Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Krisztológiai kérdés az Újszövetségben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Krisztológiai kérdés az Újszövetségben"— Előadás másolata:

1 Krisztológiai kérdés az Újszövetségben

2 A krisztológia szerepe a mai dog-matikában és az Újszövetségben
Dogmatika Isten (Atya): teremtő (Ószövetség) Krisztus (Fiú): megváltó (Jézus élete) Szentlélek: megszentelő (az egyház ideje) Krisztus szerepe a megváltás, ugyanakkor: A Credoban a rá vonatkozó rész a leghosszabb Újszövetség A szétválás még nem következett be: egy az Istenünk: az Atya, akitől minden származik, s akiért mi is vagyunk, egy az Urunk, Jézus Krisztus, aki által minden van, s mi magunk is általa vagyunk… 1Kor 8,6 Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatókat és a láthatatlanokat, a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat. Mindent általa és érte teremtetett. Kol 1,16 Általa hisztek Istenben, aki feltámasz-totta őt a halottak közül, és megdi-csőítette, hogy hitetek és remé-nyetek Istenben legyen. 1Pét 1,21  A teológiai gondolkodás Krisztusból indul ki.

3 A későbbi dogmatika érdeklődése:
Krisztus személye = természete Isteni természet problémája (mennyiben mondható Krisztus Istennek) Isteni és emberi természet problémája (a földi Jézus mennyiben Isten és mennyiben ember Ez a kérdezés az eretnekekkel szemben alakult ki, nem az Újszöv. irányát vezette tovább. Újszövetség: Krisztus személye {} munkája → személye Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél → munkája minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lettá

4 A kérdezés logikája A tapasztalatból kiindulva
Mi teszi lehetővé, amit cselekszik? „Ki ez, hogy még a szél és a víz is engedelmeskedik neki?” (Mk 4,41) Meddig terjed a cselekvésének hatálya? Mi könnyebb? Azt mondani a bénának: Bűneid bocsánatot nyertek - vagy azt mondani: Kelj föl, fogd az ágyadat és menj? Tudjátok hát meg, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására! (Mk 2,9-10) Ki ő önmagában? A lehetőségből kiindulva Mire képes? Mit várhatok tőle? „Add meg nekünk, hogy egyikünk jobb oldaladon, másikunk bal oldaladon üljön dicsőségedben.” (Mk 10,37)

5 „Ki ő?” Ontológiai válasz (ki ő önmagában)
Jézus a Logosz (Jn 1,1) Funkcionális válasz (mi a műve) Minden általa lett (Jn 1,3) Ő a világ világossága (Jn 1,9a) Egzisztenciális válasz (mi a szerepe az életemben) Akik befogadták, Isten gyermekei lettek (1,12) Minden embert megvilágosít (Jn 1,9b)

6 A krisztológiai kérdés
Jézus egyedülálló voltát magyarázza meg Ő az Úr, a Messiás, az Isten Fia, a Próféta Nem tartozik a krisztológiai kérdéshez: Jézus egy rabbi, egy próféta, egy ács A judaizmus és a zsidó eszkatológia ismert megnevezései szolgáltak alapul Ezek üdvtörténeti szerepeket, várakozásokat tartalmaznak. A kérdés: Mennyiben teljesíti Jézus e várakozásokat? Mennyiben múlja felül őket? Miben módosítja vagy áll velük ellentétben?

7 A krisztológiai címek csoportja
Jézus földi művét magyarázzák meg: Próféta = beteljesítette a kinyilatkoztatást Ebed Jahve = engesztelő halála váltott meg minket Főpap = egyszeri áldozata mindenkit megszentelt, Ő a közbenjáró ( jelenbeli munkája)

8 Krisztológiai címek csoportja 2.
Eszkatologikus munkája Messiás: Isten végidőbeli uralma Fölkentje által (|| Úr) Emberfia: a tökéletes ember megjelenése a végidőben (a teremtés megváltása)

9 Krisztológiai címek csoportja 3.
Jézus jelenbeli munkája Úr (Küriosz): feltámadásában az Atya átadta neki a mindenség feletti uralmat. Jézus cselekszik a jelenben Szabadító, Megváltó (Szótér): Jézus megment a bűntől és a haláltól

10 Krisztológiai címek csoportjai 4.
Jézus preegzisztens munkája Ige (Logosz): Ő maga a kinyilatkoztatás (az Ő személyében tárja fel Isten önmagát) Isten Fia: Jézus teljes akarati egysége az Atyával (Jézus cselekvése az Atya cselekvése a világban.) Isten: …

11 Módszer A cím eredete, fejlődése A cím Jézus életében, öntudatában
Az Ószövetségben, az intertestamentárius korban, Jézus korában A hellenizmusban (ha van hellenista párhuzama) A cím Jézus életében, öntudatában A cím az ősegyházban, az újszövetségi iratokban (ha van, ill. fontos): továbbfejlődése

12 Várakozás – beteljesedés 1.
Reálpolitika status quo  előnyösebb helyzet Függetlenségi politika nagyobb mozgástér  világuralom főpapok szadduceusok Heródes-pártiak farizeusok zelóták szikáriusok politikai messianizmus Jézus válasza: „elközelgett az Isten országa” Izrael története és hivatása az egyházban teljesedik be.

13 Várakozás – beteljesedés 2.
szadduceusok főpapok (kultikus rend) írástudók – farizeusok (a Tóra aprólékos megtartása) esszénusok (a valódi törvény és kultusz helyreállítása – intézményes cél) Keresztelő János (erkölcsi megújulás – személyes cél) minimalizmus törvénytisztelet radikális megújulás Jézus válasza: megtérés (felismerni Isten szeretetét és elfogadni Isten uralmát önmagunkban  új élet születik bennünk és közöttünk

14 Jézus hatása Magatartása Segítő csodák Egyszerűség Szolgálat
A rókának odúja van, az ég madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs hova lehajtania a fejét. Szolgálat Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és életét váltságul adja sokakért. Szeretet  áldozat Lábmosás „szerette övéit, mindvégig szerette őket” Kereszthalál  kiüresedés Személyének értelmezése Önmagára: Emberfia (= Isten tökéletes képmása) Környezete: Rabbi Próféta Messiás Isten Fia Abszolút tekintély


Letölteni ppt "Krisztológiai kérdés az Újszövetségben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések