Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Az Oktatási Hivatal OKÉV hatósági feladatai és ellenőrzései, a középfokú beiskolázás és az érettségik tapasztalatai Pósfai Péter Oktatási Hivatal OKÉV.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Az Oktatási Hivatal OKÉV hatósági feladatai és ellenőrzései, a középfokú beiskolázás és az érettségik tapasztalatai Pósfai Péter Oktatási Hivatal OKÉV."— Előadás másolata:

1 1 Az Oktatási Hivatal OKÉV hatósági feladatai és ellenőrzései, a középfokú beiskolázás és az érettségik tapasztalatai Pósfai Péter Oktatási Hivatal OKÉV 2007. augusztus

2 2 A hatósági feladatok jogszabályi meghatározása   A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény   A 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról   A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény   A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény felhatalmazása alapján, az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet …

3 3 Elsőfokú hatósági jogkör [307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet] 1. 1.Tankönyvvé nyilvánítás, tankönyvjegyzékre felvétel 2. 2.Egyedi érettségi vizsgatárgyak akkreditációja 3. 3.Az országos szakértői és vizsgáztatási névjegyzékekbe történő felvétel, törlés, nyilvántartás meghosszabbítása 4. 4.Maximális csoport- és osztálylétszám oktatásszervezési okból történő túllépésének engedélyezése 5. 5.A Kt. 128. §-ának (17) bekezdése alapján a kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak végrehajtásának 2008. augusztus 31-ig történő engedélyezése 6. 6.Az általános iskola székhelye szerinti többcélú kistérségi társulás és a megyei önkormányzat bevonásával a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő általános iskola tovább működtetésének engedélyezése 7. 7.Pedagógus-továbbképzések akkredirációja

4 4 Másodfokú hatósági jogkör   Az érettségi vizsga és a szakmai vizsga vizsgabizott- ságának döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen benyújtott törvényességi kérelmek elbírálása   A szakképzést folytató intézményekben, ill. a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok szakképesítést nyújtó szakképzésben előírt követelményének teljesíté- sébe történő beszámítása iránti kérelemnél a szakképzést folytató intézmény vezetőjének döntése ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

5 5 Hatósági ellenőrzések

6 6 A hatósági ellenőrzés fogalma a) a)Azon jogosítványok összessége, amelyek birtokában a hatóság meghatározott körben vizsgálhatja a személyek vagy intézmények tevékenységét b) b)Jellegét tekintve törvényességi ellenőrzés Az OH OKÉV hatáskörét a jogszabályok pontosan meghatározzák [Kt. 95/A. §] Az OH OKÉV ellenőrzi: - a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, - a jogerős vagy a fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható hatósági határozatban foglaltak teljesítését a) a)Az OH OKÉV – mint hatóság – kötelező tevékenysége

7 7 A hatósági ellenőrzés Célja: - a jogsértések kiszűrése, az ellenőrzött intézmény jogszerű működésének elősegítése, - a hatósági kontroll preventív hatása. Módja: - dokumentumelemzés, - helyszíni ellenőrzés.

8 8 Az OH OKÉV által végzett hatósági ellenőrzések területei az elmúlt másfél évben (1) 1. 1.Az alkalmazási feltételekre, 2. 2.a kötelező tanügyi dokumentumok vezetésére és valódiságára, 3. 3.a maximális osztály- és csoportlétszámra, 4. 4.a gyermek- és tanulói balesetvédelemre, 5. 5.a tanulói óraterhelésre vonatkozó rendelkezésekben foglaltak betartása.

9 9 Az OH OKÉV által végzett hatósági ellenőrzések területei az elmúlt másfél évben (2) 1. 1.A minimális (kötelező) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak megtartása. 2. 2.Az egyenlő bánásmód követelményeire, 3. 3.az érettségi vizsga megszervezésére, lebonyolítására, 4. 4.a nem helyi önkormányzati intézményfenntartók költségvetési támogatása igénylésére vonatkozó rendelkezésekben foglaltak betartása.

10 10 A hatósági ellenőrzés eredményeként tett intézkedések fajtái A.Figyelemfelhívás B.Felügyeleti bírság C.Szabálysértési eljárás D.Megkeresés Oktatási és kulturális miniszter Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága Hatáskörrel, illetékességgel rendelkező más hatóság

11 11 A 2006 első félévében végzett ellenőrzések egyik területe Az alapfokú művészetoktatási intézmények hatósági ellenőrzése (1) A 2006. évi költségvetési törvény 120. §-a írta elő az OH OKÉV számára ezen intézményekben a normatív költségvetési hozzájárulások igénybevétele jogszerű- ségének ellenőrzését. A közoktatási törvény szerint az OH OKÉV ezt a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók esetében vizsgálhatja. (Az ellenőrzés 259 intézményt érintett.)

12 12 A kötelező tanügyi dokumentumok vezetésére, valamint a maximális csoport- és osztálylétszámra vonatkozó rendelkezések megtartásának ellenőrzése (279 intézményben) a) a)Az alkalmazási feltételekre, a pedagógusok foglalkozta- tására vonatkozó rendelkezések megtartásának ellenőrzése (78 intézményben) b) b)Az alapfokú művészetoktatáshoz szükséges felszerelések és eszközök vizsgálata (20 intézményben) Az alapfokú művészetoktatási intézmények hatósági ellenőrzése (2)

13 13 Az alapfokú művészetoktatási intézmények hatósági ellenőrzése (3)

14 14 Az ellenőrzések tapasztalatai alapján tett intézkedések (1) – –66 intézmény esetében (a vizsgált intézmények 23%-ában) az ellenőrzést végzők megállapították az intézmény jogszerű működését, így a vizsgálat további intézkedés nélkül lezárásra került – –96 esetben (34%) hívta fel az OH OKÉV az intézmény figyelmét a tapasztalt hiányosságok megszüntetésére – –93 esetben (33%) került sor felügyeleti birság kiszabására (ezek együttes összege 4,9 millió Ft, esetenkénti max. összege 100 000 Ft volt)

15 15 Az ellenőrzések tapasztalatai alapján tett intézkedések (2) – –Megkeresések: 140 esetben (54%) kezdeményezte az OH OKÉV a MÁK-nál a normatíva folyósításának felülvizsgálatát 1 esetben törvényességi ellenőrzés kezdeményezése a működési engedély kiadójánál, a főjegyzőnél 1 esetben feljelentés az ügyészségnél – –Az intézményvezetők, fenntartók együttműködőek voltak az ellenőrzések során, mindössze egy esetben került sor eljárási bírság kiszabására az ellenőrzés akadályozása miatt

16 16 Hatósági ellenőrzések 2006 őszén, 2007 tavaszán

17 17 A.) A nem állami, nem önkormányzati alapfokú művészetoktatási intézmények utóellenőrzése – –A 2006 tavaszán vizsgált 259 intézmény közül 122-ben utóellenőrzés lefolytatására került sor 2006. október 1-től december 15-ig. – –Az utóellenőrzések során 11 esetben ismét felügyeleti bírság kiszabására került sor.

18 18 B.) Kollégiumok, diákotthonok hatósági ellenőrzése B.) Kollégiumok, diákotthonok hatósági ellenőrzése 2006. december 1- től 2006. december 18-ig A vizsgálat a nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartású kollégiumokban, diákotthonokban a normatív állami hozzájárulás igénylése megalapozottságára, a kötelező (minimális eszköz-jegyzékben foglaltak) megtartására irányult.

19 19 A kollégiumok ellenőrzésének eredménye

20 20 C.) Önkormányzati fenntartású alapfokú művészetoktatási intézmények hatósági ellenőrzése 2007. február-március A vizsgált intézmények száma 48. Ezekben 8 069 tanulót 458 pedagógus oktatott. A 458 pedagógus közül 164 nem rendelkezett az általa oktatott tantárgy oktatásához az előírt végzettséggel, szakképesítéssel, 91 pedagógus esetében pedig az alkalmazás módja nem volt megfelelő. Az intézkedések 47 intézményt érintettek, a jogszabály- sértésekért 36 intézmény (75%) esetében került sor felügyeleti bírság kiszabására.

21 21 D.)A felkérésre, bejelentésre végzett hatósági ellenőrzések D.) A felkérésre, bejelentésre végzett hatósági ellenőrzések Az egyenlő bánásmód elvének megtartása a székhely és a tagintézmény vonatkozásában (az EBH felkérésére) – 17 intézmény Az egyenlő bánásmód elvének megtartása (a kisebbségi jogok országgyűlési biztosának felkérése alapján) – 2 intézmény Bírósági ítéletben foglaltak be nem tartása az intézmény működtetése tekintetében (az OKM megbízásából) – 1 intézmény A KIR-be történő adatszolgáltatás megalapozottságának ellenőrzése (az OKM megbízásából) – 1 intézmény Működési engedély hiányában folytatott oktatás (a Kisebbségi Önkormányzat bejelentése alapján) – 1 intézmény Az OKM-mel kötött közoktatási megállapodás betartásának vizsgálata (az OKM megbízása alapján) – 1 intézmény

22 22 E.) A nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartású óvodák ellenőrzése E.) A nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartású óvodák ellenőrzése 2007. április-május Az ellenőrzés célja: – –A nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartású óvodák feladatellátásához biztosított normatív állami hozzájárulás és támogatás - 2007. február 1-jei tényleges létszámadatok alapján történő - igénylése megalapozottságának, az alkalmazási feltételekre, a maximális csoportlétszámra, valamint a kötelező tanügyi dokumentumok vezetésére és valódiságára vonatkozó rendelkezésekben foglaltak megtartásának hatósági ellenőrzése. – –Az ellenőrzés régiónként 10, országosan összesen 70 óvodát érintett.

23 23 Az óvodák ellenőrzésének eredménye

24 24 Összegzés: A közoktatási intézmények döntő hányada jogszerűen működik, igyekszik megfelelni a gyakran változó jogszabályi feltételeknek Szükséges a hatósági kontroll a közoktatás rendszerében A hatósági ellenőrzéseknek rendkívül komoly a preventív hatása

25 25 Az OH OKÉV hatósági ellenőrzése területeinek kibővülése 2007. szeptember 1-jétől A közoktatási törvény 95/A. §-a szerint: (4) A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja: …. b) a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására, …. g) az e törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, az adatok nyilvánosságra hozására, …. h) az oktatás ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását. (5) A közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal jogszabályban meghatározottak szerint ellátja a szakértői és rehabilitációs bizottságok szakvéleményének felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat, valamint jogszabályban meghatározott körben gyakorolja a szabálysértési hatósági jogköröket.

26 26 Az OH OKÉV szabálysértési hatóságként végzett tevékenysége A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 35. § i) pontja, valamint a Kt. 95/A. §-a értelmében az OH OKÉV szabálysértési hatóságként az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 142. §-ában meghatározott esetekben járhat el. A Korm. rendelet 13, a közoktatás rendjét veszélyeztető, az OH OKÉV hatáskörébe tartozó szabálysértést sorol fel, és szankcionál 50-től 100 ezer Ft-ig terjedő bírsággal.

27 27 A szabálysértési eljárások száma az elmúlt egy évben a szabálysértések típusai szerint   a KIR felé történő adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása: 38 eljárás   az iskolai oktatásnak a tanév rendjétől eltérő megszervezése: 19 eljárás   az iskolai végzettséget igazoló, illetve az államilag elismert szakképesítést tanúsító bizonyítványok kiállítására vonatkozó előírások megszegése: 18 eljárás   az állami vizsgák megszervezésekor a vizsgaszabályzattól való eltérés: 9 eljárás   engedély nélkül folytatott nevelési-oktatási tevékenység: 5 eljárás   a gyermekek – a közoktatásra vonatkozó rendelkezések szándékos megszegésével történő – hátrányos megkülönböztetése: 14 eljárás   a szülő közoktatással kapcsolatos jogai gyakorlásának akadályozása: 1 eljárás

28 28 FELVÉTELI A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁKBAN 28

29 29 A 2007/2008. tanévre történő beiskolázás néhány előzetes adata volt A tagozatkódot meghirdető középfokú iskolák száma 1 196, közülük gimnáziumi tagozatot 550 intézmény hirdetett meg, szakközépiskolai tagozatot 622 intézmény hirdetett meg, szakiskolai tagozatot 443 intézmény hirdetett meg, speciális szakiskolai tagozatot 116 intézmény hirdetett meg. A meghirdetett tagozatok száma 5 709, ebből gimnáziumi tagozat 2 023, szakközépiskolai tagozat 1 927, szakiskolai tagozat 1 501, speciális szakiskolai tagozat 258. A nyelvi előkészítő évfolyamot meghirdető iskolák száma 519, közülük csak gimnáziumi tagozatot 275 intézmény hirdetett meg, csak szakközépiskolai tagozatot 224 intézmény hirdetett meg, gimnáziumi és szakközépiskolai tagozatot is 20 intézmény hirdetett meg. A meghirdetett nyelvi előkészítő tagozatok száma 934, ebből gimnáziumi tagozat 507 (ebből 21 db 6 vagy 8 évf.-os gimn.) szakközépiskolai tagozat427. 29

30 30 A 2007/2008. tanévre történő beiskolázás felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgáinak adatai Összes érintett tanuló: 65 458 Összes érintett iskola: 380* 54%56 732 355 (33,1%) A 9. évfolyamra jelentkezők számára 77%5 157 54 (37,5%) 6 évfolyamos gimnáziumi tagozat (a 7. évfolyamra jelentkezők számára) 71,7%3 569 34 (34%) 8 évfolyamos gimnáziumi tagozat (az 5. évfolyamra jelentkezők számára) aránya a jelentkezést leadók között száma A dolgozatot író tanulók A résztvevő iskolák száma és aránya az adott iskolatípusban A tagozat fajtája *egy-egy iskola többféle képzési típusban is hirdetett felvételit, amelynek keretében kérte az egységes írásbelin való részvételt a diákoktól 30

31 31 általános Az általános felvételi eljárást megelőző írásbeli eredményeinek megoszlása Anyanyelvi feladatlap, 9. évfolyam 31

32 32 Az általános felvételi eljárást megelőző írásbeli eredményeinek megoszlása Matematika feladatlap, 9. évfolyam 32

33 33 Az általános felvételi eljárást megelőző írásbeli eredményeinek megoszlása Összpontszám, 9. évfolyam 33

34 34 Az általános felvételi adatok változásai az elmúlt 8 évben* * A 8 és 6 évfolyamos gimnázium, és a 9. évfolyamos beiskolázás adatai együtt 34

35 35 A felvettek aránya az általános felvételi eljárásban a 2007/2008. tanévre iskolatípusok szerint A már felvett tanulók száma: 107 429 fő 35

36 36 Az általános felvételi eljárásban felvett tanulók számának változásai az elmúlt 8 évben iskolatípusok szerint 36

37 37 A 9. évfolyamra történő beiskolázás néhány számadata a 2006/2007. tanévben (felvétel a 2007/2008-as tanévre) a jelentkezést leadó tanulók száma 104 994 a beküldött tanulói adatlapok száma 121 152, ebből módosító adatlap 16 158 a diákok 94,6%-ának felvétele már az általános felvételi eljárásban (99 319 tanuló) a felvett diákok 73,2%-ának felvétele már legelső választásuk alapján, 94,1%-ának felvétele az első három választásuk alapján az ekkor kimaradók részére (5 667 tanuló) létszámuknál 6,73- szor több szabad férőhely a középfokú iskolákban a rendkívüli felvételi eljárás időszakában 37

38 38 Felvétel a nyelvi előkészítő évfolyamokra a 9. évfolyamon Gimnáziumi és szakközépiskolai felvételt 73 135 tanuló nyert a 9. évfolyamra. Összesen 35 455 diák jelölt meg tagozatválasztásai között nyelvi előkészítő tagozatot is. Közülük 19 321 diák más típusú tagozatra nyert felvételt. Nyelvi előkészítő tagozatra beiratkozott 14 747 fő. Ez a nyelvi tagozatot is megjelölők 41,6%-a, az összes gimnáziumi és szakközépiskolai 9. évfolyamokra felvettek 20,2%-a. 38

39 39 A nyelvi előkészítő évfolyamok fő adatai a 2007/2008. tanévben (a beiratkozások alapján) 39

40 A prezentációban – ahol rendelkezésre álltak - kis betűvel vagy külön utalással a 2005. évi és a 2006.évi tavaszi vizsgaidőszak adatait is feltüntettük. 40

41 A vizsgaszervezés néhány számadata Vizsgatárgyak (az idegen nyelvűekkel együtt) 103 178 189 73 100 104 Vizsgák idegen nyelven Pl.: középszinten 23 vizsgatárgyból jelentkeztek idegen nyelven is, közte matematikából és történelemből is 10-10 idegen nyelven 41

42 A vizsgaszervezés néhány számadata Az írásbeli feladatsorok száma A tételkészítő bizottságok száma 108 96 99 222 258 237 írásbeli feladatsor 46 47 49 hanganyag – a honlapon A vizsgabizottságok száma 3 555 3 701 3 710 42

43 Tények, számok a vizsgákról 2007 május-júniusában érettségi vizsgát tett 114 986 119 267 124 443 fő Érettségi bizonyítványt kapott 84 635 88 957 89 036 fő Tanúsítványt kapott 12 124 12 200 9 579 fő – 16 173 14 093 10 776 vizsgáról Az összes értékelt tantárgyi vizsga: 480 096 510 318 517 179 -középszintű tantárgyi vizsga 404 525 432 685 446 409 -emelt szintű tantárgyi vizsga 65 425 (tényleges kb.24 000) 46 466 38 169 -korábbi vizsgaeredmények beszámítása 31 167 32 601 43

44 „Új” vizsgafajták Vizsgaszámok mentességek nélkül: Kiegészítő: 4 293 3 967 2 989 Ismétlő: 3 022 4 775 5 374 Szintemelő: 4 823 9 600 5 051 Előrehozott: 14 639 25 357 35 152 44

45 Érettségi adminisztráció Az Érettségi szoftver fejlesztése -Az elmúlt vizsgaidőszakok tapasztalatai alapján jelentősebb változtatásra 2007-ben már nem volt szükség -Kisebb fejlesztések (pl. az alapadat módosító kérelmek elektronikus kezelése) Néhány tipikus hiba az adminisztráció során -A vizsgázó alapadatainak nem megfelelő rögzítése (az alapadat módosítási kérelmek száma 33 %- kal emelkedett) -Korábbi vizsgaeredmények rögzítésének elmaradása, vagy nem megfelelő rögzítése -Nyelvvizsga-bizonyítvány szám rögzítésének elmaradása Az iskolai módosítási kérelmek száma : 2005-ben: összesen 1 454 kérelem, 3540 vizsgázóra vonatkozóan (746 iskola) 2006-ban -vizsgajelentkezések módosítása: 1949 kérelem, 3176 vizsgázóra vonatkozóan (762 iskola) -alapadatok módosítása: 807 kérelem 2007-ben - vizsgajelentkezések módosítása: 1 859 kérelem, 2 743 vizsgázóra vonatkozóan (760 iskola) -alapadatok módosítása: 1 209 kérelem 45

46 Tanulói észrevételek Az emelt szintű írásbeli dolgozatok javításával kapcsolatban tett tanulói észrevételek száma néhány vizsgatárgy esetében 2005. – 2006. – 2007. 10,37 11,92 13,26% 26 711 46 021 29 657 2 770 5 485 3 933 összesen 8,00 12,02 13,01% 9 62 1 814 1 814 77 218 236Kémia 3,06 3,67 3,17% 3 561 3 956 3 880 109 145 123Angol nyelv 12,33 8,54 10,53% 1 014 1 745 1 348 125 149 142Fizika 16,30 15,46 14,14% 3 331 5 530 5 239 543 855 741Biológia 7,97 10,25 6,83% 3 603 6 408 4 126 287 657 282Matematika 12,78 14,29 17,73% 5 720 11 617 8 991 731 1 660 1 595Történelem 18,85 18,99 19,11% 3 326 6 251 4 259 627 1 187 814Magyar nyelv és irodalom % Írásbeli dolgozatok száma Beadványok száma Vizsgatárgy 46

47 Törvényességi kérelmek 2005. – 2006. – 2007. Összesen: 132 186 124 Elutasítás (a vizsgabizottság döntése helybenhagyva) : 96 147 97 Elutasítás/elkésett kérelem: 2 3 1 Az eljárás megszűntetése (kérelem visszav.): 4 1 0 A vizsgabizottság döntésének megsemmisítése: 6 11 6 A vizsgabizottság döntésének megváltoztatása: 24 24 20 47

48 Az eredményekről… 48

49 Érettségi vizsgaeredmények 3,552007. 3,652006. 3,662005. 3,522003. 3,482002. 3,442001. Összesített érettségi átlag az osztályzatokból Év 49

50 A korábbi vizsgarendszer és a középszintű vizsgák osztályzatainak összehasonlítása korábbi vizsgarendszer – 2005. – 2006. – 2007.

51 Az összes középszintű vizsgaeredmény megoszlása 2005-ben, 2006-ban és 2007-ben (mentességek nélkül) 51

52 6 felvételi pont8 felvételi pont Az összes emelt szintű vizsgaeredmény megoszlása 2005-ben, 2006-ban és 2007-ben (mentességek nélkül) 52

53 Az érettségi osztályzatok vizsgatárgyankénti átlagai (középszint) 2007. évi jeles informatika vizsgájuk alapján 3 074 4 686 8 033-an kiválthatják az ECDL bizonyítványt. 3,833,603,403,75Informatika 3,453,913,823,67Biológia 3,693,523,633,32Kémia 3,463,643,763,21Fizika 3,653,43 3,74Német 3,693,243,333,86Angol 2,823,32 A vizsga megismétlése miatt nem értelmezhető. 3,17Matematika 3,483,723,693,50Történelem 3,473,403,493,40 Magyar nyelv és irodalom 2007.2006.2005.2001-2003. átl.Vizsgatárgy 53

54 Vizsgatárgyankénti érettségi átlagok %-ban (középszint) 4,4864,4959,7254,74Informatika -5,4657,0366,7563,68Biológia 1,7361,8958,1960,40Kémia -3,0156,8160,8161,85Fizika 3,1861,4156,8456,45Német 5,8361,9452,3854,01Angol -5,47 (2 év átlagához) 44,0054,93 A vizsga megismétlése miatt nem értelmezhető. Matematika -3,0357,3662,8161,00Történelem 0,6656,6455,1756,12Magyar nyelv és irodalom Eltérés (%) a 3 év átlagához képest 2007.2006.2005.Vizsgatárgy 54

55 A középszintű vizsgaeredmények összehasonlítása korábbi vizsgarendszer – 2005. – 2006. – 2007. Magyar Történelem Matematika 88 480 89 998 84 801 86 001 88 313 89 545 55

56 Angol Német Informatika 38 264 44 638 26 374 28 321 22 102 24 653 A középszintű vizsgaeredmények összehasonlítása korábbi vizsgarendszer – 2005. – 2006. – 2007. 56

57 Biológia Fizika Kémia 15 614 15 538 7 118 6 520 3 289 3 097 A középszintű vizsgaeredmények összehasonlítása korábbi vizsgarendszer – 2005. – 2006. – 2007. 57

58 Az egyes vizsgázói rétegek átlageredményeinek összehasonlítása %-ban, középszinten 2006. – 2007. 64,34 67,45 45,98 48,51 59,26 63,93 67,86 73,36 59,72 64,49 Informatika 72,64 66,18 64,08 54,29 64,56 53,78 74,25 65,57 66,75 57,03 Biológia 65,80 72,39 42,34 44,52 51,87 54,74 73,52 74,69 58,19 61,89 Kémia 67,56 62,68 47,79 45,20 54,52 49,38 76,36 70,34 60,81 56,81 Fizika 54,79 54,11 47,77 50,02 52,54 54,43 67,40 73,05 56,84 61,41 Német 52,96 54,78 44,09 49,50 47,56 54,58 60,67 71,61 52,38 61,94 Angol 54,78 38,36 41,14 30,73 52,17 39,58 64,44 54,66 54,93 44,00 Matematika 61,34 54,48 55,88 49,89 59,34 52,84 70,81 66,40 62,81 57,36 Történelem 43,46 42,06 45,71 47,17 50,28 51,30 65,27 66,80 55,17 56,64 Magyar nyelv és irodalom Tanulói jv. kívül FelnőttoktatásSzakközépGimnáziumÖsszesVizsgatárgy 58

59 Az egyes vizsgázói rétegek átlageredményeinek összehasonlítása %-ban, emelt szinten 2006. – 2007. 49,82 55,06 44,73 44,86 55,52 60,12 59,76 62,72 56,26 60,60 Informatika 67,90 63,33 61,79 51,67 63,53 56,48 72,38 65,41 70,65 64,36 Biológia 61,45 62,23 58,78 62,43 62,49 60,39 73,22 69,13 68,91 67,02 Kémia 58,54 58,69 58,10 54,25 62,02 57,86 73,45 71,82 70,12 69,28 Fizika 72,50 72,59 65,68 76,75 63,75 63,34 71,27 72,37 69,38 69,45 Német 66,18 72,51 59,02 65,44 56,09 65,46 64,81 73,19 62,97 70,97 Angol 50,38 63,78 37,24 61,86 52,42 67,74 64,78 80,93 61,26 77,86 Matematika 63,07 62,20 58,72 53,85 61,95 61,94 70,61 69,43 68,04 67,56 Történelem 55,21 54,38 47,04 42,64 51,74 52,46 61,25 60,56 58,89 58,90 Magyar nyelv és irodalom Tanulói jv. kívül FelnőttoktatásSzakközépGimnáziumÖsszesVizsgatárgy 59

60 A vizsgarészek összehasonlítása vizsgatárgyanként 2005. – 2006. – 2007. Magyar K Magyar E ÍrásbeliSzóbeli 60

61 Olvasott szöveg értéseNyelvhelyesség A vizsgarészek összehasonlítása a német nyelv emelt szintű vizsgáján 2006. – 2007. Íráskészség Beszédkészség Hallott szöveg értése 61

62 A 2007. évi tavaszi érettségi vizsgák eredményei megtekinthetők a www.okev.hu honlapunkon az Érettségi vizsgák menüpont alatt: – prezentáció formájában, – a vizsgák részletes eredményei 10 vizsgatárgyból iskolatípusonként, az oktatás formája szerint, tanulói jogviszonyban lévők vagy nem lévők szerint, megyénkénti, vagy városonkénti lekérdezési lehetőséggel. 62

63 63 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 Az Oktatási Hivatal OKÉV hatósági feladatai és ellenőrzései, a középfokú beiskolázás és az érettségik tapasztalatai Pósfai Péter Oktatási Hivatal OKÉV."

Hasonló előadás


Google Hirdetések