Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevezetés a katolikus hit rendszerébe. A Z E GYHÁZ MINT MEGHATÁROZOTT HITVALLÁS ÁLTAL SZERVEZŐDÖTT KÖZÖSSÉG O A vallás léte az emberrel egyidős O homo.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevezetés a katolikus hit rendszerébe. A Z E GYHÁZ MINT MEGHATÁROZOTT HITVALLÁS ÁLTAL SZERVEZŐDÖTT KÖZÖSSÉG O A vallás léte az emberrel egyidős O homo."— Előadás másolata:

1 Bevezetés a katolikus hit rendszerébe

2 A Z E GYHÁZ MINT MEGHATÁROZOTT HITVALLÁS ÁLTAL SZERVEZŐDÖTT KÖZÖSSÉG O A vallás léte az emberrel egyidős O homo religionis O a szenttel való kapcsolatteremtés

3 A Z E GYHÁZ MINT MEGHATÁROZOTT HITVALLÁS ÁLTAL SZERVEZŐDÖTT KÖZÖSSÉG O A kinyilatkoztatott vallás az Ósz-el kezdődik O az ÚSz-ben pedig Isten, a rendező a darab szereplőjévé lett O a bűnbeesés, és az erre adott válasz, mint a kapcsolat tengelye

4 A Z E GYHÁZ MINT MEGHATÁROZOTT HITVALLÁS ÁLTAL SZERVEZŐDÖTT KÖZÖSSÉG O A vallás kifejezése, gyakorlása alapvető emberi jog O Gondolat, lelkiismeret és vallásszabadság elve

5 A Z E GYHÁZ MINT MEGHATÁROZOTT HITVALLÁS ÁLTAL SZERVEZŐDÖTT KÖZÖSSÉG O Dignitatis Humanae: a szabad akarat kifejeződése O Senkit nem szabad kényszeríteni akarata ellen bármilyen meghatározott hit elfogadására

6 A Z E GYHÁZ MINT MEGHATÁROZOTT HITVALLÁS ÁLTAL SZERVEZŐDÖTT KÖZÖSSÉG O A vallás megválasztásával az ember az Isten és ember kapcsolatának egy adott cselekvési, kifejezési és szervezeti formájában intézményesült, meghatározott hitelvekre épülő fajtáját fogadja el. O Az erkölcs a hitelvekből következik

7 A Z E GYHÁZ MINT MEGHATÁROZOTT HITVALLÁS ÁLTAL SZERVEZŐDÖTT KÖZÖSSÉG O (Az ideológia általános világnézeti jellegű (filozófiai és/vagy vallási és/vagy gazdasági és/vagy politikai) eszmék egységes elméletté szervezett olyan rendszere, melynek célja az [aktuális vagy a mindenkori] emberi társadalom kritikai leírása, és ennek alapján, irányelveket állapít meg a társadalom működtetésére nézve.)

8 A Z E GYHÁZ MINT MEGHATÁROZOTT HITVALLÁS ÁLTAL SZERVEZŐDÖTT KÖZÖSSÉG O A katolikus hit szerint létezik ezek között objektív igazság, és ennek hordozója a katolikus Egyház O Isten kinyilatkoztatásban meghirdetett igazságait hirdetjük O alapítónk Jézus O és tanítványai, akik kézfeltétellel választottak utódokat

9 A Z E GYHÁZ MINT MEGHATÁROZOTT HITVALLÁS ÁLTAL SZERVEZŐDÖTT KÖZÖSSÉG O Aki az Egyház tagjává lesz, az alapvető jogokban és kötelességekben részesedik, ezek számára a kötelező feladatok O a mindenkori igehirdetés alapját az evangéliumok képezik O Ezt nagyon koncentráltan is megfogalmazták O Az a néhány alap, amiből kinő a többi igazság O =a hitvallások

10 A Z E GYHÁZ MINT MEGHATÁROZOTT HITVALLÁS ÁLTAL SZERVEZŐDÖTT KÖZÖSSÉG O 2 fontos hitvallásunk van, az Apostoli és a Nicea-Konstantinápolyi hitvallás

11 O Az Apostoli hitvallás: O HISZEK EGY ISTENBEN, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

12 O A Nicea-Konstantinápolyi Hitvallás: O HISZEK AZ EGY ISTENBEN, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették.

13 Harmadnapra föltámadott az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és Fiútól származik, akit éppúgy imádunk és dicsőítünk mint az Atyát és a Fiút, Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen.

14 A Z E GYHÁZ MINT MEGHATÁROZOTT HITVALLÁS ÁLTAL SZERVEZŐDÖTT KÖZÖSSÉG O Az alapigazságok: O 1 Isten van: monoteizmus O Isten 3 személy: Atya-Fiú-Szentlélek O A LEGLÉNYEGIBB KATOLIKUS SAJÁTOSSÁG A TÖBBI VALLÁSHOZ KÉPEST O Rengeteg elméleti vitát szült

15 A Z E GYHÁZ MINT MEGHATÁROZOTT HITVALLÁS ÁLTAL SZERVEZŐDÖTT KÖZÖSSÉG O a lényeg mindig az, hogy ki kell mondani, hogy mi kell ahhoz, hogy meg legyünk váltva. Emiatt nem mindegy. O A végeredmény: az emberben a személy abszolút, a relációk járulékosak, Istenben a relációk abszolútak, és a személyek relatívak

16 A Z E GYHÁZ MINT MEGHATÁROZOTT HITVALLÁS ÁLTAL SZERVEZŐDÖTT KÖZÖSSÉG O I. Vatikáni Zsinat: Isten a természetes ész világánál biztosan megismerhető O a fent említettek fényében ez egységes és mindenki számára kötelező erkölcsi normarendszert is jelent

17 O That until there no longer First class and second class citizens of any nation Until the colour of a man's skin Is of no more significance than the colour of his eyes - Me say war. That until the basic human rights Are equally guaranteed to all, Without regard to race - Dis a war. That until that day The dream of lasting peace, World citizenship Rule of international morality Will remain in but a fleeting illusion to be pursued, But never attained - Now everywhere is war - war.

18 A Z E GYHÁZ MINT MEGHATÁROZOTT HITVALLÁS ÁLTAL SZERVEZŐDÖTT KÖZÖSSÉG O A katolikus morális a természet rendjében megtartható (alapvetően antropológiai jellegű a vita: vannak-e bennünk alapvető irányultságok?) O Az Istentapasztalat, és a közvetett Isten- értés gondolatára alapozva

19 A Z E GYHÁZ MINT MEGHATÁROZOTT HITVALLÁS ÁLTAL SZERVEZŐDÖTT KÖZÖSSÉG O A megváltás hite: O Ez központi jelentőségű. O Gyakorlatilag a hitünk legfontosabb bástyája. Az origó, amiből az istenképünk, az erkölcsi rendszerünk, a létezésünk értelmezhető.

20 A Z E GYHÁZ MINT MEGHATÁROZOTT HITVALLÁS ÁLTAL SZERVEZŐDÖTT KÖZÖSSÉG O Balthasar gondolatmenete a szépről: O a kinyilatkoztatás és az ember találkozásának eseményét, a kinyilatkoztatás hatását (a megtérést, a hit születését) semmi más példa nem képes olyan adekvát módon kifejezni, mint a műalkotás és az ember találkozásának, a katarzis kiváltásának példája O Katarzis=valami semmi másból nem levezethető evidencia élménye

21 A Z E GYHÁZ MINT MEGHATÁROZOTT HITVALLÁS ÁLTAL SZERVEZŐDÖTT KÖZÖSSÉG O a műalkotás hatásának, katarzist kiváltó erejének kulcsa, hogy benne a részek olyan egységbe, harmóniába, Egésszé épülnek össze, hogy az „itt minden a helyén van” evidenciáját éli át az, aki találkozik vele O „Egész-ség” O A műalkotás objektíven bírja az egészséget, tartalmazza

22 A Z E GYHÁZ MINT MEGHATÁROZOTT HITVALLÁS ÁLTAL SZERVEZŐDÖTT KÖZÖSSÉG O a kinyilatkoztatás a műalkotáshoz hasonlóan önmagában hordozza azt az erőt, amellyel megszólítja, felszólítja az embert O a megszólító erő forrása a húsvéti misztérium, a szent három nap, mert magába sűríti a Krisztus-esemény egészét

23 A Z E GYHÁZ MINT MEGHATÁROZOTT HITVALLÁS ÁLTAL SZERVEZŐDÖTT KÖZÖSSÉG O a húsvéti misztérium (Jézus szenvedése, halála és feltámadása) a megváltás aktusa; azzal szólít meg, hogy nyilvánvalóvá teszi: éppen a mi megváltásra-szorultságunkra adott válasz O a húsvéti misztérium Isten (belső életének) legteljesebb, leghűségesebb kinyilatkoztatása: olyannak mutatja Istent, amilyen valójában

24 A Z E GYHÁZ MINT MEGHATÁROZOTT HITVALLÁS ÁLTAL SZERVEZŐDÖTT KÖZÖSSÉG O a krisztológia egyik legfontosabb kategóriája az engedelmesség O a kenózis tartalma/lényege: „Das Wort ist Antwort.” / „Az Ige nem más, mint válasz az Atyának.” O a kenózis nemcsak a Fiút, hanem mindhárom isteni személyt jellemzi, amennyiben a szeretet lényegi jellemzője, hogy garanciák nélkül kiszolgáltatottá teszi magát a másik személy előtt

25 A Z E GYHÁZ MINT MEGHATÁROZOTT HITVALLÁS ÁLTAL SZERVEZŐDÖTT KÖZÖSSÉG O a húsvéti misztérium paradoxonja, hogy úgy „szép”, úgy bírja magában (a szépséghez hasonlóan) a megszólító, katarzist/megtérést kiváltó erőt, hogy közben (emberi mércével) éppen „nem szép” O Luther: Isten „ellenfényben” O Érdekesség: Péter beszéde  Pál beszéde

26 A Z E GYHÁZ MINT MEGHATÁROZOTT HITVALLÁS ÁLTAL SZERVEZŐDÖTT KÖZÖSSÉG O Jézus, az Isten Fia, valóságos Isten és valóságos ember, életével, szenvedésével és halálával helyreállítja az Isten és az ember között a megromlott viszonyt (szinte Isten kér bocsánatot! Καταλασσω =kedveskedéssel kiengesztelni) O „alászállt a poklokra”= minden kor minden emberére igaz, következik Isten egyidejűségéből (a teremtés diakron, Isten szinkron)

27 A Z E GYHÁZ MINT MEGHATÁROZOTT HITVALLÁS ÁLTAL SZERVEZŐDÖTT KÖZÖSSÉG O Fontos mindkét hitvallásban az ítélet kifejezése is. O Az egész világ O és minden egyes ember (különítélet) megítélése O akkor, amikor Isten törvénye végleg uralkodóvá válik.

28 A Z E GYHÁZ MINT MEGHATÁROZOTT HITVALLÁS ÁLTAL SZERVEZŐDÖTT KÖZÖSSÉG O Szűz Mária O Az apostoli kortól fogva kitüntetett szerepet tulajdonítanak neki O Mária: O „anya” O „szűz” O „szeplőtelen” O „boldog”

29 A Z E GYHÁZ MINT MEGHATÁROZOTT HITVALLÁS ÁLTAL SZERVEZŐDÖTT KÖZÖSSÉG O Mária legnagyobb jelentősége éppen az, hogy Jézusra mutat O Efezusi zsinat: „Istenszülő”  Jézus Istenségét mondja ki O Jól inkulturálható volt az egyes népek vallási világába

30 A Z E GYHÁZ MINT MEGHATÁROZOTT HITVALLÁS ÁLTAL SZERVEZŐDÖTT KÖZÖSSÉG O A modern korban: 2 dogma O Mária Szeplőtelen fogantatása O Mária mennybevétele O Antropológiai jelentőségű

31 A Z EMBER TERMÉSZETFELETTI HIVATÁSA O Kiemelkedünk a teremtett világ többi élőlénye közül. O Az ember, lényege szerint homo relationis O Önmagában értelmezhetetlen, önmaga, és más számára is, az „én” első fázisaiban nem több, mint a kapcsolat alanya, később diferenciálódik

32 A Z EMBER TERMÉSZETFELETTI HIVATÁSA O Számos tudomány foglalkozik az ember ember- mivoltának kérdésével (pszichológia, biológia, szociológia) O Sok kérdés torkollik a szabad akarat kérdéskörébe O Ez pedig az erkölcs létjogosultságára kérdez rá O A kérdésfelvetés, a kutatások relevanciája utal a „többre”, a kívülről szemlélés létére (egyetlen állat sem reflektál a saját motivációinak a belső mozgatórugóira)

33 A Z EMBER TERMÉSZETFELETTI HIVATÁSA O A katolikus emberkép a Szentíráson alapszik, a Teremtés-leírásokon O Valljuk ezek lényegi tartalmát (ez nem jelent összeütközést a természettudományokkal)

34 A Z EMBER TERMÉSZETFELETTI HIVATÁSA O A Ter kijelentései: O A világegyetemnek kezdete van. O A benne élő ember test és lélek egysége („orrába lehelte az élet leheletét”). Nem pusztán anyagi valóság. O Emiatt emelkedik ki az anyagvilágból, és emiatt tartozik érte felelősséggel („őrizze és művelje”). O Isten az egész világot teremti és létben tartja O az ember halhatatlan lélekkel rendelkezik, amit egyedileg Isten teremt meg

35 A Z EMBER TERMÉSZETFELETTI HIVATÁSA O A Ter a világ, az élet, az ember Istennel való viszonyával foglalkozik O A természettudományok válaszai az emberi egzisztencia számára nem kielégítőek

36 A Z EMBER TERMÉSZETFELETTI HIVATÁSA O Születés és halál O Meghatározottság és szabadság O Erkölcsi kötöttségek, tökéletesebbre törekvés és ebben az öröm megtapasztalása O És a gond. O Der Sorge: a halál. O Gond  gondolkozás

37 A Z EMBER TERMÉSZETFELETTI HIVATÁSA O A különböző vallások kísérelnek meg válaszokat adni (ill. az ateista materializmus, ami a kollektivumban látja meg a megoldást, hogy ez miért nem elégséges, arról ld. később) O A katolikus hit meggyőződése alapján, a „szent” önmagáról és az ember céljáról kinyilatkoztatott tanításában annak hiteles értelmezésével születik válasz az ember legbelsőbb, „miértet” kutató kérdéseire

38 A Z EMBER TERMÉSZETFELETTI HIVATÁSA O Központi fogalmunk: A személy O Már az Ósz-ben („Nézd, minden élet az enyém: az apa élete éppúgy az enyém, mint a fiú élete. Aki vétkezik, az hal meg!”) O Az emberi személy Isten előtti méltóságáról és egyenlőségéről egyértelmű a katolikus tanítás: abszolút érték (ebből persze kötelességek is származnak) O Vö. abortusz, eutanázia, halálbüntetés

39 A Z EMBER TERMÉSZETFELETTI HIVATÁSA O Az ember lényege szerint szubjektum, lényének a legmélye közölhetetlen, még önmaga számára sem teljesen verbalizálható. O Tökéletesen egyedi. O GS: Isten képmása, Isten képviselője, megbízottja O Az ember Isten oldalán áll a teremtéssel szemben

40 A Z EMBER TERMÉSZETFELETTI HIVATÁSA O Az emberi személy méltóságának alapjai: Istenképisége, a személy szabadsága, a szívébe írt belső törvény, a közjó építésének képessége, a mások iránti tisztelet és az emberek közti egyenlőség és különbözőség

41 I STEN VÁLASZTOTT NÉPE AZ Ó SZÖVETSÉGBEN O Alapvetés: O kinyilatkoztatott vallás: Isten kiválaszt egy népet, velük közli a mondandóját O Valódi kapcsolat O Ezért kell a kinyilatkoztatás is O Izrael történelemről beszél, célja lett a történelemnek.

42 I STEN VÁLASZTOTT NÉPE AZ Ó SZÖVETSÉGBEN O héberek, később Izraeliták, később zsidók O Kr. e. 2. évezred O a vándornépekről ekkortájt szerzünk tudomást O Ez még a vándorló pásztorkodás ideje O Vsz. Ábrahám, Izsák és Jákob nemzetségfők O Különleges jelentőségük: az ígéretek, amiket kapnak: Nagy nép, ez a föld, benne nyer áldást a föld minden népe

43

44 I STEN VÁLASZTOTT NÉPE AZ Ó SZÖVETSÉGBEN O A letelepedés időszaka: O úgy volt, ahogy le van írva vagy O Békés beszivárgás vagy O Társadalmi átrétegződés O Egyértelmű, hogy hatott rá a Mózes- történet  mindent meghatároz O A közös Isten tisztelete is összekötő kapocs O Vallási alapon szerveződik O Attól egy nép, hogy ők JHWH népe

45 I STEN VÁLASZTOTT NÉPE AZ Ó SZÖVETSÉGBEN O A királyság kora: O Saul az első király O más, mint a környező királyságok O A király nem teljhatalmú uralkodó O Szakrális királyság, minden cselekményt kultikus esemény előz meg

46 I STEN VÁLASZTOTT NÉPE AZ Ó SZÖVETSÉGBEN O Saul uralkodása csak addig terjed, amíg JHWH akaratát teljesíti O A következő király Dávid. Ő testesíti meg a király-eszményt Izraelben O Ekkor teljesednek be a pátriárkáknak tett ígéretek O Hozzá kötődik a messiás-jövendölés is

47 I STEN VÁLASZTOTT NÉPE AZ Ó SZÖVETSÉGBEN O Az elpártolás és a katonai vereség kéz a kézben járnak O Ennek meghatározó dátumai az ország kettészakadása (926) az északi országrész eleste (722) és Jeruzsálem pusztulása (586)

48 I STEN VÁLASZTOTT NÉPE AZ Ó SZÖVETSÉGBEN O A fogság O 597. Nabukadnezár már elfoglalja, és vazallus-állammá teszi Júdát, újabb lázadás, 586. O JHWH a fogság területén is JHWH O =a büntetés végrehajtói is Isten eszközei O Zsinagóga-rendszer, az ige fontosságának megerősödése O Az elvi monoteizmus megerősödése

49 I STEN VÁLASZTOTT NÉPE AZ Ó SZÖVETSÉGBEN O 538-ban térnek vissza, O 515-ben szentelik fel újra a templomot O A szakrális alapon szerveződő zsidóság újra kívülről is szilárdnak tudhatta magát

50 I STEN VÁLASZTOTT NÉPE AZ Ó SZÖVETSÉGBEN O A zsidóság időszaka O jelentéktelen határvidéki tartomány O perzsák →makedónok → ptolemaidák →szeleukidák →makkabeus háborúk (hanuka ünnepe) O római hódítás Kr. e. 63.

51 I STEN VÁLASZTOTT NÉPE AZ Ó SZÖVETSÉGBEN O Izrael tűzfészek O Júdába kerülni büntetés O A helytartók nem értik Izrael sajátosságát, ateistának gondolják, és ingerlik őket a bálványokkal O 64-ben beszüntetik a templomban a császárért való áldozatot O 70-ig tart a háború O Diaszpóra állapot (nagy jelentősége van a kereszténység szempontjából is)

52 I STEN VÁLASZTOTT NÉPE AZ Ó SZÖVETSÉGBEN O Összességében O A politikai határoktól való egyre nagyobb függetlenség O a klasszikus alapok nem működnek, szakrális társadalomként működik O JHWH kizárólagos és egyedüli uralkodóként való tisztelete és követése O ez így létezik, gyakorlatilag a pátriárkáknak tett ígéretek beteljesülésétől, vagyis a honfoglalástól fogva O Így érthető, hogyan maradt fenn Jeruzsálem bukásától (70) Izrael állam létrejöttéig (1948)

53 Evangélium mint műfaj O Exkurzus O nem objektív, De elvileg nem is lehet az O Jézus meghalt a kereszten, ez tény O Egy precízen rögzített anyag, kép és hang O Mit tudnánk meg? O Meg kell ismernünk Jézus egész nyilvános működését O Mit mondott, hogy mondta, mit várt a hallgatóságtól. O Meg kellene ismernünk a hallgatóság reakcióját is

54 Evangélium mint műfaj O sokszor 3 évnyi hang- és képanyagról beszélgetünk O Értjük-e a konfliktust Izrael várakozása, az ÓSz ígéretei és a nép története nélkül? O Mit tenne ezzel egy jó dokumentumfilmes rendező? O Kiválogatná, kompozícióban elrendezné O Magyarázza az eseményt O „tények” milliárd számra hemzsegnek a világunkban… O A történet az értelmezett esemény

55 Evangélium mint műfaj O Ezt ki végzi el? O a történész: rengeteg korábbi történész munkája előzi meg az ő munkáját O tudományon belül létezik a mainstream, a fősodra a kutatásnak. O Isten népe elbeszélő közösség O Egyszersmind mindig értelmező közösség is O Nem önkényes és szubjektív?

56 Evangélium mint műfaj O A világ és a történelem értelmezése annyira alapvető folyamat, hogy e nélkül nem tudjuk megragadni a valóságot. A valóság felismerése nem lehetséges értelmező minta nélkül. Már maga a nyelv is, amin szólunk, magában foglal egy értelmezést, egy világértelmezést. O A Názáreti Jézus esetében: O Izrael népe O Isten népe O hívő emlékezet O EH O A közösség, ami értelmezi Jézus személyét

57 Evangélium mint műfaj O Ma: a tradícióból kiszakítva próbálják értelmezni O Új, eredeti tapasztalati teret keresnek O sokkal többet mondanak a 19-20. századi politikai-szociológiai törekvésekből, mint Jézusról O A Krisztussal való találkozás nem lehet egyszerűen szubjektív vallási élmény, a találkozást olyan térhez kell rendelni, ami erre a célra jól meg van építve O Ez Izrael és az EH.

58 J ÉZUS K RISZTUS ÉS I STEN ÚJSZÖVETSÉGI NÉPE O Jézusban megjelenik a messiás O üzenetének középpontjában Isten Országa O 12 apostol= 12 törzs O Ezt töri szét a keresztre feszítés eseménye O pünkösd után: Isten Országa, messiás jelentésének radikális átalakulása O Meggyőződésükké válik, hogy Jézus teljesítette a messiással kapcsolatos ígéreteket

59 J ÉZUS K RISZTUS ÉS I STEN ÚJSZÖVETSÉGI NÉPE O 4 evangélium O szinpotikusok nagyobb hangsúlyt helyeznek a földi Jézusra O felfelé szálló krisztológia O János: Jézus Istenségének a felfedezése O Lefelé szálló krisztológia O szóbeli igehirdetés + liturgikus rövidítések

60 J ÉZUS K RISZTUS ÉS I STEN ÚJSZÖVETSÉGI NÉPE O Jézus egész élete érdekes O A keresztény, aki megkapta a Szentlelket és a keresztség által Isten fiává lett, ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik, mint Jézus. Jézus valóságos ember volt O A misszió O Ez lesz majd a végső motiváció, ami arra ösztönzi a keresztényeket, hogy leírják az evangéliumot

61 A Z E GYHÁZ INTÉZMÉNYI FEJLŐDÉSE O A kezdetek O a zsidó elemek érvényesülnek O a zsidó zsinagógához áll közel O Első közösségektől a szabad vallásgyakorlásig O Apostolok ill. tanítványaik tekintélye O A püspök és presbiter és diakónus hármas az 1. század végére tisztázódik O Területi alapon szerveződik az EH O konkrét személyekhez kötődik az igaz hit

62 A Z E GYHÁZ INTÉZMÉNYI FEJLŐDÉSE O Az EH autonóm jogának születése O az állam elismeri a papokat és püspököket O gyakori egyeztetés, tartományi zsinatok O A római zsinatok és határozatok kezdettől fogva nagy figyelemmel kísértetnek O legnagyobb jelentőségűek az egyetemes zsinatok

63 A Z E GYHÁZ INTÉZMÉNYI FEJLŐDÉSE O Középkori fejlődés O a hűbérurak fognak finanszírozni, kiválasztani papokat O egyre több a beleszólás az EH életébe O EH, mint párhuzamos világi hatalom lép fel O Kialakulnak a pápaválasztó technikák is, amiből folyamatosan megpróbálják kitiltani az uralkodókat

64 A Z E GYHÁZ INTÉZMÉNYI FEJLŐDÉSE O Modern időszak O „Ecclesia semper reformanda” O a reformokat végre kellett hajtani=az egész EH- ban ugyanúgy legyen O Trient (1545-1563) legfontosabb döntései: O a kánon elfogadása O A szenthagyomány kiemelése O a szentségek hetes számának meghatározása (+kegyelemtan) O a klandesztin házasságok felszámolása

65 A Z E GYHÁZ INTÉZMÉNYI FEJLŐDÉSE O Ami utána történt: O megszilárdul a helyzet és egy ponton túl nem mozdul O Védekezésre kényszerítve O Teológusok: érthetővé tenni a tartalmakat, újra kell fogalmazni O A II. VZS megfogalmazza, mi az EH

66 A Z E GYHÁZ INTÉZMÉNYI FEJLŐDÉSE O Jelentős intézmények és fogalmak az EH-i intézményrendszeren belül: O Klerikus: Akiknek Isten az örökrészük O Már az ÓSz-ben O Isten lefoglalása alapján O 3 fokozat: Püspök; pap; diakónus O Cölibátus: O Világos a szentírási alap O A megtartóztatás hozzátartozik a legszentebb áldozat bemutatásához

67 A Z E GYHÁZ INTÉZMÉNYI FEJLŐDÉSE O Szerzetes: O Isten országa törvényeihez próbál igazodni O saját karizma= a Szentlélektől kapott speciális tehetség O Pápai primátus: O az apostoli jogfolytonossággal összefüggésben O Róma kiemelt Péter és Pál miatt O Kezdettől elég világos O a tévedhetetlenség dogmája a pápára, mint főpapra vonatkozó tanítás

68 A Z E GYHÁZ INTÉZMÉNYI FEJLŐDÉSE O Püspökség: O Az EH területi alapokon szerveződik O koordinálja, és felel a helyi lelkipásztorkodásért O Liturgia O Egyházfegyelem O Gazdasági O hitbeli vonatkozásokban O esperes, metropolita, plébános, bíboros és nuncius nem kell O Treuga Dei: Isten békéje O Középkori intézmény: napok, amikor nem szabad háborúzni

69 A TÍZPARANCSOLAT EGYETEMES NORMÁI AZ EMBERI TÁRSADALOMBAN O A 10parancs és a természettörvény O az emberbe írt törvényt mondják ki O 10 kijelentés, utal a teremtésre O ugyanaz a 10 kijelentés fogalmazódik meg itt, mint ami a természetbe bele van kódolva O Az ember alapvetően társas lény. Ezért a társadalmi létét meghatározó jelenségekről is van szó. Ezzel nem rugaszkodtunk el a természetjog alapjairól, mert az embernek természetes szükséglete a társadalmi lét, belsőleg is, és külsőleg pedig a körülmények kényszerítik erre

70 A TÍZPARANCSOLAT EGYETEMES NORMÁI AZ EMBERI TÁRSADALOMBAN O A vallásos alapokról O az egyes ember bűne kihatással van az őt körülvevő társadalomra is O a 10 parancs lelkiismeretileg kötelezi a személyt O De mi is a lelkiismeret? Az embernek azt a képességét jelenti, amely felismeri önmagában a természettörvényt

71 A TÍZPARANCSOLAT EGYETEMES NORMÁI AZ EMBERI TÁRSADALOMBAN O 1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! O Tartalmilag kapcsolódik az elfogadott Isten hitéhez O Megalapozza a többi törvényt O Nincs(enek) szankcionálva O a szövetséget sérti meg, aki a parancsot sérti meg O Aki ezeket nem tartja meg, Istent nem veszi komolyan, ill. válogat

72 A TÍZPARANCSOLAT EGYETEMES NORMÁI AZ EMBERI TÁRSADALOMBAN O Istennek való szolgálat: a saját teremtettségét elfogadó ember a tetteit azzal a tudattal hozza, hogy azok egyszerre állásfoglalások Istennel kapcsolatban, összefüggéssel vannak az Istennel való kapcsolatára O Egyes cselekvéseivel, munkájával és vágyaival az Istenre és törvényeire kimondott igent tölti meg tartalommal O Kötelesség lenne belső bizonyosság, valamilyen megnyugtató válasz kialakítása. Az, hogy ez nem történik meg, jelzi, mennyire eltávolodtunk saját magunktól. O Az agnoszticizmus nincs összhangban az ember belső mély vágyainak a szólításával, kényszerével

73 A TÍZPARANCSOLAT EGYETEMES NORMÁI AZ EMBERI TÁRSADALOMBAN O 2. Isten nevét hiába ne vedd! O A névadó hatalma a megnevezett felett O mágia kísértése

74 A TÍZPARANCSOLAT EGYETEMES NORMÁI AZ EMBERI TÁRSADALOMBAN O 3. Az Úr napját szenteld meg! O nem a hely, hanem az idő, amit odaszánunk O jelen-idő O Hála és megszentelődés O Vannak olyan állapotbeli kötelességek, amik nem szünetelnek vasárnap sem

75 A TÍZPARANCSOLAT EGYETEMES NORMÁI AZ EMBERI TÁRSADALOMBAN O 4. Atyádat és anyádat tiszteld! O Az új élet megszületésének a helye O a személyiség, az értékrend, a tudás alapjai, stb. is a család kapcsán születik az emberben O hogy van haladás a világban, legnagyobbrészt a család érdeme O nem a struktúra rossz, csak még jobban felhívja rá a figyelmet, mennyire fontos lenne ennél sokkal nagyobb védelmet biztosítani a családnak

76 A TÍZPARANCSOLAT EGYETEMES NORMÁI AZ EMBERI TÁRSADALOMBAN O 5. Ne ölj! O Erre mondja bárki, hogy nem természettörvény… O ha ez a törvény valamely embert nem véd, fel kell függeszteni O az öngyilkosság: ma megoszlanak a vélemények arról, lehet-e tiszta tudatállapotban egyáltalán elkövetni O Magyarországon gyakorlatilag mindenki érintett… O Halálbüntetés: kisebb rossz→nem az elkövetett bűn nagyságától függ O Eutanázia, abortusz: egyértelmű a katolikus tanítás→nincs eset, amikor közvetlenül az emberi élet kioltására irányuló cselekvés megengedett lenne

77 A TÍZPARANCSOLAT EGYETEMES NORMÁI AZ EMBERI TÁRSADALOMBAN O 6. Ne paráználkodj! O A család az a hely, ahol az élet átadása történik O „Házasság: amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan közösségét hozza létre, mely természeténél fogva a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul, Krisztus urunk a megkereszteltek között szentség rangjára emelte”

78 A TÍZPARANCSOLAT EGYETEMES NORMÁI AZ EMBERI TÁRSADALOMBAN O 7. Ne lopj! O Az embernek joga van használni a világ javait O A magántulajdonhoz is van jog O a javak egyetemes rendeltetése O Magántulajdon joga→a másik saját tulajdonához való joga O A magántulajdon védelmének korlátja az életben maradáshoz való jog csorbulása O az egyetemes igazságosság elve

79 A TÍZPARANCSOLAT EGYETEMES NORMÁI AZ EMBERI TÁRSADALOMBAN O 8. Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy! O az igazság keresése maghatározza az egész emberi történelmet O erkölcsi vonzatai: elfogadni csak az igazságot, elsajátítani, továbbadni, megvédeni, értékét megőrizni O Az igazság elvetése, mások félrevezetése az emberi személy céljával ellentétes magatartás O A bizalmat rombolja=mindent rombol

80 A TÍZPARANCSOLAT EGYETEMES NORMÁI AZ EMBERI TÁRSADALOMBAN O 9. Felebarátod házastársát ne kívánd! O Az egység parancsa= egy férfi+ egy nő O Ne is kívánd! O az akarat fegyelmének az elsajátítása O nem az akaratom beteljesedése okoz boldogságot O A házasságban a szeretetkapcsolat teljessége annak egész életre való voltát is magában foglalja

81 A TÍZPARANCSOLAT EGYETEMES NORMÁI AZ EMBERI TÁRSADALOMBAN O 10. Mások tulajdonát ne kívánd! O a cselekvésnek kulcsszerepe van, egyrészt megvalósít minket, másrészt visszahat a szellemre O Nem a tetteink vagyunk, de önmagunk és mások számára a tetteinkben válunk láthatóvá, tapasztalhatóvá O az eszközök fontosak O Az irigység célnak tekinti azt, ami eszköz, eközben eszköznek valakit, aki cél lenne O a rendetlen vágyat nem szünteti meg annak beteljesülése

82 A SZENTSÉGEK, MINT AZ E GYHÁZ INTÉZMÉNYESÍTŐ TÉNYEZŐI O 2 dologból tevődnek össze: a hatékony szavakból, amik Isten szavai O +valamilyen anyag O Krisztus az ősszentség O benne az emberiben megjelenik, láthatóvá válik, és hatékony az Isten O →ő az ősképe Isteni és emberi minden egybekötődésének és közös cselekvésének

83 A SZENTSÉGEK, MINT AZ E GYHÁZ INTÉZMÉNYESÍTŐ TÉNYEZŐI O Az EH ennek a folytatója, Krisztus teste a világban, ennek az összekapcsolódásnak a megjelenése, ennek a hatékonyságnak a közvetítője O az EH alapszentség O Kegyelem: maga Isten O Isten azt akarja, hogy olyanokká váljunk, amilyen ő

84 A SZENTSÉGEK, MINT AZ E GYHÁZ INTÉZMÉNYESÍTŐ TÉNYEZŐI O az egész világ voltaképpen szimbólum O minden képes arra, hogy jelkép legyen O Valamilyen kegyelmet ezek hordoznak, ha a szimbolikus jelentésükkel élve használjuk fel őket. O Ilyenkor kifejezetten közel jutnak a leginkább Isten által szándékolt céljukhoz.

85 A SZENTSÉGEK, MINT AZ E GYHÁZ INTÉZMÉNYESÍTŐ TÉNYEZŐI O nem önkényes a katolikus rítus, hanem a jézusi szavak teszik erőssé, hatékonnyá a jeleket. O az eredeti szándékot, az eredeti gondolatot újra meg újra meg kell fogalmazni, a lényeg megtartásával O kikristályosodnak azok a szavak, amik a legjobban kifejezik azt a gondolatot, ami Jézus szándéka szerinti, tehát Isten szándéka szerinti, tehát hatékony O Az EH az Istentől kapott kinyilatkoztatás, az apostolok által adott szent hagyomány és a Krisztus által alapított szentségek hatására fokozatosan bontakozott ki, és vált hierarchikusan és intézményileg rendezetté

86 A SZENTSÉGEK, MINT AZ E GYHÁZ INTÉZMÉNYESÍTŐ TÉNYEZŐI O Az ember az új szövetség tagjává a keresztség által válik O Ezzel egyszersmind vállalja a Krisztus tanításával és az isteni törvényekkel való azonosulást. O Isten családja vagyunk. Az analógia Izrael. A gyermek nem döntött arról, hogy hova akar születni. O A hivatás mellé küldetést kap a bérmálás szentségében O Az eucharisztiában megéli, és megünnepli a közösséget Istennel és a közösség többi tagjával. O Ezeket nevezzük beavató szentségeknek is. Az EH közösségébe kapcsolja be a személyt.

87 A SZENTSÉGEK, MINT AZ E GYHÁZ INTÉZMÉNYESÍTŐ TÉNYEZŐI O A beavatás szentségei: O A keresztség anyaga: víz. O A formája: N, én megkeresztellek téged az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében O Kiszolgáltatója a pap, de szükséghelyzetben lényegében bárki O A születés eseményéhez kötődő keresztény szentség

88 A SZENTSÉGEK, MINT AZ E GYHÁZ INTÉZMÉNYESÍTŐ TÉNYEZŐI O Bérmálás: anyaga a szent olaj, a krizma O szavak: N, vedd a Szentlélek ajándékának jelét. O Kiszolgáltatója a püspök O az önrendelkezéshez kötődik

89 A SZENTSÉGEK, MINT AZ E GYHÁZ INTÉZMÉNYESÍTŐ TÉNYEZŐI O Az eucharisztia O Krisztus valóságos teste és vére. O Ez a kimondott szavakkal van összefüggésben, amik az isteni eredet miatt valóságformáló tényezők O A pap Krisztus személyében cselekszik, ő változtatja át

90 A SZENTSÉGEK, MINT AZ E GYHÁZ INTÉZMÉNYESÍTŐ TÉNYEZŐI O Transszubsztanciáció. Átlényegülés, filozófiai fogalom. O A szentmise liturgiája, amiben az eucharisztiát ünnepeljük, lényegileg azonos azzal, ahogyan az ősegyházban ünnepelték O anyaga valódi búzalisztből készült kenyér, és valódi szőlőből készült bor. O a forma ami átváltoztat az Újszövetség szavai.

91 A SZENTSÉGEK, MINT AZ E GYHÁZ INTÉZMÉNYESÍTŐ TÉNYEZŐI O Az evangélikus meggyőződés szerint az utolsó vacsora szavainak és cselekményének felidézése olyan megemlékezés, mely után, ha az úrvacsorát magához vevő a kegyelem állapotában van, a vétel pillanatában számára Krisztus testévé és vérévé változik át O A református teológia szerint a kenyér és a bor vétele Krisztus tettére való emlékezés

92 A SZENTSÉGEK, MINT AZ E GYHÁZ INTÉZMÉNYESÍTŐ TÉNYEZŐI O A gyógyulás szentségei: O A bűnbánat szentsége O az Isten felé való megtérés után is lehetséges bűnt elkövetni O Bűn az, ha szabad akarattal megsértjük az isteni törvényt. O szabad akarattal, tudatosan Isten törvénye ellen és súlyos tárgyban

93 A SZENTSÉGEK, MINT AZ E GYHÁZ INTÉZMÉNYESÍTŐ TÉNYEZŐI O A bűnbocsánat szentsége katolikus sajátosság, Jézus gyakran gyakorolta, és megbízta vele a tanítványokat is O Bánat: a bűnös emberben O Bűnbevallás, ami általában gyóntatóhelységben történik O Lelkivezetői útmutatás és elégtétel kiszabása O A feloldozás O És az elégtétel elvégzése.

94 A SZENTSÉGEK, MINT AZ E GYHÁZ INTÉZMÉNYESÍTŐ TÉNYEZŐI O Csak pap, ezek közül is csak olyan, akinek erre külön engedélye van a püspöktől. O A pap ilyenkor bíró és orvos egyszerre, a szándékot, a súlyosságot és a gyakoriságot vizsgálja O A lelki betegséghez kapcsolódik

95 A SZENTSÉGEK, MINT AZ E GYHÁZ INTÉZMÉNYESÍTŐ TÉNYEZŐI O A betegek szentsége O A patrisztikus kortól dokumentált O Felszentelt pap, liturgikus olajjal szolgáltatja ki. O Bármely megkeresztelt hívő fölveheti, aki már eljutott értelme használatára és betegség vagy veszély vagy öregség miatt kéri. O lehetséges feltételesen betegek szentségét feladni, a halál beálltát követő 3 órán belül. O A katolikus EH célja a lelkek üdvössége, ennek a kitüntetett eszközei a szentségek, ezért kétség esetén az EH arra szavaz, hogy adják fel a szentséget.

96 A SZENTSÉGEK, MINT AZ E GYHÁZ INTÉZMÉNYESÍTŐ TÉNYEZŐI O Jézus szenvedésének leírása nem pusztán a történelmi emlékezést szolgálja, hanem a krisztushívők számára valódi életpélda. O Ez pedig radikálisan átalakítja a szenvedés értelmezését. O A hozzá való hasonulás és a másokért vállalt közbenjáró jelleg jelenti a szenvedés értékét.

97 A SZENTSÉGEK, MINT AZ E GYHÁZ INTÉZMÉNYESÍTŐ TÉNYEZŐI O A halálban lezárul egy szakasz. O Aki a meghatározott feltételeket teljesíti, a különítéleten kedvező ítéletet kap, és saját testében az örök életre támad fel. O A lélek halál utáni sorsa szempontjából nem lényegtelen, az életére visszatekintve belátja-e az ember, hogy hibázott, és sajnálja-e hogy így történt. O A kereszténység hitét meghatározta Jézus halála és feltámadása. A krisztushívő célja a neki tetsző, őt követő élet, amely a halál után az un. különítéleten kerül elbírálásra.

98 A SZENTSÉGEK, MINT AZ E GYHÁZ INTÉZMÉNYESÍTŐ TÉNYEZŐI O 3 lehetséges végeredmény: O Menny, örök üdvösség O pokol, vagyis örök kárhozat O a tisztítóhely O Így a halál az élet beteljesedése

99 A SZENTSÉGEK, MINT AZ E GYHÁZ INTÉZMÉNYESÍTŐ TÉNYEZŐI O A közösség szolgálatának szentségei: O A házasság O A jog megszületése óta kapcsolódnak vallásos szertartások a házassághoz O alapvetően családi ünnep O az alap egyértelmű: a férfi elhagyja apját és anyját, a feleségéhez tartozik és a kettő egy test lesz. Amit tehát Isten egybekötött, ember ne válassza szét. O Sokáig képezte vita tárgyát, hogy a beleegyezés, vagy az elhálás a megkötés lényege O A házasság jog, de egyben kötelesség is, tehát bizonyos képességek meglétéhez kötött a jog

100 A SZENTSÉGEK, MINT AZ E GYHÁZ INTÉZMÉNYESÍTŐ TÉNYEZŐI O A kánonjog alapvetően a házasság, mint szentség létrejöttét szabályozza. O jellemzői az egység és a felbonthatatlanság O a házasfelek nem jogosultak a házasság felbontására O közhatalom sem bonthatja fel O „A házasságot az arra jogilag képes felek törvényesen kinyilvánított beleegyezése hozza létre.”

101 A SZENTSÉGEK, MINT AZ E GYHÁZ INTÉZMÉNYESÍTŐ TÉNYEZŐI O az ateista felek polgári házassága is felbonthatatlan a természetjog miatt O joga az egyháznak a szentségi jelleget teológiai okokból további korlátozásokkal szabályozni. O Kell hozzá az Eh szolgálattevője, két tanú, és a felek beleegyezése. O a kiszolgáltató a két fél. O A katolikus fél minden esetben kánoni formára van kötelezve

102 A SZENTSÉGEK, MINT AZ E GYHÁZ INTÉZMÉNYESÍTŐ TÉNYEZŐI O A papi rend O a közvetítők szerepe kulcs a vallások történetében O A Szent komolyan vételéből fakad, hogy azok állnak a Szent elé, akiket ő kiválasztott és lefoglalt erre O A valódi vallásos élményhez hozzátartozik a megrettenés a Szent nagyságától. Minden, ami szent, egyszerre félelmetes és elbűvölő/tremendum et fascinosum O Jézus utolsó vacsorai cselekvése egyedülálló a vallástörténetben, személyében egyszerre gyakorolja a papi funkciót, aki bemutatja az áldozatot, és egyben ő maga a bemutatott áldozat

103 A SZENTSÉGEK, MINT AZ E GYHÁZ INTÉZMÉNYESÍTŐ TÉNYEZŐI O Ebben részesülnek az Egyház papjai, amikor a megszentelői, tanító és kormányzó feladatot gyakorolják O A felszentelés a püspök kézfeltételével történik a meghatározott imádsággal O A szent rend felvételére minden felszentelt férfi jogosult O A nők pappá szentelésére a mi egyházunkban nincs mód.


Letölteni ppt "Bevezetés a katolikus hit rendszerébe. A Z E GYHÁZ MINT MEGHATÁROZOTT HITVALLÁS ÁLTAL SZERVEZŐDÖTT KÖZÖSSÉG O A vallás léte az emberrel egyidős O homo."

Hasonló előadás


Google Hirdetések