más fizikai- kémiai veszélyek KÖRNYEZETRE VESZÉLYES Vízi környezetre veszélyes,Akut1, hosszantartó hatásI, II EGYÉB OSZTÁLYOZÁS…

46   A végrehajtás helyzete – –Mi a helyzet nálunk?

47 A szabályozás változásai   Seveso II. Irányelv   Áe.   Kat. tv.   Rendelet   GM rendelet   2003/105/EK Irányelv (2003. dec. 31-től hatályos)   Ket. (2005. nov. 1-jétől hatályos)   2006: VIII. tv. (2006. jan. 12-től hatályos)   18/2006. (I. 26.) Korm. r. (2006. febr. 3-tól hatályos)   128/2005. (XII. 29.) GKM rendelet (2006. jan. 1-jétől hatályos)

48 Veszélyes ipari üzemek státusza

49 Felső küszöbértékű veszélyes ipari üzemek

50 Alsó küszöbértékű veszélyes ipari üzemek

51 Veszélyes ipari üzemek Magyarországon ágazati bontás szerint

52 2006. február 3-tól a szabályozás hatálya alá került üzemek ágazati bontásban

53 A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos feladataink 1.   a Seveso II. irányelv kivonja a szabályozás hatálya alól a katonai célú létesítményeket,   a Magyar Honvédség részéről felkérés érkezett a jogi szabályozásban és a végrehajtó intézményrendszer létrehozásában történő segítségnyújtásra,   a veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló 95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet   A „polgári” veszélyes ipari üzemekre vonatkozó rendelkezések mintájára került megalkotásra   a hatóság a HM Központi Engedélyezési és Hatósági Hivatal   a szakhatóság a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Súlyos Baleset- megelőzési Osztály.

54 A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos feladataink 2.   A katasztrófavédelem (OKF és területi szervei) – –a településrendezést érintő eljárások – –a külső védelmi tervezés, a lakosságtájékoztatás A veszélyes katonai objektumok engedélyezése megkezdődött – –az OKF szakértői segítséget nyújt – –már meglévő és működő katonai létesítményeknél a katonai Seveso hatóság helyszíni bejárásokat és konzultációkat tartott, – –megtörtént a bejelentkezések elbírálása – –A HM Központi Engedélyezési és Hatósági Hivatal tájékoztatása szerint   9 HM üzemeltetői szervezetnél összesen 17 objektum tartozik a „katonai Seveso szabályozás” hatálya alá.

55 Monitoring, lakossági riasztó és tájékoztató (MoLaRi) rendszer Végrehajtott feladatok   2006-ban a MoLaRi rendszer I. ütemének - BAZ Megye (90 vegyi monitoring és 31 riasztó végpont), OKF központ - megvalósítása – –a meteorológiai és vegyi monitoring, a riasztó és tájékoztató rendszerelem kialakításának szakmai felügyelete – –Monitoring és riasztó kiviteli tervek vizsgálata – –Kivitelezés és próbaüzem ellenőrzése – –koordináció a veszélyes ipari üzemek üzemeltetőivel és a települések polgármestereivel   2007-ben - Veszprém és Pest megyei rendszer megvalósítása (86 vegyi monitoring és100 riasztó végpont)

56 Vegyi monitoring végpont felépítése A „TVS-3” környezetvédelmi ellenőrző állomás A mérőállomás részei:  beton alapon nyugvó árboc  vegyi érzékelő szenzorok (villamos távadók);  meteorológiai érzékelő szenzorokat, mérőműszerek (villamos távadóik);  külső villámvédelmi eszközöket;  mérés-adatgyűjtő berendezés  energiaellátás eszközei;  adatátvitel eszközei;  túlfeszültség védelmi megoldások. Telepítés az üzem területén és a veszélyeztetett településen Települési végpont adatátvitele – Canopy típusú rádión (külön oszlopon, NHH engedéllyel rendelkezik)

57 Meteorológiai érzékelők 1.Szélirány és szélsebesség mérő (3 m magasságban, kereszttartó rúdon) 2.Levegőhőmérséklet és páratartalom mérő (2 m magasságban) 3.Levegőhőmérséklet mérő (fél méteres magasságban). Mérési tartomány:  Szélirány: 0... 360° ± 5°;  Szélsebesség: 0,4... 40 m/s, 5 m/s felett ± 3 %;  Levegőhőmérséklet: - 40... + 60 °C ± 0,2 °C;  A levegő hőmérsékletmérők legyenek 0,1 °C együttfutásra válogatva;  Árnyékoló sugárzási hibája + 50 °C -on maximum 0,6 °C;  Relatív páratartalom: 0... 100 % RH ± 2% - 10... + 50 °C között.

58 Gázérzékelők  Anyag specifikus, kémiai szenzorok;  Telepített kivitelűek, üzemszerűen nem hordozhatók;  A kémiai szenzorok duplikálva lesznek, ezzel biztosítható a mérésre vonatkozó redundancia;  A gázkoncentráció határérték beállítása módosítható  A gázérzékelők száma, típusa bővíthető.

59 A riasztórendszer elemei

60 2008. évi telepítési adatok Veszélyes ipari üzem megnevezése Üzemi végpontok (mennyiség és gázérzékelők típusa) Települési végpontok Prímagáz Zrt. Pincehely 10 mérőállomás Gázérzékelők: szénhidrogén szelektív 3 mérőállomás 7 riasztó végpont Pincehely Prímagáz Zrt. Algyő 4 mérőállomás Gázérzékelők: szénhidrogén szelektív 2 mérőállomás 5 riasztó végpont Algyő ISD Dunaferr Zrt. Dunaújváros 17 mérőállomás: szén-monoxid, kén-hidrogén 7 mérőállomás: szén-monoxid 3 mérőállomás 32 riasztó végpont Dunaújváros

61 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés helyzete Magyarországon Dr. Vass Gyula tű. ezredes főosztályvezető Országos Katasztrófavédelmi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések