Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Krisztus az első zsenge” Avagy mit jelent szembenézni a halál fullánkjával, és megtapasztalni Krisztus feltámadásának erejét? Máté 27:45-28:20, 1 Kor.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Krisztus az első zsenge” Avagy mit jelent szembenézni a halál fullánkjával, és megtapasztalni Krisztus feltámadásának erejét? Máté 27:45-28:20, 1 Kor."— Előadás másolata:

1 „Krisztus az első zsenge” Avagy mit jelent szembenézni a halál fullánkjával, és megtapasztalni Krisztus feltámadásának erejét? Máté 27:45-28:20, 1 Kor 15

2 Mit mond a mai kor emberének a húsvét/feltámadás? Nyuszi, tojás, locsolkodás Tavasz, természet ébredése Munkaszüneti nap Szép mítosz Alkalom arra, hogy templomba menjünk, rokonokat látogassunk A mai kor embere sem Krisztus feltámadását, sem saját feltámadásának a tényét nem fogadja el Simon Greenlaf-ot, aki a Harvardi Egyetem jogi professzora volt 1833-1848-ig, tartják a valaha élt legnagyobb tekintélynek a Krisztussal kapcsolatos jogi bizonyítékok területén. Amikor Greenleaf jogi bizonyítékokat vizsgált meg a feltámadás ügyében. Összegezte: történelmi valóság volt az, és bárki, aki őszintén megvizsgálja a bizonyítékokat, ugyanerre a meggyőződésre jut. Lord Darling, Anglia egykori főbírája „...nincs olyan intelligens esküdtszék a világon, amely elítélő döntést hozhatna arra, hogy a feltámadás története igaz.”

3 Vajon miért? Olyan dolgot szeretnek hallani, ami nem kötelezi őket semmire Nem szeretnek hallani a bűneikről sem ezek következményeikről, az elmúlásról/feltámadásról sem Inkább a földi dolgok foglalják le gondolataikat, pedig Isten Igéje egyértelmű: „az odafelvalókkal törődjetek, és ne a földiekkel!” Mert a szívük kemény: „Beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendölése: Hallván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek! Mert megkövéredett e nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall.” Máté 13:14-16

4 Krisztus szenvedései A legközelebbiek közönye/árulása/megtagadása Megszégyenítés: leköpés, gúny, szitok Fizikai fájdalom: megkorbácsolás, kereszt hordozása, tövis koszorú, kezének/lábának átszegezése, oldalának átdöfése A visszatartott erő (le tudott volna szállni a keresztről, kérhetett volna több mint 12 sereg angyalt). De nem tette. Átokká vált, Isten is elfordult tőle

5 A Gecsemánéi csata A legnagyobb ütközet, ami a világmindenségben valaha megtörtént: a világ összes bűne alatt roskadozik, a démoni világ seregével szemben egymagában háborút visel. „Ez a ti órátok, a sötétség hatalmának ideje” „Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tied. Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, és erősítette őt. Halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan volt mint a földre hulló nagy vércseppek…” Itt dőlt el a mi megváltásunk. Innen célegyenesbe értek a dolgok. „Engedelmes és hű volt mindhalálig és némán tűrte a gyalázatot…”

6 Krisztus halálakor: sok természet-feletti jel - három órás sötétség -templom kárpitja kettészakadt -földrengés, sziklák meghasadtak -sírok megnyíltak Százados: „Bizony, ez az ember Isten fia volt!”

7 Krisztus feltámadásakor: sok természet-feletti jel -Földrengés -az Úr angyala leszállt elhengerítette a követ, tekintete mint a villámlás, ruhája, mint a hó - őrök halálra rémültek Angyal az asszonyoknak: „Ti ne féljetek!”

8 A tehetős emberek szolgálatai: Az Emberfia kiszolgáltatott: - a rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészke, az Emberfiának nincs hol a fejét lehajtsa; - nincs miből megadnia a templomadót; - szamarat is mástól kér: a mesternek van szüksége rá; - helyszínt is mástól vesz kölcsön az utolsó vacsorához; - temetésére szánt kenetet is sajnálták tőle: „mire való ez a pazarlás?” - sírja sem volt

9 Tehetős/hívő emberek Arimáthiai József: -gazdag ember -a nagytanács tagja -Jézus tanítványa -maga is várta Isten országának megjelenését -NAGY szíve volt: tiszta gyolcsba tette a testet, a maga új sírjába temette -NEVE BEKERÜLT A SZENTÍRÁSBA, BETELJESEDETT AZ ÍRÁS („a gazdagok közé jutott halála után”) Czézáriai Kornéliusz („Imádságaid és alamizsnáid emlékeztetőül feljutottak az Isten elé”), MEGNYITOTTA AZ EVANGÉLIUM ÚTJÁT A POGÁNYOK FELÉ Tábita Joppéból: „sok jót tett, bőven osztott alamizsnát” – ISTEN FELTÁMASZTOTTA Nehémiás: érző szívű, óriási áldozatokat vállaló, megbízható hivatalnok: - JERUZSÁLEM FALA MEGÉPÜL Kellenek tehát a tehetős/hívő emberek szolgálatai!

10 De a sír nem tarthatta fogva „Azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem: én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem: ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól.” Ján 10.17-18 Óriási erők: gőzgép, vulkán, földrengés, maghasadás, stb. Ettől hatalmasabb erő kellett ahhoz, hogy Krisztus feltámadjon, és legyőzze végleg a halált. És ezt hajlamosak vagyunk elbagatellizálni, vagy elfeledkezni a róla.

11 Jézus halála és feltámadása = az evangélium lényege (1) 1.Kor 15:1-8, 12-14, 20-23, 53-58 „Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, hacsak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam; hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és - ugyancsak az Írások szerint - feltámadt a harmadik napon, és megjelent Kéfásnak, majd a tizenkettőnek. Azután megjelent több, mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torzszülöttnek, megjelent nekem is” …

12 Jézus halála és feltámadása = az evangélium lényege (2) „Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is”. … „Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint: első zsengeként támadt fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi.”...

13 Jézus halála és feltámadása = az evangélium lényege (3) ” Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig (ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és) ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: „Teljes a diadal a halál fölött! Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?” A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által! Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.”

14 A halál fullánkja Halálos vírust hordozunk, megvannak számlálva napjaink, belekerült a véráramunkba a bűn. Krisztus halála és feltámadása az ellenszer. Nincs más mód a gyógyulásra! „És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne” Ján 3: 14-15

15 Megismerni Krisztust és az ő feltámadásának erejét „Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra.” Fil 3:7-11.

16 Krisztus feltámadásának erejét csak az ismeri meg, aki meghalt vele együtt. „Ismered-e azt a helyet, Hol meghalt az Üdvözítő? Érted-e, hogy mért szenvedett Ott a fán kínok között Ő? Bűnömért, s a te bűnödért Kellett Néki meghalnia, Vétkeinket, bűnterhünket Hordozta az Isten Fia.”


Letölteni ppt "„Krisztus az első zsenge” Avagy mit jelent szembenézni a halál fullánkjával, és megtapasztalni Krisztus feltámadásának erejét? Máté 27:45-28:20, 1 Kor."

Hasonló előadás


Google Hirdetések