Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Aktualitások és változások a pedagógiai szakszolgálati feladatellátásban 2016 őszén 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Aktualitások és változások a pedagógiai szakszolgálati feladatellátásban 2016 őszén 1."— Előadás másolata:

1 Aktualitások és változások a pedagógiai szakszolgálati feladatellátásban 2016 őszén 1

2 A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17. § (3) A kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató határozza meg, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket a pedagógusnak a nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálat intézményében, és melyek azok a feladatok, amelyeket az intézményen kívül lehet teljesítenie. 2

3 36.§ (4) A 2015. január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus besorolása minősítési eljárás lefolytatása nélkül véglegessé válik. Az OH az érintettek Pedagógus II. fokozatra irányuló minősítési eljárásra való jelentkezését törli, és őket erről tájékoztatja. Ettől eltérően az a 2015. január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus, aki 2016. július 1. előtt a 3. § szerinti minősítési eljárásban vett részt, amely sikertelen tanúsítvány kiadásával zárult – feltéve, hogy 2019. december 31-ig nem szerzi meg a Pedagógus II. fokozatba való besoroláshoz szükséges sikeres minősítést – 2020. január 1-jén a Pedagógus II. fokozatba való ideiglenes besorolását elveszti, és ezen időponttól őt Pedagógus I. fokozatba kell visszasorolni. Illetménye megállapításához beleegyezése nem szükséges, de a munkáltató a Pedagógus I. és a Pedagógus II. fokozat alapján a pedagógust megillető illetmény különbözetére visszamenőleg nem tarthat igényt. 3

4 39/K. § Az a Pedagógus I. fokozatba besorolt - köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben, pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben, - nevelési-oktatási intézményben pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben, - a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott személy, akinek 2016. szeptember 1-jén a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerezéséig hét év, vagy annál kevesebb ideje van hátra, vagy öregségi nyugdíjra jogosult, 2017. január 1-jén Pedagógus II. fokozatba és a Kjt. alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába kerül besorolásra, kivéve, ha korábban sikertelen minősítési eljárásban vett részt. Ez a rendelkezés alkalmazandó a 2017. január 1-jét követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetén is. 4

5 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről - Készségfejlesztő speciális szakiskola – készségfejlesztő iskola - Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat - rendszertani hely, - működési terület, - kompetenciák. - Korai fejlesztés-fejlesztő nevelés. - Értelmező rendelkezések. 5

6 65.§ (9) A 64–65. §-ban foglaltakat alkalmazni kell a) a pedagógiai-szakmai szolgáltatatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben, b) a nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményben nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkező, c) – a (9a) bekezdésben foglalt eltéréssel – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott tekintetében is. 6

7 Egyéb: -58 tankerületi központ -Klebelsberg Központ -Működtetői feladatok -Szakképzési centrumok -Intézkedések a szakemberhiány csökkentésére -Munkacsoport. 7

8 Fejlesztési irányok -2014-2020-as Köznevelés-fejlesztési stratégia -Emberi Erőforrás Operatív Program -15/2015. (IV. 7.) OGY határozata az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015–2025.) -Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015–2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervéről szóló 1653/2015. (IX. 14.) Korm. határozat 8

9 Fejlesztési irányok -Koragyermekkori intervenciós szolgáltatások -Fejlesztő nevelés-oktatás – utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatok – pedagógiai szakszolgálatok -Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 9

10 Módosítás - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről - 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 10

11 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 11


Letölteni ppt "Aktualitások és változások a pedagógiai szakszolgálati feladatellátásban 2016 őszén 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések