Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Éjféli szentMise. MennybÖl az angyal MennybÖl az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok! Hogy Betlehembe sietve menvén, lássátok, lássátok. Istennek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Éjféli szentMise. MennybÖl az angyal MennybÖl az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok! Hogy Betlehembe sietve menvén, lássátok, lássátok. Istennek."— Előadás másolata:

1 Éjféli szentMise

2 MennybÖl az angyal

3 MennybÖl az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok! Hogy Betlehembe sietve menvén, lássátok, lássátok. Istennek Fia, aki született jászolban, jászolban, Ö leszen néktek ÜdvözítÖtök valóban, valóban.

4 Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A nép feleli: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítÖ ereje legyen mindnyájatokkal. A nép feleli: És a te lelkeddel.

5 Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg b ű neinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem.

6 Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szepl Ő telen Sz Ű z Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Most a pap b Ű nbocsánatért imádkozik: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg b Ű neinket, és vezessen el az örök életre. A nép feleli: Ámen.

7 DicsÖség mennyben …

8 1. DicsÖség mennyben az Istennek! DicsÖség mennyben az Istennek! Az angyali seregek Vígan így énekelnek: DicsÖség, dicsÖség Istennek. 2. Békesség földön az embernek! Békesség földön az embernek, Kit az igaz szeretet A kis Jézushoz vezet, Békesség, békesség embernek.

9 A szentlecke végén a lektor így szól: Ez az Isten igéje. Mindenki feleli: Istennek legyen hála. Következik az Alleluja, a nép feláll. Az Úr legyen veletek. A nép feleli: És a te lelkeddel. Evangélium A nép feleli: Dics Ő ség neked, Istenünk. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus. (helyet foglalunk)

10

11 Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremt Ő jében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélekt Ő l, született Sz Ű z Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették.

12 Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni él Ő ket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a b Ű nök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

13

14 Ó gyönyörü …

15 1. Ó gyönyörÜszép, titokzatos éj! ÉgszemÜ gyermek, csöpp rózsalevél. Kisdedként az édes Úr Jászolában megsimul Szent karácsony éjjel! 2. Ó fogyhatatlan csodálatos ér! Hópehely ostya, csöpp búzakenyér. Benne, lásd: az édes Úr Téged szomjaz, rád borul. Egy világgal ér fel.

16 Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten el Ő tt. Fogadja el az Úr kezedb Ő l az áldozatot nevének dicséretére és dics Ő ségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára.. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. : Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos.

17 Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene. Dics Ő séged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban.

18 Miatyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkez Ő knek és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

19 Jézus Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek a földnek. Ezért kérjük: Urunk, Jézus Krisztus, béke fejedelme, ne vétkeinket nézzed, hanem Egyházad hitét, Ő rizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor.

20 Isten Báránya, te elveszed a világ b ű neit: irgalmazz nekünk. Isten Báránya, te elveszed a világ b ű neit: adj nekünk békét.

21 Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ b Ű neit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten Báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

22 Istengyermek, kit irgalmad…

23 1. Istengyermek, kit irgalmad Közénk lehozott, Angyaloknak énekével Néked áldozok Terjeszd fölém kezedet, Hogy az Istenszeretet Töltse el ma szívem, lelkem, Jászolod tövén.

24 2. Bár nem látom gyermekarcod Szent vonásait, Hiszem mégis rendületlen: Hogy már Te vagy itt. És mosolygón fölfogod Könnyemet, amit hozok Ajándékul jászolodnak Trónusához én.

25 Az ige megtestesült…

26 1. Az ige megtestesült Názáretben, Kit Mária szÜzen szült Betlehemben. Itt vagyon elrejtve kenyérszínben, Imádjuk mindnyájan egyetemben. 2. Ezt az igaz nagy Isten bölcsessége Mindeneknek javára cselekedte. E dolgon angyalok csodálkoznak, Emberek, állatok álmélkodnak.

27 3. Betlehembe ne menjünk, föltaláljuk Jelen e szent oltáron, s magasztaljuk. Mert szívünk ha tiszta és ártatlan, Kedvesebb az neki, mint az arany. 4. DicsÖség és dícséret az Atyának, E világra született szent Fiának, És vele a kegyes Szentléleknek, Szentháromságban az egy Istennek.

28

29 Az Úr legyen veletek! Nép: És a te lelkeddel! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Nép: Ámen. A szentmise véget ért, menjetek békével. Nép: Istennek legyen hála.

30 Pápai Himnusz

31 Hol Szent Péter sírba téve És Rómának dobog szíve, Ezrek ajkán, ezer nyelven HÖ ima zeng édesdeden: II: Tartsd meg, Isten, szent atyánkat, Krisztusnak helytartóját! : II

32 Himnusz

33 Isten, áldd meg a magyart Jó kedvvel, bõséggel, Nyújts feléje védõ kart, Ha küzd ellenséggel; Bal sors akit régen tép, Hozz rá víg esztendõt, Megbünhödte már e nép A multat s jövendõt!

34 Fel nagy örömre

35 1. Fel nagy örömre, ma született, Aki után a Föld epedett. Mária karján égi a lény, Isteni kisded sz ű znek ölén. EgyszerÜ pásztor, jöjj közelebb, Nézd a te édes Istenedet! 2. Nem ragyogó fény közt nyugoszik, Bársonyos ágya nincs neki itt, Csak ez a szalma, koldusi hely, Rá meleget a marha lehel. EgyszeRÜ pásztor, térdeden állj, Mert ez az égi, s földi király!

36 Áldott karácsonyi ünnepeket!


Letölteni ppt "Éjféli szentMise. MennybÖl az angyal MennybÖl az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok! Hogy Betlehembe sietve menvén, lássátok, lássátok. Istennek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések