Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tanulószerződések rendszerének működtetésével kapcsolatos ellenőrzési, tanácsadói feladatok megvalósítása 1 A kamara – gazdálkodó szervezet – iskola.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tanulószerződések rendszerének működtetésével kapcsolatos ellenőrzési, tanácsadói feladatok megvalósítása 1 A kamara – gazdálkodó szervezet – iskola."— Előadás másolata:

1 A tanulószerződések rendszerének működtetésével kapcsolatos ellenőrzési, tanácsadói feladatok megvalósítása 1 A kamara – gazdálkodó szervezet – iskola feladatai a nyilvántartási rendszer üzemeltetésével kapcsolatban Budapest, 2013. július 24. Pataki Tamás Igazgató NAK, Szakképzési Igazgatóság

2 2 A tanulószerződések rendszerének működtetésével kapcsolatos ellenőrzési, tanácsadói feladatok megvalósítása Tanulószerződés csak magyarországi székhellyel működő köznevelési intézményben, nappali rendszerű oktatásban és tanulói jogviszony esetén köthető ! TANULÓSZERZŐDÉS Szt. 26. § (1) A szakiskolai képzésben a kilencedik évfolyamon a szakmai gyakorlati képzést – az összefüggő szakmai gyakorlat kivételével – a szakképző iskolában vagy a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében kell megszervezni.

3 3 A tanulószerződések rendszerének működtetésével kapcsolatos ellenőrzési, tanácsadói feladatok megvalósítása A tanuló egyidejűleg csak egy hatályos tanulószerződéssel rendelkezhet. A tanulószerződéssel rendelkező tanuló gyakorlati képzésen kizárólag tanulószerződés keretében vehet részt. Tanulószerződés az adott képzés első szakképzési évfolyamának kezdetétől kezdődő hatállyal (szakiskola: 9. évf., szakközépiskola: 13.évf.) -az első, állam által elismert szakképesítésre történő felkészítés céljából folyó, - költségvetési támogatásban részesíthető képzésre köthető, azzal a tanulóval, aki - a szakképesítésre jogszabályban előírt egészségügyi feltételeknek, pályaalkalmassági követelményeknek megfelel. TANULÓSZERZŐDÉS

4 4 A tanulószerződések rendszerének működtetésével kapcsolatos ellenőrzési, tanácsadói feladatok megvalósítása A nyilvántartásba kérelemre indult eljárás keretében lehet bekerülni! A nyilvántartást a NAK vezeti, az eljárást a NAK Igazgatóságai folytatják le.Igazgatóságai Tanulószerződést az a gyakorlati képzést szervező szervezet köthet, amely a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartásában szerepel.nyilvántartásában (2013. január 1-től az Őstermelő is, mint hozzájárulásra nem kötelezett „egyéb szervezet”) TANULÓSZERZŐDÉS A nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartásba vétel során a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint jár el.

5 5 A tanulószerződések rendszerének működtetésével kapcsolatos ellenőrzési, tanácsadói feladatok megvalósítása A tanuló gyakorlati képzése a gyakorlati képzést folytató és szervező szakképző iskola, valamint a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet között együttműködési megállapodás alapján a következő esetekben folyhat: a)a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő negyven százaléknál kevesebb, b)a gyakorlati képzést folytató szervezet csak az összefüggő szakmai gyakorlatot szervezi meg, c)a kiegészítő gyakorlati képzés a szakmai és vizsgakövetelményben tanévenként előírt gyakorlati képzési idő legfeljebb negyven százaléka vagy d)a tanuló gyakorlati képzésére költségvetési szervnél kerül sor. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Attól a tanévtől, amelyben a kiegészítő gyakorlati képzés aránya meghaladja az arra a tanévre előírt gyakorlati képzési idő negyven százalékát, együttműködési megállapodás nem köthető.

6 6 A tanulószerződések rendszerének működtetésével kapcsolatos ellenőrzési, tanácsadói feladatok megvalósítása −A gyakorlati képzését vállaló szervezet a tanulószerződés, vagy megállapodás megkötésére vonatkozó szándékát a tanév megkezdése előtti május 15-ig jelenti be a NAK Megyei Igazgatóságán és a tanuló szakmai elméleti képzését ellátó szakképző iskolának. −A tanulószerződést / megállapodást lehetőleg minden év augusztus 15-ig kell megkötni.tanulószerződéstmegállapodást −A NAK a szerződést/megállapodást a megküldéstől számított tíz napon belül ellenjegyzi, majd további öt napon belül megküldi az iskolának és a szerződő feleknek. −A szerződés/megállapodás, illetve ezek módosítása az ellenjegyzéssel válik érvényessé, és a megjelölt naptól hatályos. −A megállapodás részét képező függelék valamennyi példányát az együttműködési megállapodást kötő szakképző iskola legkésőbb a gyakorlati képzés megkezdését megelőző tizenötödik napig küldi meg a NAK Megyei Igazgatóságának. SZERZŐDÉSKÖTÉS

7 7 A tanulószerződések rendszerének működtetésével kapcsolatos ellenőrzési, tanácsadói feladatok megvalósítása −A NAK Megyei Igazgatósága rögzíti a TAIR-ban a gazdálkodó szervezetet és a szerződéseket. Ez a nyilvántartás az alapja a NAV felé történő adatszolgáltatásnak! −A rögzítéseket a hó végéig el kell végezni. −A jogszabály szerint nyilvános adatok elérhetőek a NAK honlapján a „Szakképzés” menüben. −Rögzítési hibákra, határidőkre figyelni kell ! Példák: −Székhely egy Kft., a gyakorlati képzőhelye egy más nevű Bt. −TSz-ben a juttatásoknál mindig a gyakorlat kezdetekor aktuális félévet, és összeget jelöljük meg! −Egy megyénél nagyobb feladatellátási körzet esetén mindig úgy kell bejelentkezni a rendszerbe, mintha az adott megye referense lennénk. −Entitásoknál (pl. Iskola) az adatok rögzítésekor, ha ki kell választani a megyét, akkor az nem mindig egyezik meg a gyakorlati képzőhelyével! Ez a lekérdezéseknél okoz problémákat! SZERZŐDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

8 8 A tanulószerződések rendszerének működtetésével kapcsolatos ellenőrzési, tanácsadói feladatok megvalósítása −A NAK és az MKIK közötti megállapodás szerint a 21. szakmacsoportba tartozó szakképesítésekben oktató képzőhelyek és a vonatkozó szerződések/megállapodások nyilvántartása 2013. szeptember 1-től kerül át a NAK-hoz! −Átmeneti időszak: ellenőrizni kell az MKIK nyilvános adatbázisában szerepel-e a gazdálkodó szervezet, le kell kérni a határozat számát és ennek segítségével lehet majd szerződést rögzíteni úgy, hogy a gazdálkodó szervezet még nem szerepel a mi nyilvántartásunkban! −A fenti határidő után érkezett nyilvántartásba vételi kérelmet továbbítja a NAK Megyei Igazgatóságára. Az ellenjegyzésre megküldött szerződéseket pedig visszaküldi a gyakorlati képzést szervezőnek! SZERZŐDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

9 9 A tanulószerződések rendszerének működtetésével kapcsolatos ellenőrzési, tanácsadói feladatok megvalósítása −A nemzeti felsőoktatásról szóló 2012. évi CCIV. tv. hatálya alá tartozó felsőoktatási szakképzés esetén a végrehajtási rendelet (230/2012. (VIII.28.) sz. Korm. rend.) szerinti nyilvántartásba vételt az MKIK által a Felsőoktatási Tervezési Testülettel véleményeztetett feltételrendszer szerint végezzük! −Ez a nyilvántartásba vételi eljárás legkésőbb a felsőoktatási szakképzés őszi félévben való indítását megelőző március 1-jéig, vagy keresztféléves indítását megelőző október 1-jéig kezdeményezhető! −A nemzeti felsőoktatásról szóló tv. hatálya alá tartozó hallgató az előírt gyakorlat idején az Mt. rendelkezéseit alkalmazó hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát. Ezzel kapcsolatban a kamarának nincs teendője! SZERZŐDÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

10 10 A tanulószerződések rendszerének működtetésével kapcsolatos ellenőrzési, tanácsadói feladatok megvalósítása −A gyakorlati képzést szervező szervezet a tanulószerződés megszűnésével egyidejűleg értesíti a kamarát és a szakképző iskolát a tanulószerződés megszűnéséről. −Igazolást állít ki a gyakorlati képzésben eltöltött időről és a megszerzett gyakorlati ismeretekről. −A kamarai ellenőrzés során hozott végzés(ek) végrehajtja. −Havi és éves bevallást készít a szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítéséről. GYAKORLATI KÉPZŐHELY EGYÉB FELADATAI

11 11 A tanulószerződések rendszerének működtetésével kapcsolatos ellenőrzési, tanácsadói feladatok megvalósítása A kamarát és a gyakorlati képzését szervező szervezetet haladéktalanul értesíti: -a tanulói jogviszony megszűnésének napjáról, a szüneteltetés kezdetéről/végéről, és arról, ha -a tanulót elégtelen tanulmányi eredmény miatt a képzési idő alatt másodszor utasította a szakképzési évfolyam megismétlésére. Együttműködési megállapodás esetén az iskola a gyakorlati képzés szervezője. (munkavédelmi oktatás, rendszeres orvosi vizsgálat, vizsgára történő felkészítés stb.) Együttműködési megállapodás esetén a kamarával ellenőrzi a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételei meglétét, a szakképzési kerettanterv szerinti képzést. A kamara által folytatott ellenőrzés kapcsán észrevételt tehet, a határozat ellen fellebbe- zést nyújthat be. SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGYÉB FELADATAI

12 12 A tanulószerződések rendszerének működtetésével kapcsolatos ellenőrzési, tanácsadói feladatok megvalósítása Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "A tanulószerződések rendszerének működtetésével kapcsolatos ellenőrzési, tanácsadói feladatok megvalósítása 1 A kamara – gazdálkodó szervezet – iskola."

Hasonló előadás


Google Hirdetések