Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, ELSZÁMOLÁSA 2011.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, ELSZÁMOLÁSA 2011."— Előadás másolata:

1 A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, ELSZÁMOLÁSA 2011.

2 S ZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS ALAPJA A hozzájárulásra kötelezettet terhelő társadalombiztosítási járulék alapja. Társadalombiztosítási járulékalap: A Tbj. 4. §-ának k) pontjában, 20. §-ában, 27. § (1) és (4) bekezdésében, 28. §-ában, továbbá a 31. § (1), (4)-(6) bekezdésében meghatározott járulékalap, ide nem értve a 21. §-ában meghatározott bevételeket, a felszolgálási díjat, a borravalót és a tanulószerződésben (hallgatói szerződésben) meghatározott díjat.

3 S ZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA GYAKORLATI KÉPZÉST NEM FOLYTATÓ HOZZÁJÁRULÁSRA KÖTELEZETTEK ESETÉN 100% = Bruttó kötelezettség = Tb járulék alap 1,5 %-a 40% befizetési kötelezettség a NAV által vezetett számlára 60% felhasználható 60% fejlesztési megállapodás alapján 33% /(kkv:60%) saját munkavállaló képzési TISZK, speciális szakképző iskola, költségeinek elszámolása felsőoktatási intézmény támogatása 0% saját munkavállaló képzési 27 % /(0%) fejlesztési megállapodás alapján költségeinek elszámolása TISZK, speciális szakképző iskola, felsőoktatási intézmény támogatása Előleg bevallási és fizetési kötelezettség az első félévről a tárgyév hetedik hónap 20-ig. Pénzforgalmi szemlélet: csak pénzügyileg rendezett tételekkel volt csökkenthető az előleg!!

4 A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS TERHÉRE ELSZÁMOLHATÓ FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS

5 E LSZÁMOLHATÓ FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS Fejlesztési támogatás nyújtható jogszabályban (Szt. 4/A. § (2) bekezdés) meghatározott fejlesztési megállapodás alapján: TISZK keretében működő szakképző iskola számára a gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés, felsőoktatási intézmény számára az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzés, speciális, készségfejlesztő speciális szakiskola számára a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését közvetlenül szolgáló felhalmozási támogatásként. A fejlesztési megállapodás a TISZK részét nem képező speciális szakiskola vagy a készségfejlesztő speciális szakiskola önálló támogatása esetén a szakiskola fenntartója egyetértő nyilatkozatával és a megállapodás ellenjegyzésével válik érvényessé.

6 E LSZÁMOLHATÓ FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS A TISZK és a speciális és készségfejlesztő speciális szakiskola szakképző iskolai tanulónként, a felsőoktatási intézmény az általa szervezett, az Ftv. hatálya alá tartozó, államilag finanszírozott gyakorlati képzésben résztvevő hallgatónként – tárgyi eszköz átadása kivételével – legfeljebb a költségvetési törvényben meghatározott iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) fajlagos összege kétszeresével azonos mértékű fejlesztési támogatás fogadására jogosult. 2009. évi CXXX. törvény 3. számú melléklet 16.1.2. szakmai gyakorlati képzés fajlagos összege: 98 000 Ft/fő Fogadható/átadható fejlesztési támogatás maximuma 2010-ben: (2x98 000 Ft) 196 000 Ft/tanuló, illetve hallgató. További feltételek: A fejlesztési támogatás átadásnak a tárgyév utolsó napjáig tehet eleget a hozzájárulásra kötelezett! Pénzforgalmi szemlélet!! Fejlesztési támogatás nyújtásának egyéb feltétele….

7 S AJÁT DOLGOZÓ KÉPZÉSI KÖLTSÉGEINEK ELSZÁMOLÁSA A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS TERHÉRE

8 E LSZÁMOLÁS TÁRGYI FELTÉTELE : A SZERZŐDÉSES ALAP A hozzájárulásra kötelezett a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (Fktv.) 20. §-ában meghatározott felnőttképzési szerződés (FSZ), a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) 110. §-sa szerinti tanulmányi szerződés (TSZ), vagy 103. § a tanulmányok folytatására történő munkáltatói kötelezés (MK) alapján megszervezett szakképzés költségeivel akkor csökkentheti a bruttó kötelezettségét, annak legfeljebb 33 százaléka (mikro- és kisvállalkozások esetén 60 százaléka) mértékéig, ha a következő feltételeknek együttesen megfelel:

9 E LSZÁMOLÁSI FELTÉTELEK a) a képzés az Fktv.-ben, illetve a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet 1- 4. §-ában foglaltak szerint és nem távoktatási formában történik; b) a a képzés általános vagy olyan speciális jellegű, amely megfelel a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 1. §-a (1) bekezdésének c), e) és g) pontjai valamelyikében foglaltaknak; c) a képzés minimális időtartama 20 óra; d) a képzésre az Európai Unió tagállamainak területén kerül sor, e) a hozzájárulásra kötelezett a képzésről a rendeletekben meghatározott adatszolgáltatást teljesítette.

10 E LSZÁMOLÁS ALAPJA Külső képzés esetén  a hozzájárulásra kötelezett és a képző intézmény közötti szolgáltatási szerződés és az annak alapján  képzésenként kiállított számla (olyan részletezettségű, mint a szolgáltatási szerződés) képezi az elszámolás alapját. A szolgáltatási szerződésben fel kell tüntetni a hozzájárulásra kötelezett statisztikai számjelét.

11 T ÁMOGATÁS MÉRTÉKE A támogatás mértéke nem haladhatja meg a maximális támogatási intenzitást és nem lehet több a képzésben résztvevőnként és képzési óránként a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére - külön jogszabály alapján - megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb havi összegének (minimálbér) 6 százalékát. 2011-ben: 78 000 Ft * 0,06 = 4 680 Ft/fő/óra

12 A DATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG A hozzájárulásra kötelezettnek a tárgyévre elszámolt képzésre vonatkozó adatszolgáltatást a tárgyévet követő év második hónapjának 25. napjáig a székhelye szerint illetékes, fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központja részére kell benyújtani. http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=munkaugyi_kozpontok Az adatszolgáltatás helyességét annak benyújtásától számított 60 napon belül a munkaügyi központ megvizsgálja. Hibásan vagy pontatlanul kitöltött, illetőleg ellentmondó adatokat tartalmazó adatszolgáltatás esetén a munkaügyi központ írásban - 15 nap alatt teljesítendő - hiánypótlásra történő felszólítást küld a hozzájárulásra kötelezettnek. A hiánypótlás nem, vagy nem határidőre történő teljesítése esetén a munkaügyi központ az ellenőrzésre vonatkozó előírások szerint jár el.

13 E LLENŐRZÉS Az adatszolgáltatás megfelelő teljesítését, valamint a benyújtott dokumentumokban szereplő adatok tartalmát a székhely szerint illetékes regionális munkaügyi központ ellenőrzi. Az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságokról a munkaügyi központ az ellenőrzést követő 30 napon belül az ellenőrzéssel összefüggő dokumentumok megküldésével tájékoztatja a) a szakképzési hozzájárulást az Szht. 4. §-a alapján teljesítő (gyakorlati képzést szervező) hozzájárulásra kötelezett esetében az NSZFI-t, b) a szakképzési hozzájárulást az Szht. 5. §-a alapján teljesítő (gyakorlati képzést nem szervező) hozzájárulásra kötelezett esetében az APEH területileg illetékes igazgatóságát.

14 K ÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET ! Lászlóné Szép Györgyi Bejegyzett igazságügyi adó- és könyvszakértő, felnőttképzési szakértő gyorgyi@hlz.hu HLZ Szakértő Kft. 2011. április


Letölteni ppt "A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS FELHASZNÁLÁSA, ELSZÁMOLÁSA 2011."

Hasonló előadás


Google Hirdetések