Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanárképző Központ Eger 2016. február 9.. Ki a gyakornok? 326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanárképző Központ Eger 2016. február 9.. Ki a gyakornok? 326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak."— Előadás másolata:

1 Tanárképző Központ Eger 2016. február 9.

2 Ki a gyakornok? 326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

3 2. § 9 (1) A köznevelési intézményben a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és szakképzett- séggel, valamint két évnél kevesebb szakmai gya- korlattal rendelkező pedagógust, továbbá a (3) és (4) bekezdés szerinti esetben a pedagógust Gyakornok fokozatba kell besorolni. A gyakornok számára a foglalkoztatási jogviszony létesítésekor, a kineve- zésben, munkaszerződésben két év gyakornoki idő kikötése kötelező. 9

4 Hogyan lesz a gyakornokból pedagógus? (6) A gyakornok a) az (1)-(5) bekezdés szerint megállapított gyakornoki idő lejártának hónapjában, vagy b) ha a gyakornoki idő a tanítási évet követő nyári szünet alatt jár le, a tanítási év május hónapjában tesz minősítő vizsgát. (7) A (6) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a gyakornoki idő a minősítő vizsga sikeres letételének időpontjáig tart. (8) Ha a gyakornok minősítő vizsgája sikeres volt, őt a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. Ha nem két év múlva újra vizsgáznia kell.

5 8. § 18 (1) A minősítő vizsga részei: 18 a) a portfólió feltöltése, b) a portfólió előzetes vizsgálata, c) ha a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása - ide nem értve az óvodapszichológus, iskolapszichológus, pszichológus közvetlen pszichológiai foglalkozását - a foglalkozás, vagy az óra látogatása, d) 19 az információk értékelése, felkészülés a portfólióvédés lebonyolítására, ennek során a feltöltött portfólió alapján megfogalmazott kérdéseknek a portfólióvédés előtt legalább öt nappal a pedagógus részére történő eljuttatása, valamint 19 e) a portfólióvédés.

6 Mit tartalmaz a portfólió? 9/B. § 22 (1) A Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló minősítő vizsga vagy minősítési eljárás keretében feltöltött portfólió tartalmazza: 22 a) a szakmai önéletrajzot, b) a pedagógus portfóliója tartalmának eredetiségéről szóló nyilatkozatát, c) intézményvezető esetében a foglalkoztatási jogviszony fennállásáról szóló munkáltatói igazolást, d) a nevelő-oktató munka alapdokumentumait, e) a nevelő-oktató munka szabadon választott dokumentumait, f) a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környeze tének rövid bemutatásá t, valamint g) a szakmai életút értékelését.

7 Kik előtt vizsgázik? 10/D. § 28 (1) A minősítő vizsgát és a minősítési eljárást legalább három főből álló minősítő bizottság folytatja le. 28 (2) A minősítő bizottság elnöke az OH által delegált, Mesterpedagógus fokozatba sorolt, az Országos szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő,

8 (3) A minősítő bizottság tagjai: a) az OH által delegált, az Országos szakértői névjegyzéken pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő, aki a 15/2015. (III. 13.) EMMI rendeletben foglaltak szerinti felkészítésben részt vett, b) a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott vezetői, magasabb vezetői megbízással rendelkező vagy ilyen munkakörben foglalkoztatott alkalmazott,

9 Ki segít a gyakornoknak? 15/A. § 50 (1) A mentorálás célja, hogy a gyakornokot felkészítse a pedagógus életpálya feladataira. 50 (2) A mentort az intézményvezető jelöli ki a gyakornokkal azonos munkakörben, tanár esetén - ha lehetséges - azonos tantárgy tanítására foglalkoztatott pedagógusok közül. 15/B. § 51 (1) A mentor segíti a gyakornokot a köznevelési intézményi szervezetbe történő beilleszkedésben és a pedagógiai-módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában. 51

10 Milyen segítséget ad a mentor? 2) A mentor támogatja a gyakornokot az általa ellátott pedagógus-munkakörrel kapcsolatos tevékenységében, e körben segíti a) az iskola helyi tantervében és pedagógiai programjában a munkaköri feladataira vonatkozó előírások értelmezésében és szakszerű alkalmazásában, b) a tanítási (foglalkozási) órák felépítésének, az alkalmazott pedagógiai módszereknek, tanításhoz alkalmazott segédle- teknek, tankönyveknek, taneszközöknek a célszerű megválasztásában felépítésének, az alkalmazott pedagógiai módszereknek, a felhasználható szakmai segédleteknek a megválasztásában, c) a tanítási (foglalkozási) órák, előkészítésével, megtervezésével és eredményes megtartásával, megvalósításával kapcsolatos írásbeli teendők ellátásában, valamint d) a minősítő vizsgára való felkészülésében.

11 (3) A mentor szükség szerint, de negyedévenként legalább egy, legfeljebb négy alkalommal látogatja a gyakornok tanítási óráját és ezt követően óramegbeszélést tart, továbbá, ha a gyakornok igényli, hetente konzultációs lehetőséget biztosít számára. (4) A mentor legalább félévente írásban értékeli a gyakornok tevékenységét, pedagóguskompetenciáinak fejlődését, és az értékelést átadja az intézményvezetőnek és a gyakornoknak. A mentor a gyakornoki idő lezárulta előtt összefoglaló értékelést készít a gyakornoki időszak tapasztalatairól. Ekkor külön féléves értékelést nem kell készíteni. Ha a foglalkoztatási jogviszony a gyakornoki idő lejárta előtt megszűnik, a jogviszony megszűnésekor a mentor soron kívül értékelést készít.

12 . A mentor lehetséges szakmai szerepei Modell szerep. Tanácsadó szerep. Személyes támogató szerep. „Kritikus barát“ szerep. A gyakornok fejlődését kísérő szerep. Szervező szerep. Értékelő szerep.

13 A mentor tevékenységei, feladatai A gyakornok intézményi beilleszkedését segítő tevékenységek. Segítségnyújtás a szakmai fejlődési terv elkészítésében. A mentor és a gyakornok közös munkaterve - mentori tevékenység nyilvántartása. Gyakornok fejlődésének folyamatos nyomon követése A szakmai fejlődés értékelése. A gyakornok felkészítése a bizottság előtt való szereplésre.

14 Kölcsönös óralátogatások A gyakornok reflexiójának, önértékelésének lehetséges tartalmi elemei: véleménynyilvánítás az óra vagy a foglalkozás eredményességéről, az értékelés tömör indoklása; az óra- vagy foglalkozástervtől való eltérések indoklása; az óra vagy a foglalkozás történéseinek rövid értelmezése és elemzése; a gyakornok saját munkájának és személyének rövid értékelése a gyakornokkompetenciák tükrében.

15 A mentor reflexiójának, értékelésének lehetséges tartalmi elemei: a gyakornok munkájának, az óra vagy a foglalkozás eredményességének rövid, átfogó értékelése a tervezés és a megvalósítása alapján; a gyakornok munkájának részletes elemzése a nyolc pedagóguskompetencia alapján; a látogatásnak és a gyakornok kompetenciáinak összegző értékelése; következtetések és javaslatok megfogalmazása a látogatás alapján; a gyakornok fejlődésének értékelése, fejlesztendő kompetenciáinak megbeszélése.

16 A mentorálás folyamata Indulás A program kezdetén diagnosztikus értékelés készítése a gyakornokról. A gyakornok fejlődési tervének elkészítésében való közreműködés. Mentori munkaterv készítése. Heti tevékenységek Gyakornok részére hetente konzultációs lehetőség biztosítása (az időpont rögzítése a közös munkatervben)

17 Havi rendszerességű tevékenységek Saját óráin hospitálási lehetőség biztosítása a gyakornok számára, (időpont rögzítése a közös munkatervben). A program során minimum havi 1 gyakornoki óra meglátogatása. Minden gyakornoki hospitálást és mentori óralátogatást megbeszélés követ a gyakornokkal. (A megbeszéléseken különös figyelmet fordít a gyakornok reflektivitásának fejlesztésére). A fejlődési terv közös megbeszélése, az addig elért fejlődés értékelése, a további feladatok meghatározása. (Az értékelés az indikátorok mentén történik, a megbeszélés eredményeit a mentori naplóban és a fejlődési tervben rögzítik).

18 Folyamatos feladatok Felelősséget vállal azért, hogy a mentorált kellő részletességgel megismerje a minősítő vizsga követelményeit, és tisztában legyen a vizsgán alkalmazott értékelési módokkal. A minősítő vizsgáról való tájékoztatást rögzítik a mentorálási naplóban. Segíti a gyakornokot, hogy portfólióját a portfólió értékelés szempontjainak figyelembe vételével a megadott határidőre elkészítse. Megismeri a portfólió tartalmát és alkalmat teremt a beadást megelőző megbeszélésre. Igény szerinti tevékenységek Szükség esetén javaslatot tesz nevelési-oktatási intézményi események (pl. versenyek, kulturális rendezvények, szülői értekezlet, fogadóóra) tanulmányozására, melyekről a gyakornok feljegyzéseket készít.

19 És a képzőintézmény?! Javaslatok a hálózaton keresztül más gyakornokokkal való kapcsolattartásra Kísérőszeminárium: A képzőhelyek által biztosított pedagógiai/pszichológiai, szaktudományi, IT tutori támogatás A gyakornok által igénybe vehető, azonnal hozzáférhető, vagy kifejlesztendő továbbképzési-kínálat Online támogatás

20 Gondolkodjunk közösen a folyamathoz kötődő viszonyunkról, feladatainkról!!


Letölteni ppt "Tanárképző Központ Eger 2016. február 9.. Ki a gyakornok? 326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak."

Hasonló előadás


Google Hirdetések