Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kaposvár, 2010. február 24.. Előírhatja a családsegítő szolgáltatóval való együttműködést Együttműködési kötelezettség az önkormányzat által kijelölt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kaposvár, 2010. február 24.. Előírhatja a családsegítő szolgáltatóval való együttműködést Együttműködési kötelezettség az önkormányzat által kijelölt."— Előadás másolata:

1 Kaposvár, 2010. február 24.

2 Előírhatja a családsegítő szolgáltatóval való együttműködést Együttműködési kötelezettség az önkormányzat által kijelölt szervvel ( kivétel az egészségkárosodottak) állami foglalkoztatási szervvel Kivétel: ha a segélyre jogosult az önkormányzattal megállapodást köt- 1 éves időtartam (közfoglalkoztatás) Beilleszkedési program készítése Álláskeresési megállapodás megkötése Képzésen részvétel (35 év feletti), munkaügyi kirendeltség szolgáltatásainak igénybevételére lehetőségek (önkéntes alapon) Kinél?

3 EGYÜTTMŰKÖDÉSRE KIJELÖLT SZERV FELADATAI  figyelemmel kíséri  figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított határidő (15 nap) betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat alapján – a szervnél történő megjelenésekor – nyilvántartásba veszi,  tájékoztatja  tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól, kidolgozza beilleszkedést segítő programot megállapodást köt  a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt,

4 EGYÜTTMŰKÖDÉSRE KIJELÖLT SZERV FELADATAI  folyamatosan kapcsolatot tart figyelemmel kíséri  folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltakat betartását évente írásos értékelést készít tájékoztatja  legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést elősegítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges – a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával – módosítja a programot, illetve az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt ( RÁT-os esetén a munkaügyi szervet) a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról,  jelzi  jelzi a jegyzőnek (RÁT-os esetén a munkaügyi szervezetnek), ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, esetnaplót vezet  a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben meghatározottak szerint).

5 CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁS Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §  A családsegítő szolgáltatás olyan személyes szociális szolgáltatás, mely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez, fejlődéséhez továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.  A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

6 A családsegítés alapvetően problémaspecifikus szolgáltatás, de a jogszabály kiemel néhány célcsoportot: A tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha a) a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és b) a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül - e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók.

7  Lakókörnyezethez közeli „folyamatos” elérhetőség (mobilizálhatóság)  A lakóhelyen történő személyes kapcsolattartás, szolgáltatásnyújtás  Szolgáltatásai az életminőség romlásának megelőzésére, annak javítására, a meglévő képességek szinten tartására és fejlesztésére irányulnak.

8  a családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetése  szociális és egyéb információs adatok gyűjtése az ellátást igénybe vevő megfelelő tájékoztatása érdekében,  szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás nyújtása  az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése,  közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezése (üdültetés, táboroztatás, gyermekfelügyelet stb.) a működési területén élő lakosság számára,  egyének illetve családok kapcsolatkészségének javítása érdekében a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő, mediációs programok és szolgáltatások, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások szervezése  pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadást szervezése,  speciális támogató, önsegítő csoportok szervezésének, működtetésének segítése

9 Településbontás (fő) a régióba tartozó önkormányzato k száma ebből: családsegítő szolgálatot működtet beilleszkedést segítő programot működtető önk. ebből: a családsegítő végzi a beilleszkedési programot 2 000 alatt549 504 2 001 - 5 000 84 5 001 - 10 000 7777 10 001 - 50 000 13 50 001 – 100 000 1111 100 001 felett 1111 Összesen 655 610

10 CSALÁDSEGÍTÉST NYÚJTÓ SZERVEZETEK SZÁMA A RÉGIÓBAN 10 ∑ ∑ : 60 26 18

11 CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK JELLEMZŐI A RÉGIÓBAN Terület\ fenntartó típus Önkor- mányzat Önkor- mányzati társulás Többcélú Kistér- ségi Társulás EgyházNon- profit szervezet For-profit szervezet Baranya274014 Somogy0233000 Tolna1132000 Régió3439014 11

12  Jogi, pszichológiai tanácsadás általánosan biztosított  Adósságkezelési szolgáltatás: 13 szolgálatnál  Csoportmunka:  nem általános, aktív korúakkal végzett tevékenység keretében az ún. „álláskereső klubok” voltak gyakoriak  változás: az OFA pályázaton sikerrel szereplő szolgálatok körében új csoportok indulnak

13 1. Szervezetek közti együttműködés standardizálása 2. Igénybe vevőknek nyújtott szolgáltatások

14

15 A SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS- PARTNERSÉG hátrányt okozó problémákat összefüggésükben vizsgáljuk és a szükséges szolgáltatásokat egymásra építve, egymást kiegészítve határozzuk meg  Az inaktivitás feloldására irányuló szervezett segítés csak akkor lehet sikeres, ha a hátrányt okozó problémákat összefüggésükben vizsgáljuk és a szükséges szolgáltatásokat egymásra építve, egymást kiegészítve határozzuk meg.  Egyetlen szervezet, csak a saját eszköz- és módszertárára építve nem képes az egyéni aktivitást gátló, akadályozó tényezők teljes körű feltárására és feloldására. szükséges azon partner szervezetek felkutatása, akikkel együttműködve a lehető leghatékonyabb módon segíthető vissza az egyén a foglalkoztatásba  Ezért szükséges azon partner szervezetek felkutatása, akikkel együttműködve a lehető leghatékonyabb módon segíthető vissza az egyén a foglalkoztatásba!

16

17 INTEGRÁCIÓS BIZOTTSÁG (KAPOSVÁRON 1997 ÓTA MŰKÖDIK) beilleszkedést segítő programok és RÁT-k közül az együttműködésre kötelezettek tekintetében javaslatot tesz Az IB olyan szakértői testület, mely az aktív korúak ellátására jogosult személyek vonatkozásában az együttműködésre kijelölt szervezet felé az egyéni élethelyzethez igazodó, beilleszkedést segítő programok és RÁT-k közül az együttműködésre kötelezettek tekintetében javaslatot tesz ( az IB-t 2009.januárig a Családsegítő működtette, 2009.január 1-től az Önkormányzat) Tagjai Tagjai: Állandó tagok: munkaügyi szervezet munkatársa, családsegítő kijelölt munkatársa, önkormányzat- foglalkoztatási csoportjának- munkatársa Egyéb tagok: civil szervezetek, egészségügyi szektor képviselői (Az IB-ban résztvevők köre a helyi sajátosságoknak megfelelően bővíthető, de figyelembe kell venni, hogy minél nagyobb a csoport mérete, annál nehezebben megoldható a rugalmas működtetés!)

18 INTEGRÁCIÓS BIZOTTSÁG (KAPOSVÁRON 1997 ÓTA MŰKÖDIK) Szervezeti szinten: Munkaszervezés Munkaszervezés: összefogja, és folyamatos kapcsolattartást biztosít azoknak a szakembereknek/szervezeteknek, akik a munka nélkül lévők munka-erőpiaci és társadalmi integrációjának eléréséhez hozzájárulni kívánnak. Közvetlen információáramlást biztosítása  a résztvevők által aktuálisan szervezett programokról, szolgáltatásokról (pl. képzés, munkalehetőség, csoportfoglalkozás) és az azokon való részvétel módjáról és feltételeiről szóló tájékoztatás lehetőségét hordozza;  az együttműködés hatékonyságának növelése érdekében az együttműködő felek által megfogalmazott igényeket gyűjti és azokra reagál (pl. igény: Munkaügyi Központ felé adott képzés iránti igény közvetítés), visszacsatolás lehetőségét teremti meg.

19 Egyéni szinten: Cél  a kötelezettek körének meghatározását teszi lehetővé Cél, hogy csak azon ügyfelek esetében kerüljön előírásra a családsegítővel való együttműködés, akiknél az elérhető szolgáltatások érdemi segítséget nyújthatnak a foglalkoztatásba/ képzésbe történő belépést elősegítő felkészítéshez.  az egyén és az adott szervezet együttműködésének (céljának, tartalmának, időtartamának) meghatározására ad lehetőséget: INTEGRÁCIÓS BIZOTTSÁG (KAPOSVÁRON 1997 ÓTA MŰKÖDIK)

20 Konkrét szervezettel való együttműködés előírása kettős szerepet jelenthet:  a diagnózis felállításához szükséges szolgáltatások körének meghatározása, az igénybevétel határidejének megjelölése. Az ügyfelek anamnézisének, helyzetének és állapotának felméréséhez (fizikai, egészségi alkalmasság, munkaerő-piaci előélet, tudások, ismeretek, kompetenciák, szociális helyzet, motiváció) szükséges szolgáltatások meghatározhatók.  a fejlesztést szolgáló szolgáltatások (szolgáltatást nyújtó szervezet) körének/típusának meghatározása, az igénybevétel időtartamának rögzítése. INTEGRÁCIÓS BIZOTTSÁG (KAPOSVÁRON 1997 ÓTA MŰKÖDIK)

21  egyénre szabottan a tájékoztatási kötelezettség teljesítését teszi lehetővé( visszacsatolás lehetőségét hordozza magában): a fejlesztő tevékenységekben való egyéni eredmények közvetlen kommunikálását teszi lehetővé, mely megalapozhatja a társszervekkel (pl. a családsegítővel) való további együttműködés megszüntetését. folyamatát átláthatóvá, és nyomon követhetővé  a különböző szervezetek által nyújtandó szolgáltatások egymásra építő, egymást kiegészítő jelleggel történő meghatározása, a szervezetekkel való együttműködésnek vagy adott szolgáltatás igénybevételének határidőhöz kötése, az érintett személy felkészítésének folyamatát átláthatóvá, és nyomon követhetővé teszi. INTEGRÁCIÓS BIZOTTSÁG (KAPOSVÁRON 1997 ÓTA MŰKÖDIK)

22 TERVSZERŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS MELLETTI ÉRVEK  Idő és energia megtakarítást  Kiszámítható szolgáltatásnyújtás  Egyéni élethelyzethez igazodó együttműködések megkötés  Felelősség áthárítása, és a támogatottak eredményre nem vezető (felesleges) együttműködésre való kötelezése kizárható

23

24 SEGÉLYEZETTEK EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉGE Az együttműködés szakaszai:  Az első szakasz:  Az első szakasz: a nyilvántartásba vételtől a beilleszkedési terv és a végrehajtására vonatkozó megállapodás megkötéséig tart / ezt kell 60 napon belül elkészíteni  A második szakasz  A második szakasz: a beilleszkedési terv végrehajtását, ill. értékelését a szükséges módosításokat foglalja magába Beilleszkedési program FeltárásÉrtékelés FeltárásÉrtékelés (diagnózis készítés) (diagnózis készítés) Nyilvántartásba vétel 60. nap Megvalósítás, végrehajtás, esetleges módosítás

25 A BEILLESZKEDÉSI PROGRAM TARTALMI ELEMEI Célcsoportra irányulva:  55. életévét betöltött személy esetében  átképzés,  a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzése érdekében felkészítés  14. év alatti gyermekét nevelő szülő esetén – ha a gyermek napközbeni felügyelete helyben nem biztosítható illetve egyéb okok pl. hiperaktivítás, magatartászavarok, magántanulói státusz esetében együttműködés a gyermekjóléti szolgálattal  RÁT-sok közül a családsegítő szolgáltatóval együttműködésre kötelezettek Szolgáltatás nyújtás célja szerint:  Foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés (motiváció- és készségfejlesztéssel, képzettség erősítésével,pszicho-szociális megerősítéssel)  Életminőség romlásának megelőzése/megakadályozása- társadalmi integráció erősítése,  Más ellátáshoz juttatás segítése ( egyben kilépést is jelenthet)

26 FOGLALKOZTATHATÓSÁG JAVÍTÁSA / ÁLLÁSKERESÉSRE FELKÉSZÍTÉS 1. Egyéni tanácsadás keretében:  motiváció és készség fejlesztés  képzettség erősítése  pszicho-szociális megerősítésMódszer:  esetkezelésen belül személyes megerősítés,  mentálhigiénés tanácsadás, mentális gondozás – a tartós munkanélküliségből következő pszichés traumák és a hátrányos helyzetből adódó nehézségek leküzdésére,  adósságkezelési tanácsadás,  szociális problémák kezelése,  családi kapcsolatok rendezése, mediáció,  pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás: A szolgáltatatást igénybe vevő önismereti munkájának segítése, pályaválasztási, pályakorrekciós tanácsadás nyújtása azok számára, akik bizonytalanok abban, hogy milyen képzésbe/átképzésbe vegyenek részt.

27 FOGLALKOZTATHATÓSÁG JAVÍTÁSA / ÁLLÁSKERESÉSRE FELKÉSZÍTÉS 2. Álláskeresési készségek csoportos erősítése (munkavállalásra felkészítő csoporttréning) 3. Képzésbe eljuttatás segítése ( felkészítésre irányuló tanácsadáson túl, a képzésbe járás feltételeinek elősegítése, a képzésben maradás támogatása) 4.Egyéni képességek fejlesztése csoportosan  kommunikációfejlesztő csoport,  konfliktuskezelési készségek csoportmunkában,  önismereti csoport,  személyiségfejlesztő csoport.

28 Cél:  Egészségügyi – szociális –mentális állapotot javítása  Re-szocializáció elősegítéseMódszer:  Szociális esetkezelés, családgondozás  Szocializációs, kapcsolat építő csoportok  Pszichológiai megerősítés/ tanácsadás, kezelésbe juttatás  Intézményi kapcsolódás megőrzése

29 MÁS ELLÁTÁSHOZ JUTTATÁS P l. nyugdíj,leszázalékolás,gyermeknevelési ellátások, ápolási díjTevékenység:  Egészségi állapot felmérése - munkaképesség csökkenés megállapításának előkészítése  Tanácsadás, ügyintézés segítése  Információ nyújtás az ellátásokról és a munkaerő-piaci kapcsolódásokról

30 KAPOSVÁR SZÁMOKBAN 2008 május 31: Beilleszkedési programmal rendelkezők száma : 1035 fő Esetfelelősre jutó átlagos kliensszám: 100-120 fő/ hó 2008. december 31-ig RSZS-es:1.503 fő 2009. március 31-ig (felülvizsgálat eredménye): o RÁT-ra jogosult: 1.068 fő o RSZS-re jogosult: 160 fő o Megszűnt a jogosultsága: 76 fő o Közcélú foglalkoztatásban: 156 fő 2009. május 31: RÁT megállapító határozat: 1136 fő RSZS megállapító határozat ( együttműködésre kötelezettek száma): 81 fő IB megbeszélés szerint EM-re kötelezett RÁT-osok száma: 26 fő

31 KAPOSVÁR SZÁMOKBAN

32

33

34 FOLYÓSÍTÁS MEGSZŰNÉS OKA

35 KIMENETEK SZÁMOKBAN 2008. MÁJUS 31 2009. MÁJUS 31.

36 TAPASZTALATOK  Közös szakmai felkészítés hiánya  RÁT-k esetén az EM-ra kötelezettek körének kérdése  Időbeli kényszer-kötöttség  „Megállapodásos viszony” – szankció (fokozatosság hiánya)  Em-re kötelezett ügyfélszám csökkenés  Szociális munka felértékelődése (homogén módon nehezebb ügyfélkör)  Partnerség kiemelt fontossága

37 A családsegítő szolgálatoknál  A személyi és tárgyi feltételek a korlátozottan állnak rendelkezésre (legsúlyosabb: nincs speciális feladatra létszámnorma, közlekedés feltételei hiányoznak)  Az egyéni fejlesztési tervek kidolgozásához és a megvalósítási folyamat támogatásához szükséges szakmai tudással és tapasztalatokkal korlátozottan rendelkeznek.

38 „EREDMÉNYESSÉG” FELTÉTELE kooperálnak, ismerik egymás szolgáltatásait szolgáltatásokat egymást kiegészítve, egymásra épülve határozzák meg  Az összeállított egyéni beilleszkedési programok csak akkor tudnak érdemi segítséget nyújtani a munkaerőpiacra történő reintegrációhoz, ha a különböző szervezetek kooperálnak, ismerik egymás szolgáltatásait, és a különböző szolgáltatásokat egymást kiegészítve, egymásra épülve határozzák meg. a szervezetek között folyamatos a kapcsolattartás, és zavartalan a kommunikáció  Mindez azonban azt feltételezi, hogy a szervezetek között folyamatos a kapcsolattartás, és zavartalan a kommunikáció.

39 Köszönöm a figyelmet! Szabó János szabo.janos@cssk.hu www.cssk.hu


Letölteni ppt "Kaposvár, 2010. február 24.. Előírhatja a családsegítő szolgáltatóval való együttműködést Együttműködési kötelezettség az önkormányzat által kijelölt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések