Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Az Oktatási Hivatal OKÉV hatósági feladatai és ellenőrzései, a középfokú beiskolázás és az érettségik tapasztalatai Pósfai Péter Oktatási Hivatal OKÉV.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Az Oktatási Hivatal OKÉV hatósági feladatai és ellenőrzései, a középfokú beiskolázás és az érettségik tapasztalatai Pósfai Péter Oktatási Hivatal OKÉV."— Előadás másolata:

1 1 Az Oktatási Hivatal OKÉV hatósági feladatai és ellenőrzései, a középfokú beiskolázás és az érettségik tapasztalatai Pósfai Péter Oktatási Hivatal OKÉV augusztus

2 2 A hatósági feladatok jogszabályi meghatározása   A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény   A 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról   A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény   A szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény felhatalmazása alapján, az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet …

3 3 Elsőfokú hatósági jogkör [307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet] 1. 1.Tankönyvvé nyilvánítás, tankönyvjegyzékre felvétel 2. 2.Egyedi érettségi vizsgatárgyak akkreditációja 3. 3.Az országos szakértői és vizsgáztatási névjegyzékekbe történő felvétel, törlés, nyilvántartás meghosszabbítása 4. 4.Maximális csoport- és osztálylétszám oktatásszervezési okból történő túllépésének engedélyezése 5. 5.A Kt §-ának (17) bekezdése alapján a kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak végrehajtásának augusztus 31-ig történő engedélyezése 6. 6.Az általános iskola székhelye szerinti többcélú kistérségi társulás és a megyei önkormányzat bevonásával a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskola tovább működtetésének engedélyezése 7. 7.Pedagógus-továbbképzések akkredirációja

4 4 Másodfokú hatósági jogkör   Az érettségi vizsga és a szakmai vizsga vizsgabizott- ságának döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen benyújtott törvényességi kérelmek elbírálása   A szakképzést folytató intézményekben, ill. a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok szakképesítést nyújtó szakképzésben előírt követelményének teljesíté- sébe történő beszámítása iránti kérelemnél a szakképzést folytató intézmény vezetőjének döntése ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

5 5 Hatósági ellenőrzések

6 6 A hatósági ellenőrzés fogalma a) a)Azon jogosítványok összessége, amelyek birtokában a hatóság meghatározott körben vizsgálhatja a személyek vagy intézmények tevékenységét b) b)Jellegét tekintve törvényességi ellenőrzés Az OH OKÉV hatáskörét a jogszabályok pontosan meghatározzák [Kt. 95/A. §] Az OH OKÉV ellenőrzi: - a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, - a jogerős vagy a fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható hatósági határozatban foglaltak teljesítését a) a)Az OH OKÉV – mint hatóság – kötelező tevékenysége

7 7 A hatósági ellenőrzés Célja: - a jogsértések kiszűrése, az ellenőrzött intézmény jogszerű működésének elősegítése, - a hatósági kontroll preventív hatása. Módja: - dokumentumelemzés, - helyszíni ellenőrzés.

8 8 Az OH OKÉV által végzett hatósági ellenőrzések területei az elmúlt másfél évben (1) 1. 1.Az alkalmazási feltételekre, 2. 2.a kötelező tanügyi dokumentumok vezetésére és valódiságára, 3. 3.a maximális osztály- és csoportlétszámra, 4. 4.a gyermek- és tanulói balesetvédelemre, 5. 5.a tanulói óraterhelésre vonatkozó rendelkezésekben foglaltak betartása.

9 9 Az OH OKÉV által végzett hatósági ellenőrzések területei az elmúlt másfél évben (2) 1. 1.A minimális (kötelező) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak megtartása Az egyenlő bánásmód követelményeire, 3. 3.az érettségi vizsga megszervezésére, lebonyolítására, 4. 4.a nem helyi önkormányzati intézményfenntartók költségvetési támogatása igénylésére vonatkozó rendelkezésekben foglaltak betartása.

10 10 A hatósági ellenőrzés eredményeként tett intézkedések fajtái A.Figyelemfelhívás B.Felügyeleti bírság C.Szabálysértési eljárás D.Megkeresés Oktatási és kulturális miniszter Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága Hatáskörrel, illetékességgel rendelkező más hatóság

11 11 A 2006 első félévében végzett ellenőrzések egyik területe Az alapfokú művészetoktatási intézmények hatósági ellenőrzése (1) A évi költségvetési törvény 120. §-a írta elő az OH OKÉV számára ezen intézményekben a normatív költségvetési hozzájárulások igénybevétele jogszerű- ségének ellenőrzését. A közoktatási törvény szerint az OH OKÉV ezt a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók esetében vizsgálhatja. (Az ellenőrzés 259 intézményt érintett.)

12 12 A kötelező tanügyi dokumentumok vezetésére, valamint a maximális csoport- és osztálylétszámra vonatkozó rendelkezések megtartásának ellenőrzése (279 intézményben) a) a)Az alkalmazási feltételekre, a pedagógusok foglalkozta- tására vonatkozó rendelkezések megtartásának ellenőrzése (78 intézményben) b) b)Az alapfokú művészetoktatáshoz szükséges felszerelések és eszközök vizsgálata (20 intézményben) Az alapfokú művészetoktatási intézmények hatósági ellenőrzése (2)

13 13 Az alapfokú művészetoktatási intézmények hatósági ellenőrzése (3)

14 14 Az ellenőrzések tapasztalatai alapján tett intézkedések (1) – –66 intézmény esetében (a vizsgált intézmények 23%-ában) az ellenőrzést végzők megállapították az intézmény jogszerű működését, így a vizsgálat további intézkedés nélkül lezárásra került – –96 esetben (34%) hívta fel az OH OKÉV az intézmény figyelmét a tapasztalt hiányosságok megszüntetésére – –93 esetben (33%) került sor felügyeleti birság kiszabására (ezek együttes összege 4,9 millió Ft, esetenkénti max. összege Ft volt)

15 15 Az ellenőrzések tapasztalatai alapján tett intézkedések (2) – –Megkeresések: 140 esetben (54%) kezdeményezte az OH OKÉV a MÁK-nál a normatíva folyósításának felülvizsgálatát 1 esetben törvényességi ellenőrzés kezdeményezése a működési engedély kiadójánál, a főjegyzőnél 1 esetben feljelentés az ügyészségnél – –Az intézményvezetők, fenntartók együttműködőek voltak az ellenőrzések során, mindössze egy esetben került sor eljárási bírság kiszabására az ellenőrzés akadályozása miatt

16 16 Hatósági ellenőrzések 2006 őszén, 2007 tavaszán

17 17 A.) A nem állami, nem önkormányzati alapfokú művészetoktatási intézmények utóellenőrzése – –A 2006 tavaszán vizsgált 259 intézmény közül 122-ben utóellenőrzés lefolytatására került sor október 1-től december 15-ig. – –Az utóellenőrzések során 11 esetben ismét felügyeleti bírság kiszabására került sor.

18 18 B.) Kollégiumok, diákotthonok hatósági ellenőrzése B.) Kollégiumok, diákotthonok hatósági ellenőrzése december 1- től december 18-ig A vizsgálat a nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartású kollégiumokban, diákotthonokban a normatív állami hozzájárulás igénylése megalapozottságára, a kötelező (minimális eszköz-jegyzékben foglaltak) megtartására irányult.

19 19 A kollégiumok ellenőrzésének eredménye

20 20 C.) Önkormányzati fenntartású alapfokú művészetoktatási intézmények hatósági ellenőrzése február-március A vizsgált intézmények száma 48. Ezekben tanulót 458 pedagógus oktatott. A 458 pedagógus közül 164 nem rendelkezett az általa oktatott tantárgy oktatásához az előírt végzettséggel, szakképesítéssel, 91 pedagógus esetében pedig az alkalmazás módja nem volt megfelelő. Az intézkedések 47 intézményt érintettek, a jogszabály- sértésekért 36 intézmény (75%) esetében került sor felügyeleti bírság kiszabására.

21 21 D.)A felkérésre, bejelentésre végzett hatósági ellenőrzések D.) A felkérésre, bejelentésre végzett hatósági ellenőrzések Az egyenlő bánásmód elvének megtartása a székhely és a tagintézmény vonatkozásában (az EBH felkérésére) – 17 intézmény Az egyenlő bánásmód elvének megtartása (a kisebbségi jogok országgyűlési biztosának felkérése alapján) – 2 intézmény Bírósági ítéletben foglaltak be nem tartása az intézmény működtetése tekintetében (az OKM megbízásából) – 1 intézmény A KIR-be történő adatszolgáltatás megalapozottságának ellenőrzése (az OKM megbízásából) – 1 intézmény Működési engedély hiányában folytatott oktatás (a Kisebbségi Önkormányzat bejelentése alapján) – 1 intézmény Az OKM-mel kötött közoktatási megállapodás betartásának vizsgálata (az OKM megbízása alapján) – 1 intézmény

22 22 E.) A nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartású óvodák ellenőrzése E.) A nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartású óvodák ellenőrzése április-május Az ellenőrzés célja: – –A nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartású óvodák feladatellátásához biztosított normatív állami hozzájárulás és támogatás február 1-jei tényleges létszámadatok alapján történő - igénylése megalapozottságának, az alkalmazási feltételekre, a maximális csoportlétszámra, valamint a kötelező tanügyi dokumentumok vezetésére és valódiságára vonatkozó rendelkezésekben foglaltak megtartásának hatósági ellenőrzése. – –Az ellenőrzés régiónként 10, országosan összesen 70 óvodát érintett.

23 23 Az óvodák ellenőrzésének eredménye

24 24 Összegzés: A közoktatási intézmények döntő hányada jogszerűen működik, igyekszik megfelelni a gyakran változó jogszabályi feltételeknek Szükséges a hatósági kontroll a közoktatás rendszerében A hatósági ellenőrzéseknek rendkívül komoly a preventív hatása

25 25 Az OH OKÉV hatósági ellenőrzése területeinek kibővülése szeptember 1-jétől A közoktatási törvény 95/A. §-a szerint: (4) A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja: …. b) a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására, …. g) az e törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, az adatok nyilvánosságra hozására, …. h) az oktatás ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását. (5) A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal jogszabályban meghatározottak szerint ellátja a szakértői és rehabilitációs bizottságok szakvéleményének felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat, valamint jogszabályban meghatározott körben gyakorolja a szabálysértési hatósági jogköröket.

26 26 Az OH OKÉV szabálysértési hatóságként végzett tevékenysége A szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény 35. § i) pontja, valamint a Kt. 95/A. §-a értelmében az OH OKÉV szabálysértési hatóságként az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 142. §-ában meghatározott esetekben járhat el. A Korm. rendelet 13, a közoktatás rendjét veszélyeztető, az OH OKÉV hatáskörébe tartozó szabálysértést sorol fel, és szankcionál 50-től 100 ezer Ft-ig terjedő bírsággal.

27 27 A szabálysértési eljárások száma az elmúlt egy évben a szabálysértések típusai szerint   a KIR felé történő adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása: 38 eljárás   az iskolai oktatásnak a tanév rendjétől eltérő megszervezése: 19 eljárás   az iskolai végzettséget igazoló, illetve az államilag elismert szakképesítést tanúsító bizonyítványok kiállítására vonatkozó előírások megszegése: 18 eljárás   az állami vizsgák megszervezésekor a vizsgaszabályzattól való eltérés: 9 eljárás   engedély nélkül folytatott nevelési-oktatási tevékenység: 5 eljárás   a gyermekek – a közoktatásra vonatkozó rendelkezések szándékos megszegésével történő – hátrányos megkülönböztetése: 14 eljárás   a szülő közoktatással kapcsolatos jogai gyakorlásának akadályozása: 1 eljárás

28 28 FELVÉTELI A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁKBAN 28

29 29 A 2007/2008. tanévre történő beiskolázás néhány előzetes adata volt A tagozatkódot meghirdető középfokú iskolák száma 1 196, közülük gimnáziumi tagozatot 550 intézmény hirdetett meg, szakközépiskolai tagozatot 622 intézmény hirdetett meg, szakiskolai tagozatot 443 intézmény hirdetett meg, speciális szakiskolai tagozatot 116 intézmény hirdetett meg. A meghirdetett tagozatok száma 5 709, ebből gimnáziumi tagozat 2 023, szakközépiskolai tagozat 1 927, szakiskolai tagozat 1 501, speciális szakiskolai tagozat 258. A nyelvi előkészítő évfolyamot meghirdető iskolák száma 519, közülük csak gimnáziumi tagozatot 275 intézmény hirdetett meg, csak szakközépiskolai tagozatot 224 intézmény hirdetett meg, gimnáziumi és szakközépiskolai tagozatot is 20 intézmény hirdetett meg. A meghirdetett nyelvi előkészítő tagozatok száma 934, ebből gimnáziumi tagozat 507 (ebből 21 db 6 vagy 8 évf.-os gimn.) szakközépiskolai tagozat

30 30 A 2007/2008. tanévre történő beiskolázás felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgáinak adatai Összes érintett tanuló: Összes érintett iskola: 380* 54% (33,1%) A 9. évfolyamra jelentkezők számára 77% (37,5%) 6 évfolyamos gimnáziumi tagozat (a 7. évfolyamra jelentkezők számára) 71,7% (34%) 8 évfolyamos gimnáziumi tagozat (az 5. évfolyamra jelentkezők számára) aránya a jelentkezést leadók között száma A dolgozatot író tanulók A résztvevő iskolák száma és aránya az adott iskolatípusban A tagozat fajtája *egy-egy iskola többféle képzési típusban is hirdetett felvételit, amelynek keretében kérte az egységes írásbelin való részvételt a diákoktól 30

31 31 általános Az általános felvételi eljárást megelőző írásbeli eredményeinek megoszlása Anyanyelvi feladatlap, 9. évfolyam 31

32 32 Az általános felvételi eljárást megelőző írásbeli eredményeinek megoszlása Matematika feladatlap, 9. évfolyam 32

33 33 Az általános felvételi eljárást megelőző írásbeli eredményeinek megoszlása Összpontszám, 9. évfolyam 33

34 34 Az általános felvételi adatok változásai az elmúlt 8 évben* * A 8 és 6 évfolyamos gimnázium, és a 9. évfolyamos beiskolázás adatai együtt 34

35 35 A felvettek aránya az általános felvételi eljárásban a 2007/2008. tanévre iskolatípusok szerint A már felvett tanulók száma: fő 35

36 36 Az általános felvételi eljárásban felvett tanulók számának változásai az elmúlt 8 évben iskolatípusok szerint 36

37 37 A 9. évfolyamra történő beiskolázás néhány számadata a 2006/2007. tanévben (felvétel a 2007/2008-as tanévre) a jelentkezést leadó tanulók száma a beküldött tanulói adatlapok száma , ebből módosító adatlap a diákok 94,6%-ának felvétele már az általános felvételi eljárásban ( tanuló) a felvett diákok 73,2%-ának felvétele már legelső választásuk alapján, 94,1%-ának felvétele az első három választásuk alapján az ekkor kimaradók részére (5 667 tanuló) létszámuknál 6,73- szor több szabad férőhely a középfokú iskolákban a rendkívüli felvételi eljárás időszakában 37

38 38 Felvétel a nyelvi előkészítő évfolyamokra a 9. évfolyamon Gimnáziumi és szakközépiskolai felvételt tanuló nyert a 9. évfolyamra. Összesen diák jelölt meg tagozatválasztásai között nyelvi előkészítő tagozatot is. Közülük diák más típusú tagozatra nyert felvételt. Nyelvi előkészítő tagozatra beiratkozott fő. Ez a nyelvi tagozatot is megjelölők 41,6%-a, az összes gimnáziumi és szakközépiskolai 9. évfolyamokra felvettek 20,2%-a. 38

39 39 A nyelvi előkészítő évfolyamok fő adatai a 2007/2008. tanévben (a beiratkozások alapján) 39

40 A prezentációban – ahol rendelkezésre álltak - kis betűvel vagy külön utalással a évi és a 2006.évi tavaszi vizsgaidőszak adatait is feltüntettük. 40

41 A vizsgaszervezés néhány számadata Vizsgatárgyak (az idegen nyelvűekkel együtt) Vizsgák idegen nyelven Pl.: középszinten 23 vizsgatárgyból jelentkeztek idegen nyelven is, közte matematikából és történelemből is idegen nyelven 41

42 A vizsgaszervezés néhány számadata Az írásbeli feladatsorok száma A tételkészítő bizottságok száma írásbeli feladatsor hanganyag – a honlapon A vizsgabizottságok száma

43 Tények, számok a vizsgákról 2007 május-júniusában érettségi vizsgát tett fő Érettségi bizonyítványt kapott fő Tanúsítványt kapott fő – vizsgáról Az összes értékelt tantárgyi vizsga: középszintű tantárgyi vizsga emelt szintű tantárgyi vizsga (tényleges kb ) korábbi vizsgaeredmények beszámítása

44 „Új” vizsgafajták Vizsgaszámok mentességek nélkül: Kiegészítő: Ismétlő: Szintemelő: Előrehozott:

45 Érettségi adminisztráció Az Érettségi szoftver fejlesztése -Az elmúlt vizsgaidőszakok tapasztalatai alapján jelentősebb változtatásra 2007-ben már nem volt szükség -Kisebb fejlesztések (pl. az alapadat módosító kérelmek elektronikus kezelése) Néhány tipikus hiba az adminisztráció során -A vizsgázó alapadatainak nem megfelelő rögzítése (az alapadat módosítási kérelmek száma 33 %- kal emelkedett) -Korábbi vizsgaeredmények rögzítésének elmaradása, vagy nem megfelelő rögzítése -Nyelvvizsga-bizonyítvány szám rögzítésének elmaradása Az iskolai módosítási kérelmek száma : 2005-ben: összesen kérelem, 3540 vizsgázóra vonatkozóan (746 iskola) 2006-ban -vizsgajelentkezések módosítása: 1949 kérelem, 3176 vizsgázóra vonatkozóan (762 iskola) -alapadatok módosítása: 807 kérelem 2007-ben - vizsgajelentkezések módosítása: kérelem, vizsgázóra vonatkozóan (760 iskola) -alapadatok módosítása: kérelem 45

46 Tanulói észrevételek Az emelt szintű írásbeli dolgozatok javításával kapcsolatban tett tanulói észrevételek száma néhány vizsgatárgy esetében – – ,37 11,92 13,26% összesen 8,00 12,02 13,01% Kémia 3,06 3,67 3,17% Angol nyelv 12,33 8,54 10,53% Fizika 16,30 15,46 14,14% Biológia 7,97 10,25 6,83% Matematika 12,78 14,29 17,73% Történelem 18,85 18,99 19,11% Magyar nyelv és irodalom % Írásbeli dolgozatok száma Beadványok száma Vizsgatárgy 46

47 Törvényességi kérelmek – – Összesen: Elutasítás (a vizsgabizottság döntése helybenhagyva) : Elutasítás/elkésett kérelem: Az eljárás megszűntetése (kérelem visszav.): A vizsgabizottság döntésének megsemmisítése: A vizsgabizottság döntésének megváltoztatása:

48 Az eredményekről… 48

49 Érettségi vizsgaeredmények 3, , , , , , Összesített érettségi átlag az osztályzatokból Év 49

50 A korábbi vizsgarendszer és a középszintű vizsgák osztályzatainak összehasonlítása korábbi vizsgarendszer – – – 2007.

51 Az összes középszintű vizsgaeredmény megoszlása 2005-ben, 2006-ban és 2007-ben (mentességek nélkül) 51

52 6 felvételi pont8 felvételi pont Az összes emelt szintű vizsgaeredmény megoszlása 2005-ben, 2006-ban és 2007-ben (mentességek nélkül) 52

53 Az érettségi osztályzatok vizsgatárgyankénti átlagai (középszint) évi jeles informatika vizsgájuk alapján an kiválthatják az ECDL bizonyítványt. 3,833,603,403,75Informatika 3,453,913,823,67Biológia 3,693,523,633,32Kémia 3,463,643,763,21Fizika 3,653,43 3,74Német 3,693,243,333,86Angol 2,823,32 A vizsga megismétlése miatt nem értelmezhető. 3,17Matematika 3,483,723,693,50Történelem 3,473,403,493,40 Magyar nyelv és irodalom átl.Vizsgatárgy 53

54 Vizsgatárgyankénti érettségi átlagok %-ban (középszint) 4,4864,4959,7254,74Informatika -5,4657,0366,7563,68Biológia 1,7361,8958,1960,40Kémia -3,0156,8160,8161,85Fizika 3,1861,4156,8456,45Német 5,8361,9452,3854,01Angol -5,47 (2 év átlagához) 44,0054,93 A vizsga megismétlése miatt nem értelmezhető. Matematika -3,0357,3662,8161,00Történelem 0,6656,6455,1756,12Magyar nyelv és irodalom Eltérés (%) a 3 év átlagához képest Vizsgatárgy 54

55 A középszintű vizsgaeredmények összehasonlítása korábbi vizsgarendszer – – – Magyar Történelem Matematika

56 Angol Német Informatika A középszintű vizsgaeredmények összehasonlítása korábbi vizsgarendszer – – –

57 Biológia Fizika Kémia A középszintű vizsgaeredmények összehasonlítása korábbi vizsgarendszer – – –

58 Az egyes vizsgázói rétegek átlageredményeinek összehasonlítása %-ban, középszinten – ,34 67,45 45,98 48,51 59,26 63,93 67,86 73,36 59,72 64,49 Informatika 72,64 66,18 64,08 54,29 64,56 53,78 74,25 65,57 66,75 57,03 Biológia 65,80 72,39 42,34 44,52 51,87 54,74 73,52 74,69 58,19 61,89 Kémia 67,56 62,68 47,79 45,20 54,52 49,38 76,36 70,34 60,81 56,81 Fizika 54,79 54,11 47,77 50,02 52,54 54,43 67,40 73,05 56,84 61,41 Német 52,96 54,78 44,09 49,50 47,56 54,58 60,67 71,61 52,38 61,94 Angol 54,78 38,36 41,14 30,73 52,17 39,58 64,44 54,66 54,93 44,00 Matematika 61,34 54,48 55,88 49,89 59,34 52,84 70,81 66,40 62,81 57,36 Történelem 43,46 42,06 45,71 47,17 50,28 51,30 65,27 66,80 55,17 56,64 Magyar nyelv és irodalom Tanulói jv. kívül FelnőttoktatásSzakközépGimnáziumÖsszesVizsgatárgy 58

59 Az egyes vizsgázói rétegek átlageredményeinek összehasonlítása %-ban, emelt szinten – ,82 55,06 44,73 44,86 55,52 60,12 59,76 62,72 56,26 60,60 Informatika 67,90 63,33 61,79 51,67 63,53 56,48 72,38 65,41 70,65 64,36 Biológia 61,45 62,23 58,78 62,43 62,49 60,39 73,22 69,13 68,91 67,02 Kémia 58,54 58,69 58,10 54,25 62,02 57,86 73,45 71,82 70,12 69,28 Fizika 72,50 72,59 65,68 76,75 63,75 63,34 71,27 72,37 69,38 69,45 Német 66,18 72,51 59,02 65,44 56,09 65,46 64,81 73,19 62,97 70,97 Angol 50,38 63,78 37,24 61,86 52,42 67,74 64,78 80,93 61,26 77,86 Matematika 63,07 62,20 58,72 53,85 61,95 61,94 70,61 69,43 68,04 67,56 Történelem 55,21 54,38 47,04 42,64 51,74 52,46 61,25 60,56 58,89 58,90 Magyar nyelv és irodalom Tanulói jv. kívül FelnőttoktatásSzakközépGimnáziumÖsszesVizsgatárgy 59

60 A vizsgarészek összehasonlítása vizsgatárgyanként – – Magyar K Magyar E ÍrásbeliSzóbeli 60

61 Olvasott szöveg értéseNyelvhelyesség A vizsgarészek összehasonlítása a német nyelv emelt szintű vizsgáján – Íráskészség Beszédkészség Hallott szöveg értése 61

62 A évi tavaszi érettségi vizsgák eredményei megtekinthetők a honlapunkon az Érettségi vizsgák menüpont alatt: – prezentáció formájában, – a vizsgák részletes eredményei 10 vizsgatárgyból iskolatípusonként, az oktatás formája szerint, tanulói jogviszonyban lévők vagy nem lévők szerint, megyénkénti, vagy városonkénti lekérdezési lehetőséggel. 62

63 63 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 Az Oktatási Hivatal OKÉV hatósági feladatai és ellenőrzései, a középfokú beiskolázás és az érettségik tapasztalatai Pósfai Péter Oktatási Hivatal OKÉV."

Hasonló előadás


Google Hirdetések