Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK TOVÁBBKÉPZÉSE PMKIK Az MKIK megbízásából készítette: Dr. Barta Tamás Dr. Madarász Sándor.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK TOVÁBBKÉPZÉSE PMKIK Az MKIK megbízásából készítette: Dr. Barta Tamás Dr. Madarász Sándor."— Előadás másolata:

1 SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK TOVÁBBKÉPZÉSE PMKIK Az MKIK megbízásából készítette: Dr. Barta Tamás Dr. Madarász Sándor

2 A SZAKKÉPZÉSI RENDSZER KORSZERŰSÍTÉSÉNEK IGÉNYE Vissza kell állítani a szakképzés tekintélyét Pontosabb és az adminisztratív terheket csökkentő szabályozás szükséges A munkaadók által elvárt kompetenciákra kell képezni

3 A KORSZERŰSÍTETT SZAKKÉPZÉSI RENDSZER JELLEMZŐI Az állam által elismert szakképesítések továbbra is az OKJ-ban találhatók OKJ-s szakképesítést lehet szerezni a)Iskolai rendszerben, szakképző intézményben b)felnőttképzés keretében

4 A KORSZERŰSÍTETT SZAKKÉPZÉSI RENDSZER JELLEMZŐI Az OKJ-s képzés iskolarendszerben kerettanterv, a felnőttképzésben minősített képzési program szerint történik A kimenet szabályozás eszköze a komplex szakmai vizsga, amelyet alapvetően a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény, valamint a 315/2013 (VII. 28.) Korm. rendelet szabályoz

5 ISKOLARENDSZERŰ SZAKKÉPZÉS 1.Szakiskola Képzési idő 3 tanév (9. 10. és 11. osztály) Kötelező kerettantervek szerinti képzés A gyakorlati képzés 9. osztályban tanműhelyben, a 10. és 11. osztályban gazdálkodó szervezetnél (duális képzés) A gyakorlati képzőhelyeket az MKIK, illetve a területi kamarák minősítik Az államilag elismert szakképesítést (OKJ-s szakképesítés) állami vizsgabizottság adja ki

6 ISKOLARENDSZERŰ SZAKKÉPZÉS Szakközépiskola 1.Érettségire felkészítő szakasz Képzési idő 4 tanév (9. 10. 11. és 12. osztály) Kötelező kerettantervek szerinti képzés A gyakorlati képzés tanműhelyben, és/vagy gazdálkodó szervezetnél (nem duális képzés) A szakközépiskolai érettségi foglalkozás betöltésére jogosító képesítés

7 ISKOLARENDSZERŰ SZAKKÉPZÉS Szakközépiskola 2. Szakképző szakasz Képzési idő 1 (vagy 2) tanév (13. és 14. osztály) Kötelező kerettantervek szerinti képzés A gyakorlati képzés tanműhelyben, vagy gazdálkodó szervezetnél (duális képzés) A gyakorlati képzőhelyeket az MKIK, illetve a területi kamarák minősítik Az államilag elismert szakképesítést (OKJ-s szakképesítés) állami vizsgabizottság adja ki

8 FELNŐTTKÉPZÉS A felnőttképzési törvényben nevesített jogalanyok e törvény szerinti engedély alapján végzett képzési tevékenysége, amely az OKJ-ban lévő szakképesítések SZVK-ja alapján minősített képzési program szerint történik Az államilag elismert szakképesítést (OKJ-s szakképesítés) állami vizsgabizottság adja ki

9 2011. ÉVI CLXXXVII. TÖRV. A SZAKKÉPZÉSRŐL fejezetei a komplex vizsgát illetően 6. fejezet: A komplex szakmai vizsga (9.§) 8. fejezet: A sajátos nevelési igényű (SNI) vizsgázó szakmai vizsgája (11.§) 9. fejezet: A komplex szakmai vizsgát szervező intézmények és feladataik (12-13§) 10. fejezet: A szakmai vizsgabizottság (14-15.§) 11. fejezet: A komplex szakmai vizsgát szervező intézmény adatszolgáltatása (16.§)

10 2011. ÉVI CLXXXVII. TÖRV. A SZAKKÉPZÉSRŐL fejezetei a komplex vizsgát illetően 12. fejezet: A komplex szakmai vizsgát szervező intézmény jogszabálysértése (17.§) 13. fejezet: A szakmai vizsgaszervezési engedély megszerzése az iskolarendszeren kívüli szakképzésben (18-19.§) 14. fejezet: Bírság kiszabása a jogosultság hiányában komplex szakmai vizsgát szervező intézménnyel szemben

11 315/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA A komplex szakmai vizsgát az SZVK és a szakmai vizsgaszabályzat (315/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet) alapján kell megtartani A komplex szakmai vizsga állami vizsga Magyarország területén szervezhető A komplex szakmai vizsgát szakmai vizsgabizottság előtt lehet csak letenni

12 SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁG Minden esetben 4 tagból áll (elnök és 3 tag. A 3 tag közül az egyik a képzésben részt vett oktató és legalább egy fő szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik) A vizsgabizottság munkájában, csak az vehet részt aki a szakmai elméleti tantárgyak oktatásához vagy a gyakorlati képzés ellátásához előírt szakképesítéssel rendelkezik

13 SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁG Vizsgabizottsági tagra vonatkozó megbízás, csak a vizsgabizottsági névjegyzéken szereplő személynek adható A vizsgabizottsági névjegyzéket az állami szakképzési és felnőttképzési szerv vezeti (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal) és e szerven keresztül adja ki a megbízásokat a szakképzésért felelős miniszter A hivatal nevének rövidítése: NSZFH

14 A SZAKMAI VIZSGASZERVEZÉSI ENGEDÉLY MEGSZERZÉSE A FELNŐTTKÉPZÉSBEN Szakmai vizsgát, csak engedéllyel rendelkező intézmény szervezhet Az engedély megszerzésének feltételeit a 111/2010. (IV. 9.) kormány rendelet szabályozza A vizsgaszervezési engedély visszavonásig érvényes

15 AMIRE ODA KELL FIGYELNI… A rendelet az OKJ-ban szereplő szakképesítések (rész- és ráépülés is) megszerzésére és a modulzáró vizsgáira, és azokon kötelezettséggel bírókra terjed ki A vizsga nyelve magyar, kivétel az idegen nyelvű képzés, a két tanítási nyelvű és a nemzetiségi iskolában folyó képzés Az iskolarendszerű szakképzésben a vizsga időpontja: február-március, május-június, október-november. Az iskolarendszeren kívüli képzés vizsganapjait a szakképesítésért felelős miniszter határozza meg

16 AMIRE ODA KELL FIGYELNI… A vizsgák megvalósítása során az állami szakképzési és felnőttképzési szerv (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal) jár el (NSZFH) Általános szabály, hogy a komplexvizsga letétele alól felmentés nem adható kivéve, ha az SZVK másként rendelkezik A vizsgacsoportokat a vizsgaszervező alakítja ki, és jelenti be a vizsgát (csoportlétszám max. 34 fő, összevont vizsga esetén max. 25 fő)

17 AMIRE ODA KELL FIGYELNI… A vizsgaszervező a vizsga megkezdése előtt legalább 7 nappal tájékoztatja a vizsgaelnököt és a bizottság tagjait a vizsgatevékenységek jellegéről, időpontjáról, helyszínéről és további tudnivalókról. A vizsgaelnök hagyja jóvá a lebonyolítási rendet, a bizottsági tagok közötti munkamegosztást és annak szabályait, és a javasolt gyakorlati feladatlapokat A vizsgaszervező írásban kijelöli a képviseletét ellátó személyt, jegyzőt, felügyelőt és technikai feltételeket biztosító és az írásbeli javítást végző személyt és a gyakorlati tevékenységnél közreműködő felügyelő tanárt

18 AMIRE ODA KELL FIGYELNI… Az írásbeli, interaktív és a központi gyakorlati vizsgatevékenység során a képző intézményt képviselője egyedül nem felügyelheti a vizsgázókat A gyakorlati vagy a szóbeli vizsgatevékenység lebonyolítása párhuzamosan is folyhat, ha ez a lebonyolítási rendben rögzítésre került és a vizsgahelyszíneken legalább 2-2 vizsgabizottsági tag jelen van A vizsga jegyzője dokumentálási feladatokat lát el. Képviselheti (írásos felhatalmazás esetén) a vizsgaszervezőt

19 AMIRE ODA KELL FIGYELNI… A vizsgaszervező képviselője figyelemmel kíséri a vizsga lebonyolításának jogszerűségét, annak ellenére, hogy nem tagja a vizsgabizottságnak A vizsgázó az egyes vizsgafeladatokban elért teljesítménye alapján egyetlen összesített osztályzatot kap. Az osztályzatok: 1-5. A vizsga végeredményét az egyes súlyozással figyelembe vett vizsgafeladati kerekített érdemjegyek összege adja meg

20 AMIRE ODA KELL FIGYELNI… A szóbeli vizsgán a vizsgázó egy alkalommal póttételt húzhat Sikertelen a vizsga, ha bármely vizsgafeladat eredménye elégtelen Sikertelen vizsga pótlásakor az elégtelenre értékelt vizsgafeladatot kell megismételni. Aki először nem jelent meg, vagy szabálytalanság miatt eltiltották a vizsgától, annak a teljes vizsgát meg kell ismételnie

21 AMIRE ODA KELL FIGYELNI… A vizsgát az első vizsgatevékenység napját követő 30 napon belül be kell fejezni, kivéve, ha az SzVK másként rendelkezik A vizsga időtartama nem haladhatja meg naponta a 8 órát A gyakorlati vizsgatevékenység tartható 7-19 óra között, a többi vizsga tevékenyég 8-18 óra között

22 AMIRE ODA KELL FIGYELNI… A vizsgák szakmai ellenőrzését az országos szakképzési névjegyzékben szereplő, vizsgaellenőri felkészítésen részt vett szakértők végezhetik. A megbízó legalább három nappal előbb értesíti a vizsgaszervezőt a tervezett ellenőrzésről. Az ellenőr a vizsgát nem zavarhatja!

23 A VIZSGAELNÖK A vizsga elnökét az NGM miniszter az állami szakképzési és felnőttképzési szerv (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal) útján bízza meg (NSZFH) Felelős a vizsga zavartalan, jogszerű és szakszerű lebonyolításáért Jóváhagyja a gyakorlati feladatokat és a lebonyolítási rendet Irányítja a vizsgabizottság munkáját

24 A VIZSGAELNÖK Ellenőrzi a vizsga előkészítését Ellenőrzi a vizsga dokumentumait Összehívja és vezeti a vizsgabizottság értekezleteit, jóváhagyja a vizsgajegyzőkönyvet Vizsgázókat tájékoztatja a vizsga előtt a vizsgázókat érintő döntésekről Részt vesz a vizsgáztatásban Felügyeli a vizsga jegyzőjének munkáját és hitelesíti a vizsga dokumentumait

25 A VIZSGAELNÖK Kezdeményezheti az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgatevékenység javasolt értékelésének megváltoztatását, ha téves javítást vagy ki nem javított hibát talált Felfüggeszti a vizsgát –a vizsgabizottsági döntés alapján-, ha a jogszerű feltételek nem biztosítottak Lezárja a vizsgát és értékeli azt Titoktartási kötelezettsége van

26 A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJA Részt vesz a vizsga szakmai, tárgyi és személyi feltételeinek, az egészséges és biztonságos vizsgakörülmények meglétének ellenőrzésében Közreműködik a vizsga jogszabályban előírt dokumentumai meglétének, megfelelőségének ellenőrzésében Meggyőződik- a vizsgaelnökkel együtt- a gyakorlati feladatok ellátására kijelölt helyszín, valamint a szükséges személyi és tárgyi feltételek megfelelőségéről

27 A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJA Közreműködik a vizsga megkezdésére való jogosultság feltételeinek – a vizsgázó jelentkezési iratai alapján – történő ellenőrzésében A lebonyolítási rendben rögzítetteknek megfelelően részt vesz a vizsgáztatásban Részt vesz a vizsgabizottsági értekezletek döntéshozatalában Gondoskodik – a vizsgaelnökkel együttműködve – az elkészült gyakorlati vizsgamunkák értékeléséről

28 A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJA Részt vesz a részeredmények kialakításában és a vizsgaeredmények véglegesítésében Aláírja a vizsgajegyzőkönyvet és az elektronikus rendszerből kinyomtatott törzslapot A képző intézményt képviselő tag a vizsgabizottság egyetértésével elsősorban a szóbeli vizsgatevékenység esetén lát el vizsgáztatási feladatokat Titoktartási kötelezettsége van

29 VIZSGABIZOTTSÁGI ÉRTEKEZLET ÖSSZEHÍVÁSA Az első vizsgatevékenység megkezdése előtt (felmentések, lebonyolítási rend) Vizsgatevékenység befejezését követően (értékelés) Vizsgát befolyásoló zavaró körülmény miatt Bármely más szükséges okból

30 VIZSGÁK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI A jóváhagyott lebonyolítási rend alapján kell a vizsgát megvalósítani Írásbeli, interaktív és a központi gyakorlati vizsgatevékenységek ideje alatt a vizsgatermekben és a folyosókon állandó felügyeletről kell gondoskodni A vizsgázó a feladatai megoldásához tanácsot, segítséget nem kérhet és nem kaphat A vizsga megkezdésére való jogosultság a vizsgázó jelentkezési iratai alapján történik

31 VIZSGÁK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI Szabálytalanság esetén a vizsgabizottság kivizsgálja az esetet és dönt a vizsga folytathatóságáról, ezt külön jegyzőkönyvben kell rögzíteni A gyakorlati vizsgatevékenység előtt a vizsgázót a tevékenység rendjéről és egyéb tudnivalókról tájékoztatni kell Az előrehozott gyakorlati vizsgatevékenység dokumentálását a képző intézmény által kijelölt oktató végzi A vizsgázó a feladat megoldásához tanácsot, segítséget nem kérhet és kaphat.

32 VIZSGÁK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI A vizsgabizottság a vizsgázó személyazonosságát valamennyi vizsgatevékenység megkezdésekor ellenőrzi Szóbeli vizsgatevékenység során az önálló ismertetés csak akkor szakítható meg, ha a vizsgázó súlyosan téved vagy a kifejtésben elakad SNI-s vizsgázó esetén a szóbeli vizsgatevékenység kiváltható írásbeli vagy központi gyakorlati vizsgatevékenységgel A vizsgázó egyszer póttételt húzhat

33 A MODULRENDSZERŰ ÉS A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA ELTÉRÉSEI Moduláris vizsga helyett komplex szakmai vizsga A vizsga ideje (általános szabályként) 3 napra rövidült A vizsgabizottság minden esetben 4 tagú A vizsgabizottság elnökének és minden tagjának megbízását elektronikus úton küldi meg az NSZFH A vizsgabizottságnak nem tagja a vizsgaszervező

34 A MODULRENDSZERŰ ÉS A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA ELTÉRÉSEI A vizsgaszervező felelős a vizsga jogszerű lebonyolításáért Vizsgaszervező képviselője a vizsgán lehet a vizsgabizottság képzőt képviselő tagja, a jegyző vagy más, írásban felhatalmazott személy A vizsgabizottság vizsgáztat (nincsen kérdező tanár) A gyakorlati vizsgafeladatokat a vizsgabizottság értékeli

35 A MODULRENDSZERŰ ÉS A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA ELTÉRÉSEI Az írásbeli dolgozatokat a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő javítja, értékeli és tesz javaslatot az eredményre A törzslap kitöltése elektronikusan történik Változtak a vizsgaszervezési határidők (45 nap helyett 30 napon belül be kell fejezni a vizsgát) Megváltozott a vizsgabizottság díjazásának módja Százalékos értékelés helyett érdemjegyekkel történik az értékelés

36 A MODULRENDSZERŰ ÉS A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA ELTÉRÉSEI Szabálytalanság esetén felhatalmazások a vizsgabizottság megbízója felé történő jelentésre A vizsga elnöke és tagjai a megbízójuk felé kötelesek elektronikus úton megküldeni jelentésüket A jogszabály nevesíti az összevont vizsga fogalmát Vizsgalétszám maximum 34 fő, összevontnál maximum 25 fő (max. 3 szakképesítést lehet összevonni)

37 A KOMPLEX SZAKMAI VIZSGA BEJELENTÉSI FOLYAMATA a vizsgaszervezőket illetően: vb.nive.hu Vagy nive.hu (vizsgák, komplex szakmai vizsgák)

38 INTÉZMÉNYI REGISZTRÁCIÓ

39 A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv (NSZFH) megbízza: a vizsgaelnököt, ha a megjelölt személy az érintett szakképesítés tekintetében szerepel az országos szakképzési névjegyzék részét képező vizsgaelnöki névjegyzéken

40 A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv megbízza: a vizsgabizottság tagjait, ha a megjelölt személyek az érintett szakképesítés tekintetében szerepelnek az országos szakképzési névjegyzék részét képező vizsgabizottsági tagi névjegyzéken

41 A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA Azokban a szakképesítésekben, amelyekben a gazdasági kamara a szakképesítésért felelős miniszterrel kötött megállapodás alapján kidolgozza és gondozza a szakmai és vizsgakövetelményt, az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a vizsgaelnököt a gazdasági kamara javaslata alapján bízza meg

42 A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA Az NSZFH a vizsgaelnöki és a vizsgabizottsági megbízásokat, valamint az intézményi értesítőket a vizsgabizottság tagjairól digitális aláírással hitelesítve, elektronikus formában küldi meg

43

44 A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a vizsgabizottság elnökének és tagjainak megbízását megelőzően, a vizsga első vizsgatevékenységét megelőző huszonötödik napig lehetőséget biztosít: a) … b) … c) … d) …

45 A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA a)a gazdasági kamara számára a vizsgaelnökre vonatkozó javaslat kialakítására azokban a szakképesítésekben, amelyekben a gazdasági kamara a szakképesítésért felelős miniszterrel kötött megállapodás alapján kidolgozza és gondozza a szakmai és vizsgakövetelményt,

46 A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA b)a szakképesítésért felelős miniszter számára a vizsgaelnökre vonatkozó javaslat kialakítására az a) pontban megjelölt szakképesítések kivételével

47 A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA c)a szakmai és vizsgakövetelményben megjelölt szervezetek közül a szakképesítésért felelős miniszter által kijelölt szervezet számára a vizsgabizottsági tagra vonatkozó javaslat kialakítására,

48 A VIZSGABIZOTTSÁG TAGJAINAK ELEKTRONIKUS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGBÍZÁSA d)a gazdasági kamara számára a vizsgabizottsági tagra vonatkozó javaslat kialakítására a c) pontban érintett szakképesítések kivételével.

49 ELEKTRONIKUS JELENTÉSEK A vizsga lezárását követően a vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai külön-külön elkészítik: a) a vizsga előkészítésével, lebonyolításával b) a vizsgáztatás feltételeivel c) a vizsgázók felkészültségével d) a vizsgafelmentéssel kapcsolatos döntéssel

50 ELEKTRONIKUS JELENTÉSEK e) a szakmai és vizsgakövetelményben leírtak teljesülésével, valamint f) a jogszabályi rendelkezések betartásával kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat tartalmazó elektronikus jelentésüket, amelyet a vizsga befejezését követő egy héten belül rögzítenek az elektronikus felületen

51 VIZSGAELNÖKI, TAGI JELENTÉSEK A VIZSGAELNÖKI JELENTÉS FELÜLETÉNEK ELÉRHETŐSÉGE: vej.nive.hu vagy nive.hu (vizsgák, vizsgaelnöki jelentések megküldése)

52

53

54 ELNÖKI ÉS TAGI JELENTÉS RENDSZER A vizsgabejelentésből származó adatok automatikusan átemelésre kerülnek, így az elnöki/tagi jelentés kitöltésekor a vizsga adatait nem szükséges (és nem is lehet) megadni, megváltoztatni (kivéve a létszámot, amely változó adat)

55

56

57 2016. 09. 20. 57 Vizsgáztatás díja Az elnök és a tagok esetében 1.AlapdíjEgységesen kerül megállapításra a vizsgához kapcsolódó feladatok ellátásáért. 2.Változó díj Minden esetben a vizsgázók száma határozza meg. A jegyző és a segítő szakértő esetében 1.Változó díj Minden esetben a vizsgázók száma határozza meg.

58 ALAPDÍJ mértéke: a vizsga évének első munkanapján érvényes minimálbér 9,5%-a. (Jelenleg: 105.000*0.095= 9.975 Ft) VÁLTOZÓ DÍJ mértéke: KategóriaElnökTag és Jegyző I.3,9%2,9% II.3,4%2,5% III.2,9%2,1% IV.2,4%1,7%

59 I. kategória: ha az egy vizsgázóra jutó vizsgaidő nyolc óra vagy ennél több, II. kategória: ha az egy vizsgázóra jutó vizsgaidő öt óra vagy ennél több, de a nyolc órát nem éri el, III. kategória: ha az egy vizsgázóra jutó vizsgaidő kettő és fél óra vagy ennél több, de az öt órát nem éri el, IV. kategória: ha az egy vizsgázóra jutó vizsgaidő kevesebb, mint kettő és fél óra.

60 Felügyelő tanár díjazása a minimálbérhez viszonyítva Írásbeli, interaktív, közp. gyak vizsgatevékenység esetén1,6% Gyakorlati vizsgatevékenység esetén2,1% Összevont vizsga esetében: az alapdíj meghatározása szempontjából egyetlen vizsgának kell tekinteni, a változó díjat a vizsgáztatott szakképesítésnek megfelelő kategória szerint kell megállapítani.

61 Utazási, szállás költség Amennyiben a vizsgára vagy annak egyes vizsgarészeire, vizsgatevékenységeire a vizsgáztató állandó lakóhelyétől eltérő helységben kerül sor, úgy a vizsgáztatót a vizsgáztatási díj mellett utazási és szállásköltség (éjszakánként legfeljebb a minimálbér 15 %-a összeghatárig) illeti meg. (2) Az utazási költség elszámolása tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén a menetjegy, saját gépjármű használata esetén a személyi jövedelemadóról szóló törvény, valamint a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló kormányrendelet előírásai alapján történik. Vasút igénybevétele esetén 2. osztályú menetjegy számolható el.

62 A szakképesítéssel betölthető munkakörök részletesen és az új FEOR szerint kerültek meghatározásra Elsősorban szakmai kompetenciákat tartalmaz Az SZVK elérhetőek az alábbi internet címről: nive.hu (szakképzési dokumentumok) SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK (SZVK) ÉS AZ OKJ VÁLTOZÁSAI

63 Nem részletezi a szakképesítés moduljainak tartalmát, csak a modulok számát és megnevezését Meghatározza az egyes modulok modulzáró vizsgáinak vizsgatevékenységét Komplex szakmai vizsgát ír elő Ha az SZVK másként nem rendelkezik, sikertelen vizsga esetén, csak az elégtelenre értékelt vizsgafeladatot kell megismételni SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK (SZVK) ÉS AZ OKJ VÁLTOZÁSAI

64 LÉNYEGES VÁLTOZÁSOK Egyszerűsítés, mivel kevesebb lett a szakképesítések száma Megszűntek az elágazások és megmaradtak: szakképesítés részszakképesítés szakképesítés-ráépülés

65 LÉNYEGES VÁLTOZÁSOK Számfelépítésében 15 számjegy helyett 7 számjegyű a szakképesítés azonosítószáma

66 AZ AZONOSÍTÓ SZÁM FELÉPÍTÉSE „ A” Szint 21 alapfokú részszakképesítés 31 alsó középfokú részszakképesítés 32 alsó középfokú szakképesítés 33 alsó középfokú szakképesítés-ráépülés 34 középfokú szakképesítés 35 középfokú szakképesítés-ráépülés

67 AZ AZONOSÍTÓ SZÁM FELÉPÍTÉSE 51 felső középfokú részszakképesítés 52 felső középfokú szakképesítés 53 felső középfokú szakképesítés-ráépülés 54 emeltszintű szakképesítés 55 emeltszintű szakképesítés-ráépülés 62 felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés

68 SZERKEZETI FELÉPÍTÉS

69 N – nappali E – esti L – levelező S – egyéb sajátos munkarend TK – tanfolyami képzés T- távoktatás A távoktatásnál a minimális képzési idő legalább 20%-át, a képzésben résztvevő és az oktatást végző személyek egyidejű, egy helyen történő jelenlétét biztosító képzési formában kell megtartani „I” OSZLOPBAN TALÁLHATÓ A KÉPZÉS MUNKARENDJE

70 Változás, hogy az iskolarendszeren kívüli képzés minimális ideje is meghatározásra került ( lásd: „H” oszlop) Kérelem esetén a minimális képzési idő 30%-kal csökkenthető A kérelmet az NSZFH felé kell benyújtani

71 AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI ÉS SZAKKÉPZÉSI RENDSZER JOGSZABÁLYI HÁTTERE (törvények) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény

72 AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI ÉS SZAKKÉPZÉSI RENDSZER JOGSZABÁLYI HÁTTERE (rendeletek) Országos Képzési Jegyzék (OKJ) 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet Követelménymodul rendelet 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet Az iskolai rendszerű szakképzések kerettantervei 14/2013. (IV.5.) NGM rendelet

73 AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI ÉS SZAKKÉPZÉSI RENDSZER JOGSZABÁLYI HÁTTERE (rendeletek) Szakmai és vizsgakövetelmény rendeletek (BM, EMMI, HM, NFM, NGM, VM) A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet

74 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Tóth Ferenc PMKIK 23/517-986 toth.ferenc@pmkik.hu pmkik.hu (szakképzés)


Letölteni ppt "SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI ELNÖKÖK ÉS TAGOK TOVÁBBKÉPZÉSE PMKIK Az MKIK megbízásából készítette: Dr. Barta Tamás Dr. Madarász Sándor."

Hasonló előadás


Google Hirdetések